Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Det europæiske solidaritetskorps: Kommissionen foreslår at bevilge over 340 mio. EUR til gennemførelse af 100 000 ophold inden 2020

Bruxelles, den 30. maj 2017

Kommissionen har i dag givet det europæiske solidaritetskorps et solidt grundlag ved at foreslå et budget for de næste tre år samt et separat retsgrundlag.

Dette vil medvirke til at konsolidere initiativet og skabe flere muligheder for unge. Ud over at tilbyde muligheder for frivilligt arbejde og praktik- og jobophold vil det europæiske solidaritetskorps nu også give deltagerne mulighed for at iværksætte deres egne solidaritetsprojekter eller udføre frivilligt arbejde i grupper.

I den første fase, der blev indledt i december 2016, blev otte forskellige programmer mobiliseret med det formål at give unge muligheder for frivilligt arbejde, praktikophold og job inden for rammerne af det europæiske solidaritetskorps. Mere end 30 000 unge har allerede tilmeldt sig, og de første deltagere har nu påbegyndt deres ophold. Under ledelse af kommissærerne Günther Oettinger, Tibor Navracsics og Marianne Thyssen har Kommissionen i dag foreslået at give det europæiske solidaritetskorps ét enkelt retsgrundlag, sin egen finansieringsmekanisme og en bredere vifte af solidaritetsaktiviteter. Dette vil medvirke til at forbedre sammenhængen i korpsets aktiviteter, øge korpsets virkning og forbedre omkostningseffektiviteten. Kommissionen foreslår, at der bevilges 341,5 mio. EUR til det europæiske solidaritetskorps i perioden 2018-2020 for at give 100 000 unge europæere mulighed for at deltage inden udgangen af 2020.

Kommissionens formand Jean-Claude Juncker udtaler i den forbindelse: "Solidaritet er mere end blot et princip; det er en sindstilstand, som er selve kernen i, hvad Den Europæiske Union står for. Solidaritetskorpset er indbegrebet af dette princip. Jeg er stolt af, hvad korpset repræsenterer, og takker alle dem, der tilmelder sig, og de organisationer, der tilbyder ophold til de unge. I dag giver vi korpset en passende juridisk form og et budget for at støtte det. Det er deltagerne i felten, der giver korpset – og den europæiske solidaritet – liv."

For den næste fase af det europæiske solidaritetskorps planlægges følgende typer aktiviteter:

  • Solidaritetsophold skal støtte unge i at udføre frivillige aktiviteter i op til 12 måneder, praktikophold i normalt 2-6 måneder og jobophold i overensstemmelse med relevant national lovgivning i 2-12 måneder.
  • Frivilliggrupper skal give grupper på 10-40 unge frivillige fra forskellige lande mulighed for at udføre arbejde, der gør en forskel, i perioder fra 2 uger til 2 måneder.
  • Solidaritetsprojekter skal give små grupper på mindst fem deltagere mulighed for at oprette og gennemføre solidaritetsprojekter på lokalt plan på eget initiativ i 2 til 12 måneder.
  • Netværksaktiviteter skal være med til at tiltrække nye personer til det europæiske solidaritetskorps, muliggøre udveksling af god praksis, yde støtte efter ophold og resultere i oprettelse af alumninetværk.

Alle disse tiltag vil give unge i Europa nye muligheder for at deltage i solidaritetsaktiviteter, der skal tackle samfundsmæssige udfordringer og styrke lokalsamfundene. Parallelt hermed vil tiltagene bidrage til at forbedre de færdigheder og kompetencer, som de unge har brug for i deres personlige og faglige udvikling, når de begynder deres karriere. Det europæiske solidaritetskorps er et inklusivt initiativ. Målrettede foranstaltninger, såsom yderligere finansiering eller ophold af kortere varighed, skal få flere ugunstigt stillede unge til at deltage.

Ethvert offentligt eller privat organ, der overholder strenge kvalitetskrav, kan foreslå projekter til det europæiske solidaritetskorps. Korpset vil blive gennemført af Europa-Kommissionen, de nationale kontorer for Erasmus+ i medlemsstaterne og Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA). For at forbedre integrationen af det europæiske solidaritetskorps' deltagere på arbejdsmarkedet tilskyndes offentlige og private arbejdsformidlinger samt handelskamre til at deltage aktivt.

Med dagens forslag opfylder Kommissionen sit løfte fra lanceringen af det europæiske solidaritetskorps om at fremlægge et lovforslag senest i foråret 2017. Udkastet til forordning skal vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet, før forordningen kan træde i kraft. I en fælles erklæring har EU-institutionerne forpligtet sig til at færdigbehandle forslaget inden årets udgang.

Baggrund

I sin tale om Unionens tilstand i 2016 bekendtgjorde Kommissionens formand Jean-Claude Juncker, at man ville oprette et europæisk solidaritetskorps, der tilbyder unge mellem 18 og 30 år mulighed for at deltage i et bredt spektrum af solidaritetsaktiviteter i hele EU. Siden lanceringen den 7. december 2016 har mere end 30 000 unge tilsluttet sig det europæiske solidaritetskorps. I marts begyndte matchningen med organisationer. Siden da er omkring 9 000 deltagere blevet kontaktet, der er afgivet ca. 110 tilbud, og de første deltagere har påbegyndt deres ophold.

I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget har Kommissionen iværksat både en åben onlineundersøgelse og målrettede høringer af interessenterne, som blev afsluttet med et interessentforum. Interessenterne fremhævede vigtigheden af ophold af høj kvalitet og af at inkludere ugunstigt stillede unge, nødvendigheden af at etablere et øremærket budget, hensigtsmæssig kommunikation og opsøgende foranstaltninger samt enkle og effektive forvaltningsstrukturer. Endelig påpegede de også behovet for at validere de færdigheder, som tilegnes i forbindelse med initiativer på nationalt plan.

Forslaget kommer på tidspunktet for fejringen af 30-årsjubilæet for Erasmus, som er et af EU's mest vellykkede programmer. Det program, der begyndte som et beskedent udvekslingsprogram for studerende på videregående uddannelser, tilbyder i dag under navnet Erasmus+ en bred vifte af uddannelsesmuligheder inden for videregående uddannelse, erhvervsuddannelse, praktik, undervisning, voksenuddannelse, ungdomsaktiviteter og idræt.

Yderligere oplysninger

Memo: Næste skridt for det europæiske solidaritetskorps: Spørgsmål og svar

Faktaark: Næste skridt for det europæiske solidaritetskorps

Faktaark for organisationer

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down the legal framework of the European Solidarity Corps and amending Regulations (EU) No 1288/2013, (EU) No 1293/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1305/2013, (EU) No 1306/2013 and Decision No 1313/2013/EU

Registreringsside for det europæiske solidaritetskorps

Facebookside for det europæiske solidaritetskorps

Følg kommissær Günther Oettinger på Twitter

Følg kommissær Tibor Navracsics på Twitter

Følg kommissær Marianne Thyssen på Twitter og Facebook

IP/17/1383

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar

Videos