Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Europos dialogas dėl įgūdžių ir migracijos. Darbdaviai ir Komisija drauge rūpinasi migrantų integracija

Briuselis, 2017 m. gegužės 23 d.

.

Už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą atsakingas Komisijos narys Dimitris Avramopoulos ir už užimtumą, socialinius reikalus, gebėjimus ir darbo jėgos judumą atsakinga Komisijos narė Marianne Thyssen šiandien Europos verslo atstovų aukščiausiojo lygio susitikime rengia antrąjį Europos dialogo dėl įgūdžių ir migracijos posėdį.

Dalyvaujant skatinti migrantų integraciją įsipareigojusių kelių bendrovių, tokių kaip IKEA, „Deutsche Telekom“, NCC, „Accenture“, „B-post“, „Scandic hotels“, ADECCO ir „Microsoft“, generaliniams direktoriams ir kitiems aukšto lygio atstovams, taip pat socialinių ir ekonominių partnerių atstovams, Komisija oficialiai ėmėsi iniciatyvos „Darbdaviai už integraciją“. Iniciatyvos tikslas – Europos Sąjungoje skatinti darbdavius remti pabėgėlių ir kitų migrantų integraciją į darbo rinką ir kitas sritis.

Už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą atsakingas Komisijos narys Dimitris Avramopoulos sakė: „Užtikrinti integraciją būtina ne vien dėl socialinių, bet ir dėl ekonominių priežasčių. Tik ES sėkmingai integravus visus migrantus, migracija atvers galimybių ir jiems patiems, ir mūsų Europos visuomenei bei ekonomikai. Darbdavių veiksmai ir dalyvavimas čia yra itin svarbūs. Džiaugiuosi, kad visoje Europoje dėl to jau dedama daug pastangų, ir raginu daugiau darbdavių rodyti pavyzdį ir įsitraukti į šiandien pradėtą iniciatyvą „Darbdaviai už integraciją“.“

Už užimtumą, socialinius reikalus, gebėjimus ir darbo jėgos judumą atsakinga Komisijos narė Marianne Thyssen teigė: „Šiandienos forumas – ženklas, kad esame pasiryžę su darbdaviais suvienyti jėgas. Dabar svarbiausia įveikti sunkumus ir pasinaudoti galimybėmis, kurių atsiranda integruojant pabėgėlius ir prieglobsčio prašytojus į darbo rinką. Tai gali ir turėtų būti naudinga visiems.“

NCC generalinis direktorius Peteris Wågströmas kalbėjo: „Šiuo metu NCC vykdo nemažai perspektyvių projektų, kuriais skatinama integracija ir įvairovė. Tai darome visų pirma todėl, kad mums reikia daugiau reikiamų įgūdžių turinčių žmonių ir manome, kad įvairovė gali lemti geresnius verslo rezultatus. Taip pat norime prisidėti kuriant įtraukesnę visuomenę.“

„Bpost“ generalinis direktorius Koenas Van Gervenas teigė: „Belgijoje „Bpost“ yra reikšmingas darbdavys, ir norime galimybę dirbti pas mus suteikti visiems, taip pat ir pabėgėliams, ilgalaikiams bedarbiams ir žemos kvalifikacijos asmenims. Kad pasiektume šį socialinės integracijos tikslą, kartu su keliais partneriais parengėme pragmatišką ir socialiai atsakingą įdarbinimo politiką.“

„Accenture“ vykdomasis direktorius ir direktorius Europai Jo Deblaere kalbėjo: „Užimtumas yra neabejotinai būtinas, kad pabėgėliai įgytų galių, nes net ir profesinės patirties turintiems išsilavinusiems žmonėms dažnai nelengva kliautis savo jėgomis. „Accenture“ stengiamės padėti pabėgėliams vėl įsilieti į darbo rinką dirbant jų gebėjimus atitinkančius darbus ir didžiuojamės remdami Komisijos iniciatyvą, kuria siekiama padėti jiems vėl pragyventi patiems ir gyventi savarankiškai.“ 

„Deutsche Telekom AG“ pirmoji pirmininko pavaduotoja, atsakinga už įmonių grupės socialinę atsakomybę, Birgit Klesper sakė: „Svarbiausias sėkmingos integracijos į visuomenę reikalavimas – integracija į darbo rinką. Norint patenkinti šį visos Europos poreikį, svarbu, kad įsitrauktų įvairūs suinteresuotieji subjektai. Jeigu mes visi – politikai, politikos kūrėjai, pilietinės visuomenės nariai ir verslo atstovai – dirbsime išvien, didelis sunkumas virs didžiule galimybe.“

Pagrindiniai faktai

Siekiant paskatinti Komisiją ir ekonominius bei socialinius partnerius, visų pirma darbdavius, aktyviau keistis nuomonėmis su darbo jėgos migracija susijusiais klausimais, 2016 m. pradėtas Europos dialogas dėl įgūdžių ir migracijos. 2017 m. gegužės 23 d. antrajame dialogo susitikime daugiausia dėmesio skiriama pabėgėlių ir kitų šalyse teisėtai gyvenančių migrantų integracijai į darbo rinką.

Tyrimo duomenimis, trečiųjų šalių piliečiams vis dar kyla kliūčių įsidarbinti. 2016 m. trečiųjų šalių piliečių užimtumo lygis buvo 15,2 procentinio punkto žemesnis už ES piliečių, o moterų dirbo ypač mažai. Trečiųjų šalių migrantų, net ir turinčių aukštąjį išsilavinimą, užimtumas dažnai yra nepakankamas1.

ES neišnaudojus trečiųjų šalių piliečių potencialo būtų iššvaistyta daugybė tiek pačių asmenų, tiek visos mūsų ekonomikos ir visuomenės išteklių. Sėkmingai integravus migrantus ilgainiui gali pagerėti visos darbo rinkos veikimas ir padidėti fiskalinis tvarumas2.

Būtent todėl Komisija, siekdama paremti valstybių narių dedamas integravimo pastangas, 2016 m. birželio 7 d. patvirtino Trečiųjų šalių piliečių integravimo veiksmų planą. Integracija gali būti veiksminga tik jei savo vaidmenį atliks visi dalyviai: ES institucijos, nacionalinės ir vietos valdžios institucijos, pilietinės visuomenės organizacijos. Integracijos į darbo rinką srityje ypač reikšmingas ekonominių ir socialinių partnerių, visų pirma darbdavių, vaidmuo. Darbdaviai, profesinės sąjungos ir prekybos rūmai yra ėmęsi nemažai nacionalinio lygmens iniciatyvų. Antrajame Europos dialogo dėl įgūdžių ir migracijos susitikime Komisija siekia sudaryti sąlygas pavieniams darbdaviams ir kitiems ekonominiams bei socialiniams partneriams pasidalyti informacija apie jų įgyvendinamas ir būsimas šios srities iniciatyvas.

Iniciatyva „Darbdaviai už integraciją“ Komisija siekia, kad pavienių darbdavių įsipareigojimai remti integraciją būtų labiau pastebimi, ir skatina kitus darbdavius įsitraukti. Nuo šiandien susidomėję darbdaviai prie šios iniciatyvos gali prisijungti Europos Komisijos Migracijos ir vidaus reikalų generalinio direktorato interneto svetainėje.

Be to, remdamasi Nauja Europos įgūdžių darbotvarke, Komisija stengiasi užtikrinti, kad būtų skaidriau nustatoma trečiųjų šalių piliečių kvalifikacija, Europoje būtų tobulinami žemos kvalifikacijos asmenų įgūdžiai ir būtų lengviau gauti kvalifikacijos pripažinimą. Netrukus bus pristatyta pagalbinė trečiųjų šalių migrantų įgūdžių pripažinimo priemonė.

Pagrindinė finansavimo priemonė, naudojama įsitraukimui į darbo rinką (taip pat migrantų) remti, yra Europos socialinis fondas. Su įsidarbinimu susijusios parengiamosios priemonės gali būti finansuojamos ir iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (PMIF). 2017 m. antrąjį pusmetį bus paskelbtas PMIF kvietimas teikti pasiūlymus dėl darbdavių ir socialinių partnerių iniciatyvų skatinti pabėgėlių ir kitų migrantų integraciją į darbo rinką.

Daugiau informacijos

Europos dialogo dėl įgūdžių ir migracijos interneto svetainė

Prisijungti prie iniciatyvos „Darbdaviai už integraciją“

Komisijos paskelbtas Trečiųjų šalių piliečių integravimo veiksmų planas

Europos integracijos interneto svetainė

Prieglobsčio prašytojų ir pabėgėlių integracijos į darbo rinką ir socialinės įtraukties ES valstybėse narėse perspektyvios praktikos saugykla

 

1 Eurostatas, ES Darbo jėgos tyrimas.

2 Pabėgėlių krizės ekonominis vertinimas, DG ECFIN institucinis dokumentas, 2016 m. liepos mėn. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/ip033_en_2.pdf

IP/17/1386

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar