Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Rände haldamine Vahemere keskosa rändeteel. Komisjoni panus Maltal toimuvasse arutellu

Brüssel, 25. jaanuar 2017

Maltal 3. veebruaril 2017 toimuva riigipeade ja valitsusjuhtide kohtumise eel tutvustasid komisjon ja kõrge esindaja / asepresident oma panust arutellu selle üle, kuidas paremini hallata rännet ja päästa inimelusid Vahemere keskosa rändeteel.

Komisjon ja kõrge esindaja / asepreseident tutvustavad hulka lisameetmeid, millega tugevdada ELi tööd sellel rändeteel, eeskätt koostöös Liibüaga ja tema naaberriikidega. Kõnealuse tegevuse keskmes on võitlus inimsmugeldajate ja inimestega kaubitsejate võrgustikega, rändevoogude tõhusamale haldamisele kaasa aitamine, jätkuv inimeste päästmine merel ning rändajate ja pagulaste elutingimuste parandamine Liibüas ja selle naaberriikides.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ütles: „Vahemerel sureb ikka veel liiga palju inimesi. Oleme tegutsenud selle olukorra lahendamise nimel, kuid peame veelgi rohkem pingutama. Täna tutvustame võimalikke lühiajalisi ja keskpika perspektiiviga meetmeid, et tulla toime Põhja-Aafrikasse suunduvate ja sealt alguse saavate rändevoogudega. Kõige olulisem on, et olukord Liibüas ja kogu sealses piirkonnas oleks stabiilne. Jätkates nende protsesside toetamist, võime võtta tulevikku suunatud meetmeid, et olukorda muuta, päästa inimeste elusid ja lõhkuda smugeldajate ja inimkaubitsejate ärimudelid. See kõik avaldaks mõju ka Euroopasse suunduvatele rändevoogudele.“

Alates 2015. aastast on ELi mereoperatsioonide ressursid ja vahendid kolmekordistunud. Tänu sellele on õnnestunud Vahemerel päästa üle 400 000 inimese. Samas on ränne Vahemere keskosa rändeteel intensiivistunud – 2016. aastal saabus seda kaudu ELi 181 000 rändajat ja pagulast – ning see on kaasa toonud ka rekordiliselt suure merel hukkunute arvu. Et aidata vältida selle tragöödia kordumist 2017. aastal, nimetasid komisjon ja kõrge esindaja / asepresident täna viivitamatud lühiajalised operatiivmeetmed, mida Vahemere keskosa rändetee suhtes koostöös liikmesriikidega ellu viia. Kavandatud meetmed on osa põhjalikumast strateegiast ning võtavad arvesse ka laialdasemat piirkondlikku konteksti (eeskätt seoses Liibüa lõunapiiri, Tuneesia, Egiptuse ja Alžeeriaga), kuid keskenduvad siiski Liibüale, kust asub teele 90% Euroopasse rändajatest.

Lähtudes Euroopa rände tegevuskavast ja tööst, mida on partnerriikidega tehtud rändealase koostöö tugevdamiseks mõeldud rändealase partnerluse raamistiku kohaselt, on tegevuse peamised eesmärgid järgmised.

  • Vähendada Vahemerd ületavate inimeste arvu ja päästa inimelusid. Selleks tõhustatakse praegust toetust Liibüa rannikuvalvele ja mereväele, muu hulgas EUNAVFOR MED SOPHIA operatsiooni kaudu. Toetus hõlmab koolitustegevuse laiendamist 1 miljoni euro viivitamatu eraldamisega programmile Seahorse ja 2,2 miljoni euro suuruse toetusega piirkondlikult arengu- ja kaitseprogrammilt Põhja-Aafrikas ning merepääste koordineerimise keskuse loomist.
  • Tõhustada võitlust inimsmugeldajate ja inimkaubitsejatega. Selleks tagatakse 2017. aasta kevadeks Vahemere piirkonna võrgustiku Seahorse toimimine, et tugevdada Põhja-Aafrika riikide piirivalveasutusi.
  • Kaitsta rändajaid, asustada ümber rohkem inimesi ja propageerida toetatud vabatahtlikku tagasipöördumist. Selleks toetatakse ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti tööd Liibüa ametiasutustega, et leida lahendus rahvusvahelist kaitset vajavate inimeste olukorrale, toetatakse Rahvusvahelist Migratsiooniorganisatsiooni, et parandada rändajate olukorda Liibüas, ning laiendatakse Liibüast päritoluriikidesse vabatahtliku tagasipöördumise programmi.
  • Tegeleda Liibüa lõunapiire ületavate rändevoogudega. Selleks võetakse kasutusele kõik võimalikud ELi missioonid ja projektid, et toetada Liibüa ametivõime piiride haldamisel ja rändajate kaitsel Lõuna-Liibüas ning säilitada Nigeris põhja poole suunduva rändega tegelemisel saavutatud edu.
  • Tihendada rände halduse alast dialoogi ja operatiivkoostööd Põhja-Aafrika partneritega.
  • Lisada Aafrika jaoks mõeldud hädaolukorra usaldusfondist pakutavat rahastamist, kaasates 2017. aastal projektide jaoks 200 miljonit eurot, et toetada näiteks Liibüa rannikuvalve koolitamist ja varustamist, parandada rändajate tingimusi ja suurendada toetatud vabatahtlike tagasipöördumiste arvu.

Sellised jõupingutused eeldavad ELi institutsioonide, liikmesriikide ja Põhja-Aafrika asjaomaste partnerite kooskõlastatud tegutsemist ning koostööd piirkonnas tegutsevate rahvusvaheliste organisatsioonidega nagu ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet ja Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon. Komisjon ja kõrge esindaja / asepresident soovitavad riigipeade ja valitsusjuhtide 3. veebruari kohtumisel Maltal toetada eespool kirjeldatud operatiivmeetmeid.

Taust

Euroopa Liit ja liikmesriigid on järk-järgult kehtestanud üha tugevamaid ja selgemaid poliitilisi meetmeid, et hallata rändevooge ja päästa inimesi Vahemere keskosas.

2015. aastal esitas komisjon ulatusliku Euroopa rände tegevuskava. Pärast seda on tagatud ELi pidev kohalolek merel, tänu millele on päästetud kümneid tuhandeid inimesi. Pärast 2015. aasta novembri rändealast tippkohtumist Vallettas on EL intensiivistanud koostööd Aafrika partneritega. muu hulgas on seda tehtud 2016. aasta juunis käivitatud rändealase partnerluse raamistiku alusel, mis on viinud koostöö peamiste päritolu- ja transiidiriikidega uuele tasemele.

Uue lähenemise toetuseks on loodud välisinvesteeringute kava Aafrika ja ELi naaberriikide jaoks. Kaval on potentsiaali tuua kaasa investeeringuid 44 miljardi euro ulatuses. Investeeringud võivad kasvada 88 miljardi euroni, kui ka liikmesriigid annavad oma panuse.

Euroopa liidu toetud õigustepõhisele rände juhtimisele Liibüas hõlmab Liibüa rannikuvalve suutlikkuse suurendamist ja nende koolitamist ning Liibüa ametiasutuste (rahvusliku kokkuleppe valitsus) toetamist Liibüa elanikkonnale, põgenikele, rändajatele ja pagulastele esmatähtsate teenuste pakkumisel. Selleotstarbeliste käimasolevate programmide maht on üle 20 miljoni euro. Lisaks toetab EL Liibüat ka ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika missioonide raames (näiteks EUNAVFOR MED SOPHIA operatsioon ja Euroopa Liidu integreeritud piirihalduse abimissioon Liibüas)

Lisateave:

Teatis: Ränne Vahemere keskosa rändeteel. Rändevoogude haldamine ja inimelude päästmine.

Teatise lisa

Küsimused ja vastused: Ränne Vahemere keskosa rändeteel

Teabeleht: ELi ja Liibüa suhted

Euroopa rände tegevuskava kronoloogia

Teabeleht: rändealase partnerluse raamistik

EUNAVFOR MED SOPHIA operatsioon

Euroopa Liidu integreeritud piirihalduse abimissioon Liibüas (EUBAM)

IP/17/134

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar