Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Eiropas dialogs par prasmēm un migrāciju: darba devēji un Komisija sadarbojas migrantu integrēšanā

Briselē, 2017. gada 23. maijā

Migrācijas, iekšlietu un pilsonības komisārs Dimitris Avramopuls un nodarbinātības, sociālo lietu, prasmju un darbaspēka mobilitātes komisāre Marianna Teisena šodien Eiropas Uzņēmējdarbības samitā vada otro sanāksmi, kas veltīta Eiropas dialogam par prasmēm un migrāciju.

Abi Komisijas locekļi oficiāli nāca klajā ar iniciatīvu “Darba devēji par integrāciju”, un viņiem pievienojās vadītāji un citi augsta līmeņa pārstāvji no vairākiem uzņēmumiem, kas apņēmušies veicināt migrantu integrāciju, piemēram, “IKEA”, “Deutsche Telekom”, “NCC”, “Accenture”, “Bpost”, “Scandic Hotels”, “ADECCO” un “Microsoft”, kā arī sociālo un ekonomisko partneru pārstāvji. Iniciatīvas mērķis ir popularizēt visas Eiropas Savienības darba devēju centienus palīdzēt bēgļiem un citiem migrantiem integrēties gan darba tirgū, gan ārpus tā.

Migrācijas, iekšlietu un pilsonības komisārs Dimitris Avramopuls sacīja: “Integrācijai ir jāizdodas: tā ir ne vien sociāla, bet arī ekonomiska nepieciešamība. Tikai tad, ja visiem ES migrantiem izdosies integrēties, migrācija kļūs par izdevību — gan pašiem migrantiem, gan Eiropas sabiedrībai un ekonomikai. Izšķirīga nozīme šajā lietā ir darba devējiem un to iesaistei. Esmu gandarīts par visu to, kas Eiropā šajā jomā jau tiek darīts, un aicinu arī citus darba devējus rādīt priekšzīmi un iesaistīties šodien izsludinātajā iniciatīvā “Darba devēji par integrāciju”.”

Nodarbinātības, sociālo lietu, prasmju un darbaspēka mobilitātes komisāre Marianna Teisena piebilda: “Šodienas forums apliecina, ka esam apņēmušies strādāt plecu pie pleca ar darba devējiem. Tagad mūsu galvenais uzdevums ir pārvarēt grūtības, kas saistītas ar bēgļu un patvēruma meklētāju integrāciju darba tirgū, un reizē izmantot tās sniegtās iespējas. Šī iniciatīva var būt — un tai arī jābūt — izdevīgai itin visiem.

“NCC” vadītājs Pēters Vogstrems norādīja: ““NCC” pašlaik strādā ar vairākiem daudzsološiem projektiem, kas veicina integrāciju un daudzveidību. Mēs to darām pirmām kārtām tāpēc, ka mums vajag vairāk pienācīgi kvalificētu darbinieku un esam pārliecināti, ka daudzveidība mūsu uzņēmumam ļaus sasniegt labākus rezultātus. Turklāt mēs vēlamies pielikt roku iekļaujošākas sabiedrības veidošanā.”

“Bpost” vadītājs Kūns van Hervens sacīja: ““Bpost” ir liels Beļģijas darba devējs, kas vēlas dot iespēju strādāt it visiem, arī bēgļiem, ilgtermiņa bezdarbniekiem un mazkvalificētiem cilvēkiem. Lai šo sociālās integrācijas mērķi sasniegtu, kopā ar vairākiem partneriem esam izstrādājuši pragmatisku un sociāli atbildīgu nodarbinātības politiku.”

“Accenture” vadītājs un Eiropas filiāles izpilddirektors Jū Deblāre: “Lai bēgļiem pavērtos jaunas iespējas, viņiem katrā ziņā vajadzīgs darbs, tomēr pat pieredzējušiem profesionāļiem ar labu izglītību bieži vien ir grūti atrast iespēju sevi uzturēt. “Accenture” cenšas bēgļiem palīdzēt atgriezties darba tirgū, piedāvājot prasmēm atbilstošu darbu, un mēs lepojamies, ka atbalstām Komisijas iniciatīvu, kas bēgļiem palīdzēs nopelnīt sev iztiku un atgūt neatkarību.” 

“Deutsche Telekom AG” vecākā viceprezidente un pārstāve korporatīvās sociālās atbildības jomā Birgita Klespere sacīja: “Galvenais priekšnoteikums veiksmīgai integrācijai sabiedrībā ir integrācija darba tirgū. Tā kā tas ir aktuāli visā Eiropā, ir svarīgi, lai ieinteresētās personas šo mērķi censtos sasniegt kopīgiem spēkiem. Ja visi — politiķi, politikas veidotāji, pilsoniskā sabiedrība un uzņēmumi — rīkosimies vienoti, liels izaicinājums kļūs par lielisku izdevību.”

Konteksts

Eiropas dialogs par prasmēm un migrāciju tika aizsākts 2016. gadā, un tā mērķis ir izveidot forumu Komisijas un tās ekonomisko un sociālo partneru, it sevišķi darba devēju, sarunām par darbaspēka migrāciju un ar to saistītiem jautājumiem. Otrajā sanāksmē, kas norit 2017. gada 23. maijā, dialoga fokusā ir jautājums, kā bēgļiem un citiem migrantiem, kas likumīgi uzturas Eiropas Savienībā, palīdzēt iekļauties darba tirgū.

Pētījumi liecina, ka trešo valstu valstspiederīgo ienākšanai darba tirgū vēl aizvien ir šķēršļi. Kā liecina 2016. gada dati, trešo valstu valstspiederīgo nodarbinātības līmenis ir par 15,2 procentpunktiem zemāks nekā ES valstspiederīgo nodarbinātības līmenis, un sevišķi maz tiek nodarbinātas sievietes. Migranti no trešām valstīm bieži vien nevar atrast darbu, pat ja viņiem ir universitātes diploms[1].

Neizmantot Eiropas Savienībā dzīvojošo trešo valstu valstspiederīgo potenciālu nozīmētu izšķērdēt milzīgus resursus — tas būtu liels zaudējums gan šiem trešo valstu valstspiederīgajiem, gan ES ekonomikai un sabiedrībai kopumā. Labi integrējušies migranti var gan uzlabot darba tirgus rādītājus, gan arī ilgtermiņā palielināt fiskālo stabilitāti[2].

Tāpēc Komisija, lai atbalstītu dalībvalstu integrācijas centienus, 2016. gada 7. jūnijā pieņēma Rīcības plānu trešo valstu valstspiederīgo integrācijai. Integrācija var izdoties tikai tad, ja pienācīgi iesaistās visas attiecīgās puses — ES iestādes, valsts pārvaldes iestādes un vietējās iestādes, pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Integrācijā darba tirgū īpaši svarīga loma ir ekonomiskajiem un sociālajiem partneriem, it sevišķi darba devējiem. Darba devēji, arodbiedrības un tirdzniecības palātas ir īstenojuši daudzas iniciatīvas valsts līmenī. Komisija, rīkojot otro Eiropas dialogu par prasmēm un migrāciju, vēlas atsevišķiem darba devējiem un citiem ekonomiskajiem un sociālajiem partneriem dot iespēju dalīties savās līdzšinējās un vēl gaidāmajās šīs jomas iniciatīvās.

Ar iniciatīvu “Darba devēji par integrāciju” Komisija vēlas izcelt atsevišķu darba devēju iesaistīšanos integrācijas veicināšanā un pamudināt tā rīkoties arī citus. Turpmāk ieinteresēti darba devēji varēs iniciatīvā iesaistīties, izmantojot Eiropas Komisijas Migrācijas un iekšlietu ģenerāldirektorāta tīmekļa vietni.

Turklāt, ievērojot jauno Prasmju programmu Eiropai, Komisijas dienaskārtībā ir arī uzlabot trešo valstu valstspiederīgo kvalifikāciju pārredzamību, palīdzēt celt kvalifikāciju mazkvalificētiem Eiropas iedzīvotājiem un atvieglot kvalifikāciju atzīšanu. Drīz Komisija nāks klajā ar rīku, kas palīdzēs atzīt no trešām valstīm imigrējušo personu prasmes.

Galvenais finansēšanas instruments, kas atbalsta iedzīvotāju, arī migrantu, iekļaušanos darba tirgū, ir Eiropas Sociālais fonds (ESF). Finansējumu sagatavošanās pasākumiem, kas vērsti uz piekļuvi darba tirgum, var piešķirt arī Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (AMIF). 2017. gada otrajā pusē tiks izsludināts AMIF uzaicinājums iesniegt priekšlikumus, kuru mērķis ir atbalstīt darba devēju un sociālo partneru iniciatīvas, kas palīdz bēgļiem un citiem migrantiem integrēties darba tirgū.

Sīkākai informācijai

Eiropas dialogs par prasmēm un migrāciju: tīmekļa vietne

Pieteikties iniciatīvai “Darba devēji par integrāciju”

Komisijas Rīcības plāns trešo valstu valstspiederīgo integrācijai

Eiropas integrācijas vietne

Patvēruma meklētāju un bēgļu integrācija darba tirgū un sociālā iekļaušana visās ES dalībvalstīs: daudzsološu prakšu repozitorijs

 

[1] Eurostat, ES darbaspēka apsekojums

[2] An Economic Take on the Refugee Crisis [“Bēgļu krīze no ekonomikas perspektīvas”], ECFIN ĢD institucionālais dokuments, 2016. gada jūlijs, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/ip033_en_2.pdf.

IP/17/1386

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar