Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Migrationen längs den centrala Medelhavsrutten – kommissionen bidrar till Maltadiskussionen

Bryssel den 25 januari 2017

Inför mötet mellan stats- och regeringscheferna på Malta den 3 februari 2017 lämnar kommissionen och EU:s utrikesrepresentant i dag ett bidrag till diskussionen om hur man ska hantera migrationen längs den centrala Medelhavsrutten bättre och rädda liv.

Kommissionen och utrikesrepresentanten lägger fram ett antal kompletterande åtgärder som ska stärka EU:s arbete längs den här rutten, särskilt i och kring Libyen. Åtgärderna ska bekämpa nätverken för människosmuggling och människohandel och hjälpa till att hantera migrationsflödena effektivare, fortsätta att rädda människoliv till havs och förbättra levnadsvillkoren för migranter och flyktingar i Libyen och i grannländerna.

– Alltför många dör fortfarande i Medelhavet. Vi försöker åtgärda situationen, men vi behöver göra mer. I dag lägger vi fram förslag på åtgärder på kort och medellång sikt för att få bukt med flödena till och från Nordafrika. Först och främst krävs stabilitet i Libyen och regionen som helhet. Vi fortsätter vårt stöd för den här processen, och vi kan samtidigt fortsätta att agera för att rädda liv och knäcka smugglarnas affärsmodell – det påverkar också flödena mot Europa, säger kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker.

Sedan 2015 har EU:s resurser för insatser till sjöss tredubblats och bidragit till att rädda över 400 000 människor från att drunkna i Medelhavet. Tyvärr har den ökade migrationen längs den centrala Medelhavsrutten, där över 181 000 migranter och flyktingar anlände till EU under 2016, också lett till rekordstora förluster av människoliv till havs. För att denna mänskliga tragedi inte ska fortsätta 2017 lägger kommissionen och utrikesrepresentanten i dag fram operativa åtgärder på kort sikt som bör vidtas i samarbete med medlemsländerna längs den centrala Medelhavsrutten. Åtgärderna ingår i en bredare strategi och tar hänsyn till det bredare regionala sammanhanget (särskilt läget vid Libyens sydgräns och i Tunisien, Egypten och Algeriet), men särskild vikt läggs vid Libyen som är utgångspunkt för 90 % av dem som försöker ta sig till Europa.

Åtgärderna bygger på den europeiska migrationsagendan och verksamheten inom partnerskapsramen för migration för stärkt samarbete om migration med partnerländerna, och de viktigaste målen är följande:

  • Minska antalet överfarter och rädda liv genom att stärka stödet till Libyens kustbevakning och flotta, bl.a. genom EU-insatsen Eunavfor Sophia. Det är bl.a. fråga om att bygga ut utbildningen genom ett omedelbart tillskott på 1 miljon euro till Seahorse-programmet och anslag på 2,2 miljoner euro till det nordafrikanska regionala utvecklings- och skyddsprogrammet. Dessutom ska ett samordningscentrum för sjöräddning inrättas.
  • Intensifiera kampen mot människosmugglare och människohandlare genom att se till att Seahorse-programmets Medelhavsnätverk tas i drift våren 2017 för att stärka de nordafrikanska ländernas gränsbevakning och möjliggöra bättre operativt samarbete mellan dem.
  • Skydda migranter, öka vidarebosättningen och främja självmant återvändande genom stöd till verksamheten vid FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) i samarbete med de libyska myndigheterna. Syftet är att hjälpa personer som behöver internationellt skydd, stödja Internationella organisationen för migration (IOM) i dess arbete för att förbättra situationen för migranter i Libyen och utöka dess program för självmant återvändande från Libyen till ursprungsländerna.
  • Hantera migrationsströmmarna genom Libyens sydgräns genom att använda alla EU:s insatser och projekt för att stödja de libyska myndigheternas gränsförvaltning och migrantskydd, främja dialog mellan Libyen och dess grannländer och hålla uppe tempot i arbetet med Niger inom partnerskapsramen.
  • Fördjupa dialogen och det operativa samarbetet med samarbetspartnerna i Nordafrika om migrationshantering.
  • Öka anslagen från EU:s förvaltningsfond för Afrika genom att få fram 200 miljoner euro under 2017 till åtgärder som utbildning och utrustning av Libyens kustbevakning, förbättringar av villkoren för migranter samt intensifierat självmant återvändande.

Dessa insatser kräver samordnade åtgärder från EU:s institutioner, medlemsländerna och samarbetspartnerna i Nordafrika samt samarbete med internationella organisationer som är aktiva i regionen, t.ex. UNHCR och IOM. Kommissionen och utrikesrepresentanten rekommenderar att stats- och regeringscheferna ställer sig bakom de här operativa insatserna när de möts på Malta den 3 februari.

Bakgrund

Europeiska unionen och dess medlemsländer har gradvis utvecklat en starkare och tydligare politik för att hantera migrationsströmmarna och rädda liv i centrala Medelhavet.

Kommissionen lade 2015 fram en bred europeisk migrationsagenda. En permanent EU-närvaro till havs har sedan dess etablerats, som räddat livet på hundratusentals människor. Som uppföljning av Vallettatoppmötet om migration i november 2015 har EU intensifierat sitt samarbete med partnerländerna i Afrika, bl.a. genom partnerskapsramen för migration, som startade i juni 2016 och innebär ett djupare samarbete med viktiga ursprungs- och transitländer.

En extern investeringsplan för Afrika och EU:s grannskap har också inrättats för att stödja detta nya tillvägagångssätt. Planen kan leda till 44 miljarder euro i investeringar, eller upp till 88 miljarder euro om medlemsländerna bidrar.

EU:s stöd till rättighetsbaserad migrationshantering i Libyen inbegriper kapacitetsuppbyggnad och utbildning av Libyens kustbevakning och stöd till de libyska myndigheterna (den nationella samlingsregeringen) för tillhandahållande av grundläggande tjänster till den libyska befolkningen, internflyktingar, migranter och flyktingar genom pågående program med anslag på över 20 miljoner euro. EU stöder även Libyen genom uppdrag inom den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken, som Eunavfor Med Sophia och EU BAM Libyen.

Mer information:

Meddelande: Migration på den centrala Medelhavsrutten. Hantera migrationsströmmar och rädda liv

Bilaga till meddelandet

Frågor och svar: Migration på den centrala Medelhavsrutten

Faktablad: Förbindelserna mellan EU och Libyen

Tidslinje för den europeiska migrationsagendan

Faktablad: Partnerskapsramen för migration

Eunavfor Med Sophia

EU:s gränsövervakningsuppdrag i Libyen (EU BAM)

IP/17/134

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar