Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Tänasest on Euroopa uurimismäärus ametiasutustele abiks kuritegevuse ja terrorismiga võitlemisel

Brüssel, 22. mai 2017

Täna jõustub „Euroopa uurimismäärus“. See lihtsustab õigusasutuste tööd teisest ELi liikmesriigist tõendite nõudmisel.

Näiteks kui Prantsuse õigusasutused jälgivad Belgias peituvaid terroriste, saavad nad paluda oma Belgia kolleegidel nende nimel tunnistajaid üle kuulata või läbiotsimisi korraldada. See uus vahend lihtsustab ja kiirendab piiriülest kuritegude uurimist.

Õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse volinik Věra Jourová sõnas: „Kurjategijad ja terroristid ei tunne riigipiire. Euroopa uurimismäärus aitab õigusasutustel teha koostööd, aidates neil tõhusalt võidelda organiseeritud kuritegevuse, terrorismi, uimastiäri ja korruptsiooni vastu. See annab õigusasutusele kiire juurdepääsu tõenditele, hoolimata sellest, missuguses ELi osas need asuvad. Kutsun kõiki liikmesriike üles seda võimalikult kiiresti rakendama, et parandada meie ühist võitlust kuritegevuse ja terrorismi vastu. Juunis arutame liikmesriikidega ka ettepanekud e-tõendite kogumise ja vahetamise lihtsustamiseks. On aeg õigusasutuste käsutuses olevaid uurimisvahendeid veelgi rohkem nüüdisajastada. “

Euroopa uurimismäärus põhineb vastastikusel tunnustamisel, mis tähendab, et kõik ELi riigid on kohustatud tunnustama ja täitma teise riigi nõuet samal viisil, nagu oma ametiasutuste esitatut.

Euroopa uurimismääruse eelised on järgmised:

  • Sellega luuakse ühtne terviklik instrument, millel on lai kohaldamisala – see asendab tõendite saamist reguleeriva olemasoleva killustatud õigusraamistiku. See hõlmab osalevate liikmesriikide jaoks kogu protsessi, alates tõendite kogumisest ja arestimisest kuni olemasolevate tõendite üleandmiseni.
  • Selles kehtestatakse taotletud tõendite kogumiseks ranged tähtajad – liikmesriikidel on kuni 30 päeva aega otsustada, kas nad taotluse vastu võtavad. Vastuvõtmise korral kehtib taotletud uurimistoimingu teostamiseks 90-päevane tähtaeg. Kõigist viivitustest tuleb Euroopa uurimismääruse esitanud ELi riigile teada anda.
  • Määruses piiratakse sellistele taotlustele vastamise põhjuseid – taotluse saanud asutus võib Euroopa uurimismääruse alusel saadud taotluse tagasi lükata ainult teatud tingimustel, nt kui taotlus on vastuolus selle riigi õiguse aluspõhimõtetega või kahjustab riiklikke julgeolekuhuve.
  • See vähendab paberitööd, sest kasutusele tuleb ühtne tüüpvorm, mis tõlgitakse teostava riigi ametlikku keelde, et ametiasutused saaksid tõendite kogumisel abi taotleda.
  • See kaitseb kaitseõigusi kui põhiõigusi – taotluse esitavad ametiasutused peavad hindama taotletava uurimistoimingu vajalikkust ja proportsionaalsust. Euroopa uurimismääruse saab esitada või kinnitada õigusasutus ning Euroopa uurimismääruse väljastamist võib taotleda kahtlustatav või süüdistatav isik või tema advokaat kooskõlas kaitseõiguste ja riiklike kriminaalmenetlustega. Liikmesriigid peavad tagama samaväärsete õiguskaitsevahendite kättesaadavuse kui samasuguse riigisisese juhtumi puhul ning tagama asjaomaste isikute nõuetekohase teavitamise nimetatud võimalustest.

Eelkõige võimaldab Euroopa uurimismäärus:

  • tõendite kogumise eesmärgil kinnipeetavaid isikuid ajutiselt üle viia;
  • kontrollida kahtlustatavate või süüdistatavate isikute pangakontosid ja tehinguid;
  • varjatud uurimist ja telekommunikatsiooniseadmete pealtkuulamist;
  • meetmeid tõendite säilitamiseks.

Traditsioonilised uurimisvahendid pole alati nüüdisaegse digitaalse maailma jaoks sobivad. Õigusasutused vajavad viise juurdepääsuks pilves või teises liikmesriigis või mujal maailmas asuvatele tõenditele. Praegu töötab komisjon välja lahendusi õigusasutuste nüüdisaegsete uurimisvahenditega varustamiseks, et hõlbustada nende juurdepääsu e-tõenditele.

Järgmised sammud

Liikmesriikidel oli aega Euroopa uurimismäärus oma õigusaktidesse üle võtta kuni tänaseni, 22. maini 2017. Euroopa Komisjon analüüsib nüüd ülevõtmisega seotud olukorda ja võtab liikmesriikidega ühendust, kui nad ei ole vajalikke meetmeid veel võtnud.

8. juunil esitleb komisjon justiitsküsimuste nõukogus lahendusi e-tõendite piiriülese kättesaadavuse parandamiseks.

Taust

Direktiiv põhineb kohtuotsuste vastastikuse tunnustamise põhimõttel, kui tegemist on tõendite kogumisega kriminaalmenetluses kasutamise eesmärgil.

Direktiivi kohaldatakse kõigi ELi liikmesriikide suhtes, välja arvatud Taani ja Iirimaa, kes ei osale. Ühendkuningriik otsustas kavandatavas direktiivis osaleda. See asendab ELi vastastikuse õigusabi süsteemid tõendite kogumiseks, eelkõige 2000. aasta ELi vastastikuse õigusabi konventsiooni ja raamotsuse 2003/577/JSK tõendite arestimise kohta.

21. mail 2010 esitasid seitse ELi liikmesriiki (Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Eesti, Rootsi ja Sloveenia) Euroopa uurimismäärust käsitleva algatuse. Direktiivi võtsid nõukogu ja Euroopa Parlament ühiselt vastu 2014. aastal.

Lisateave

Direktiiv 2014/41/EL, mis käsitleb Euroopa uurimismäärust kriminaalasjades

Õigusemõistmine kriminaalasjades – tõendite tunnustamine

Julgeolekuliit: kaks aastat hiljem

 

IP/17/1388

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar