Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

V boji proti trestnej činnosti a terorizmu od dnešného dňa pomáha európsky vyšetrovací príkaz

Brusel 22. máj 2017

Dnešným dňom nadobúda účinnosť „európsky vyšetrovací príkaz“. Zjednoduší sa ním práca justičných orgánov, keď žiadajú o dôkazy, ktoré sa nachádzajú v inom členskom štáte EÚ.

Ak napríklad francúzske justičné orgány sledujú teroristov ukrývajúcich sa v Belgicku, môžu svojich belgických kolegov požiadať, aby v ich mene vypočuli svedkov alebo vykonali domové prehliadky. Týmto novým nástrojom sa zjednodušia a urýchlia cezhraničné vyšetrovania trestných činov.

Komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová v tejto súvislosti uviedla: „Páchatelia trestnej činnosti a teroristi nepoznajú žiadne hranice. Tým, že dáme justičným orgánom do rúk európsky vyšetrovací príkaz, pomôžeme im účinne spolupracovať v oblasti boja proti organizovanej trestnej činnosti, terorizmu, obchodovaniu s drogami a korupcii. Na jeho základe budú môcť justičné orgány získať rýchly prístup k dôkazom kdekoľvek v EÚ. Vyzývam všetky členské štáty, aby ho čo najrýchlejšie zaviedli a posilnili tak náš spoločný boj proti trestnej činnosti a terorizmu. V júni takisto s členskými štátmi prediskutujeme riešenia, ktoré by uľahčili zhromažďovanie a výmenu elektronických dôkazov. Je načase úplne modernizovať nástroje, ktoré majú justičné orgány k dispozícii na vedenie vyšetrovaní. “

Európsky vyšetrovací príkaz je založený na vzájomnom uznávaní, čo znamená, že každý členský štát EÚ je povinný uznať a vykonať žiadosť druhého štátu rovnako, ako by konal v prípade rozhodnutia vydaného vlastnými orgánmi.

Európsky vyšetrovací príkaz prinesie tieto výhody:

  • Vytvára jednotný komplexný nástroj s širokým rozsahom pôsobnosti – nahradí existujúci roztrieštený právny rámec na získavanie dôkazov. V prípade zúčastnených členských štátov sa bude vzťahovať na celý proces získavania dôkazov, a to od zaistenia dôkazov až po odovzdanie existujúcich dôkazov.
  • Stanovuje prísne lehoty na zhromažďovanie požadovaných dôkazov – členské štáty musia do 30 dní rozhodnúť, či žiadosť prijmú. Ak ju prijmú, na vykonanie vyšetrovacieho úkonu majú 90-dňovú lehotu. Každé oneskorenie sa oznámi členskému štátu EÚ, ktorý vyšetrovací príkaz vydal.
  • Obmedzuje dôvody na zamietnutie takejto žiadosti – prijímajúci orgán môže odmietnuť vykonanie príkazu len za určitých okolností, napr. ak je žiadosť v rozpore so základnými zásadami práva daného štátu alebo porušuje vnútroštátne bezpečnostné záujmy.
  • Znižuje počet administratívnych úkonov, keďže zavádza jednotný štandardný formulár, ktorý je preložený do úradného jazyka vykonávajúceho štátu a prostredníctvom ktorého môžu orgány žiadať o pomoc pri získavaní dôkazov.
  • Chráni základné práva na obhajobu – vydávajúce orgány musia posúdiť nevyhnutnosť a primeranosť požadovaného vyšetrovacieho opatrenia. Európsky vyšetrovací príkaz musí vydať alebo potvrdiť justičný orgán a o vydanie príkazu môže požiadať podozrivá alebo obvinená osoba alebo právnik v jej mene v súlade s právami na obhajobu a vnútroštátnymi trestnoprávnymi postupmi. Členské štáty musia zabezpečiť, aby boli k dispozícii právne opravné prostriedky rovnocenné s opravnými prostriedkami dostupnými v podobnom vnútroštátnom prípade, a aby boli dotknuté osoby o týchto možnostiach náležite informované.

Európsky vyšetrovací príkaz konkrétne umožňuje:

  • dočasné odovzdanie osôb vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody na získanie dôkazov,
  • kontroly bankových účtov a finančných operácií podozrivých alebo obvinených osôb,
  • utajené vyšetrovania a odpočúvanie telekomunikačnej prevádzky,
  • opatrenia na zabezpečenie dôkazov.

Tradičné nástroje v oblasti vyšetrovania nie sú vždy prispôsobené digitálnemu svetu, v ktorom žijeme. Súdne orgány musia mať vždy prístup k dôkazom uchovávaným v cloudovom úložisku v inom členskom štáte alebo hocikde inde vo svete. Komisia v súčasnosti pracuje na riešeniach, ktoré justičné orgány vybavia moderným nástrojmi v oblasti vyšetrovania s cieľom zjednodušiť im prístup k elektronickým dôkazom.

Ďalšie kroky

Do dnešného dňa, teda 22. mája 2017 mali členské štáty čas na zavedenie európskeho vyšetrovacieho príkazu do svojich právnych poriadkov. Európska komisia bude teraz analyzovať stav jeho realizácie a v prípade, že členské štáty doteraz neprijali potrebné opatrenia, bude s nimi hľadať riešenia.

Na zasadnutí Rady pre spravodlivosť, ktoré sa uskutoční 8. júna, Komisia predloží riešenia na zlepšenie cezhraničného prístupu k elektronickým dôkazom.

Súvislosti

Pokiaľ ide o získavanie dôkazov na účely ich použitia v trestnoprávnych konaniach, smernica je založená na zásade vzájomného uznávania justičných rozhodnutí.

Táto smernica sa vzťahuje na všetky členské štáty EÚ s výnimkou Dánska a Írska, ktoré sa na jej vykonávaní nezúčastnia. Spojené kráľovstvo rozhodlo, že sa na vykonávaní tejto smernice zúčastní. Nahrádzajú sa ňou systémy EÚ v oblasti vzájomnej právnej pomoci na zabezpečenie dôkazov, najmä dohovor EÚ o vzájomnej právnej pomoci z roku 2000 a rámcové rozhodnutie 2003/577/SVV o zaistení dôkazov.

Sedem členských štátov EÚ (Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Estónsko, Slovinsko, Španielsko a Švédsko) 21. mája 2010 predložili iniciatívu o európskom vyšetrovacom príkaze. Rada a Európsky parlament smernicu spoločne prijali v roku 2014.

Ďalšie informácie

Smernica 2014/41/EÚ o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach

Trestná justícia – uznávanie dôkazov

Bezpečnostná únia: po dvoch rokoch

 

IP/17/1388

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar