Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Migrationen langs den centrale Middelhavsrute – Kommissionens bidrag til topmødet i Malta

Bruxelles, den 25. januar 2017

Forud for mødet mellem stats- og regeringscheferne i Malta den 3. februar 2017 fremlagde Kommissionen og den højtstående repræsentant/næstformanden i dag deres bidrag til drøftelserne om, hvordan man kan forvalte migrationen langs den centrale Middelhavsrute bedre.

Kommissionen og den højtstående repræsentant/næstformanden fremlagde en række yderligere tiltag for at styrke EU's indsats på denne rute, navnlig i og omkring Libyen. De går først og fremmest ud på at bekæmpe netværk for menneskesmugling og menneskehandel og sikre en mere effektiv styring af migrationsstrømmene. Samtidig skal indsatsen for at redde liv på havet fortsættes, og levevilkårene for migranter og flygtninge i Libyen og nabolandene skal forbedres.

Formanden for Europa-Kommissionen, Jean-Claude Juncker, udtaler: "Der er stadig alt for mange, der omkommer i Middelhavet. Vi har gjort en indsats for at afhjælpe situationen, men der skal gøres mere. I dag fremlægger vi mulige tiltag på kort og mellemlang sigt for at få bugt med migrationsstrømmen til og fra Nordafrika. Først og fremmest er der brug for stabilitet i Libyen og regionen som helhed. Samtidig med at vi fortsætter vores støtte til denne proces, vil vi videreføre indsatsen for at gøre en forskel, redde liv og ødelægge smuglernes og menneskehandlernes forretningsmodel – hvilket også vil påvirke migrationsstrømmen til Europa."

Siden 2015 er EU's ressourcer til operationerne til søs blevet tredoblet, hvilket har bidraget til at redde mere end 400 000 menneskeliv i Middelhavet. Desværre har den øgede migration langs den centrale Middelhavsrute, langs hvilken over 181 000 migranter og flygtninge ankom til EU i 2016, også ført til rekordstore tab af menneskeliv på havet. For at forhindre, at denne menneskelige tragedie fortsætter i 2017, har Kommissionen og den højtstående repræsentant/næstformanden i dag udpeget de umiddelbare operationelle tiltag, der skal træffes på kort sigt i samarbejde med medlemsstaterne langs den centrale Middelhavsrute. De foreslåede tiltag, der indgår i en samlet strategi, tager hensyn til den bredere regionale kontekst (navnlig situationen ved Libyens sydlige grænse, Tunesien, Egypten og Algeriet) og sætter samtidig kraftig fokus på Libyen, som er udgangspunktet for 90 % af de personer, der prøver at rejse til Europa.

Tiltagene bygger på den europæiske dagsorden for migration og det arbejde, der udføres under migrationspartnerskabsrammen, som skal styrke samarbejdet om migration med partnerlandene. De vigtigste mål er:

  • Reducere antallet af passagerer og redde liv til søs ved at øge den nuværende støtte, herunder via EUNAVFOR MED operation SOPHIA, til Libyens kystvagt og søværn. Det drejer sig bl.a. om at udbygge uddannelsesaktiviteterne gennem et øjeblikkeligt tilskud på 1 mio. EUR til SeaHorse-programmet og et tilskud på 2,2 mio. EUR under det regionale udviklings- og beskyttelsesprogram i Nordafrika samt etablering af et søredningskoordinationscenter.
  • Intensivere kampen mod menneskesmuglere og -handlere ved at sikre, at Middelhavsnetværket ”Seahorse” er fuldt operationelt i foråret 2017, med henblik på at styrke grænsemyndighederne i de nordafrikanske lande og muliggøre et bedre operationelt samarbejde mellem dem.
  • Beskytte migranter, øge genbosættelse og fremme støttet frivillig tilbagevenden ved at støtte UNHCR's arbejde med de libyske myndigheder for at afhjælpe situationen for personer med behov for international beskyttelse og støtte IOM's indsats for at forbedre forholdene for migranter i Libyen og udvide sit program for støttet frivillig tilbagevenden fra Libyen til oprindelseslandene.
  • Forvalte migrationsstrømmene over den sydlige libyske grænse ved at anvende hele viften af EU's initiativer og projekter til at hjælpe de libyske myndigheder med deres grænseforvaltning og beskyttelse af migranter, fremme dialogen mellem Libyen og nabolandene og opretholde tempoet i Nigers fremskridt inden for partnerskabsrammen.
  • Uddybe dialogen og det operationelle samarbejde med samarbejdspartnerne i Nordafrika om migrationsforvaltning.
  • Øge tilførslen af midler fra EU's trustfond for Afrika ved at mobilisere 200 mio. EUR i 2017 til projekter inden for f.eks. uddannelse og udrustning af den libyske kystvagt, forbedring af betingelserne for migranter og intensivering af støttet frivillig tilbagevenden.

Disse bestræbelser kræver en samordnet indsats fra EU-institutionerne og medlemsstaterne og de relevante samarbejdspartnere i Nordafrika samt samarbejde med internationale organisationer, der er aktive i regionen, som f.eks. UNHCR og IOM. Kommissionen og den højtstående repræsentant/næstformanden henstiller, at stats- og regeringscheferne på deres møde i Malta den 3. februar godkender de operationelle tiltag, der er skitseret ovenfor.

Baggrund

Den Europæiske Union og medlemsstaterne har gradvist udviklet en stærkere og tydeligere politisk indsats for at styre migrationsstrømmene og redde liv i det centrale Middelhavsområde.

I 2015 fremlagde Kommissionen en omfattende europæisk dagsorden for migration. Siden har EU's permanente tilstedeværelse på havet været et faktum og har reddet hundredtusinder af menneskeliv. Efter Vallettatopmødet om migration i november 2015 har EU intensiveret sit samarbejde med samarbejdspartnerne i Afrika, herunder gennem den migrationspartnerskabsramme, der blev lanceret i juni 2016, og som har styrket samarbejdet med de centrale oprindelses- og transitlande.

Der er også vedtaget en ekstern investeringsplan for Afrika og nabolandene for at støtte denne nye tilgang. Den kan potentielt udløse 44 mia. EUR i investeringer – og op til 88 mia. EUR, hvis medlemsstaterne bidrager.

EU's støtte til rettighedsbaseret migrationsstyring i Libyen omfatter kapacitetsopbygning og uddannelse af den libyske kystvagt samt støtte til de libyske myndigheder (GNA) med henblik på grundlæggende tjenester til den libyske befolkning, internt fordrevne, migranter og flygtninge gennem igangværende programmer til en værdi af over 20 mio. EUR. EU støtter endvidere Libyen gennem initiativer under den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik som f.eks. EUNAVFOR MED operation Sophia og EUBAM Libyen.

Yderligere oplysninger:

Meddelelse om migrationen langs den centrale Middelhavsrute

Bilag til meddelelsen

Spørgsmål og svar: Migrationen langs den centrale Middelhavsrute

Faktablad: Forbindelserne mellem EU og Libyen

Den europæiske dagsorden for migration

Faktablad: Migrationspartnerskabsrammen

EUNAVFOR Med Operation Sofia

EU's grænsebistandsmission i Libyen (EUBAM)

IP/17/134

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar