Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Europæisk dialog om færdigheder og migration: Arbejdsgiverne og Kommissionen går sammen om integration af migranter

Bruxelles, den 23. maj 2017

.

I forbindelse med European Business Summit står Kommissær Dimitris Avramopoulos med ansvar for migration, indre anliggender og medborgerskab og kommissær Marianne Thyssen med ansvar for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold, kompetencer og arbejdskraftens mobilitet i dag i spidsen for det andet møde om den europæiske dialog om færdigheder og migration.

Kommissærerne offentliggjorde initiativet "Employers together for integration", hvor virksomhedsledere og andre højtstående repræsentanter fra adskillige virksomheder, bl.a. IKEA, Deutsche Telekom, NCC, Accenture, Bpost, Scandic hotels, ADECCO og Microsoft samt repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter og økonomiske interesseorganisationer, der alle har til hensigt at fremme integrationen af migranter, var til stede. Initiativet skal få flere arbejdsgiverne på tværs af EU til at støtte op om integration af flygtninge og andre migranter på bl.a. arbejdsmarkedet.

Dimitris Avramopoulos, der er kommissær for migration, indre anliggender og medborgerskab, udtalte: "Af sociale og økonomiske årsager er det altafgørende, at vi får integreret disse migranter. Kun ved en vellykket integration af alle migranter i EU, kan vi gøre migration til en mulighed, såvel for migranterne som for vores europæiske samfund og økonomi. Her spiller arbejdsgiverne engagement en afgørende rolle. Jeg bifalder de mange tiltag, der allerede er truffet på tværs af Europa, og opfordrer endnu flere arbejdsgivere til at foregå med et godt eksempel og støtte op om initiativet "Employers together for integration", som vi lancerer i dag.

Kommissær Marianne Thyssen med ansvar for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold, kompetencer og arbejdskraftens mobilitet udtalte: "Det forum, vi er samlet i i dag, afspejler vores tilsagn om at arbejde sammen med arbejdsgiverne. Vores vigtigste opgave er at tackle de udfordringer og gribe de muligheder, der opstår, når flygtninge og asylansøgere skal integreres på arbejdsmarkedet. Det kan og bør være en win-win-situation for alle."

Peter Wågström, der er administrerende direktør i NCC, udtalte: "NCC har iværksat en række lovende projekter til fremme af integration og mangfoldighed. Vi gør først og fremmest det her, fordi vi har brug for flere mennesker med de rette færdigheder, og fordi vi tror på, at mangfoldighed kan skabe bedre resultater for vores virksomhed. Samtidig ønsker vi at være med til at opbygge et mere inklusivt samfund."

Koen Van Gerven, der er administrerende direktør i Bpost, sagde: "Bpost er en stor arbejdsgiver i Belgien, og vi ønsker at give alle mulighed for at arbejde hos os - også flygtninge, langtidsledige og lavtuddannede. For at nå dette ambitiøse mål for social integration har vi sammen med en række partnere udviklet en pragmatisk og socialt ansvarlig beskæftigelsespolitik."

Jo Deblaere, der er driftsdirektør og administrerende direktør i Europe Accenture, udtalte: "Beskæftigelse er altafgørende for at give flygtningene en plads i samfundet. Selv med erhvervserfaring og en videregående uddannelse har de ofte svært ved at klare sig selv. Her hos Accenture sigter vi mod at hjælpe flygtningene med at finde et job, der matcher deres færdigheder, og vi er stolte af at støtte Kommissionens initiativ, der skal hjælpe dem med at genopbygge deres livsgrundlag og uafhængighed." 

Birgit Klesper, der er ledende næstformand og virksomhedsansvarlig i gruppen Deutsche Telekom AG, udtalte: "Den vigtigste forudsætning for en vellykket integration i samfundet er integration på arbejdsmarkedet. Det er noget hele Europa har brug for, og for at nå dertil er det vigtigt at have en strategi, der involverer forskellige aktører. Hvis vi alle — politikere, beslutningstagere, civilsamfundet og erhvervslivet — handler i fællesskab, kan vi vende denne store udfordring til en stor mulighed."

Baggrund

Den europæiske dialog om færdigheder og migration blev lanceret i 2016 med henblik på at fremme udveksling af bedste praksis inden for arbejdsmigration mellem Kommissionen og de økonomiske og sociale partnere, navnlig arbejdsgiverne. Denne anden udgave af dialogen af 23. maj 2017 fokuserer på arbejdsmarkedsintegration af flygtninge og andre migranter med lovligt ophold.

Forskning viser, at tredjelandsstatsborgere stadig har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet. I 2016 var tredjelandsstatsborgernes beskæftigelsesfrekvens 15,2 procentpoint lavere end EU-statsborgernes, og kvinders beskæftigelsesfrekvens var særligt lav. Migranter fra tredjelande er ofte underbeskæftigede, selv dem, der har en universitetsuddannelse[1].

Hvis man ikke frigør potentialet for tredjelandsstatsborgere i EU, vil der opstå et enormt ressourcespild, både hvad angår de berørte personer og mere generelt i vores økonomi og samfund. Migranter kan - hvis de er velintegrerede - være med til at forbedre de overordnede resultater på arbejdsmarkedet og på lang sigt øge den finanspolitiske bæredygtighed[2].

Kommissionen vedtog derfor den 7. juni 2016 en handlingsplan for integration af tredjelandsstatsborgere for at støtte medlemsstaternes tiltag. Integration kan kun lykkes, hvis alle relevante aktører tager ansvar: EU-institutionerne, de nationale og lokale myndigheder og civilsamfundsorganisationerne. Det er altafgørende, at der i forbindelse med integration på arbejdsmarkedet tages højde for den rolle, som de økonomiske og sociale partnere og især arbejdsgiverne, spiller. Arbejdsgivere, fagforeninger og handelskamre har alle iværksat mange initiativer på nationalt plan. Kommissionen ønsker ved denne anden udgave af den europæiske dialog om færdigheder og migration at gøre det muligt for de enkelte arbejdsgivere og andre økonomiske og sociale partnere at dele eksisterende og fremtidige initiativer på området.

Gennem initiativet "Employers together for integration" ønsker Kommissionen at synliggøre det integrationsarbejde, som enkelte arbejdsgivere udfører, og dermed tilskynde flere til at gøre det samme. Fra i dag kan interesserede arbejdsgivere deltage i initiativet på webstedet for Generaldirektorat for Migration og Indre Anliggender.

Som opfølgning på en ny dagsorden for færdigheder i Europa arbejder Kommissionen desuden på mere gennemsigtighed, for så vidt angår tredjelandsstatsborgeres kvalifikationer, opkvalificering af lavtuddannede i Europa og lettere anerkendelse af kvalifikationer. Inden længe iværksattes et værktøj, der skal gøre det nemmere for tredjelandsmigranter at få anerkendt deres færdigheder.

Den Europæiske Socialfond er det største finansieringsinstrument til støtte for inklusion på arbejdsmarkedet af bl.a. migranter. Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden kan også yde støtte til forberedende foranstaltninger, der skal give adgang til arbejdsmarkedet. Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden vil i anden halvdel af 2017 lancere en indkaldelse af forslag med henblik på at støtte arbejdsgiveres og sociale partneres initiativer om integration af flygtninge og andre migranter på arbejdsmarkedet.

Yderligere oplysninger

Websted om den europæiske dialog om færdigheder og migration

Bliv en del af initiativet "Employers together for Integration"

Kommissionens handlingsplan for integration af tredjelandsstatsborgere

Det Europæiske Integrationswebsted

Database for lovende praksis vedrørende integration på arbejdsmarkedet og social inklusion af asylansøgere og flygtninge på tværs af EU-medlemsstaterne

 

[1]Eurostat, EU-arbejdsstyrkeundersøgelsen

[2] An Economic Take on the Refugee Crisis, GD ECFIN, institutional paper, juli 2016 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/ip033_en_2.pdf

IP/17/1386

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar