Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Europeiska dialogen om kompetens och migration Arbetsgivare och kommissionen går samman för integration av migranter

Bryssel den 23 maj 2017

.

I dag hålls i samband med European Business Summit det andra mötet inom den europeiska dialogen om kompetens och migration, under värdskap av kommissionären med ansvar för migration, inrikes frågor och medborgarskap, Dimitris Avramopoulos, och kommissionären med ansvar för sysselsättning, socialpolitik, kompetens och rörlighet på arbetsmarknaden, Marianne Thyssen

Tillsammans lanserade kommissionärerna officiellt initiativet ”Employers together for integration”(Arbetsgivare tillsammans för integration). Detta skedde i närvaro av verkställande direktörer och andra höga företrädare från en rad företag som åtagit sig att främja integration av migranter, bland annat IKEA, Deutsche Telekom, NCC, Accenture, B-post, Scandic hotels, ADECCO och Microsoft, liksom företrädare från näringslivets och arbetsmarknadens parter. Initiativet syftar till att främja arbetsgivares insatser runt om i Europa för att stödja integrationen av flyktingar och andra migranter på arbetsmarknaden och i vidare bemärkelse.

– Att vi lyckas med integrationen är inte bara en social angelägenhet, det är också mycket viktigt ur ekonomisk synpunkt, säger Dmitris Avramopoulos, kommissionär med ansvar för migration, inrikes frågor och medborgarskap. Endast genom en framgångsrik integration av alla migranter i EU kan vi göra migration till en möjlighet, såväl för migranterna själva som för vårt europeiska samhälle och vår ekonomi. Arbetsgivanas roll och engagemang är avgörande för detta. Jag välkomnar de många pågående insatserna runt om i Europa och uppmanar fler arbetsgivare att visa vägen och ansluta sig till initiativet Employers together for integration, som vi lanserar i dag.

– Dagens forum understryker de ansträngningar vi gör för att förena våra krafter med arbetsgivare, säger EU:s socialpolitiska kommissionär Marianne Thyssen. Vår främsta uppgift är nu att ta oss an de utmaningar och ta vara på de möjligheter som uppenbarar sig i samband med att flyktingar och asylsökande ska integreras på arbetsmarknaden. Det kan och bör bli något som alla vinner på.

– NCC driver i dag en rad lovande projekt som främjar integration och mångfald, säger NCC:s VD, Peter Wågström. Det främsta skälet till att vi gör det är att vi behöver mer folk med rätt kompetens, och vi tror att mångfald är bra för affärerna. Samtidigt vill vi också bidra till att skapa ett mer inkluderande samhälle.

– Bpost är en stor arbetsgivare i Belgien och vi vill att alla ska ha möjlighet att arbeta hos oss, även flyktingar, långtidsarbetslösa och lågkvalificerade personer, säger Koen Van Gerven som är VD för Bpost. Därför har vi tillsammans med flera partner tagit fram en pragmatisk arbetsgivarpolicy med ett socialt ansvar, så att vi kan uppnå vår ambition om social integration.

– Jobb är helt avgörande för att ge flyktingar egenmakt, säger Jo Deblaere, operativ chef och Europa-VD för Accenture. Samtidigt ser vi att även de som har arbetslivserfarenhet och avancerad utbildning ofta har svårt att bli oberoende. På Accenture arbetar vi för att hjälpa flyktingar att återinträda i yrkeslivet i roller som motsvarar deras kompetens, och vi är stolta att stödja kommissionens initiativ för att hjälpa dem att bygga upp en försörjning och bli självständiga. 

Det första kriteriet för en lyckad integration i ett samhälle är integration på arbetsmarknaden, säger Birgit Klesper, Senior Vice President Group Corporate Responsibility på Deutsche Telekom AG. En avgörande komponent för att tillfredsställa detta EU-omfattande behov är en strategi där många berörda aktörer involveras. Om vi alla samarbetar – politiker, beslutsfattare, det civila samhället och näringslivet – kan en stor utmaning förvandlas till en stor möjlighet.

Bakgrund

Den europeiska dialogen om kompetens och migration lanserades 2016 för att främja utbyten mellan kommissionen och näringslivets och arbetsmarknadens parter, särkskilt arbetsgivare, i frågor som rör arbetskraftsmigration. Under den andra konferensen, den 23 maj 2017, fokuserar dialogen på integration på arbetsmarknaden av flyktingar och andra migranter som vistas i EU lagligen.

Forskningen visar att tredjelandsmedborgare fortsatt stöter på hinder för att komma in på arbetsmarknaden. År 2016 var sysselsättningsgraden för tredjelandsmedborgare 15,2 procentenheter lägre än för EU-medborgare, och sysselsättningsgraden för kvinnor var särskilt låg. Migranter från tredjeländer är ofta undersysselsatta, även när de har högskoleexamen[1].

Att inte utnyttja denna potential hos tredjelandsmedborgare i EU skulle innebära ett enormt slöseri med resurser, både för de berörda individerna och mer allmänt för vår ekonomi och vårt samhälle. Välintegrerade migranter kan bidra till att stärka arbetsmarknaden som helhet och främja de offentliga finansernas hållbarhet på lång sikt.[2]

Det var därför kommissionen den 7 juni 2016 antog en handlingsplan för integration av tredjelandsmedborgare för att stödja medlemsstaternas integrationsinsatser. Integration kan bara bli effektiv om alla berörda parter bidrar: EU-institutioner, nationella och lokala myndigheter, och det civila samhället. Näringslivets och arbetsmarknadens parter, särkskilt arbetsgivare, spelar en avgörande roll när det gäller integration på arbetsmarknaden. Många initiativ har tagits på nationell nivå av arbetsgivare, fackföreningar och handelskammare. Genom den andra konferensen inom den europeiska dialogen om kompetens och migration vill kommissionen göra det möjligt för enskilda arbetsgivare och andra av arbetsmarknadens parter att dela pågående eller planerade initiativ på området.

Genom initiativet "Employers together for integration" vill kommissionen lyfta fram engagemanget hos enskilda arbetsgivare för att främja integration och uppmuntra fler att ansluta sig. Från och med i dag kan intresserade arbetsgivare ansluta sig till initiativet genom en webbplats som finns hos EU-kommissionens generaldirektorat för migration och inrikes frågor.

Som en uppföljning av den nya kompetensagendan för Europa arbetar kommissionen dessutom för större transparens när det gäller tredjelandsmedborgares kvalifikationer, kompetenshöjning hos lågkvalificerade personer i Europa och för att göra det lättare att erkänna kvalifikationer. Ett verktyg för att underlätta erkännande av tredjelandmigranters kvalifikationer kommer att införas snart.

Europeiska socialfonden (ESF) är det huvudsakliga finansieringsinstrumentet till stöd för integration på arbetsmarknaden, även när det gäller migranter. Asyl-, migrations- och integrationsfonden (Amif) kan också tillhandahålla finansiering för förberedande åtgärder inför tillträde till arbetsmarknaden. Under andra halvåret 2017 kommer en inbjudan att lämna förslag inom ramen för Amif att tillkännages för att stödja initiativ från arbetsgivare och arbetsmarknadens parter om främjande av integration på arbetsmarknaden för flyktingar och andra migranter.

Mer information

Webbplats för den europeiska dialogen för kompetens och migration (engelska)

Anmäl dig till initiativet Employers together for Integration (engelska).

Kommissionens handlingsplan för integration av tredjelandsmedborgare

Europeiska webbplatsen för integration (tyska, franska, engelska)

Register över lovande metoder för integration på arbetsmarknaden och social integration av asylsökande och flyktingar i EU:s medlemsstater (engelska)

 

[1]Eurostat, EU:s arbetskraftsundersökning

[2] An Economic Take on the Refugee Crisis (ej översatt till svenska), GD Ekonomi och finans, institutional paper, juli 2016 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/ip033_en_2.pdf

IP/17/1386

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar