Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa solidaarsuskorpus. Komisjon eraldab üle 340 miljoni euro, et pakkuda kuni 2020;aasta lõpuni osalemisvõimalust 100 000 noorele.

Brüssel, 30. mai 2017

Komisjon rajas täna Euroopa solidaarsuskorpusele kindla aluse, esitades selle eelarvekava järgmiseks kolmeks aastaks ning ettepaneku asjakohase õigusliku aluse vastuvõtmiseks.

See aitab algatust tugevdada ja luua noortele rohkem võimalusi. Lisaks Euroopa solidaarsuskorpuse raames pakutavale vabatahtliku tööle, praktikale ning töövahendusele saavad osalejad nüüdsest algatada ka ise solidaarsusprojekti või osaleda vabatahtlikus tegevuses rühmana.

Esimese etapi jooksul, mis käivitati 2016. aasta detsembris, algatati kaheksa programmi, et pakkuda Euroopa solidaarsuskorpuse raames vabatahtliku töö, praktika- ning töövõimalust. Osalemissoovist on juba teada andnud üle 30 000 noore ja esimesed osalejad on ka tööle asunud. Volinike Oettingeri, Navracsicse ja Thysseni juhtimisel teeb komisjon täna ettepaneku luua Euroopa solidaarsuskorpuse jaoks ühtne õiguslik alus ja rahastamismehhanism ning laiendada solidaarsustegevuse valdkondi. See aitab veelgi suurendada solidaarsuskorpuse sidusust, mõju ja kulutasuvust. Komisjon teeb ettepaneku eraldada ajavahemikuks 2018–2020 Euroopa solidaarsuskorpusele 341,5 miljonit eurot, et kuni 2020. aasta lõpuni saaks korpuse tegevuses osaleda 100 000 Euroopa noort.

Komisjoni president Jean-Claude Juncker sõnas: „Solidaarsus on rohkem kui lihtsalt põhimõte, see on mõttelaad, mis iseloomustab Euroopa Liidu olemust. Solidaarsuskorpus on selle põhimõtte kehastus. Olen uhke selle üle, mida solidaarsuskorpus esindab, ning tänan kõiki osalejaid ja organisatsioone, kes pakuvad noortele töökohti. Täna anname korpusele asjakohase õigusliku vormi ja vajaliku eelarve selle kestlikuks tegevuseks . Solidaarsuskorpuse ja Euroopa solidaarsuse hingeks on kohapealsetes projektides osalejad."

Järgmises etapis on Euroopa solidaarsuskorpuse raames ette nähtud:

  • toetada solidaarsustegevuses osalevaid noori kuni 12kuulise vabatahtliku tegevuse jooksul, praktika jooksul, mis kestab tavaliselt 2–6 kuud, ning riiklikele õigusaktidele vastava 2–12kuulise töövahemiku jooksul;
  • võimaldada vabatahtlike rühmadel, kuhu kuulub 10–40 mitmest riigist pärit noort vabatahtlikku, teha kahe nädala kuni kahe kuu jooksul üheskoos ära midagi tõeliselt mõjusat;
  • võimaldada väikestel rühmadel, kuhu kuulub vähemalt viis osalejat, luua ja rakendada 2–12 kuud kestvaid solidaarsusprojekte kohalikul tasandil ja omal algatusel;
  • aidata võrgustikutöö kaudu kaasata Euroopa solidaarsuskorpusesse uusi osalejaid, vahetada häid tavasid, osutada solidaarsustöös osalemise järgset toetust ja luua varem osalenute vilistlasvõrgustik.

Kõigi nende tegevustega antakse kogu Euroopa noortele täiendav võimalus osaleda solidaarsustegevuses, et lahendada ühiskondlikke probleeme ja tugevdada kogukondi. Samal ajal aitab see parandada noorte oskusi ja pädevusi, mida nad tööelu alguses isikliku ja kutsealase arengu jaoks vajavad. Euroopa Solidaarsuskorpus on kaasav algatus. Ebasoodsas olukorras olevate noorte osalemisvõimaluse edendamiseks on kavas võtta sihtotstarbelisi meetmeid (täiendav rahastamine, lühema kestusega solidaarsustöö).

Iga avalik-õiguslik või eraõiguslik asutus, kes järgib rangeid kvaliteedinõudeid, võib esitada Euroopa solidaarsuskorpusele oma projekti. Projekte rakendavad Euroopa Komisjon, programmi „Eramus+“ riiklikud bürood liikmesriikides ning Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet. Selleks et parandada Euroopa solidaarsuskorpuses osalejate integreerumist tööturule on kavas edendada riiklike tööturuasutuste, erasektori tööhõiveteenuste ja kaubanduskodade aktiivset kaasamist.

Tänase ettepanekuga täidab komisjon Euroopa solidaarsuskorpuse loomisel antud lubaduse esitada 2017. aasta kevadeks õigusakti ettepanek. Jõustumiseks peab määruse eelnõu vastu võtma Euroopa Parlament ja nõukogu. Oma ühisavalduses võtsid ELi institutsioonid kohustuse võtta õigusakti ettepanek vastu enne käesoleva aasta lõppu.

Taustteave

Oma 2016. aasta kõnes olukorra kohta Euroopa Liidus teatas Euroopa Komisjoni president Juncker Euroopa solidaarsuskorpuse loomisest, mis pakub 18–30aastastele noortele võimalust osaleda mitmesuguses solidaarsustegevuses kogu ELis. Alates selle käivitamisest 7. detsembril 2016 on Euroopa solidaarsuskorpusega liitunud üle 30 000 noore. Märtsis alustati sobivate organisatsioonide otsingut ning praeguseks on ühendust võetud ligikaudu 9000 osalejaga, tehtud ligikaudu 110 pakkumist ja esimesed osalejad on alustanud tööd.

Ettepaneku ettevalmistamisel algatas komisjon avatud veebipõhise uuringu ja suunatud konsultatsioonid sidusrühmadega, millele toetudes loodi sidusrühmade foorum. Sidusrühmad rõhutasid kvaliteetsete praktikakohtade ja ebasoodsas olukorras olevate noorte osalemisvõimaluste tähtsust ja vajadust kehtestada sihtotstarbeline eelarve, asjakohased teabevahetuse ja teavitamise meetmed ning lihtne ja tõhus juhtimisstruktuur. Lisaks osutati vajadusele tõendada algatuse käigus omandatud oskusi riiklikul tasandil.

Ettepanek on esitatud ajal, mil tähistatakse Erasmuse programmi – ELi ühe edukaima programmi – 30. aastapäeva. Tagasihoidlikust kõrgharidusvaldkonna vahetusprogrammist on tänaseks „Erasmus+“ nime all saanud programm, mille raames pakutakse suurt valikut õppimisvõimalusi kõrghariduses, kutsehariduses ja -koolituses, üldhariduses, täiskasvanuhariduses ning noorsootöö- ja spordivaldkonnas.

Lisateave

Teabekiri: Täiendav samm Euroopa solidaarsuskorpuse arendamisel. Küsimused ja vastused

Teabeleht: Täiendav samm Euroopa solidaarsuskorpuse arendamisel

Teabeleht organisatsioonidele

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down the legal framework of the European Solidarity Corps and amending Regulations (EU) No 1288/2013, (EU) No 1293/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1305/2013, (EU) No 1306/2013 and Decision No 1313/2013/EU

Euroopa solidaarsuskorpuse registreerumisvorm.

Euroopa solidaarsuskorpuse Facebooki lehekülg.

Komisjoni volinik Navracsics Twitteris.

Komisjoni volinik Navracsics Twitteris.

Volinik Thyssen Twitteris ja Facebookis.

IP/17/1383

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar

Videos