Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker rådfrågar Europaparlamentet om Mariya Gabriel som digitalkommissionär

Bryssel den 16 maj 2017

I dag tillkännager EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker att han tänker ge ansvaret för den digitala ekonomin och det digitala samhället till den bulgariska kommissionärskandidaten Mariya Gabriel.

Jean-Claude Juncker intervjuar i dag Mariya Gabriel, som den bulgariska regeringen föreslagit som kandidat som ersättare för förra kommissionären Kristalina Georgieva. Därför har kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker enligt artikel 17.3 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) bekräftat Mariya Gabriels kompetens att bli kandidat, och meddelat sin avsikt att ge henne porföljen för den digitala ekonomin och det digitala samhället.

Kommissionären för den digitala ekonomin och det digitala samhället bidrar till att genomföra strategin för den digitala inre marknaden, som EU-kommissionen antog i maj 2015 och den 10 maj i år gjorde en halvtidsöversyn av. Hon ska arbeta för en digital inre marknad som bidrar till att lägga grunden för EU:s digitala framtid med Europaomfattande telenät, digitala tjänster över gränserna och en våg av innovativa uppstartsföretag.

I en uppdragsbeskrivning som ordförande Jean-Claude Juncker skickar i dag till Mariya Gabriel redovisas hennes viktigaste uppgifter och ansvarsområden som digitalkommissionär.

Kommissionären för den digitala ekonomin och det digitala samhället ska bidra till projekt som leds och samordnas av vice ordförande Andrus Ansip, som ansvarar för den digitala inre marknaden, och vice ordförande Jyrki Katainen, som ansvarar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft.

Jean-Claude Juncker meddelade också premiärminister Boyko Borissov vilket ansvarsområde han tänker ge Mariya Gabriel.

Nästa steg

Nästa bulgariska kommissionär utses formellt av EU:s råd i samförstånd med EU-kommissionens ordförande och efter att ha hört Europaparlamentet (artikel 246 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt)). Enligt det interinstitutionella ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen kommer kommissionens ordförande dessutom att ”noga beakta” resultatet av samrådet med Europaparlamentet innan samtycke ges till rådets beslut att utnämna den nya kommissionsledamoten (punkt 6 i ramavtalet).

Jean-Claude Juncker sänder i dag ett brev till Europaparlamentets talman Antonio Tajani för att informera honom om sin avsikt att ge Mariya Gabriel ansvar för den digitala ekonomin och det digitala samhället. En kopia av brevet sänds också till Maltas premiärminister Joseph Muscat, eftersom Malta för närvarande innehar det roterande ordförandeskapet i Europeiska unionens råd.

Så snart som rådet formellt tillfrågar Europaparlamentet är Mariya Gabriel en nominerad kommissionsledamot. Då får hon möjlighet att utnyttja kommissionens avdelningar för att förbereda sig för sin diskussion med Europaparlamentet. Innan hon utses av rådet i samförstånd med kommissionens ordförande deltar hon inte i kommissionens sammanträden.

Bakgrund

Enligt artikel 17.6 i fördraget om Europeiska unionen är det kommissionens ordförande som organiserar kommissionens arbete. Sedan tidigare vice ordförande Kristalina Georgieva beslutade att lämna EU-kommissionen tog kommissionär Günther H. Oettinger den 1 januari 2017 över som budget- och personalkommissionär, medan ordförande Jean-Claude Juncker tillfälligt lade över ansvaret för den digitala ekonomin och det digitala samhället på vice ordförande Andrus Ansip. Den 10 maj meddelade premiärminister Boyko Borissov Jean-Claude Juncker att han ville nominera Mariya Gabriel till bulgarisk kommissionär.

Efter dagens intervju med Mariya Gabriel och Jean-Claude Junckers tillkännagivande om hennes ansvarsområde löper nu processen enligt artikel 246 andra stycket i EUF-fördraget och punkt 6 i ramavtalet mellan Europaparlamentet och EU-kommissionen.

En diskussion mellan Mariya Gabriel och det ansvariga utskottet i Europaparlamentet förväntas äga rum under de kommande veckorna.

BILAGOR

Bilaga 1: Tillämpliga bestämmelser

Artikel 17.3 andra och tredje styckena i fördraget om Europeiska unionen

Kommissionens ledamöter ska väljas på grundval av sin allmänna duglighet och sitt engagemang för Europa och bland personer vars oavhängighet inte kan ifrågasättas.

Kommissionen ska fullgöra sina uppgifter med fullständig oavhängighet. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 18.2 får kommissionens ledamöter varken begära eller ta emot instruktioner från någon regering, någon institution, något organ eller någon byrå. De ska avhålla sig från varje handling som är oförenlig med deras skyldigheter eller utförandet av deras uppgifter.

Artikel 246 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

[…]

För den entledigade, avsatta eller avlidna kommissionsledamotens återstående mandattid ska rådet, i samförstånd med kommissionens ordförande och efter att ha hört Europaparlamentet samt i enlighet med kriterierna i artikel 17.3 andra stycket i fördraget om Europeiska unionen, till ny ledamot utse en ersättare av samma nationalitet.

[…]

Utdrag ur de relevanta bestämmelserna i ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen:

DEL II. POLITISKT ANSVAR

[…]

6. I de fall en ersättare för en kommissionsledamot måste utses under pågående mandattid enligt artikel 246 andra stycket i EUF-fördraget, kommer kommissionens ordförande att noga beakta resultatet av samrådet med parlamentet innan samtycke ges till rådets beslut.

Parlamentet ska se till att dess förfaranden genomförs så snabbt som möjligt, så att kommissionens ordförande noga kan beakta parlamentets synpunkter innan den nya kommissionsledamoten utses.

På samma sätt kommer kommissionens ordförande, när återstoden av kommissionens mandattid är kort, att noga beakta parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 246 tredje stycket i EUF-fördraget.

Bilaga 2: Mariya Gabriels meritförteckning bifogas

IP/17/1328

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar