Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komissio ehdottaa uusia muuttoliikkeen hallintatoimia keskisen Välimeren reitille

Bryssel 25. tammikuuta 2017

Euroopan komissio ja EU:n ulkoasiainedustaja / komission varapuheenjohtaja julkaisivat tänään ehdotuksensa toimista, joilla tehostetaan muuttoliikkeen hallintaa keskisen Välimeren reitillä. Ehdotusta käsitellään Maltalla 3. helmikuuta 2017 pidettävässä EU-huippukokouksessa.

Ehdotukseen sisältyy useita lisätoimia, jotka on määrä toteuttaa EU:n nykyisen panostuksen lisäksi. Erityiskohteena ovat Libyan lähialueilla ja sen kanssa yhteistyössä toteutettavat toimet. Toimilla edistetään ihmissalakuljetus- ja ihmiskauppaverkostojen torjuntaa, muuttovirran hallintaa, meripelastusta sekä pakolaisten ja muiden muuttajien elinolojen parantamista Libyassa ja sen lähialueen maissa.

”Välimerellä hukkuu edelleen aivan liikaa Eurooppaan pyrkiviä”, toteaa Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker. ”Olemme puuttuneet asiaan jo monilla toimenpiteillä, mutta lisätoimia tarvitaan. Tänään ehdotamme lyhyen ja pitkän aikavälin toimia, joilla pyritään hillitsemään Pohjois-Afrikan kautta kulkevia muuttovirtoja. Onnistuminen edellyttää ennen muuta Libyan ja koko alueen vakautta. Komissio tukee edelleen alueen vakauskehitystä, mutta haluaa lisäksi edistää toimia, joilla pelastetaan ihmishenkiä ja ehkäistään ihmiskauppiaiden ja -salakuljettajien toimintaa. Viime kädessä tämä vaikuttaa myös Eurooppaan suuntautuviin pakolaisvirtoihin.”

Vuodesta 2015 EU:n Välimeren-operaatioiden avulla on pelastettu mereltä yli 400 000 ihmistä. Operaatioiden resurssit ja määrärahat on tänä aikana kolminkertaistettu. EU:hun saapui vuonna 2016 Välimeren reitin kautta kuitenkin ennätysmäärä ihmisiä (yli 181 000), ja hukkuneiden määrä kasvoi sekin ennätyslukemiin. Tänään esitetyillä operatiivisilla toimilla halutaan estää inhimillisen tragedian jatkuminen tällä reitillä. Ehdotetut lyhyen aikavälin toimet on määrä toteuttaa yhteistyössä EU-maiden kanssa. Ehdotuksessa painottuu voimakkaasti Libya, josta 90 prosenttia Eurooppaan pyrkivistä lähtee matkaan, mutta siinä otetaan huomioon myös ympäröivät alueet – etenkin Libyan eteläraja sekä Tunisia, Egypti ja Algeria.

Ehdotuksen pohjana ovat Euroopan muuttoliikeagenda ja muuttoliikettä koskeva kumppanuuskehys, jolla EU tehostaa alan yhteistyötä kumppanimaidensa kanssa. Keskeisinä tavoitteina on

  • vähentää Välimeren yli tulevien ja merellä hukkuvien määrää – Tätä varten annetaan lisätukea nykyisiin kohteisiin, joita ovat muun muun muassa EUNAVFOR MED SOPHIA -operaatio sekä Libyan rannikkovartiosto ja laivasto. Näiden tahojen koulutusta varten osoitetaan välittömästi 1 miljoonan euron lisärahoitus Seahorse-ohjelmalle ja myönnetään Pohjois-Afrikan alueellisen kehitys- ja suojeluohjelman puitteissa 2,2 miljoonan euron avustus. Lisäksi perustetaan meripelastuskeskus;
  • tehostaa ihmissalakuljetuksen ja ihmiskaupan torjuntaa – Pohjois-Afrikan maiden rajaviranomaisten tueksi perustetaan Välimeren Seahorse-verkosto, jonka on määrä alkaa toimia kevääseen 2017 mennessä;
  • suojella muuttajia, lisätä uudelleensijoittamista ja edistää tulijoiden avustettua vapaaehtoista paluuta lähtömaihinsa – Tuetaan YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n ja Libyan viranomaisten yhteistyötä, jolla parannetaan kansainvälistä suojelua tarvitsevien asemaa. Vastaavasti tuetaan Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) toimia, joilla parannetaan Libyaan tulleiden asemaa ja autetaan heitä palaamaan vapaaehtoisesti lähtömaihinsa;
  • parantaa Libyan etelärajan kautta tulevan muuttovirran hallintaa – Toteutetaan EU-operaatioita ja -hankkeita, joilla tuetaan Libyan viranomaisia rajavalvonnassa ja maahantulijoiden suojelussa, edistetään Libyan ja sen naapurimaiden välistä vuoropuhelua ja edistetään kumppanuuskehyksen täytäntöönpanoa Nigerissä;
  • lisätä muuttoliikkeen hallintaan liittyvää vuoropuhelua ja operatiivista yhteistyötä Pohjois-Afrikan kumppanimaiden kanssa;
  • lisätä EU:n Afrikka-hätärahastosta annettavaa rahoitusta – Osoitetaan vuoden 2017 aikana 200 miljoonaa euroa hankkeisiin, joilla muun muassa tuetaan Libyan rannikkovartioston koulutusta ja varustehankintoja sekä parannetaan muuttajien elinolosuhteita ja autetaan heitä palaamaan vapaaehtoisesti lähtömaihinsa.

Nämä toimet edellyttävät yhtenäistä toimintaa EU:n toimielimiltä, sen jäsenmailta ja Pohjois-Afrikan kumppanimailta sekä yhteistyötä alueella toimivien kansainvälisten järjestöjen (mm. UNHCR ja IOM) kanssa. Komissio ja ulkoasiainedustaja/varapuheenjohtaja kehottavat EU-maiden johtajia hyväksymään edellä kuvatut operatiiviset toimet Maltalla 3. helmikuuta pidettävässä kokouksessaan.

Tausta

EU ja sen jäsenvaltiot ovat asteittain esittäneet vahvempia ja selkeämpiä poliittisia toimia ihmishenkien pelastamiseksi ja muuttovirtojen hallitsemiseksi Välimeren alueen keskiosissa.

Komissio hyväksyi vuonna 2015 laajan Euroopan muuttoliikeagendan. Sen jälkeen EU:n läsnäolo Välimerellä on vakiintunut, ja satojatuhansia ihmisiä on saatu pelastettua. Marraskuussa 2015 pidetyn Vallettan muuttoliikehuippukokouksen jälkeen EU on tiivistänyt yhteistyötä afrikkalaisten kumppaniensa kanssa. Yksi esimerkki tästä on kesäkuussa 2016 hyväksytty kumppanuuskehys, jolla on tehostettu yhteistyötä tärkeimpien yksittäisten lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa.

Lisäksi on perustettu Euroopan ulkoinen investointiohjelma, jolla tuetaan investointeja Afrikassa ja EU:n lähialueilla. Ohjelman avulla on mahdollista saada liikkeelle 44 miljardin euron investoinnit, ja jos EU:n jäsenmaat osallistuvat, määrä voi nousta jopa 88 miljardiin euroon.

Ihmisoikeuslähtöisen muuttoliikepolitiikan edistämiseksi EU tukee Libyan rannikkovartioston koulutusta ja valmiuksien parantamista. Vastaavasti tuetaan myös Libyan kansallisen sovinnon hallituksen toimia, joilla varmistetaan peruspalvelut Libyan väestölle sekä hätäsiirtolaisille, pakolaisille ja muille muuttajille. Tukea annetaan yli 20 miljoonaa euroa nykyisten ohjelmien kautta. Libyaa tuetaan myös yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan operaatioilla, joita ovat muun muassa EUNAVFOR MED SOPHIA ja EUBAM Libya.

Lisätietoja:

Tiedonanto: Muuttoliike keskisen Välimeren reitillä – Muuttovirtojen hallinta ja ihmishenkien pelastaminen

Tiedonannon liite

Kysymyksiä ja vastauksia: Muuttoliike keskisen Välimeren reitillä

Tietosivu: EU:n ja Libyan suhteet

Euroopan muuttoliikeagenda: Aikataulu

Tietosivu: Muuttoliikettä koskeva kumppanuuskehys

EUNAVFOR MED Sofia -operaatio

EU:n rajavalvonnan avustusoperaatio Libyassa (EUBAM)

IP/17/134

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar