Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Eurooppalainen vuoropuhelu osaamisesta ja muuttoliikkeestä: Työnantajat ja Euroopan komissio tukevat yhdessä maahanmuuttajien kotouttamista

Bryssel 23. toukokuuta 2017

.

Muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasioista vastaava EU-komissaari Dimitris Avramopoulos ja työllisyys- ja sosiaaliasioista, osaamisesta ja työvoiman liikkuvuudesta vastaava komissaari Marianne Thyssen isännöivät tänään osaamista ja muuttoliikettä koskevan eurooppalaisen vuoropuhelun toista tapaamista, joka järjestetään European Business Summit -tapahtuman yhteydessä.

Komissaarit käynnistivät virallisesti Työnantajat kotouttamisen tukena -aloitteen (”Employers together for integration”). Tilaisuudessa oli läsnä johtohenkilöitä useista maahanmuuttajien integroitumista edistävistä yrityksistä (mm. IKEA, Deutsche Telekom, NCC, Accenture, Bpost, Scandic hotels, ADECCO ja Microsoft) sekä työmarkkinaosapuolten ja talouselämän osapuolten edustajia. Aloitteen tavoitteena on tukea työnantajien eri puolilla EU:ta toteuttamia toimia, joilla edistetään pakolaisten ja muiden maahanmuuttajien integroitumista työmarkkinoille ja muuhun yhteiskuntaan.

Toimiva kotouttaminen ei ole pelkästään yhteiskunnallinen, vaan myös taloudellinen välttämättömyys. Vain kaikkien muuttajien onnistunut kotouttaminen auttaa tekemään maahanmuutosta mahdollisuuden sekä muuttajille että eurooppalaisille yhteiskunnille ja taloudelle. Työnantajien osallistuminen on tässä keskeisen tärkeää. Olen tyytyväinen moniin eri puolilla Eurooppaa jo toteutettaviin hankkeisiin ja kehotan yhä useampia työnantajia näyttämään esimerkkiä ja liittymään Työnantajat kotouttamisen tukena -aloitteeseen", totesi muuttoliike- , sisä- ja kansalaisasioista vastaava komissaari Dimitris Avramopoulos.

Tämänpäiväinen foorumi osoittaa sitoutumistamme yhteistyöhön työnantajien kanssa. Ensisijaisena tehtävänämme on nyt löytää parhaat keinot ja mahdollisuudet integroida pakolaiset ja turvapaikanhakijat työmarkkinoille. Uskon, että tämä hyödyttää kaikkia osapuolia", sanoi työllisyys- ja sosiaaliasioista, osaamisesta ja työvoiman liikkuvuudesta vastaava komissaari Marianne Thyssen.

”NCC:lla on nykyisin useita lupaavia projekteja, joilla edistetään kotouttamista ja monimuotoisuutta. Teemme näin ennen kaikkea siksi, että tarvitsemme lisää työntekijöitä, joilla on oikeanlaiset taidot – ja koska uskomme, että moninaisuus auttaa yritystämme parempiin tuloksiin. Samalla haluamme olla mukana rakentamassa osallistavampaa yhteiskuntaa”, painotti NCC:n toimitusjohtaja Peter Wågström.

”Bpost on Belgiassa suuri työnantaja, joka haluaa tarjota työtilaisuuksia kaikille, niin pakolaisille, pitkäaikaistyöttömille kuin matalan osaamistason työntekijöillekin. Tämän vuoksi olemme yhdessä kumppaniemme kanssa kehittäneet työllistämiseen käytännönläheisen ja sosiaalisesti vastuullisen toimintamallin, jolla pyrimme edistämään sosiaalista integroitumista”, sanoi Bpostin toimitusjohtaja Koen Van Gerven.

”Työllistäminen on ratkaisevan tärkeää pakolaisten valmiuksien kehittämisessä. Silti myös työkokemusta omaavien ja korkeasti koulutettujen pakolaisten on usein vaikea tulla toimeen omaehtoisesti. Accenture auttaa pakolaisia palaamaan työmarkkinoille taitojaan vastaaviin tehtäviin. Olemme myös ylpeitä voidessamme tukea komission aloitetta, jolla pakolaisia autetaan rakentamaan toimeentulonsa ja riippumattomuutensa lähteet uudelleen”, totesi Accenturen operatiivinen johtaja ja Euroopan alueen toimitusjohtaja Jo Deblaere

”Onnistunut yhteiskuntaan kotoutuminen edellyttää ennen kaikkea työmarkkinoille integroitumista. Usean sidosryhmän osallistumiseen perustuva lähestymistapa on avain tämän EU:n laajuisen tavoitteen täyttämiseksi. Jos me kaikki toimimme yhdessä – niin poliitikot, päätöksentekijät, kansalaisyhteiskunnan toimijat kuin yritysmaailmankin edustajat – suuresta haasteesta tulee suuri mahdollisuus”, sanoi yritysryhmittymän yhteiskuntavastuusta vastaava Deutsche Telekom AG:n varatoimitusjohtaja Birgit Klesper.

Taustaa

Eurooppalainen vuoropuhelu osaamisesta ja muuttoliikkeestä käynnistettiin vuonna 2016. Tavoitteena on edistää komission sekä työmarkkinaosapuolten ja talouselämän osapuolten – erityisesti työnantajien – keskustelua työperäiseen muuttoliikkeeseen liittyvistä kysymyksistä. Toisessa tapaamisessa 23.5.2017 keskitytään erityisesti pakolaisten ja muiden laillisesti maassa oleskelevien maahanmuuttajien työmarkkinoille integroitumiseen.

Tutkimusten mukaan EU:hun saapuvilla kolmansien maiden kansalaisilla on edelleen työmarkkinoille pääsyä vaikeuttavia esteitä. Vuonna 2016 kolmansien maiden kansalaisten työllisyysaste oli 15,2 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin EU-kansalaisten. Erityisesti EU:n ulkopuolelta tulleiden naisten työllisyysaste oli alhainen. Kolmansista maista tulevat maahanmuuttajat ovat usein vajaatyöllistettyjä, vaikka heillä olisi korkeakoulututkinto[1].

EU:ssa olevien kolmansien maiden kansalaisten potentiaalin hyödyntämättä jättäminen olisi valtavaa resurssien tuhlausta sekä kyseisten henkilöiden että yleisemmin EU:n talouden ja yhteiskunnan kannalta. Jos maahanmuuttajat kotoutuvat hyvin, he voivat auttaa parantamaan työmarkkinoiden suorituskykyä ja julkisen talouden kestävyyttä pitkällä aikavälillä.[2]

Tämän vuoksi komissio hyväksyi 7.6.2016 kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista koskevan toimintasuunnitelman, jolla tuetaan jäsenvaltioiden kotouttamistoimia. Kotouttaminen voi olla tehokasta vain, jos kaikki keskeiset toimijat hoitavat tehtävänsä. Tällaisia tahoja ovat mm. EU:n toimielimet, kansalliset ja paikalliset viranomaiset sekä kansalaisyhteiskunnan järjestöt. Työmarkkinoille integroitumisessa työmarkkinaosapuolten ja talouselämän osapuolten – erityisesti työnantajien – rooli on ratkaisevan tärkeä. Työnantajat, ammattiliitot ja kauppakamarit ovat toteuttaneet monia aloitteita kansallisella tasolla. Osaamista ja muuttoliikettä koskevan eurooppalaisen vuoropuhelun toisessa tapaamisessa komissio pyrkii siihen, että yksittäiset työnantajat ja muut työmarkkinoiden ja talouselämän osapuolet voivat vaihtaa tietoja nykyisistä ja tulevista aloitteistaan.

Työnantajat kotouttamisen tukena -aloitteen kautta komissio haluaa antaa näkyvyyttä yksittäisten työnantajien hankkeille integroitumisen edistämiseksi. Tavoitteena on myös saada lisää työnantajia mukaan aloitteeseen. Asiasta kiinnostuneet työnantajat voivat liittyä aloitteeseen tästä päivästä alkaen Euroopan komission muuttoliike- ja sisäasioiden pääosaston sivustolla.

Uusi osaamisohjelma Euroopalle -tiedonantonsa pohjalta komissio pyrkii myös kolmansien maiden kansalaisten tutkintojen ja pätevyyksien selkeyttämiseen, matalan koulutustason ihmisten taitojen parantamiseen ja tutkintojen tunnustamisen helpottamiseen. Lisäksi piakkoin aiotaan ottaa käyttöön väline, jolla helpotetaan kolmansista maista tulevien maahanmuuttajien taitojen tunnustamista.

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) on tärkein rahoitusväline, jolla tuetaan erilaisten ryhmien (mm. maahanmuuttajat) pääsyä työmarkkinoille. Myös turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF) voidaan antaa rahoitusta työmarkkinoille pääsyä valmisteleville toimille. AMIF-rahoitusta koskeva ehdotuspyyntö julkaistaan vuoden 2017 toisella puoliskolla. Siihen voivat osallistua työnantajien ja työmarkkinaosapuolten aloitteet, joilla edistetään pakolaisten ja muiden maahanmuuttajien integroitumista työmarkkinoille.

Lisätietoa

Eurooppalainen vuoropuhelu osaamisesta ja muuttoliikkeestä -sivusto

Osallistu Työnantajat kotouttamisen tukena -aloitteeseen

Kolmansien maiden kansalaisten kotouttamista koskeva komission toimintasuunnitelma

Euroopan kotouttamisasioiden verkkosivusto

Hakemisto pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden integrointia työmarkkinoille koskevista lupaavista käytänteistä EU-maissa

 

[1]Eurostat, EU:n työvoimatutkimus

[2] Euroopan komission talouden ja rahoituksen pääosaston asiakirja ”An Economic Take on the Refugee Crisis”, heinäkuu 2016 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/ip033_en_2.pdf

IP/17/1386

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar