Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

EL kaitseb elanikke elavhõbeda toksilisuse eest ja hoogustab üleilmset tegevust

Brüssel, 18. mai 2017

Euroopa Liit algatas täna New Yorgis ÜRO peakorteris üleilmse lepingu jõustumise, mille eesmärk on vähendada kokkupuudet elavhõbedaga.

Minamata elavhõbedakonventsiooni ratifitseerimine kinnitab Euroopa juhtrolli inimtervise ja keskkonna kaitsmisel kogu maailmas.

ELi algatusel toimusid ja viidi 2013. aastal edukalt lõpule läbirääkimised elavhõbedasaastet käsitleva Minamata elavhõbedakonventsiooni üle. ELi elavhõbedat reguleeriv poliitika on üks maailma ambitsioonikamaid. Samas pärineb 40–80% Euroopa elavhõbedasaastest mujalt maailmast ja seega on ELi elanike tervise kaitsmiseks vaja jõulist rahvusvahelist tegevust.

ELi keskkonna, kalanduse ja merenduse volinik Karmenu Vella lausus: „Uus elavhõbedat käsitlev üleilmne leping aitab kaitsta miljoneid inimesi kogu maailmas kokkupuute eest selle toksilise raskemetalliga. Konventsiooni ratifitseerimisega on EL andnud otsustava panuse selle jõustumisse. See on ELi keskkonnateadliku diplomaatia jaoks väga oluline saavutus. Konventsiooni ratifitseerimine rõhutab Euroopa soovi edendada tugevaid ja ühtseid rahvusvahelisi jõupingutusi.“

Minamata konventsiooniga, mis on saanud oma nime ajaloo rängima elavhõbedasaaste juhtumi toimumiskoha järgi, karmistatakse kogu maailmas keskkonnanorme. Samuti aitab konventsioon kaasa võrdsete võimaluste tekkele, sest kõik maailma tähtsamad majandusriigid hakkavad rakendama praegu ELis kehtivate nõuetega sarnaseid keskkonnanõudeid.

Elavhõbeda sattumine toiduahelasse ohustab eriti rasedaid, imikuid ja lapsi, ning Minamata konventsiooni tulemusena väheneb ohustatud rühmade kokkupuude elavhõbedaga pikas perspektiivis märkimisväärselt. Näiteks keelatakse elavhõbedat sisaldava hambaamalgaami kasutamine haavatavate elanikkonnarühmade hambaravis.

Tänu ELi olulisele rollile Minamata konventsiooni läbirääkimistel lähtub rahvusvahelise lepingu sisu suures osas liidu õigusest. Samuti kehtestati elavhõbedamäärusega eeskirjad, mis aitavad saavutada ELi eesmärki saada esimeseks majanduseks maailmas, kus elavhõbedat ei kasutata. Selle raames soovitakse lõpetada elavhõbeda kasutamine tööstuslikes protsessides ja keelatakse elavhõbeda uute kasutusviiside rakendamine toodetes ja tööstuses, kui ei ole tõendatud, et need on vajalikud inimtervise ja keskkonna kaitseks.

Minamata elavhõbedakonventsiooni osaliste konverentsi esimene istung toimub 24.–29. septembril 2017 Šveitsis Genfis. 28. ja 29. septembril toimuva kõrgetasemelise kohtumise käigus tähistatakse rahvusvahelise üldsuse pühendumust Minamata konventsiooni rakendamisel.

Taustteave

Elavhõbe on neurotoksilise toimega kemikaal, mida kasutatakse tööstuslikes protsessides ning mitmesugustes toodetes nagu akud ja termomeetrid. Keskkonda jõudnud elavhõbe satub toiduahelasse, kus see ladestub peamiselt kalades. Kokkupuude suurte elavhõbedakogustega kahjustab aju, kopse, neerusid ja immuunsüsteemi.

Viimase kahe aastakümne jooksul on EL välja töötanud mahuka õigusaktide kogumi, milles käsitletakse elavhõbeda olelusringi kõiki aspekte alates põhimaavarana kaevandamisest kuni jäätmekäitluseni. See hõlmab kaubanduse, elavhõbedat sisaldavate toodete ja elavhõbedasaaste suhtes rakendatavaid meetmeid.

Lisateave:

ELi elavhõbedapoliitikat ja Minamata konventsiooni käsitlevad küsimused ja vastused

Minamata konventsiooni tekst ja selle ratifitseerimise seis

ELi elavhõbedapoliitika

IP/17/1345

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar