Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Konzultácie predsedu Junckera s Európskym parlamentom o kandidatúre Mariye Gabrielovej na post komisárky pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť

Brusel 16. máj 2017

Predseda Juncker dnes oznámil svoj zámer prideliť portfólio digitálnej ekonomiky a spoločnosti Mariyi Gabrielovej, kandidátke na komisárku z Bulharska.

Predseda Jean-Claude-Juncker sa dnes stretol s Mariyou Gabrielovou, kandidátkou, ktorú navrhla bulharská vláda ako náhradníčku za bývalú členku Komisie Kristalinu Georgievovú. Na základe dnešného rozhovoru Juncker potvrdil, že Mariya Gabrielová spĺňa podmienku týkajúcu sa schopností podľa článku 17 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ), čo jej umožňuje kandidovať na post komisárky, a oznámil svoj zámer zveriť jej portfólio digitálnej ekonomiky a spoločnosti.

Komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť bude podporovať vykonávanie stratégie digitálneho jednotného trhu, ktorú Európska komisia schválila v máji 2015 a na základe ktorej predložila 10. mája priebežné hodnotenie. Bude prispievať k vytváraniu digitálneho jednotného trhu budovaním základov digitálnej budúcnosti Európy zahŕňajúcej celokontinentálne telekomunikačné siete, digitálne služby, ktoré prekračujú hranice štátov, a vlnu európskych inovatívnych začínajúcich podnikov.

poverovacom liste, ktorý dnes predseda Juncker poslal Mariyi Gabrielovej, sú uvedené jej hlavné úlohy a povinnosti vo funkcii komisárky zodpovednej za digitálnu ekonomiku a spoločnosť.

Komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť sa bude podieľať na projektoch, ktoré riadi a koordinuje podpredseda zodpovedný za digitálny jednotný trh Andrus Ansip a podpredseda zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen.

Predseda Juncker zároveň o portfóliu, ktoré má v úmysle prideliť Mariyi Gabrielovej, informoval predsedu vlády Borissova.

Ďalšie kroky

Z procesného hľadiska nového komisára s bulharskou štátnou príslušnosťou vymenuje Rada EÚ na základe vzájomnej dohody s predsedom Komisie a po porade s Európskym parlamentom (článok 246 pododsek 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie). Okrem toho sa v medziinštitucionálnej Rámcovej dohode o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou stanovuje, že predseda Komisie „dôkladne zváži“ výsledok porady s Európskym parlamentom pred tým, ako dá súhlas s rozhodnutím Rady vymenovať nového komisára (bod 6 rámcovej dohody).

Predseda Juncker dnes zasiela list predsedovi Európskeho parlamentu Antoniovi Tajanimu, v ktorom ho informuje o svojom zámere zveriť Mariyi Gabrielovej zodpovednosť za portfólio digitálnej ekonomiky a spoločnosti. Kópia listu sa zasiela aj Josephovi Muscatovi, predsedovi vlády Malty, ktorá v súčasnosti vykonáva rotujúce predsedníctvo Rady Európskej únie.

Od okamihu, keď sa Rada formálne poradí s Európskym parlamentom, sa Mariya Gabrielová stane dezignovanou komisárkou. Získa tak právo obrátiť sa na príslušné útvary Komisie, aby jej pomohli pripraviť sa na výmenu názorov s Európskym parlamentom. Až do jej vymenovania Radou na základe vzájomnej dohody s predsedom Komisie sa nebude zúčastňovať na zasadnutiach kolégia.

Základné informácie

Podľa článku 17 ods. 6 Zmluvy o Európskej únii má predseda Komisie právo organizovať činnosť Komisie. Po rozhodnutí bývalej podpredsedníčky Kristaliny Georgievovej odstúpiť z funkcie v Európskej komisii sa komisár Günther H. Oettinger stal 1. januára 2017 komisárom zodpovedným za rozpočet a ľudské zdroje a portfólio digitálnej ekonomiky a spoločnosti predseda Juncker dočasne pridelil podpredsedovi Andrusovi Ansipovi. Dňa 10. mája predseda vlády Borissov informoval predsedu Junckera, že by chcel ako členku Európskej komisie bulharskej štátnej príslušnosti nominovať Mariyu Gabrielovú.

Po dnešnom rozhovore s Mariyou Gabrielovou a oznámení predsedu Junckera o pridelení portfólia bude proces pokračovať v súlade s článkom 246 ods. 2 ZFEÚ a bodom 6 rámcovej dohody medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou.

V nadchádzajúcich týždňoch by sa mala uskutočniť výmena názorov medzi Mariyou Gabrielovou a príslušným výborom Európskeho parlamentu.

PRÍLOHA

Príloha 1: Príslušné právne ustanovenia

Článok 17 ods. 3 druhý a tretí pododsek Zmluvy o Európskej únii

Členovia Komisie sú vybraní na základe ich celkových schopností a ich európskej angažovanosti spomedzi osôb, ktoré poskytujú záruky úplnej nezávislosti.

Komisia je pri vykonávaní svojich úloh úplne nezávislá. Bez toho, aby bol dotknutý článok 18 ods. 2, členovia Komisie nesmú žiadať ani prijímať pokyny od žiadnej vlády, inštitúcie, orgánu alebo úradu alebo agentúry. Musia sa zdržať akéhokoľvek konania, ktoré je nezlučiteľné s ich funkciou alebo plnením ich úloh.

Článok 246 druhý pododsek Zmluvy o fungovaní Európskej únie

[…]

Funkciu uvoľnenú z dôvodu vzdania sa funkcie, odvolania alebo smrti zastáva po zvyšok funkčného obdobia člena nový člen rovnakej štátnej príslušnosti vymenovaný Radou na základe vzájomnej dohody s predsedom Komisie a po porade s Európskym parlamentom a v súlade s kritériami ustanovenými v článku 17 ods. 3 druhom pododseku Zmluvy o Európskej únii.

[…]

Výňatok z príslušných ustanovení Rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou:

ČASŤ II. POLITICKÁ ZODPOVEDNOSŤ

[…]

(6) Ak je potrebné nahradiť člena Komisie počas funkčného obdobia v súlade s článkom 246 druhým odsekom ZFEÚ, predseda Komisie dôkladne zváži výsledok porady s Európskym parlamentom pred tým, ako dá súhlas s rozhodnutím Rady.

Európsky parlament zabezpečí, že tieto postupy sa uskutočnia čo najskôr, aby predseda Komisie mohol dôkladne zvážiť stanovisko Európskeho parlamentu ešte pred tým, ako bude nový člen Komisie vymenovaný.

Podobne v súlade s článkom 246 tretím odsekom ZFEÚ, ak je zvyšok funkčného obdobia Komisie krátky, predseda Komisie dôkladne zváži stanovisko Európskeho parlamentu.

Príloha 2: Pripojený životopis Mariye Gabrielovej

IP/17/1328

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar