Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Eiropas Solidaritātes korpuss: Komisija ierosina piešķirt vairāk nekā 340 miljonus eiro, lai līdz 2020. gadam nodrošinātu 100 000 brīvprātīgā darba, prakses un darba vietas

Briselē, 2017. gada 30. maijā

Šodien Komisija ir nostādījusi Eiropas Solidaritātes korpusu uz stingra pamata, ierosinot budžetu nākamajiem trim gadiem un nākot klājā ar priekšlikumu par īpašu juridisko pamatu.

Tas palīdzēs konsolidēt iniciatīvas un radīs plašākas iespējas jauniešiem. Papildus brīvprātīgā darba, prakses un algota darba vietām Eiropas Solidaritātes korpuss turpmāk dalībniekiem piedāvās arī iespēju izstrādāt pašiem savus solidaritātes projektus vai veikt brīvprātīgo darbu grupā.

Pirmajā posmā, kas sākās 2016. gada decembrī, tika mobilizētas astoņas dažādas programmas, lai Eiropas Solidaritātes korpusa ietvaros piedāvātu brīvprātīgā darba, prakses vai darba iespējas. Ir reģistrējušies jau vairāk nekā 30 000 jauniešu, un tagad ir sākusies pirmo dalībnieku norīkošana. Komisijas locekļu G. Etingera, T. Navračiča un M. Teisenas vadībā Komisija šodien ir nākusi klajā ar ierosinājumu Eiropas Solidaritātes korpusam izveidot vienotu juridisko pamatu, atsevišķu finansēšanas mehānismu un paplašināt solidaritātes darbību klāstu. Tas palīdzēs vēl vairāk palielināt tā saskaņotību, ietekmi un izmaksu lietderību. Lai līdz 2020. gada beigām dotu iespēju piedalīties 100 000 Eiropas jauniešu, Komisija ierosina Eiropas Solidaritātes korpusam 2018.–2020. gada periodā piešķirt 341,5 milj. eiro.

Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers sacīja: “Solidaritāte nav tikai princips — tas ir prāta stāvoklis, kas ir visas Eiropas Savienības pamatā. Solidaritātes korpuss ir šī principa iemiesojums. Esmu lepns par to, ko šis korpuss pārstāv, un pateicīgs visiem, kuri reģistrējas, kā arī organizācijām, kuras dod darba vai prakses iespējas mūsu jauniešiem. Šodien mēs korpusam izveidojam atbilstošu juridisko formu un piešķiram budžetu. Vietējie dalībnieki ir tie, kas šo korpusu un Eiropas solidaritāti iedzīvina.

Nākamajā Eiropas Solidaritātes korpusa posmā ir paredzētas šāda veida darbības:

  • ar solidaritāti saistīti norīkojumi, kas palīdzēs jauniešiem iesaistīties brīvprātīgajā darbā uz laiku līdz 12 mēnešiem, stažēšanās norīkojumi — parasti uz laiku no 2 līdz 6 mēnešiem un darba norīkojumi saskaņā ar attiecīgajiem valsts tiesību aktiem — uz laiku no 2 līdz 12 mēnešiem;
  • brīvprātīgā darba grupās 10–40 brīvprātīgo jauniešu no dažādām valstīm varēs rīkoties kopā vienota mērķa labā 2 nedēļas līdz 2 mēnešu periodā;
  • solidaritātes projekti nodrošinās iespēju mazām grupām, kurās ir vismaz 5 dalībnieki, pēc pašu iniciatīvas vietējā līmenī izstrādāt un īstenot solidaritātes projektus, kuru ilgums ir 2 līdz 12 mēneši;
  • kontaktu veidošanas darbības, kuru mērķis ir palīdzēt Eiropas Solidaritātes korpusam piesaistīt jaunus dalībniekus, dot iespēju apmainīties ar labu praksi, sniegt atbalstu pēc norīkojuma beigām un izveidot absolventu tīklus.

Visas minētās darbības dos jaunas iespējas jauniešiem visā Eiropā iesaistīties solidaritātes pasākumos, kuru mērķis ir risināt sabiedrības problēmas un stiprināt kopienas. Turklāt tās palīdzēs uzlabot prasmes un iemaņas, kas jauniešiem nepieciešamas personiskajai un profesionālajai attīstībai savas karjeras sākumā. Eiropas Solidaritātes korpuss ir iekļaujoša iniciatīva. Mērķorientēti pasākumi, piemēram, papildu finansējums vai īslaicīgāki norīkojumi, veicinās nelabvēlīgā situācijā esošu jauniešu dalību.

Projektus Eiropas Solidaritātes korpusā var piedāvāt jebkura publiska vai privāta struktūra, kas ievēro stingras kvalitātes prasības. To īstenos Eiropas Komisija, programmas Erasmus+ valsts aģentūras un Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA). Lai uzlabotu Eiropas Solidaritātes korpusa dalībnieku integrēšanu darba tirgū, tiks sekmēta valstu nodarbinātības dienestu, privāto nodarbinātības dienestu un tirdzniecības palātu aktīva līdzdalība.

Ar šodien pieņemto priekšlikumu Komisija pilda solījumu, ko tā devusi, uzsākot Eiropas Solidaritātes korpusa iniciatīvu, proti, līdz 2017. gada pavasarim nākt klajā ar tiesību akta priekšlikumu. Regulas projekts, pirms tā var stāties spēkā, tagad ir jāpieņem Eiropas Parlamentam un Padomei. Savā kopīgajā deklarācijā ES iestādes ir apņēmušās par priekšlikumu lemt līdz šā gada beigām.

Vispārīga informācija

Savā 2016. gada runā par stāvokli Savienībā Komisijas priekšsēdētājs Ž. K. Junkers paziņoja par ieceri izveidot Eiropas Solidaritātes korpusu, kas jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem piedāvās iespēju piedalīties dažādos solidaritātes pasākumos visā Eiropas Savienībā. Kopš iniciatīvas uzsākšanas 2016. gada 7. decembrī Eiropas Solidaritātes korpusam ir pievienojušies vairāk nekā 30 000 jauniešu. Martā sākās reģistrēto jauniešu piemeklēšana organizācijām; kopš tā laika ir nodibināti kontakti ar aptuveni 9000 dalībnieku, izteikti ap 110 piedāvājumu un ir sākusies pirmo dalībnieku norīkošana.

Lai sagatavotu priekšlikumu, Komisija uzsāka gan atklātu tiešsaistes aptauju, gan mērķtiecīgas konsultācijas ar ieinteresētajām personām, kas noslēdzās ar ieinteresēto personu forumu. Ieinteresētās personas uzsvēra, ka svarīgi ir nodrošināt kvalitatīvus norīkojumus un nelabvēlīgā situācijā esošu jauniešu līdzdalību, atvēlēt īpašu budžetu, ieviest atbilstošus komunikācijas un informēšanas pasākumus un izveidot ekonomiskas un efektīvas pārvaldības struktūras, kā arī atzīt prasmes, kas iegūtas papildus valsts līmeņa iniciatīvām.

Šis priekšlikums ir iesniegts laikā, kad tiek svinēta ES veiksmīgās programmas Erasmus” 30. gadadiena. Sākumā tā bija neliela augstākās izglītības apmaiņas programma, taču šodien ar nosaukumu Erasmus+ tā piedāvā plašas mācību iespējas augstākās izglītības, profesionālās izglītības un apmācības, skolas izglītības, pieaugušo izglītības, jaunatnes un sporta jomā.

Sīkāka informācija

Informatīvs paziņojums: Eiropas Solidaritātes korpusa nākamie soļi: jautājumi un atbildes

Faktu lapa: Eiropas Solidaritātes korpusa nākamie soļi

Faktu lapa organizācijām

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down the legal framework of the European Solidarity Corps and amending Regulations (EU) No 1288/2013, (EU) No 1293/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1305/2013, (EU) No 1306/2013 and Decision No 1313/2013/EU

Reģistrēšanās lapa Eiropas Solidaritātes korpusa portālā

Eiropas Solidaritātes korpusa lapa vietnē Facebook

Komisijas loceklis G. Etingers vietnē Twitter

Komisijas loceklis T. Navračičs vietnē Twitter

Komisijas locekle M. Teisena vietnēs Twitter un Facebook

IP/17/1383

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar

Videos