Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Inițiativa pentru tineret: Comisia definește o strategie privind educația de înaltă calitate, favorabilă incluziunii și orientată spre viitor

Bruxelles, 30 mai 2017

Comisia a adoptat astăzi noi inițiative privind învățământul școlar și superior, inclusiv o propunere privind monitorizarea parcursului profesional al absolvenților, cu scopul de a ajuta membre să adune informații despre evoluția absolvenților după terminarea studiilor.

Obiectivul general al acestor inițiative este de a ajuta statele membre să asigure o educație de înaltă calitate și favorabilă incluziunii pentru toți tinerii printr-o serie de măsuri concrete, astfel încât aceștia să dobândească cunoștințele și competențele necesare pentru a participa pe deplin la viața societății, să fie în măsură să răspundă la noile oportunități și provocări determinate, de exemplu, de globalizare și de revoluția tehnologică și să își poată adapta educația la necesitățile pieței muncii.

Jyrki Katainen, vicepreședintele responsabil pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate, a declarat: „Capitalul uman reprezintă singurul avantaj concurențial durabil al Europei. Educația de înaltă calitate accesibilă tuturor este esențială pentru viitorul Europei și reprezintă coloana vertebrală a unor societăți deschise și prospere. Ea este crucială pentru a-i ajuta pe tineri să reușească în viață. Pachetul de astăzi este centrat pe tineretul european și pe modernizarea educației, începând cu educația și îngrijirea copiilor preșcolari, continuând cu educația școlară și sfârșind cu învățământul superior sau profesional și tehnic și cu formarea profesională, punând astfel bazele învățării continue pe parcursul întregii vieți.

Tibor Navracsics, comisarul UE pentru educație, cultură, tineret și sport, a declarat: „O educație de calitate pune bazele dezvoltării personale și ale cetățeniei active. Ea reprezintă punctul de pornire al unei cariere profesionale de succes și cea mai bună protecție împotriva șomajului și a sărăciei. Însă, pentru ca indivizii și societățile să poată beneficia de aceste avantaje, avem nevoie de sisteme de învățământ de înaltă calitate în întreaga UE. Inițiativele prezentate astăzi și sprijinul continuu al UE vor ajuta statele membre și furnizorii de educație să ia măsurile necesare pentru a îmbunătăți perspectivele tuturor tinerilor europeni, contribuind la clădirea unor societăți echitabile și reziliente.”

Tinerii au nevoie de un ansamblu vast de competențe care să le permită să reușească în viață, să găsească locuri de muncă satisfăcătoare și să se angajeze ca cetățeni, indiferent de mediul din care provin. Educația este esențială pentru a le oferi cel mai bun start posibil în această direcție, însă sunt necesare măsuri de îmbunătățire a calității și a performanței sistemelor de învățământ din Europa, astfel încât acestea să poată ține pasul cu schimbările din societate și să le fie utile tuturor copiilor și tinerilor. Deciziile din domeniul educației sunt luate la nivel național și regional, dar UE sprijină statele membre, respectând totodată pe deplin principiul subsidiarității.

În ceea ce privește școlile, din informațiile transmise de statele membre reiese că există trei domenii în care este nevoie de măsuri și în care sprijinul UE poate contribui la soluționarea unor probleme importante:

  • creșterea calității și a caracterului incluziv al școlilor;
  • sprijinirea directorilor unităților de învățământ și a cadrelor didactice de excepție;
  • ameliorarea guvernanței sistemelor de învățământ școlar.

Comisia își propune să completeze măsurile luate de statele membre în aceste trei domenii prin sprijinirea învățării reciproce, prin consolidarea informațiilor privind metodele de succes din domeniul educației și prin acordarea de asistență statelor membre care doresc să realizeze reforme la nivel național. Acest sprijin include, de exemplu, încurajarea dezvoltării competențelor și a învățării interculturale prin intermediul unor parteneriate școlare, al mobilității și al proiectelor e-Twinning din cadrul programului Erasmus+; consolidarea învățării reciproce în ceea ce privește carierele și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice și a directorilor unităților de învățământ și instituirea unui nou mecanism de sprijin pentru a ajuta statele membre care solicită asistență să elaboreze și să implementeze reforme în domeniul educației.

Reînnoirea strategiei pentru învățământul superior se bazează pe agenda de modernizare din 2011. În comunicarea adoptată astăzi, Comisia își stabilește planurile pentru patru domenii-cheie:

  • garantarea faptului că, la terminarea ciclului de învățământ superior, absolvenții dețin toate competențele de care au nevoie în contextul economiei moderne;
  • crearea unor sisteme de învățământ superior favorabile incluziunii;
  • asigurarea faptului că instituțiile de învățământ superior contribuie la procesul de inovare din sectorul economic;
  • sprijinirea instituțiilor de învățământ superior și a guvernelor pentru ca acestea să poată valorifica în mod optim resursele umane și financiare disponibile.

În sfârșit, pentru a garanta că învățământul superior poate contribui la încurajarea creșterii și a creării de locuri de muncă, universitățile trebuie să își adapteze programele la nevoile actuale și previzionate ale economiei și ale societății, iar viitorii studenți au nevoie de informații actualizate și fiabile care să îi ajute să decidă ce cursuri să aleagă. De aceea, Comisia prezintă în paralel, ca parte a noii Agende pentru competențe în Europa, o propunere de recomandare a Consiliului privind monitorizarea parcursului profesional al absolvenților, care îi va include, pe lângă absolvenții de învățământ superior, și pe absolvenții programelor de învățământ profesional și tehnic. Aceasta va încuraja și va sprijini autoritățile statelor membre să amelioreze calitatea și disponibilitatea informațiilor referitoare la evoluția absolvenților în carierele lor sau în studiile complementare pe care le urmează după terminarea studiilor.

Tot astăzi, Comisia a propus un buget pentru următorii trei ani și o bază juridică specifică pentru Corpul european de solidaritate.

Context

Inițiativele prezentate astăzi reprezintă concretizarea angajamentelor asumate în cadrul inițiativei privind Investiția în tinerii Europei din 7 decembrie 2016, în special a viziunii privind îmbunătățirea și modernizarea educației, în care Comisia a anunțat o serie de măsuri destinate să ajute statele membre să le ofere tuturor tinerilor o educație de înaltă calitate. Această inițiativă cuprinde o serie de măsuri destinate să ajute statele membre și instituțiile să le ofere tuturor tinerilor o educație de înaltă calitate, în concordanță cu primul principiu-cheie al pilonului european al drepturilor sociale, conform căruia toată lumea are dreptul să beneficieze de o educație, de o formare profesională și de o învățare pe tot parcursul vieții care să fie de calitate și favorabile incluziunii.

Măsurile sunt în concordanță și cu ambițiile definite în Declarația de la Roma din 25 martie 2017, prin care liderii UE s-au angajat să realizeze „o Uniune în care tinerii primesc cea mai bună educație și formare și în care pot studia și găsi locuri de muncă pe întregul continent”, precum și cu Documentul de reflecție privind valorificarea oportunităților legate de globalizare din 10 mai 2017 și cu Documentul de reflecție privind dimensiunea socială a Europei din 26 aprilie 2017, publicate de Comisie, care reamintesc rolul central jucat de educație și de formarea profesională în determinarea competitivității și a viitorului economiilor și societăților din Europa.https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-social-dimension-europe_ro.pdf

Cele mai recente rezultate ale studiului din cadrul Programului privind evaluarea internațională a elevilor (PISA) indică existența unor deficiențe în ceea ce privește dezvoltarea competențelor la nivelul învățământului școlar. De asemenea, școlile ar putea juca un rol mai puternic în promovarea echității sociale și ar trebui să își îmbunătățească reacția la evoluțiile tehnologice și digitale rapide, care au un efect profund asupra economiilor și societăților noastre. Același rol le revine și instituțiilor de învățământ superior, care, în plus, pot contribui la încurajarea economiei regiunilor în care sunt amplasate și reprezintă un factor vital pentru inovare.

Informații suplimentare

MEMO/17/1402 - Întrebări și răspunsuri

Fișă informativă privind dezvoltarea școlilor

Fișă informativă privind modernizarea învățământului superior

Informații suplimentare privind comunicarea și documentele de lucru ale serviciilor Comisiei

Politica educațională: http://ec.europa.eu/education/policy/school_ro

Politica în domeniul învățământului superior: http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education_ro

IP/17/1401

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar