Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan solidaarisuusjoukot: komissio esittää yli 340 miljoonan euron rahoitusta 100 000 työ- ja harjoittelupaikan tarjoamiseksi vuoteen 2020 mennessä

Bryssel 30. toukokuuta 2017

Komissio on tänään vahvistanut Euroopan solidaarisuusjoukkojen perustaa ehdottamalla sille talousarviota seuraaviksi kolmeksi vuodeksi ja omaa oikeusperustaa.

Tämä lujittaa aloitetta ja luo nuorille lisää mahdollisuuksia. Euroopan solidaarisuusjoukkojen kautta tarjotaan vapaaehtois-, harjoittelu- ja työpaikkoja, ja lisäksi osallistujilla on jatkossa mahdollisuus perustaa omia solidaarisuushankkeitaan tai tehdä vapaaehtoistyötä ryhmänä.

Joulukuussa 2016 käynnistetyssä ensimmäisessä toimintavaiheessa Euroopan solidaarisuusjoukkojen mukaisia vapaaehtois-, harjoittelu- ja työpaikkoja tarjottiin kahdeksan eri ohjelman puitteissa. Jo yli 30 000 nuorta on rekisteröitynyt mukaan toimintaan, ja ensimmäiset osallistujat ovat aloittaneet palvelujaksonsa. Tänään komissio ehdottaa komissaarien Oettinger, Navracsics ja Thyssen johdolla Euroopan solidaarisuusjoukoille yhden yhtenäisen oikeusperustan luomista, omaa rahoitusmekanismia ja erilaisten solidaarisuustoimien valikoiman laajentamista. Näin voidaan parantaa edelleen joukkojen toiminnan johdonmukaisuutta, vaikutuksia ja kustannustehokkuutta. Komission ehdotuksen mukaan Euroopan solidaarisuusjoukoille osoitetaan 341,5 miljoonaa euroa vuosina 2018–2020. Se mahdollistaa 100 000 nuoren osallistumisen solidaarisuusjoukkoihin vuoden 2020 loppuun mennessä.

Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker totesi, että solidaarisuus ei ole pelkkä periaate, vaan Euroopan unionin ydinajatuksena oleva mielentila. ”Solidaarisuusjoukoissa tämä periaate konkretisoituu. Olen ylpeä siitä, mitä solidaarisuusjoukot edustavat ja kiitollinen kaikille niille, jotka rekisteröityvät osallistujiksi, samoin kuin organisaatioille, jotka tarjoavat nuorille työ- ja harjoittelupaikkoja. Nyt komissio antaa solidaarisuusjoukoille asianmukaisen oikeusperustan ja talousarvion sen kestävää toimintaa varten, mutta käytännön toimiin osallistujat ovat ne, jotka antavat hengen solidaarisuusjoukoille – ja eurooppalaiselle yhteisvastuulle”, Juncker sanoi.

Euroopan solidaarisuusjoukkojen seuraavaa vaihetta varten on suunniteltu seuraavia toimia:

  • Solidaarisuuspalvelujaksoilla tuetaan nuoria, jotta nämä voivat osallistua vapaaehtoistoimintaan enintään 12 kuukauden ajan taikka suorittaa yleensä 2–6 kuukautta kestävän harjoittelujakson tai asianomaisen kansallisen lainsäädännön mukaisen työjakson, joka kestää 2–12 kuukautta.
  • Vapaaehtoistiimit antavat eri maista tuleville 10–40 nuorelle vapaaehtoiselle mahdollisuuden edistää yhdessä solidaarisuutta 2 viikosta 12 kuukauteen kestävän jakson ajan.
  • Solidaarisuushankkeet antavat vähintään viisi osallistujaa käsittäville pienille ryhmille mahdollisuuden laatia ja toteuttaa omasta aloitteestaan 2–12 kuukautta kestäviä paikallistason solidaarisuushankkeita.
  • Verkottumistoimilla helpotetaan uusien osallistujien rekrytointia Euroopan solidaarisuusjoukkoihin, järjestetään kokemustenvaihtoa, tarjotaan osallistumisen jälkeistä tukea ja verkostoja aikaisemmille osallistujille.

Kaikki nämä toimet antavat nuorille koko EU:ssa uusia mahdollisuuksia osallistua solidaarisuustoimintaan, jolla puututaan yhteiskunnallisiin haasteisiin ja lujitetaan yhteisöjä. Samalla autetaan nuoria parantamaan taitojaan ja osaamistaan, joita he tarvitsevat henkilökohtaisen ja ammatillisen kehityksensä tueksi uransa alkutaipaleella. Euroopan solidaarisuusjoukot on osallistava aloite. Siihen sisältyy kohdennettuja toimia, kuten lisärahoitusta tai lyhyempiä solidaarisuusjaksoja, joilla tuetaan epäedullisista lähtökohdista tulevien nuorten osallistumista.

Kaikki julkiset tai yksityiset elimet, jotka noudattavat tiukkoja laatuvaatimuksia, voivat esittää hankkeita Euroopan solidaarisuusjoukoille. Euroopan solidaarisuusjoukkojen täytäntöönpanosta huolehtivat Euroopan komissio, kansalliset Erasmus+ -toimistot jäsenvaltioissa ja koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA). Jotta voitaisiin parantaa Euroopan solidaarisuusjoukkojen osallistujien pääsyä työmarkkinoille, julkisia ja yksityisiä työvoimapalveluja sekä kauppakamareita kannustetaan osallistumaan toimintaan aktiivisesti.

Tämänpäiväisellä ehdotuksella komissio lunastaa Euroopan solidaarisuusjoukkojen käynnistyksen yhteydessä antamansa lupauksen esittää lainsäädäntöehdotus viimeistään keväällä 2017. Euroopan parlamentin ja neuvoston on nyt hyväksyttävä asetusluonnos, minkä jälkeen se tulee voimaan. EU:n toimielimet sitoutuivat yhteisessä julistuksessaan käsittelemään ehdotuksen tämän vuoden loppuun mennessä.

Tausta

Komission puheenjohtaja Juncker ilmoitti unionin tilaa käsittelevässä puheessaan vuonna 2016 solidaarisuusjoukkojen perustamisesta. Niiden tarkoituksena on tarjota 18–30-vuotiaille nuorille mahdollisuuksia osallistua monenlaisiin solidaarisuustoimiin eri puolilla EU:ta. Yli 30 000 nuorta on liittynyt mukaan solidaarisuusjoukkoihin sen jälkeen, kun ne käynnistettiin 7. joulukuuta 2016. Maaliskuussa alkoi yhteensovittaminen organisaatioiden kanssa. Siitä alkaen on otettu yhteyttä noin 9 000 osallistujaan ja tehty noin 110 tarjousta, ja ensimmäiset osallistujat ovat aloittaneet palvelujaksojensa suorittamisen.

Ehdotuksen valmistelua varten komissio käynnisti avoimen verkkokyselyn ja sidosryhmien kohdennetun kuulemisen, joiden päätteeksi järjestettiin sidosryhmäfoorumi. Sidosryhmät toivat esiin solidaarisuusjaksojen laadukkuuden ja epäedullisessa asemassa olevien nuorten osallistumisen tärkeyden, tarpeen osoittaa solidaarisuusjoukoille oma talousarvio, ottaa käyttöön tarkoituksenmukaisia viestintä- ja tiedotustoimenpiteitä ja luoda selkeät ja tehokkaat hallintorakenteet sekä tarpeen validoida nuorten hankkimat taidot täydentäen kansallisia aloitteita.

Ehdotus osuus Erasmus-ohjelman 30. juhlavuoden yhteyteen. Erasmus on yksi EU:n kaikkein menestyksekkäimmistä ohjelmista. Vaatimattomana korkea-asteen opiskelijoiden liikkuvuushankkeena alkanut aloite tarjoaa nykyisin Erasmus+ -nimeä kantavan ohjelman puitteissa runsaasti erilaisia oppimismahdollisuuksia korkeakoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen, kouluopetukseen, aikuisopetukseen sekä nuoriso- ja urheilutoimintaan.

Lisätietoja

Taustatiedote: Euroopan solidaarisuusjoukkojen edistäminen: kysymyksiä ja vastauksia

Tietosivu: Euroopan solidaarisuusjoukkojen edistäminen

Tietosivu organisaatioille

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down the legal framework of the European Solidarity Corps and amending Regulations (EU) No 1288/2013, (EU) No 1293/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1305/2013, (EU) No 1306/2013 and Decision No 1313/2013/EU

Euroopan solidaarisuusjoukkojen portaalin rekisteröitymissivu

Euroopan solidaarisuusjoukkojen Facebook-sivu

Seuraa komissaari Oettingeria Twitterissä

Seuraa komissaari Navracsicsia Twitterissä

Seuraa komissaari Thysseniä Twitterissä ja Facebookissa

IP/17/1383

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar

Videos