Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Ifjúsági kezdeményezés: a Bizottság bemutatja a minőségi, inkluzív és jövőorientált oktatásra irányuló stratégiáját

Brüsszel, 2017. május 30.

A Bizottság a mai napon új iskolai és felsőoktatási kezdeményezéseket fogadott el. Ide tartozik pl. az a pályakövetésre irányuló javaslat is, amely információgyűjtésre ösztönözné a tagállamokat azzal kapcsolatban, hogy milyen tevékenységet folytatnak a fiatalok, miután befejezték tanulmányaikat.

A kezdeményezések egy sor konkrét intézkedéssel abban hivatottak segíteni a tagállamoknak, hogy mindenkinek minőségi és befogadó oktatást tudjanak nyújtani. A cél az, hogy a fiatalok rendelkezzenek a társadalmi szerepvállaláshoz szükséges tudással és készségekkel, élni tudjanak a globalizáció és a technológiai változások teremtette új lehetőségekkel, illetve meg tudjanak birkózni az ezekből fakadó kihívásokkal. Az oktatásnak a munkaerőpiaci szükségletekhez kell igazodnia.

Jyrki Katainen, a Bizottság munkahelyteremtésért, növekedésért, beruházásokért és versenyképességért felelős alelnöke elmondta: „Az emberi tőke Európa egyetlen fenntartható versenyképes előnye. A mindenki számára elérhető, minőségi felsőoktatás a nyílt és virágzó társadalmak gerincét alkotja, ezért nagyon fontos Európa jövője szempontjából. Hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalok boldoguljanak az életben. A mai napon elfogadott javaslatcsomag középpontjában az európai ifjúság áll, és az oktatás modernizációját tűzi ki célul. A kezdeményezések az oktatás széles skáláját fogják át: a kisgyermekkori neveléstől és gondozástól kezdve az iskolán, a felsőoktatáson, és a (szak)képzésen keresztül a folyamatos tanulás alapjáig terjednek.

Navracsics Tibor, az Európai Unió oktatásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért és sportügyekért felelős biztosa így nyilatkozott: „Az oktatás alapozza meg az egyén személyes fejlődését és a társadalomban felvállalt szerepét. Nélkülözhetetlen a sikeres szakmai karrierhez, és a leghatékonyabb védelmet jelenti a munkanélküliség és a szegénység ellen. Ahhoz azonban, hogy az egyének és a közösségek ki tudják aknázni az oktatás nyújtotta előnyöket, arra van szükség, hogy az oktatási rendszerek EU-szerte jó minőségűek legyenek. A mai napon bemutatott kezdeményezések, a már meglévő uniós támogatással együtt lehetővé fogják tenni a tagállamoknak és az oktatási intézményeknek, hogy növeljék az oktatás színvonalát Európában, hozzájárulva ahhoz, hogy társadalmaink méltányosak és rugalmasak legyenek.

A fiataloknak – függetlenül attól, hogy milyen háttérrel rendelkeznek – egy sor készséget el kell sajátítaniuk ahhoz, hogy sikeresen helyt tudjanak állni az életben, kihívást jelentő munkát végezhessenek és szerepet vállalhassanak a társadalomban. Az oktatás központi szerepet játszik abban, hogy felvértezzük a fiatalokat a szükséges készségekkel. Az európai oktatási rendszerek minőségét és teljesítményét azonban javítani kell, hogy lépést tudjanak tartani a társadalmi kihívásokkal, és hogy minden gyerek és fiatal előtt nyitva álljanak. Mivel az oktatással kapcsolatos döntéseket a tagállamok és a régiók hozzák meg, az EU feladata ezen a téren az, hogy – a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartásával – támogassa a tagállamokat.

Ami az iskolákat illeti, a tagállami tapasztalatok azt mutatják, hogy az EU az alábbi három területen tud eredményesen segíteni:

  • Az iskolák minőségének javítása és társadalmi befogadást erősítő jellegének megszilárdítása
  • A kiváló tanárok és iskolavezetők támogatása
  • Az iskolai oktatási rendszerek irányításának javítása

A Bizottság ezeken a területeken a tagállami intézkedések kiegészítését javasolja a következő eszközökkel: az egymástól való tanulás támogatása, az oktatás tudományos megalapozottságának javítása, és adott esetben a tagállami reformok támogatása. Kompetencia-fejlesztés és interkulturális tanulás támogatható pl. az Erasmus+ program keretében létrejövő iskolai partnerségek, mobilitási projektek és elektronikus testvériskola-kapcsolatok (eTwinning) révén. A Bizottság mindezek mellett megerősíti a társaktól való tanulás folyamatát a tanárok és iskolavezetők pályafutásával és szakmai fejlődésével kapcsolatban, és adott esetben új támogatási mechanizmussal segíti az oktatási reformokat kidolgozó és végrehajtó tagállamokat.

A felülvizsgált felsőoktatási stratégia alapját az európai felsőoktatás 2011. évi modernizációs ütemterve képezi. A mai napon elfogadott közleményében a Bizottság négy központi területen nevezett meg intézkedéseket:

  • Garantálni kell, hogy a felsőoktatásból frissen kikerülő pályakezdők rendelkezzenek azokkal a készségekkel, amelyek nélkülözhetetlenek saját maguk és a modern gazdaság számára.
  • A felsőoktatási rendszereket inkluzívvá kell tenni.
  • El kell érni, hogy felsőoktatási intézmények hozzájáruljanak az innovációhoz a gazdaság többi részében.
  • Támogatni kell a felsőoktatási intézményeket és kormányokat, hogy a lehető legjobban kiaknázzák a rendelkezésre álló emberi és pénzügyi erőforrásokat.

Az egyetemeknek a gazdaság és a társadalom jelenlegi és jövőbeli igényeihez kell igazítaniuk a tananyagot annak érdekében, hogy a felsőoktatás elő tudja segíteni a növekedést és a munkahelyteremtést. A leendő diákoknak aktuális és megbízható információkra alapozva kell tudniuk szakot választani. A Bizottság ezzel párhuzamosan az új európai készségfejlesztési program részeként a pályakövetéssel kapcsolatban tanácsi ajánlásra irányuló javaslatot dolgozott ki, amely a felsőoktatásban részt vevőkön kívül a szakképzést vagy képzési programot elvégzőket is érinti. A javaslat értelmében az EU ösztönözné és támogatná a tagállami hatóságokat, hogy hozzanak nyilvánosságra minél jobb minőségű információkat arról, hogy milyen pályát futnak be vagy milyen további oktatásban vesznek részt a fiatalok.

A Bizottság szintén a mai napon fogadta el az Európai Szolidaritási Testület külön jogalapját és az elkövetkező három évre szóló költségvetését.

Háttér-információk

A mai napon közzétett kezdeményezések a Befektetés az európai ifjúságba című, 2016. december 7-i kezdeményezésben lefektetett, különösen az oktatás javítása és modernizálása terén tett kötelezettségvállalásra épülnek. A tavalyi dokumentumban a Bizottság egy sor olyan intézkedést vázolt föl, amellyel támogatni kívánta a tagállamokat a felsőoktatás minőségének javításában. Több olyan intézkedés tartozik ide, amely segíteni hivatott a tagállamoknak és az intézményeknek, hogy minőségi oktatást nyújtsanak valamennyi fiatalnak, összhangban a szociális jogok európai pillérének első kulcsfontosságú alapelvével (azaz hogy mindenkinek joga van minőségi és befogadó oktatáshoz, képzéshez és egész életen át tartó tanuláshoz).

Az intézkedések emellett összhangban állnak a 2017. március 25-i Római Nyilatkozattal is, amelyben az EU vezetői vállalták, hogy „a fiatalok a lehető legjobb oktatásban és képzésben részesülnek és a kontinensen bárhol tanulhatnak és vállalhatnak munkát”, illetve a Bizottság 2017. május 10-i, „A globalizáció előnyünkre fordításáról” szóló vitaanyagával, és a 2017. április 26-i, „Európa szociális dimenziójáról” szóló vitadokumentumával. A Bizottság e két utóbbi dokumentumban felhívja a figyelmet arra, hogy az oktatás és a képzés központi szerepet játszik az európai gazdaságok és társadalmak versenyképességének és jövőjének alakításában.

A nemzetközi tanulói teljesítménymérés (PISA-felmérés) legfrissebb eredményei azt mutatják, hogy a kompetenciák fejlesztése az iskolai oktatásban nem elégséges. Az iskoláknak nagyobb szerepet kell játszaniuk a társadalmi igazságosság előmozdításában, valamint hatékonyabban kell reagálniuk azokra a gyors technológiai és digitális változásokra, amelyek gyökeres változást hoznak gazdaságainkban és társadalmainkban. A felsőoktatási intézményeknek emellett az innováció alapvető motorjaként hozzá kell járulniuk saját régióinak gazdasági fellendüléséhez is.

További információk

MEMO/17/1402 – Kérdések és válaszok

Tájékoztató az iskolák fejlesztéséről

Tájékoztató a felsőoktatás modernizációjáról

További információk a közleményről és a bizottsági szolgálati munkadokumentumokról

Az iskolákkal kapcsolatos szakpolitika: http://ec.europa.eu/education/policy/school_hu

A felsőoktatással kapcsolatok szakpolitika: http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education_hu

IP/17/1401

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar