Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Управление на миграцията по маршрута през Централното Средиземноморие — Комисията допринася към дискусиите в Малта

Брюксел, 25 януари 2017 r.

Днес, преди срещата на държавните и правителствените ръководители в Малта на 3 февруари 2017 г., Комисията и върховният представител/заместник-председателят изложиха своята позиция в дискусията за по-успешно управление на миграцията и спасяване на човешки животи по централносредиземноморския маршрут.

Комисията и върховният представител/заместник-председателят огласяват редица допълнителни мерки за укрепване на работата на ЕС по този маршрут, по-специално с Либия и страните около нея. Действията са насочени към борба срещу мрежите за контрабанда и трафик на хора, по-ефективно управление на миграционните потоци, спасяване на човешки животи в морето и подобряване на условията на живот на мигрантите и бежанците в Либия и в съседните ѝ страни.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: Все още прекалено много хора загиват в Средиземно море. Въведохме мерки за справяне със ситуацията, но трябва да направим повече. Днес представяме възможни краткосрочни и средносрочни действия за овладяване на потоците към и от Северна Африка. Най-важното е да бъде осигурена стабилност в Либия и региона като цяло. Като продължаваме да подкрепяме този процес, можем да предприемем допълнителни действия за подобряване на ситуацията, за спасяване на човешки живот и за прекратяване на контрабандата и трафика на хора — всичко това ще окаже въздействие и върху миграционните потоци към Европа.

От 2015 г. насам размерът на ресурсите за операции на ЕС в открито море се е утроил, което е довело до спасяването на над 400 000 души в Средиземно море. Въпреки това увеличението на миграцията по маршрута през Централното Средиземноморие, по който през 2016 г. в ЕС са пристигнали повече от 181 000 мигранти и бежанци, доведе до рекордни нива на загуба на човешки живот в морето. За да помогнат да се предотврати продължаването на тази човешка трагедия през 2017 г., Комисията и върховният представител/заместник-председателят набелязват краткосрочни оперативни действия, които да бъдат предприети в сътрудничество с държавите членки по отношение на маршрута през Централното Средиземноморие. С предложените действия, които са част от цялостна стратегия, се взема под внимание по-широкият регионален контекст (по-специално южната граница на Либия, както и Тунис, Египет и Алжир), като същевременно се поставя силен акцент върху Либия, която е отправната точка за 90 % от лицата, желаещи да пътуват до Европа.

Въз основа на европейската програма за миграцията и работата, извършвана по силата на рамката за партньорство в областта на миграцията, чиято цел е да се укрепи сътрудничеството със страните партньори, основните цели включват:

  • Намаляване на броя на преминаванията и спасяване на човешки живот чрез засилване на текущата помощ, включително чрез EUNAVFOR операцията SOPHIA, за бреговата охрана и военноморските сили на Либия посредством разширяване на ученията чрез незабавно отпускане на допълнителни 1 млн. евро за програмата Seahorse, безвъзмездна помощ в размер на 2,2 млн. евро в рамките на регионалната програма за развитие и закрила в Северна Африка и създаване на център за координация на морските спасителни дейности;
  • Засилване на борбата срещу контрабандистите и трафикантите на хора чрез осигуряване до пролетта на 2017 г. на оперативна мрежа „Seahorse Mediterraneo“ за подкрепа на граничните органи на държавите от Северна Африка и за по-добро оперативно сътрудничество между тях;
  • Защита на мигрантите, увеличаване на презаселването и насърчаване на асистираните доброволни връщания чрез подпомагане на работата на Върховния комисариат за бежанците на ООН (ВКБООН) с либийските власти по отношение на положението на лицата, нуждаещи се от международна закрила, и подкрепа за Международната организация по миграция (МОМ) за подобряване на положението на мигрантите в Либия и разширяване на нейната програма за асистирани доброволни връщания от Либия към страните на произход;
  • Управление на миграционните потоци през южната либийска граница чрез използване на всички мисии и проекти на ЕС в подкрепа на либийските власти при управлението на границите и защитата на мигрантите, насърчаване на диалога между Либия и нейните съседи и запазване на динамиката на постигнатите резултати с Нигер по силата на рамката за партньорство;
  • Задълбочаване на диалога и оперативното сътрудничество с партньорите в Северна Африка относно управлението на миграцията;
  • Укрепване на финансирането от Доверителния фонд на ЕС за Африка чрез мобилизиране на 200 млн. евро през 2017 г. за проекти за подпомагане на редица действия, като например обучение и оборудване на либийската брегова охрана, подобряване на условията за мигрантите и увеличаване на асистираните доброволни връщания.

Всичко това изисква съгласувани действия от страна на институциите на ЕС, неговите държави членки и съответните партньори в Северна Африка, както и сътрудничество с международни организации, работещи в региона, като ВКБООН и МОМ. Комисията и върховният представител/заместник-председателят препоръчват на държавните и правителствените ръководители да подкрепят посочените по-горе оперативни действия на своята среща в Малта на 3 февруари.

Контекст

Европейският съюз и неговите държави членки постепенно изготвиха по-уверен и по-ясен политически отговор за спасяването на човешки живот и по-доброто управление на миграционните потоци в централната част на Средиземно море.

През 2015 г. Комисията представи широка европейска програма за миграцията. Оттогава насам бе въведено постоянно присъствие на ЕС в открито море, благодарение на което биват спасявани стотици хиляди хора. След срещата на върха във Валета по въпросите на миграцията през ноември 2015 г. ЕС засили своето сътрудничество с партньорите в Африка, включително чрез въведената през юни 2016 г. рамка за партньорство в областта на миграцията, благодарение на която сътрудничеството с ключови държави на транзитно преминаване и произход премина на ново равнище.

В подкрепа на този нов подход бе изготвен и план за външни инвестиции за Африка и съседните държави, който има потенциал за привличане на 44 млрд. евро инвестиции, а ако държавите членки допринесат към плана, техният размер може да достигне 88 млрд. евро.

Помощта на Европейския съюз за управление на миграцията в Либия, основано на зачитане на правата, включва изграждане на капацитет и обучение на либийската брегова охрана, както и подкрепа за либийските органи (правителството на националното съгласие) при предоставянето на основни услуги на либийското население, разселените лица, мигрантите и бежанците чрез текущи програми на стойност над 20 млн. евро. Освен това ЕС подкрепя Либия и чрез мисиите си по линия на своята обща политика на сигурност и отбрана, като EUNAVFOR MED операция SOPHIA и EUBAM Libya.

За повече информация:

Съобщение: Миграцията по маршрута през Централното Средиземноморие. Управление на потоците, спасяване на човешки живот

Приложение към съобщението

Въпроси и отговори: Миграцията по маршрута през Централното Средиземноморие

Информационен документ: Отношенията между ЕС и Либия

Европейска програма за миграцията — актуално състояние

Информационен документ: Рамка за партньорство в областта на миграцията

EUNAVFOR Med операция SOPHIA

Мисия на ЕС за гранична помощ в Либия (EUBAM)

IP/17/134

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar