Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Eurooppalainen tutkintamääräys tehostaa rikollisuuden ja terrorismin torjuntaa

Bryssel 22. toukokuuta 2017

Eurooppalaista tutkintamääräystä koskeva direktiivi tulee voimaan tänään. Tutkintamääräys helpottaa oikeusviranomaisten työtä, kun he joutuvat pyytämään todisteita toisesta EU-maasta.

Jos esimerkiksi Ranskan oikeusviranomaiset jäljittävät Belgiassa piileskeleviä terroristeja, he voivat pyytää belgialaisia kollegojaan kuulustelemaan todistajia tai suorittamaan kotietsintöjä puolestaan. Eurooppalainen tutkintamääräys yksinkertaistaa ja nopeuttaa rajat ylittäviä rikostutkimuksia.

Rikolliset ja terroristit eivät tunne rajoja. Eurooppalainen tutkintamääräys helpottaa oikeusviranomaisten tehokasta yhteistyötä järjestäytyneen rikollisuuden, terrorismin, huumeiden salakuljetuksen ja korruption torjumiseksi. Oikeusviranomaiset saavat todisteet käyttöönsä nopeasti riippumatta siitä, missä EU-maassa todisteet sijaitsevat. Kehotan kaikkia jäsenvaltioita panemaan eurooppalaisen tutkintamääräyksen täytäntöön mahdollisimman pian, jotta voimme tehostaa yhteisiä toimiamme rikollisuuden ja terrorismin torjumiseksi. Kesäkuussa komissio keskustelee jäsenvaltioiden kanssa myös toimista, joilla helpotetaan sähköisen todistusaineiston hankintaa ja vaihtoa. On aika toimia, jotta oikeusviranomaiset saavat tutkintatoimien suorittamiseen täysin nykyaikaiset välineet”, totesi oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaava komissaari Věra Jourová.

Eurooppalainen tutkintamääräys (EIO) perustuu vastavuoroiseen tunnustamiseen. Tämä tarkoittaa, että kullakin EU-maalla on velvollisuus tunnustaa ja panna toimeen toisen maan esittämä tutkintapyyntö aivan samoin kuin jos pyynnön olisivat esittäneet oman maan viranomaiset.

Eurooppalainen tutkintamääräys tuo seuraavia etuja:

  • luodaan kattava, sovellusalaltaan laaja-alainen väline – eurooppalainen tutkintamääräys korvaa todisteiden hankintaan nykyisin sovellettavan hajanaisen oikeudellisen kehyksen. Se kattaa osallistuvissa EU-maissa koko todisteiden hankintaprosessin todistusaineiston turvaamisesta sen toimittamiseen toisen jäsenvaltion viranomaisille.
  • asetetaan tiukat määräajat pyydettyjen todisteiden hankkimiselle – jäsenvaltion on päätettävä 30 päivän kuluessa eurooppalaiseen tutkintamääräykseen perustuvan pyynnön hyväksymisestä. Jos pyyntö hyväksytään, pyydetyt tutkintatoimet on suoritettava 90 päivän kuluessa. Viivästyksistä ilmoitetaan eurooppalaisen tutkintamääräyksen antaneelle EU-maalle.
  • rajoitetaan mahdollisuuksia kieltäytyä tutkintapyynnöstä – vastaanottava viranomainen voi kieltäytyä eurooppalaisen tutkintamääräyksen täytäntöönpanosta vain tietyissä tilanteissa, esimerkiksi silloin, kun se on vastoin pyynnön vastaanottaneen valtion lain perusperiaatteita tai vahingoittaa sen kansallisia turvallisuusetuja.
  • vähennetään paperityötä ottamalla käyttöön yhtenäinen vakiolomake, joka on käännetty täytäntöönpanovaltion viralliselle kielelle todisteita koskevia viranomaispyyntöjä varten.
  • suojataan puolustautumista koskevat perusoikeudet – eurooppalaisen tutkintamääräyksen antavien viranomaisten on arvioitava, onko pyydetty tutkintatoimi välttämätön ja oikeasuhteinen. Eurooppalaisen tutkintamääräyksen voi antaa tai vahvistaa oikeusviranomainen. Epäilty tai syytettynä oleva henkilö tai hänen puolestaan toimiva lakimies voi pyytää eurooppalaisen tutkintamääräyksen antamista puolustautumisoikeuksien puitteissa ja kansallisen rikosoikeusmenettelyn mukaisesti. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että eurooppalaisen tutkintamääräyksen kohteena olevan henkilön käytettävissä ovat samat oikeussuojakeinot kuin vastaavassa kansallisessa tapauksessa. Hänelle on myös ilmoitettava mahdollisuudesta käyttää näitä oikeussuojakeinoja.

Eurooppalainen tutkintamääräys antaa erityisesti mahdollisuuden

  • vapautensa menettäneen henkilön väliaikaiseen siirtämiseen määräyksen antaneeseen valtioon todisteiden hankkimiseksi
  • epäiltynä tai syytettynä olevan henkilön pankkitilien ja rahoitustapahtumien tarkastamiseen
  • peitetutkintaan ja telekuunteluun
  • todistusaineiston suojaamistoimenpiteisiin.

Perinteiset tutkintavälineet eivät kaikissa tapauksissa sovellu digitaalimaailman tarpeisiin. Oikeusviranomaisilla onkin oltava keinot käyttää pilvipalveluihin tallennettuja todisteita sekä toisessa jäsenvaltiossa tai muualla maailmassa sijaitsevia todisteita. Komissio tarkastelee parhaillaan keinoja luoda oikeusviranomaisille nykyaikaiset tutkintavälineet, jotka helpottaisivat sähköisen todistusaineiston käyttöä.

Seuraavat vaiheet

Jäsenvaltioiden on pitänyt saattaa eurooppalainen tutkintamääräys osaksi kansallista lainsäädäntöä tähän päivään eli 22.5.2017 mennessä. Komissio arvioi nyt täytäntöönpanon tilanteen. Jos jokin jäsenvaltio ei ole vielä toteuttanut täytäntöönpanotoimia, komissio ottaa asian esille ja käynnistää tarvittavat menettelyt.

Komissio esittelee oikeusasioiden neuvoston kokouksessa 8. kesäkuuta keinoja parantaa sähköisen todistusaineiston rajat ylittävää vaihtoa.

Tausta

Direktiivi perustuu oikeudellisten päätösten vastavuoroisen tunnustamisen periaatteeseen hankittaessa todisteita rikosoikeudellisia menettelyjä varten.

Direktiiviä sovelletaan kaikkiin jäsenvaltioihin paitsi Tanskaan ja Irlantiin, jotka eivät osallistu siihen. Yhdistynyt kuningaskunta on päättänyt osallistua ehdotetun direktiivin soveltamiseen. Direktiivi korvaa EU:n nykyiset todisteiden hankkimiseen liittyvät oikeusavun menettelyt, joista säädetään erityisesti keskinäistä oikeusapua koskevassa yleissopimuksessa ja todistusaineiston jäädyttämistä koskevassa puitepäätöksessä 2003/577/YOS.

Seitsemän EU:n jäsenvaltiota (Belgia, Bulgaria, Espanja, Itävalta, Ruotsi, Slovenia ja Viro) tekivät 21.5.2010 ehdotuksen eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä. Neuvosto ja Euroopan parlamentti hyväksyivät sitä koskevan direktiivin vuonna 2014.

Lisätietoja

Direktiivi 2014/41/EU rikosasioita koskevasta eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä

Rikosoikeus – todisteiden tunnustaminen

Esite: Turvallisuusunioni

 

IP/17/1388

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar