Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Migracijos centrinės Viduržemio jūros regiono dalies maršrutu valdymas. Komisija prisideda prie diskusijų Maltoje

Briuselis, 2017 m. sausio 25 d.

Šiandien, artėjant 2017 m. vasario 3 d. valstybių ar vyriausybių vadovų susitikimui Maltoje, Komisija bei vyriausioji įgaliotinė ir Komisijos pirmininko pavaduotoja išdėstė savo poziciją diskusijose apie tai, kaip geriau valdyti migraciją centrinės Viduržemio jūros regiono dalies maršrutu ir gelbėti gyvybes.

Komisija bei vyriausioji įgaliotinė ir pirmininko pavaduotoja pristato papildomas priemones, kuriomis siekiama stiprinti ES veiklą šiame maršrute, visų pirma, bendradarbiaujant su Libija ir jos kaimyninėmis šalimis. Šiomis priemonėmis visų pirma siekiama kovoti su neteisėto žmonių gabenimo ir prekybos žmonėmis tinklais, padėti veiksmingiau valdyti migracijos srautus, toliau gelbėti gyvybes jūroje ir gerinti migrantų ir pabėgėlių sąlygas Libijoje ir kaimyninėse šalyse.

Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris sakė: „Viduržemio jūros regione vis dar žūsta per daug žmonių. Įgyvendinome veiksmus, kuriais siekėme spręsti padėtį, tačiau turime nuveikti dar daugiau. Šiandien pristatome galimus trumpalaikius ir vidutinės trukmės veiksmus srautų į Šiaurės Afriką ir iš jos problemai spręsti. Visų pirma būtina užtikrinti stabilumą Libijoje ir visame regione. Toliau remdami šį procesą galime keisti padėtį, gelbėti gyvybes ir sužlugdyti prekiautojų žmonėmis ir neteisėtai migrantus gabenančių asmenų veiklą, o tai turės įtakos srautams į Europą.“

Nuo 2015 m. ES operacijoms jūroje skiriami ištekliai ir priemonės padidėjo tris kartus ir Viduržemio jūros regione padėjo išgelbėti daugiau negu 400 000 žmonių. Vis dėlto padidėjus migracijai centrinės Viduržemio jūros regiono dalies maršrutu, kuriuo 2016 m. į ES atvyko daugiau kaip 181 000 migrantų ir pabėgėlių, jūroje gyvybės neteko kaip niekad daug žmonių. Tam, kad ši žmonių tragedija nesitęstų 2017 m., Komisija bei vyriausioji įgaliotinė ir pirmininko pavaduotoja nurodo, kokių trumpalaikių operatyvinių veiksmų, susijusių su Viduržemio jūros regiono dalies maršrutu, reikia imtis bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis. Veiksmais, kurie yra visapusiškos strategijos dalis, atsižvelgiama į bendras aplinkybes regione (visų pirma prie Libijos pietinės sienos, taip pat Tunise, Egipte ir Alžyre), o daugiausia dėmesio skiriama Libijai, iš kurios išvyksta apie 90 proc. asmenų, siekiančių atvykti į Europą.

Remiantis Europos migracijos darbotvarke ir veikla, kurios imtasi pagal partnerystės migracijos srityje modelį ir kurios tikslas – stiprinti bendradarbiavimą migracijos klausimais su šalimis partnerėmis, nustatyti pagrindiniai tikslai yra šie:

  • Toliau didinti paramą Libijos pakrančių apsaugos pajėgoms ir karinėms jūrų pajėgoms, be kita ko, vykdant EUNAVFOR MED operaciją SOPHIA, taip pat plėsti šioms pajėgoms skirtą mokymo veiklą, nedelsiant skiriant papildomą 1 mln. EUR sumą operacijai „Seahorse“ ir 2,2 mln. EUR dotaciją pagal Šiaurės Afrikos regioninės plėtros ir apsaugos programą, taip pat įsteigti Jūrų gelbėjimo koordinavimo centrą ir taip mažinti sieną kertančių asmenų skaičių ir gelbėti gyvybes;
  • Stiprinti kovą su neteisėtai žmones gabenančiais asmenimis ir prekiautojais žmonėmis, užtikrinant, kad iki 2017 m. pavasario veiktų Viduržemio jūros regiono tinklas „Seahorse“, kuris padėtų stiprinti Šiaurės Afrikos šalių sienos apsaugos institucijas ir sudaryti galimybes joms patobulinti operatyvinį bendradarbiavimą tarpusavyje;
  • Apsaugoti migrantus, padidinti perkėlimo į ES mastą ir skatinti remiamą savanorišką grįžimą, remiant Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro (UNHCR) bendradarbiavimą su Libijos institucijomis sprendžiant asmenų, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, padėtį, padedant Tarptautinei migracijos organizacijai (TMO) gerinti migrantų padėtį Libijoje ir plečiant jos remiamo savanoriško grįžimo iš Libijos į kilmės šalis programą;
  • Valdyti migrantų per pietinę Libijos sieną srautus, visapusiškai išnaudojant ES misijas ir projektus, kuriais remiamos Libijos institucijos sienų valdymo ir migrantų apsaugos srityje, skatinant Libijos dialogą su kaimyninėmis šalimis ir toliau siekiant rezultatų su Nigeriu pagal partnerystės modelį;
  • Stiprinti dialogą ir operatyvinį bendradarbiavimą su partneriais Šiaurės Afrikoje migracijos valdymo srityje;
  • Padidinti finansavimą iš ES ir Afrikos patikos fondo – 2017 m. 200 mln. EUR panaudoti projektams, kuriais, be kita ko, būtų vykdomi Libijos pakrančių apsaugos pajėgų mokymai ir suteikiama joms reikiama įranga, gerinti migrantų sąlygas ir skatinti remiamą savanorišką grįžimą.

Veiksmų šiems tikslams įgyvendinti išvien turi imtis ES institucijos bei valstybės narės ir susiję partneriai Šiaurės Afrikoje. Be to, reikia bendradarbiauti su regione veiklą vykdančiomis tarptautinėmis organizacijomis, pvz., UNHCR ir TMO. Komisija bei vyriausioji įgaliotinė ir pirmininko pavaduotoja rekomenduoja vasario 3 d. Maltoje susitiksiantiems valstybių ar vyriausybių vadovams patvirtinti pirmiau nurodytus operatyvinius veiksmus.

Pagrindiniai faktai

Europos Sąjunga ir jos valstybės narės, siekdamos gelbėti gyvybes ir geriau valdyti migracijos srautus centrinėje Viduržemio jūros regiono dalyje, palaipsniui formavo tvirtesnį ir konkretesnį politinį atsaką.

2015 m. Komisija pristatė plataus masto Europos saugumo darbotvarkę. Nuo tada užtikrintos nuolatinės ES pajėgos jūroje, išgelbėjusios šimtus tūkstančių žmonių. Po 2015 m. lapkričio mėn. Valetos aukščiausiojo lygio susitikimo migracijos klausimais ES suintensyvino bendradarbiavimą su partneriais Afrikoje, be kita ko, pagal 2016 m. birželio mėn. pradėtą taikyti partnerystės migracijos srityje modelį, pagal kurį patobulintas bendradarbiavimas su pagrindinėmis kilmės ir tranzito šalimis.

Be to, šiam naujam požiūriui paremti sukurtas Išorės investicijų planas, kuriuo skatinama investuoti Afrikoje ir ES kaimyninėse šalyse. Pagal planą yra galimybė sukaupti 44 mlrd. EUR investicijų (jei valstybės narės prisidės – iki 88 mlrd. EUR).

Europos Sąjunga teikia paramą teisėmis grindžiamam migracijos valdymui Libijoje tęsdama įvairias programas, kurių vertė – daugiau kaip 20 mln. EUR. Be kita ko, ES remia Libijos pakrančių apsaugos pajėgų gebėjimų stiprinimą ir mokymus, taip pat padeda Libijos valdžios institucijoms (nacionalinės vienybės vyriausybei) teikti pagrindines paslaugas Libijos gyventojams, perkeltiesiems asmenims, migrantams ir pabėgėliams. Be to, ES remia Libiją vykdydama bendras saugumo ir gynybos politikos misijas, pavyzdžiui, EUNAVFOR MED operaciją SOPHIA ir „EUBAM Libya“.

Daugiau informacijos

Komunikatas „Migracija centrinės Viduržemio jūros regiono dalies maršrutu. Srautų valdymas ir gyvybių gelbėjimas“

Komunikato priedas

Klausimai ir atsakymai. Migracija centrinės Viduržemio jūros regiono dalies maršrutu

Informacijos suvestinė. ES ir Libijos santykiai

Europos migracijos darbotvarkės įgyvendinimo tvarkaraštis

Informacijos suvestinė. Partnerystės migracijos srityje modelis

EUNAVFOR MED operacija SOPHIA

Europos Sąjungos integruoto sienų valdymo pagalbos misija Libijoje („EUBAM Libya“)

IP/17/134

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar