Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Ungdomsinitiativ: EU-kommissionen fastställer en strategi för en inkluderande och framtidsorienterad utbildning av hög kvalitet

Bryssel den 30 maj 2017

I dag antar kommissionen nya initiativ om skolor och högre utbildning, inbegripet ett förslag om uppföljning av utexaminerade för att hjälpa medlemsländerna att samla in uppgifter om vad de utexaminerade gör efter sina studier.

Det övergripande syftet med dessa initiativ är att hjälpa medlemsländerna att tillhandahålla en inkluderande utbildning av hög kvalitet för alla unga genom en rad konkreta åtgärder, så att de inhämtar den kunskap och de färdigheter som behövs för att kunna delta i samhället fullt ut, ta vara på de möjligheter och hantera de utmaningar som de ställs inför till följd av bl.a. globaliseringen och de tekniska förändringarna, och skräddarsy sin utbildning enligt arbetsmarknadens behov.

– Humankapitalet är Europas enda långsiktiga konkurrensfördel, säger EU-kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen, som ansvarar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft.En högkvalitativ utbildning som är öppen för alla är nödvändig för Europas framtid och utgör ryggraden i ett öppet och välmående samhälle. Det är avgörande för att unga ska klara sig väl i livet. Paketet som läggs fram i dag koncentrerar sig på de unga i Europa och en modernisering av utbildningen. Det sträcker sig från förskoleverksamhet och barnomsorg till skola, högre utbildning och yrkesutbildning och omfattar även fortbildning, och lägger därmed grunden för livslångt lärande.

– En bra utbildning lägger grunden för den personliga utvecklingen och ett aktivt medborgarskap, säger EU:s utbildningskommissionär Tibor Navracsics. Det är utgångspunkten för ett framgångsrikt yrkesliv och det bästa skyddet mot arbetslöshet och fattigdom. Men för att göra det möjligt för individer och samhället att dra nytta av dessa fördelar, behöver vi utbildningssystem av hög kvalitet i hela EU. Initiativen som offentliggörs i dag och fortgående stöd från EU kommer att hjälpa medlemsländerna och utbildningsanordnare att vidta de åtgärder som behövs för att förbättra möjligheterna för alla unga européer, vilket bidrar till att skapa ett rättvist och motståndskraftigt samhälle.

Unga människor behöver breda kunskaper för att lyckas väl i livet, få meningsfulla jobb och vara engagerade medborgare, oavsett deras bakgrund. Utbildning spelar en viktig roll när det gäller att ge dem det bästa möjliga utgångsläget för att uppnå detta, och det behövs åtgärder för att förbättra de europeiska utbildningssystemens kvalitet och resultat, så att de kan hålla jämna steg med samhälleliga förändringar och finnas för alla barn och unga. Beslut inom utbildningsområdet fattas på nationell och regional nivå, men EU stödjer medlemsländerna, samtidigt som subsidiaritetsprincipen respekteras till fullo.

När det gäller skolor visar evidens från medlemsländerna att det finns tre områden där åtgärder behövs och där EU:s stöd kan bidra till att hantera stora utmaningar:

  • Öka kvalitet och inkludering i skolorna.
  • Stödja framstående lärare och skolledare.
  • Förbättra styrningen av skolsystemen.

Kommissionen föreslår att man ska komplettera medlemsländernas åtgärder inom dessa tre områden genom att främja ömsesidigt lärande, stärka evidensen för vad som fungerar inom utbildningsområdet och stödja nationella reformer i medlemsländer som önskar det. Att främja kompetensutvecklingen och det interkulturella lärandet genom partnerskap mellan skolor, rörlighet och e-vänskolekontakter inom ramen för Erasmus+ är exempel på sådant stöd. Andra exempel är att stärka peer learning om lärares och skolledares karriärer och yrkesutveckling och att inrätta en ny stödmekanism för att hjälpa medlemsländer som vill ha hjälp med utformning och genomförande av utbildningsreformer.

Den förnyade strategin för högre utbildning grundar sig på moderniseringsagendan från 2011. I meddelandet som antas i dag beskriver kommissionen sina planer inom fyra huvudsakliga områden:

  • Att säkerställa att de utexaminerade lämnar den högre utbildningen med de färdigheter som de och den moderna ekonomin behöver.
  • Att skapa inkluderande system för högre utbildning.
  • Att se till att högre utbildningsanstalter bidrar till innovation i resten av ekonomin.
  • Att stödja högre utbildningsanstalter och regeringar när det gäller att på bästa sätt använda de tillgängliga personalresurserna och de finansiella resurserna.

Slutligen måste universiteten, för att säkerställa att den högre utbildningen bidrar till att förbättra tillväxten och jobbskapandet, anpassa läroplanerna till ekonomins och samhällets nuvarande och förväntade behov, och framtida studenter behöver aktuell och relevant information för att hjälpa dem att avgöra vilka kurser de ska välja. Därför offentliggör kommissionen samtidigt ett förslag till rådsrekommendation om uppföljning av utexaminerade, som en del av den nya kompetensagendan för Europa. Uppföljningen av utexaminerade kommer att omfatta både personer med yrkesexamen och personer med akademisk examen. Detta kommer att uppmuntra myndigheterna i medlemsländerna att förbättra kvaliteten på och tillgången till uppgifter om de utexaminerades framsteg i karriären eller fortsatta studier efter avlagd examen.

I dag föreslog kommissionen också en budget för de kommande tre åren och en särskild rättslig grund för europeiska solidaritetskåren.

Bakgrund

De initiativ som presenteras i dag lever upp till åtagandena i initiativet Satsning på Europas unga av den 7 december 2016, särskilt målet att förbättra och modernisera utbildningen, inom ramen för vilket kommissionen tillkännagav en rad åtgärder för att hjälpa medlemsländerna att tillhandahålla en utbildning av hög kvalitet för alla unga. Det innehåller en rad åtgärder för att hjälpa medlemsländerna och utbildningsanordnare att tillhandahålla en utbildning av hög kvalitet för alla unga, i enlighet med den första viktiga principen i den europeiska pelaren för sociala rättigheter, där det fastslås att alla har rätt till högkvalitativ och inkluderande utbildning, fortbildning och livslångt lärande.

Åtgärderna är också i linje med de ambitioner som fastslogs i Romdeklarationen av den 25 mars 2017, där EU:s ledare förband sig till ”en union där ungdomar får den bästa utbildningen och kan studera och få arbete över hela kontinenten”, och med kommissionens diskussionsunderlag om hur vi bemöter globaliseringen av den 10 maj 2017 och dess diskussionsunderlag om EU:s sociala dimension av den 26 april 2017. I båda dessa diskussionsunderlag påminner man om den viktiga roll som utbildningen spelar när det gäller den europeiska ekonomins och det europeiska samhällets konkurrenskraft och framtid.

De senaste resultaten av PISA-undersökningen påvisar svagheter i kompetensutvecklingen på skolnivån. Skolorna skulle också kunna spela en viktigare roll i främjandet av social rättvisa samt förbättra sin reaktion på de snabba tekniska och digitala förändringarna som har en stor inverkan på våra ekonomier och samhällen. De högre utbildningsanordnarna kan utöver detta även hjälpa till att stimulera ekonomin i respektive region och de är en oumbärlig drivkraft för innovation.

Mer information

MEMO/17/1402 – Frågor och svar

Faktablad om skolornas utveckling

Faktablad om moderniseringen av den högre utbildningen

Mer information om meddelanden och arbetsdokument

Skolan: http://ec.europa.eu/education/policy/school_sv

EU och högre utbildning: http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education_sv

IP/17/1401

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar