Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

En revideret europæisk naboskabspolitik til fremme af stabilisering, modstandsdygtighed og sikkerhed

Bruxelles, den 18. maj 2017

Den europæiske naboskabspolitik blev revideret i 2015 som følge af de nye udfordringer, som naboskabspolitikken, der er i stadig udvikling, står over for. Rapporten, der offentliggøres i dag, fremlægger resultater som følge af en ny tilgang, der tager afsæt i differentiering, fælles ejerskab og fleksibilitet.

Den reviderede naboskabspolitik har styrket forholdet mellem Den Europæiske Unionen og vores naboer mod øst og syd, samtidig med at der er kommet mere fokus på stabilisering, modstandsdygtighed og sikkerhed. Den fælles rapport om gennemførelsen af den europæiske naboskabspolitik for hele naboskabsområdet beviser, at den nye politiske tilgang sikrer et stærkere fælles ejerskab og større fleksibilitet, idet partnernes målsætninger og individuelle forskelle anerkendes. Rapporten er en opfølgning på revisionen af den europæiske naboskabspolitik, der blev vedtaget i november 2015.

"Den Europæiske Union har investeret meget i økonomisk udvikling, modstandsdygtighed, sikkerhed, demokrati og retsstatsprincippet i vores østlige og sydlige nabolande. Halvandet år efter revisionen af naboskabspolitikken har vi i samarbejde formået at udvikle en skræddersyet strategi for de enkelte lande, så borgernes reelle behov og interesser varetages," sagde Federica Mogherini, der er EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand for Kommissionen.

"Inden opdateringen af naboskabspolitikken gennemførte vi en bred høring — og denne rapport viser, at vi virkelig fører resultaterne af denne høring ud i livet: vi kommer til at se mere fokus på fælles interesser, en større grad af differentiering, en højere grad af fælles ejerskab og en mere fleksibel gennemførelse," tilføjede kommissæren med ansvar for europæisk naboskabspolitik og udvidelsesforhandlinger, Johannes Hahn.

Gennemførelsen af den europæiske naboskabspolitik

Langvarige kriser og EU-nabolandenes geopolitiske relevans viser, hvor vigtig en solid politisk ramme er for at forbedre det politiske og økonomiske forhold til EU's nabolande.

Kommissionens og den højtstående repræsentants fælles rapport om gennemførelsen af revisionen af naboskabspolitikken bekræfter, at den spiller en central rolle i stabiliseringen i EU's nabolande, hvilket blev udpeget som en topprioritet i revisionen.

Revisionen satte fornyet fokus på naboskabspolitikken for at sikre en differentieret tilgang til partnerne i anerkendelse af deres forskellige målsætninger, fælles ejerskab med afsæt i både partnernes behov og EU's interesser samt en mere fleksibel brug af EU-instrumenterne. Den nye tilgang har været afgørende for at tilføre ny energi til EU's forhold til naboskabspartnerlandene, bl.a. gennem forhandling og vedtagelse af nye partnerskabsprioriteter og den igangværende opdatering af associeringsdagsordenerne. I hvert enkelt tilfælde sættes der skarpere fokus på områder af fælles interesse for de kommende år.

Inden for den nye politiske ramme agerer EU med større fleksibilitet og forståelse over for partnerne og anvender sine midler mere effektivt, når det gælder gennemførelsen af nøgleprioriteterne. Ved hjælp af trustfonde kan EU-midlerne nu anvendes mere fleksibelt (gennem det europæiske naboskabsinstrument), så hurtig finansiel bistand sikres ved i højere grad at planlægge fælles programmer med medlemsstaterne. Sluttelig koordineres der bedre med de internationale finansieringsinstitutter, og der er oprettet en ny fleksibilitetsreserve, der skal sikre hurtig indgriben i krisesituationer og under skiftende forhold.

Fremskridt inden for de prioriterede områder

Den reviderede naboskabspolitik har medført betydelig reformstøtte inden for fire prioriterede områder: god forvaltningspraksis, demokrati, retsstatsprincippet og menneskerettighederne; økonomisk udvikling med henblik på stabilisering; sikkerhed samt migration og mobilitet.

Visse partnerlande har med støtte fra EU taget vigtige reformskridt inden for god forvaltningspraksis, demokrati, retsstatsprincippet og menneskerettigheder med omfattende programmer rettet mod offentlig administration og antikorruption, styrkelse af dommerstanden og støtte af menneskerettighederne samt et stærkere civilsamfund.

En styrket bæredygtig økonomisk udvikling er et af EU's vigtigste bidrag til at stabilisere naboskabet og er afgørende for at udvikle partnernes modstandsdygtighed. Siden revisionen har EU investeret i strukturreformer med henblik på at forbedre konkurrenceevnen og erhvervsklimaet, styrke handelen, støtte SMV og skræddersy uddannelser og kvalifikationer til realøkonomiens behov.

Revisionen af naboskabspolitikken har i høj grad sat øget fokus på sikkerhed med en samlet tilgang til de sikkerhedsmæssige udfordringer, naboskabet står over for. EU har udviklet reformprogrammer for sikkerhedssektoren i nabolandene mod øst og syd og arbejdet videre med vigtige områder som terrorbekæmpelse og forebyggelse af voldelig ekstremisme, samtidig med at den har styrket indsatsen mod organiseret kriminalitet og forbedret samarbejdet inden for den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik.

Udfordringerne i forbindelse med flygtningekrisen og irregulær migration står fortsat højt på den politiske dagsorden og har fyldt meget i EU's arbejde med nabolandene. I EU's samlede tilgang indgår indsatsen med at håndtere de grundlæggende årsager til migration med henblik på at nedbringe irregulær migration, fremme lovlig migration og mobilitet og sikre grænserne effektivt, samtidig med at EU-borgernes ret til fri bevægelighed inden for EU sikres.

Baggrund

Den europæiske naboskabspolitik blev revideret i 2015 som følge af de nye udfordringer, som naboskabet, der er i stadig udvikling, står over for. Revisionen, der blev foreslået af Europa-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker i 2014, og som medlemsstaterne tog godt i mod, undergik en bred offentlig høring forud for offentliggørelsen i november 2015. Dette har resulteret i en revideret politik, der tager afsæt i princippet om differentiering, fleksibilitet og ejerskab, og hvis overordnede formål er stabilisering.

Det er første gang, at EU offentliggør en fælles rapport som et enkeltstående dokument for hele naboskabsområdet uden en række ledsagende landerapporter. Formålet med denne nye type rapport er at give et bredt overblik over udviklingen og tendenserne i nabolandene. Landespecifikke rapporter vedtages og offentliggøres nu separat på et tidspunkt, hvor de kan danne grundlag for politiske drøftelser op til møderne i associeringsrådet eller andre begivenheder på højt plan med de relevante partnere.

Yderligere oplysninger

Læs rapporten

Europa-Kommissionens ENP-websted

Pressemeddelelse: Revision af den europæiske naboskabspolitik: stærkere partnerskaber styrker nabolandene

 

IP/17/1334

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar