Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Nuo šiandien Europos tyrimo orderis padės institucijoms kovoti su nusikalstamumu ir terorizmu

Briuselis, 2017 m. gegužės 22 d.

Šiandien pradedamas taikyti Europos tyrimo orderis. Jis supaprastina teisminių institucijų darbą, joms paprašius įrodymų kitoje ES šalyje.

Pavyzdžiui, jei Prancūzijos teisminės institucijos seka Belgijoje besislapstančius teroristus, jos gali savo Belgijos kolegų paprašyti apklausti liudytojus ar jų vardu atlikti kratą. Naujoji priemonė supaprastins ir paspartins tarpvalstybinius nusikaltimų tyrimus.

Už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę atsakinga Komisijos narė Vĕra Jourová sakė: „Nusikaltėliai ir teroristai sienų nepaiso. Europos tyrimų orderis padės teisminėms institucijoms veiksmingai bendradarbiauti ir kovoti su organizuotu nusikalstamumu, terorizmu, prekyba narkotikais bei korupcija. Teisminėms institucijoms jis leis greitai gauti įrodymų, kad ir kur ES jie yra. Visas valstybes nares raginu jį kuo greičiau įgyvendinti, kad sustiprintume bendrą kovą su nusikalstamumu ir terorizmu. Birželio mėn. taip pat aptarsime su valstybėmis narėmis, kaip būtų galima lengviau rinkti e. duomenis ir jais keistis. Metas visiškai modernizuoti priemones, kuriomis naudojasi teisminės institucijos vykdydamos tyrimus.“

Europos tyrimo orderis pagrįstas tarpusavio pripažinimu. Tai reiškia, kad kiekviena ES šalis privalo pripažinti ir vykdyti iš kitos šalies gautą prašymą taip, tarsi tai būtų iš savo šalies valdžios institucijų gautas sprendimas.

Europos tyrimo orderio privalumai:

  • juo sukuriama viena visapusiška plačios taikymo srities priemonė. Jis pakeis esamą fragmentišką teisinę sistemą, taikytą įrodymų gavimui. Jis apims visą dalyvaujančių valstybių narių įrodymų rinkimo procesą – nuo įrodymų arešto iki esamų įrodymų perdavimo.
  • Juo nustatomi griežti prašomų įrodymų rinkimo terminai. Valstybės narės turi per 30 dienų priimti sprendimą dėl prašymo priėmimo. Jei prašymas priimamas, tyrimo priemonės turi būti įvykdytos per 90 dienų. Tyrimo orderį išdavusiai ES šaliai bus pranešta apie galimus vėlavimus.
  • Juo apribojamos priežastys, dėl kurių tokius prašymus galima būtų atmesti. Prašymą gavusi institucija gali atsisakyti vykdyti orderį tik tam tikromis aplinkybėmis, pvz., jei prašymas pažeistų pagrindinius tos šalies teisės principus arba kenktų nacionalinio saugumo interesams.
  • Jis leidžia sumažinti su dokumentų tvarkymo mastą, kadangi nustatoma viena standartinė forma, kuri yra išversta į vykdančiosios šalies oficialiąją kalbą, pateikiamą tos šalies valdžios institucijoms prašant padėti gauti įrodymus.
  • Juo apsaugomos pagrindinės teisės į gynybą. Orderį išduodančios institucijos privalo įvertinti prašomų tyrimo priemonių būtinumą ir proporcingumą. Europos tyrimo orderį turi išduoti ar patvirtinti teisminė institucija, o išduoti orderį gali prašyti įtariamasis ar kaltinamasis asmuo, arba jo advokatas, atsižvelgiant į teises į gynybą ir nacionalines baudžiamojo proceso procedūras. Valstybės narės atitinkamiems asmenims privalo užtikrinti teisių gynimo priemones, lygiavertes toms, kurios galioja nacionalinių bylų atveju, ir juos tinkamai informuoti apie šias galimybes.

Pagal Europos tyrimo orderį leidžiama:

  • laikinai perduoti sulaikytus asmenis, siekiant surinkti įrodymų;
  • tikrinti įtariamųjų ar kaltinamųjų asmenų bankų sąskaitas ir finansines operacijas;
  • vykdyti slaptus tyrimus ir perimti jų telekomunikacijų ryšius;
  • imtis įrodymų apsaugos priemonių.

Tradicinės tyrimo priemonės ne visada yra pritaikytos prie skaitmeninio pasaulio, kuriame gyvename. Teisminėms institucijoms reikia būdų gauti prieigą prie įrodymų, saugomų debesijoje ar kitur pasaulyje. Komisija šiuo metu ieško sprendimų, kurie teisminėms institucijoms suteiktų modernių tyrimo priemonių ir supaprastintų jų prieigą prie e. įrodymų.

Tolesni veiksmai

Valstybės narės iki šiandienos, 2017 m. gegužės 22 d., turėjo į nacionalinę teisę perkelti nuostatas dėl Europos tyrimo orderio. Dabar Europos Komisija išnagrinės įgyvendinimo padėtį ir imsis tolesnių veiksmų dėl valstybių narių, kurios iki šiol nesiėmė būtinų priemonių.

Birželio 8 d. teisingumo tarybos posėdyje Komisija pateiks sprendimų, kurie pagerintų tarpvalstybinę prieigą prie e. įrodymų.

Pagrindiniai faktai

Direktyva grindžiama teismų sprendimų tarpusavio pripažinimo principu, kai reikia gauti įrodymus vykdant baudžiamąjį procesą.

Ši direktyva taikoma visoms ES šalims, išskyrus Daniją ir Airiją, kurios jos netaiko. Jungtinė Karalystė nusprendė dalyvauti įgyvendinant siūlomą direktyvą. Šia direktyva pakeičiami dabartiniai ES savitarpio teisinės pagalbos mechanizmai, taikyti įrodymų rinkimui, visų pirma 2000 m. ES savitarpio teisinės pagalbos konvencija ir Pamatinis sprendimas 2003/577/TVR dėl įrodymų arešto.

2010 m. gegužės 21 d. septynios ES valstybės narės (Austrija, Belgija, Bulgarija, Estija, Ispanija, Slovėnija ir Švedija) pateikė iniciatyvą dėl Europos tyrimo orderio. 2014 m. direktyvą priėmė Taryba ir Europos Parlamentas.

Daugiau informacijos

Direktyva 2014/41/ES dėl Europos tyrimo orderio baudžiamosiose bylose

Baudžiamoji justicija. Įrodymų pripažinimas

Saugumo sąjunga. Dveji veiklos metai

 

IP/17/1388

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar