Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Komisijas priekšsēdētājs Ž. K. Junkers apspriežas ar Eiropas Parlamentu par Marijas Gabrielas iecelšanu digitālās ekonomikas un sabiedrības komisāres amatā

Briselē, 2017. gada 16. maijā

Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers šodien paziņoja par savu nodomu piešķirt komisāres amata kandidātei no Bulgārijas Marijai Gabrielai digitālās ekonomikas un sabiedrības komisāres portfeli.

Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers šodien iztaujāja Mariju Gabrielu, kuru Bulgārijas valdība ierosināja kā komisāres amata kandidāti, aizstājot bijušo Komisijas locekli Kristalīnu Georgijevu. Uz šā pamata Komisijas priekšsēdētājs Junkers apstiprināja, ka Marijai Gabrielai ir kompetence, kas saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 17. panta 3. punktu ir nepieciešama, lai kļūtu par komisāres amata kandidāti, un paziņoja par savu nodomu piešķirt viņai digitālās ekonomikas un sabiedrības komisāres portfeli.

Digitālās ekonomikas un sabiedrības komisāre atbalstīs digitālā vienotā tirgus stratēģijas īstenošanu; Eiropas Komisija pieņēma minēto stratēģiju 2015. gada maijā, savukārt 10. maijā tā nāca klajā ar šīs stratēģijas īstenošanas vidusposma pārskatu. Komisāre sekmēs digitālā vienotā tirgus izveidi, palīdzot likt pamatus Eiropas digitālajai nākotnei, kuru raksturo telesakaru tīkli visa kontinenta mērogā, digitālie pakalpojumi, kas šķērso robežas, un inovatīvu Eiropas jaunuzņēmumu vilnis.

Uzdevumu apraksta vēstulē, ko Komisijas priekšsēdētājs Junkers šodien nosūtīja Marijai Gabrielai, ir izklāstīti viņas kā digitālās ekonomikas un sabiedrības komisāres galvenie uzdevumi un atbildības jomas.

Digitālās ekonomikas un sabiedrības komisāre sekmēs projektus, kurus vada un koordinē par digitālo vienoto tirgu atbildīgais Komisijas priekšsēdētāja vietnieks Andruss Ansips un Komisijas priekšsēdētāja vietnieks darbvietu, izaugsmes, ieguldījumu un konkurētspējas jautājumos Jirki Katainens.

Komisijas priekšsēdētājs Junkers arī informēja Bulgārijas premjerministru Borisovu par savu izvēli attiecībā uz Marijai Gabrielai piešķiramo portfeli.

Nākamie soļi

Saskaņā ar procedūru jauno komisāru, kurš ir Bulgārijas valstspiederīgais, ieceļ ES Padome, savstarpēji vienojoties ar Komisijas priekšsēdētāju, pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu (Līguma par Eiropas Savienības darbību 246. panta otrā daļa). Turklāt Iestāžu pamatnolīgumā par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām ir paredzēts, ka Komisijas priekšsēdētājs pirms piekrišanas Padomes lēmumam iecelt jauno Komisijas locekli „nopietni apsver” apspriedēs ar Eiropas Parlamentu gūto rezultātu (pamatnolīguma 6. punkts).

Komisijas priekšsēdētājs Junkers šodien nosūta Eiropas Parlamenta priekšsēdētājam Antonio Tajāni vēstuli, kurā informē viņu par savu nodomu piešķirt Marijai Gabrielai atbildību par digitālās ekonomikas un sabiedrības komisāres portfeli. Šīs vēstules kopija tiek nosūtīta Maltas premjerministram Džozefam Muskatam, jo Malta pašlaik ir Eiropas Savienības Padomes rotējošā prezidentvalsts.

No brīža, kad Padome oficiāli apspriežas ar Eiropas Parlamentu, Marija Gabriela būs komisāres amata kandidāte. Viņai tad būs tiesības izmantot attiecīgos Komisijas dienestus, lai sagatavotos viedokļu apmaiņai ar Eiropas Parlamentu. Viņa nepiedalīsies kolēģijas sanāksmēs tik ilgi, kamēr Padome, savstarpēji vienojoties ar Komisijas priekšsēdētāju, nebūs viņu iecēlusi amatā.

Konteksts

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 17. panta 6. punktu tiesības organizēt Komisijas darbu ir priekšsēdētāja prerogatīva. Pēc tam, kad bijusī Komisijas priekšsēdētāja vietniece Kristalīna Georgijeva nolēma atkāpties no amata Eiropas Komisijā, komisārs Ginters H. Etingers 2017. gada 1. janvārī kļuva par budžetu un cilvēkresursiem atbildīgo komisāru; vienlaikus Komisijas priekšsēdētājs Junkers digitālās ekonomikas un sabiedrības komisāra portfeli uz laiku piešķīra Komisijas priekšsēdētāja vietniekam Ansipam. Bulgārijas premjerministrs Borisovs 10. maijā informēja Komisijas priekšsēdētāju Junkeru par savu vēlmi nominēt Mariju Gabrielu par Eiropas Komisijas locekli no Bulgārijas.

Pēc šodien notikušās Marijas Gabrielas iztaujāšanas un Komisijas priekšsēdētāja Junkera paziņojuma par portfeļa piešķiršanu turpmākā procedūra tagad noritēs saskaņā ar LESD 246. panta otro daļu un Pamatnolīguma starp Eiropas Parlamentu un Eiropas Komisiju 6. punktu.

Paredzams, ka viedokļu apmaiņa starp Mariju Gabrielu un attiecīgo Eiropas Parlamenta komiteju notiks tuvākajās nedēļās.

PIELIKUMS

1. pielikums – attiecīgie tiesību aktu noteikumi

Līguma par Eiropas Savienību 17. panta 3. punkta otrā un trešā daļa

Komisijas locekļus izraugās, pamatojoties uz viņu vispārējo kompetenci un uzticību Eiropas idejai, un no tādu personu vidus, kuru neatkarība nav apšaubāma.

Veicot savus pienākumus, Komisija ir pilnīgi neatkarīga. Neskarot 18. panta 2. punktu, Komisijas locekļi nelūdz un nepieņem nevienas valdības vai citas iestādes, vai struktūras norādījumus. Viņi atturas no jebkuras rīcības, kas nav saderīga ar viņu pienākumiem vai uzdevumu veikšanu.

Līguma par Eiropas Savienības darbību 246. panta otrā daļa

[…]

Uz atlikušo pilnvaru laiku brīvajā amata vietā, kas radusies atkāpšanās, atbrīvošanas no amata vai nāves gadījumā, stājas jauns tādas pašas pilsonības loceklis, kuru ieceļ Padome, savstarpēji vienojoties ar Komisijas priekšsēdētāju, pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu un saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 17. panta 3. punkta otrajā daļā minētajiem kritērijiem.

[…]

Attiecīgie noteikumi Pamatnolīgumā par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām:

II DAĻA – POLITISKĀ ATBILDĪBA

[…]

6. Ja savu pilnvaru termiņa laikā nepieciešams nomainīt kādu Komisijas locekli saskaņā ar LESD 246. panta otro daļu, Komisijas priekšsēdētājs pirms piekrišanas Padomes lēmumam nopietni apsver apspriedēs ar Parlamentu gūto rezultātu.

Parlaments nodrošina attiecīgo procedūru īstenošanu pietiekami ātri, lai ļautu Komisijas priekšsēdētājam nopietni apsvērt Parlamenta viedokli pirms jaunā Komisijas locekļa iecelšanas amatā.

Tāpat arī saskaņā ar LESD 246. panta trešo daļu, ja atlikušais Komisijas pilnvaru termiņš ir īss, Komisijas priekšsēdētājs nopietni apsvērs Parlamenta nostāju.

2. pielikums – Marijas Gabrielas CV

IP/17/1328

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar