Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Европейската комисия докладва относно прилагането на Хартата на основните права на ЕС през 2016 г.

Брюксел, 18 май 2017 r.

Днес Европейската комисия публикува своя годишен доклад за прилагането на Хартата на основните права на ЕС.

В доклада се обръща специално внимание на инициативите, предприети от ЕС през 2016 г. за укрепване на основните права. В него се разглежда също така начинът, по който тези права са били прилагани в редица политики на ЕС и в държавите членки през 2016 г.

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: ,,Европейският съюз не е само пазар или валута, той е най-вече и преди всичко Съюз на ценности. Като пазител на Договорите Европейската комисия има специалното задължение да утвърждава основните права и върховенството на закона в целия Съюз — отговорност, която тя споделя с всички институции на ЕС и с държавите членки.“

Вера Йоурова, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, добави: „Европейската комисия работи във всички области на правото на ЕС, за да защитава основните права в цяла Европа. Това включва защита на правата на децата, укрепване на правото на защита на личните данни, подобряване на правата на потребителите и гарантиране на основни условия също и за хората, които търсят убежище или мигрират. Трябва да продължим да гарантираме, че правата са реални за всички в Европа. Основните права трябва да се прилагат за всички.“

В тазгодишния доклад се заключава, че последните събития крият сериозни заплахи за основните права. Комисията ще гарантира, че всички законодателни предложения на ЕС и всички органи на ЕС, обвързани от Хартата, ще продължат да спазват нейните разпоредби. Ще обърнем специално внимание на прилагането на принципите на взаимозависимост и взаимоограничаване, и по-специално на важната роля на върховните и конституционните съдилища за утвърждаването на общите ценности на ЕС.

По отношение на конкретните законодателни промени, в доклада се отбелязва, че през 2016 г. ЕС е предприел важни действия за гарантиране на закрилата на децата при трансгранични спорове, свързани с родителската отговорност (Регламент „Брюксел ІІа“), и за да помогне на международните двойки да разбират по-добре правилата, които се прилагат за имуществените режими; открил е платформа за решаване на спорове онлайн с цел укрепване на защитата на потребителите; договорил е с Facebook, Twitter, YouTube и Microsoft Кодекс на поведение за борба с незаконните изказвания онлайн, подбуждащи към омраза, и е продължил да поддържа сериозен диалог с държавите членки относно принципите на правовата държава.

С окончателното приемане на реформата в областта на защитата на данните през април 2016 г. беше създаден единен набор от правила, чрез които хората разполагат с по-лесен достъп до собствените си лични данни, с право на преносимост на данните, с по-ясно определено право „да бъдеш забравен“, както и с определени права, приложими в случай на нарушение на сигурността на личните данни. Комисията сключи също така споразумението за Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ и рамковото споразумение за защита на данните с цел по-добра защита на личните данни на европейските граждани, когато се предават на САЩ. През 2016 г. беше придадено конкретно действие и на правото на справедлив съдебен процес благодарение на приемането на набор от директиви относно презумпцията за невиновност и правото на лицата да присъстват на съдебния процес, относно правната помощ и процесуалните права на децата (вж. подробности тук).

Основаните на върховенството на закона демокрации трябва да защитават основните права на малцинствата и на най-уязвимите членове на обществото. Европейските институции също трябва да спазват Хартата във всички свои действия. Директивата за борба с тероризма е добър пример, при който по време на фазата на изготвяне и преговори бяха взети предвид няколко основни права.

Годишен колоквиум за основните права

Свободата на медиите и плурализмът са задължителни основни елементи на здравите демокрации. Темата на организирания през 2016 г. от Комисията Колоквиум на ЕС за основните права бе ролята на медиите в утвърждаването на демокрацията, основните права и правовата държава. В заключенията на Колоквиума бяха очертани конкретни действия за насърчаване на свободата на медиите и за гарантиране на независимостта им от политически и финансов натиск, за предоставяне на права и защита на журналистите, както и за насърчаване на различни гласове в обществото.

Колоквиумът на ЕС за основните права, който ще се проведе през 2017 г., ще се съсредоточи върху утвърждаването и защитата на правата на жените и равенството между половете. В контекста на растяща нетърпимост е важно ЕС решително да утвърждава и насърчава равните права за всички. Колоквиумът ще предостави възможност да се обърне внимание на политическото и икономическото овластяване на жените, на правата на жените в публичната и частната сфера и на борбата с насилието срещу жените във всичките му форми, като във връзка с тази борба са предвидени целенасочени действия през цялата 2017 година.

Контекст

С влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. Хартата на основните права на Европейския съюз стана правно обвързваща. Нейните разпоредби се отнасят на първо място за институциите на ЕС, а освен това и за националните органи, но единствено когато тези органи прилагат правото на ЕС.

Комисията работи със съответните органи на местно, национално и европейско равнище, за да информира хората по-добре за техните основни права и за това къде да потърсят помощ при нарушаване на тези права. Комисията предоставя практическа информация за основните права чрез европейския портал за електронно правосъдие и е започнала диалог по въпроса за разглеждането на жалбите, свързани с основните права, с омбудсмани, органи за равно третиране и институции в областта на правата на човека.

За повече информация

Доклад за 2016 г. и Работен документ на Комисията относно прилагането на Хартата на основните права на ЕС

Харта на основните права на ЕС

 

 

IP/17/1336

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar