Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Преразгледаната европейска политика за съседство: подпомагане на стабилизацията, устойчивостта, сигурността

Брюксел, 18 май 2017 r.

ЕПС бе преразгледана през 2015 г., за да бъде даден отговор на новите предизвикателства в променящите се съседни региони. Днешният доклад разкрива резултатите, до които е довел новият подход, основаващ се на диференциация, съвместна ангажираност и гъвкавост.

Преразгледаната европейска политика за съседство (ЕПС) даде нов импулс на отношенията между ЕС и неговите съседи на изток и на юг, като постави по-силен акцент върху стабилизацията, устойчивостта и сигурността. Днешният обхващащ всички съседни държави съвместен доклад относно изпълнението на европейската политика за съседство показва, че новият подход гарантира в по-голяма степен съвместна ангажираност и гъвкавост, като отчита различните стремежи и разнообразието на партньорите. Настоящият доклад бе предшестван от преглед на ЕПС, одобрен през ноември 2015 г.

Европейският съюз положи значителни усилия за икономическото развитие, устойчивостта, сигурността, демокрацията и принципите на правовата държава в нашите източни и южни съседи. Година и половина след прегледа на европейската политика за съседство успяхме да изградим — в сътрудничество и пълно партньорство — индивидуално съобразен подход с всяка държава, за да се гарантира, че политиката, водена в полза на всички наши граждани, отговаря на действителните нужди и интереси, заяви при публикуването на съвместния доклад Федерика Могерини, върховен представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Европейската комисия.

Преди актуализирането на политиката за съседство проведохме широки консултации, като настоящият доклад показва привеждането в действие на резултатите от тях: по-подчертан акцент върху взаимните интереси, по-голяма диференциация, отразяваща разнообразието на нашите партньори, по-силна нагласа за споделена ангажираност с политиката и по-голяма гъвкавост в начина, по който тя се изпълнява, добави Йоханес Хан, европейски комисар, отговарящ за европейската политика за съседство и преговорите за разширяване.

Изпълнение на преразгледаната европейска политика за съседство

Дълготрайните кризи и геополитическото значение на съседните държави показват колко важно е наличието на солидна политическа рамка, за да бъдат подобрени политическите и икономическите връзки с тези държави.

Съвместният доклад на Европейската комисия и върховния представител относно изпълнението на европейската политика за съседство потвърждава нейната централна роля за създаването на условия за стабилизация на съседните на ЕС държави, посочено в прегледа като основен приоритет.

Преосмислянето на ЕСП в прегледа гарантира диференциран подход към партньорите, отчитащ разликите в стремежите на всяка държава, съвместна ангажираност въз основа на потребностите на партньорите и на интересите на ЕС и по-голяма гъвкавост при използването на инструментите на ЕС. Новият подход е от решаващо значение за придаването на нова динамика на отношенията на ЕС с държавите партньори, включително чрез договаряне и приемане на нови приоритети за партньорство и непрекъснатото актуализиране на програмите за асоцииране, като във всеки отделен случай отношенията за следващите няколко години се концентрират в области от взаимопризнат интерес.

В контекста на новата политическа рамка ЕС действа с повишена гъвкавост и внимание към партньорите си, като разгръща своите ресурси с повече резултати при изпълнението на ключовите приоритети. Гъвкавостта при използването на финансирането от ЕС (чрез европейския инструмент за съседство) бе увеличена посредством доверителните фондове, чиято цел е да се гарантира бързо предоставяне на финансова помощ чрез по-широко използване на смесено финансиране и на подобрено съвместно програмиране с държавите членки. Принос в това отношение имат и засилената координация с международните финансови институции и създаването на нов резерв за гъвкавост, с който е възможно бързо реагиране при кризисни ситуации и променящи се обстоятелства.

Напредък в приоритетни области

Преразгледаната ЕПС мобилизира значителна подкрепа за реформи в четири приоритетни области: добро управление, демокрация, правова държава и права на човека; икономическо развитие за стабилизация; сигурност; и миграция и мобилност.

С подкрепата на ЕС някои от партньорските държавите предприеха важни стъпки за напредъка на реформите в областта на доброто управление, демокрацията и принципите на правовата държава и правата на човека с обширни програми за реформа на публичната администрация и борба с корупцията, за засилване на съдебната система, за подкрепа на правата на човека и за насърчаване на по-изявено гражданско общество.

Стимулирането на устойчиво икономическо развитие е в основата на приноса на ЕС за стабилизацията на съседните държави и е от решаващо значение за развитието на икономическа устойчивост на партньорите. След прегледа ЕС инвестира в програми за структурни реформи, целящи повишаване на конкурентоспособността и подобряване на бизнес средата, насърчаване на търговията, подкрепа за МСП и адаптиране на образованието и уменията към потребностите на реалната икономика.

Прегледът на ЕПС засили значително акцента на политиката върху въпросите на сигурността, с цялостен подход към предизвикателствата, свързани със сигурността в съседните региони. ЕС разработи програми за реформи в сектора на сигурността в държавите, разположени на изток и на юг от него, и предприе важни мерки за борба с тероризма и предотвратяване на насилническия екстремизъм. Същевременно се увеличиха усилията му за пресичане на организираната престъпност и за по-добро сътрудничество в областта на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО).

Предизвикателствата на бежанската криза и незаконната миграция продължават да заемат челно място в политическата програма и представляват ключов аспект от работата на ЕС със съседните държави. Въведеният от ЕС всеобхватен подход включва усилия за намаляване на незаконната миграция чрез премахване на първопричините за нея, за насърчаване на законната миграция и мобилност и за ефективно управление на границите, като същевременно се защитава правото на гражданите на ЕС на свободно движение в рамките на Съюза.

Контекст

Европейската политика за съседство (ЕПС) бе преразгледана през 2015 г., за да бъде даден отговор на новите предизвикателства в променящите се съседни региони. Предложен през 2014 г. от председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер и приветстван от държавите — членки на ЕС, прегледът бе предмет на широко обществено обсъждане преди публикуването му през ноември 2015 г. В резултат на него бе преразгледана политиката за съседство, като бяха заложени принципите на диференциация, гъвкавост и ангажираност в рамките на всеобхватната цел за стабилизация.

Приетият днес съвместен доклад е първият обхващащ всички съседни държави и публикуван от ЕС като самостоятелен документ без набор от доклади за отделните държави. Целта на този нов вид доклад е да се осигури широк обзор на развитието и тенденциите в съседните държави. Понастоящем докладите по държави се приемат и публикуват отделно: те се планират във времето така, че да осигуряват основата за политически дискусии при подготовката за заседания на Съвета за асоцииране или подобни мероприятия на високо равнище, провеждани със съответните партньори.

За повече информация

Прочетете доклада

Уебсайт на ЕПС на Европейската комисия

Съобщение за медиите: Преглед на европейската политика за съседство (ЕПС): по-солидни партньорства за по-солидни съседи

 

IP/17/1334

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar