Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Oskuste ja rände teemaline Euroopa dialoog: Tööandjate ja komisjoni koostöö rändajate lõimimisel.

Brüssel, 23. mai 2017

.

Tippkohtumisel European Business Summit toimub täna teine oskuste ja rände teemaline Euroopa dialoog, mida juhivad rände, siseasjade ja kodakondsuse volinik Dimitris Avramopoulos ning Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste, oskuste ja töötajate liikuvuse volinik Marianne Thyssen.

Volinikud tutvustasid ametlikult algatust „Tööandjad üheskoos lõimumise heaks“, kohal viibisid tegevjuhid ja teised kõrgetasemelised esindajad mitmetest ettevõtetest, kes on võtnud endale kohustuse edendada sisserändajate lõimimist, nagu IKEA, Deutsche Telekom, NCC, Accenture, Bpost, Scandic Hotels, ADECCO ja Microsoft, ning sotsiaal- ja majanduspartnerite esindajad. Algatuse eesmärk on innustada tööandjaid üle kogu ELi toetama pagulaste ja teiste sisserändajate lõimumist tööturul ja väljaspool seda.

Rände, siseasjade ja kodakondsuse volinik Dimitris Avramopoulos sõnas: „Edukas lõimumine ei ole mitte ainult sotsiaalne, vaid ka majanduslik kohustus. Üksnes kõikide rändajate edukas lõimimine ELiga lubab muuta rände võimaluseks nii nende jaoks kui ka meie Euroopa ühiskonna ja majanduse jaoks. Selles on tööandjate roll ja kaasatus võtmetähtsusega. Tervitan juba üle kogu Euroopa toimivaid arvukaid näiteid selle kohta, ning kutsun üha rohkem tööandjaid eeskuju andma ja ühinema täna käivitatud algatusega Tööandjad üheskoos lõimumise heaks“.“

Tööhõive, sotsiaalküsimuste, oskuste ja töötajate liikuvuse volinik Marianne Thyssen märkis: „Tänane foorum on selge märk soovist ühendada oma jõud tööandjatega. Meie peamine ülesanne on probleemidega toime tulla, kasutades ära neid võimalusi, mis tulenevad pagulaste ja varjupaigataotlejate lõimimisel tööturule. See saab olla ja peaks olema kasulik kõigi jaoks.“

NCC tegevjuht Peter Wågström ütles: „Täna töötab NCC mitmete perspektiivikate, lõimumist ja mitmekesisust edendavate projektidega. Me teeme seda eelkõige seetõttu, et me vajame rohkem õigete oskustega inimesi ning oleme veendunud, et mitmekesisus võib luua paremaid äritulemusi. Samal ajal soovime osaleda kaasavama ühiskonna rajamisel.“

bpost'i tegevjuht Koen Van Gerven sõnas: „bpost on Belgias suur tööandja, kes soovib anda kõigile, sealhulgas põgenikele, pikaajalistele töötutele ja vähekvalifitseeritud töötajatele, võimaluse meie juures töötada. Selleks oleme koos mitmete partneritega välja töötanud pragmaatilise ja sotsiaalselt vastutustundliku tööhõivepoliitika, et seda sotsiaalse integratsiooni eesmärki saavutada.“

Europe Accenture peadirektor ja tegevjuht Jo Deblaere ütles: „Töötamine on pagulaste jaoks ülioluline; ometi on isegi neil, kellel on erialane töökogemus ja kõrgem haridustase, tihti raske iseseisvust saavutada. Accenture'is on meie eesmärk aidata pagulastel leida nende oskustele vastav töö ja meil on väga hea meel komisjoni algatust toetada ning aidata pagulastel taas elatist teenida ja oma iseseisvust taastada.“ 

Deutsche Telekom AG sotsiaalse vastutuse valdkonna asepresident Birgit Klesper märkis: „Peamine tingimus edukaks lõimumiseks ühiskonda on lõimumine tööturule. Paljusid sidusrühmi koondav lähenemine on selles kogu Euroopale vajalikus küsimuses kõige olulisem. Kui me kõik – poliitikud, poliitikakujundajad, kodanikuühiskond ja ettevõtted – tegutseme üheskoos, siis muutub see suur murekoht üheks suurepäraseks võimaluseks.“

Taustteave

Oskuste ja rände teemalist Euroopa dialoogi alustati 2016. aastal, et parandada teabevahetust komisjoni ning majandus- ja sotsiaalpartnerite, eelkõige tööandjate vahel tööjõurändega seotud küsimustes. Teisel kohtumisel 23. mail 2017 keskendutakse pagulaste ja teiste legaalselt riigis elavate rändajate osalemisele tööturul.

Uuringute kohaselt kogevad kolmandate riikide kodanikud tööturule juurdepääsu otsides endiselt takistusi. 2016. aastal oli kolmandate riikide kodanike tööhõivemäär 15,2 protsendipunkti võrra madalam kui ELi kodanike tööhõivemäär, ning eriti madal oli naiste tööhõivemäär. Kolmandatest riikidest pärit rändajad on sageli alahõivatud – seda isegi siis, kui neil on olemas ülikoolidiplom[1].

Suutmatus ELis ära kasutada kolmandate riikide kodanike potentsiaali oleks tohutu ressursside raiskamine nii asjaomaste isikute endi kui ka üldisemalt meie majanduse ja ühiskonna suhtes. Edukalt lõimunud rändajad võivad aidata parandada tööturu toimimist ning pikas perspektiivis ka riigi rahanduse jätkusuutlikkust.[2]

Sel põhjusel võttis komisjon 7. juunil 2016. aastal vastu kolmandate riikide kodanike integreerimise tegevuskava, et liikmesriikide jõupingutusi lõimimisel toetada. Integratsioon saab olla tõhus vaid siis, kui kõik asjaomased osalejad – ELi institutsioonid, riiklikud ja kohalikud ametiasutused ning kodanikuühiskonna organisatsioonid – täidavad oma rolli. Tööturule lõimumisel on majandus- ja sotsiaalpartneritel ning eelkõige tööandjatel määrava tähtsusega osa. Riiklikul tasandil on tööandjad, ametiühingud ja kaubanduskojad ellu kutsunud mitmeid algatusi. Oskuste ja rände teemalise Euroopa dialoogi teisel kohtumisel soovib komisjon anda tööandjatele ja teistele majandus- ja sotsiaalpartneritele võimaluse jagada selles valdkonnas oma olemasolevaid ja tulevasi algatusi.

Algatusega „Tööandjad üheskoos lõimumise heaks“ soovib komisjon näidata tööandjate kaasatust lõimingu toetamises ning julgustada rohkem tööandjaid selles osalema. Alates tänasest saavad asjast huvitatud tööandjad algatusega ühineda Euroopa Komisjoni rände ja siseasjade peadirektoraadi veebisaidil.

Lisaks tegutseb komisjon Euroopa uue oskuste tegevuskava raames ka selles suunas, et suurendada läbipaistvust kolmandate riikide kodanike kutseoskuste suhtes, aidata Euroopas täiendada madala kvalifikatsiooniga töötajate oskusi ja hõlpsamini tunnustada kvalifikatsiooni. Kolmandate riikide sisserändajate oskuste tunnustamise abivahendit tutvustatakse peatselt.

Peamine tööturule kaasamise toetusvahend, sealhulgas rändajate jaoks, on Euroopa Sotsiaalfond (ESF). Samuti saab tööturule juurdepääsu ettevalmistavaid meetmeid rahastada Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi (AMIF) kaudu. AMIFi konkursikutse väljastatakse 2017. aasta teisel poolel, et toetada tööandjate ja sotsiaalpartnerite algatusi pagulaste ja teiste sisserändajate tööturule integreerumiseks.

Lisateave

Euroopa oskuste ja rände dialoogi veebisait

Liitumine algatusega „Tööandjad üheskoos lõimumise heaks“

Komisjoni Kolmandate riikide kodanike integreerimise tegevuskava

Euroopa integratsioonialane veebisait

Repositoorium varjupaigataotlejate ja pagulaste tööturule integreerimise ja sotsiaalse kaasatusega seotud parimate näidete kohta ELi liikmesriikides

 

[1]Eurostati ELi tööjõu-uuring

[2]DG ECFIN institutsiooni töödokument „Pagulaskriis majanduslikust seisukohast nähtuna“, juuli 2016, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/ip033_en_2.pdf

IP/17/1386

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar