Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris konsultuojasi su Europos Parlamentu dėl Mariyos Gabriel skyrimo už skaitmeninę ekonomiką ir visuomenės reikalus atsakinga Komisijos nare

Briuselis, 2017 m. gegužės 16 d.

Šiandien Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris pranešė ketinąs skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės reikalų sritį patikėti Bulgarijos kandidatei į Komisijos narius Mariyai Gabriel.

Šiandien Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris susitiko su Mariya Gabriel – Bulgarijos Vyriausybės pasiūlyta kandidate į Komisijos narius vietoj buvusios Komisijos narės Kristalinos Georgievos. Po pokalbio Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris pagal Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 17 straipsnio 3 dalį patvirtino Mariyos Gabriel kompetenciją tapti kandidate į Komisijos narius ir paskelbė ketinantis jai skirti skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės reikalų portfelį.

Už skaitmeninę ekonomiką ir visuomenės reikalus atsakinga Komisijos narė padės įgyvendinti bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją. Šią strategiją Europos Komisija priėmė 2015 m. gegužės mėn., o šių metų gegužės 10 d. pateikė jos laikotarpio vidurio vertinimą. Įgyvendinant bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją bus klojami skaitmeninės Europos ateities pamatai: visame žemyne bus nutiesti telekomunikacijų tinklai, skaitmeninės paslaugos bus teikiamos nepaisant valstybių sienų ir steigsis daug novatoriškų Europos startuolių.

Šiandien Komisijos Pirmininko J.-C. Junckerio Mariyai Gabriel nusiųstame įgaliojimų rašte išdėstomos pagrindinės jai, kaip už skaitmeninę ekonomiką ir visuomenės reikalus atsakingai Komisijos narei, teksiančios užduotys ir atsakomybė.

Už skaitmeninę ekonomiką ir visuomenės reikalus atsakinga Komisijos narė taip pat padės įgyvendinti projektus, kuriuos kuruoja ir koordinuoja už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Andrusas Ansipas ir už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrki Katainenas.

Apie tai, kokį portfelį jis numato skirti Mariyai Gabriel, Pirmininkas J.-C. Junckeris taip pat informavo Ministrą Pirmininką B. Borisovą.

Tolesni veiksmai

Pagal nustatytą tvarką naują Bulgarijos pilietybės Komisijos narę skiria ES Taryba bendru sutarimu su Komisijos pirmininku, pasikonsultavusi su Europos Parlamentu (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 246 straipsnio 2 pastraipa). Be to, tarpinstituciniame Pagrindų susitarime dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių numatyta, kad Komisijos Pirmininkas, prieš pritardamas Tarybos sprendimui, turi rimtai apsvarstyti konsultavimosi su Europos Parlamentu rezultatus (Pagrindų susitarimo 6 straipsnis).

Pirmininkas J.-C. Junckeris šiandien taip pat išsiuntė laišką Europos Parlamento Pirmininkui Antonio Tajani, kuriame informuoja apie savo ketinimą Mariyą Gabriel skirti atsakinga už skaitmeninę ekonomiką ir visuomenės reikalus. Kartu to laiško kopija išsiųsta ir šiuo metu Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančios Maltos Ministrui Pirmininkui Josephui Muscatui.

Nuo to momento, kai Taryba pradės oficialias konsultacijas su Europos Parlamentu, Mariya Gabriel taps paskirtąja Komisijos nare. Tai suteiks jai teisę naudotis atitinkamomis Komisijos tarnybomis rengiantis keistis nuomonėmis su Europos Parlamentu. Tačiau kol Taryba bendru sutarimu su Komisijos pirmininku jos nepatvirtins Komisijos nare, ji Kolegijos posėdžiuose nedalyvaus.

Pagrindiniai faktai

Pagal Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnio 6 dalį teisė organizuoti Komisijos darbą yra Komisijos pirmininko prerogatyva. Buvusiai Komisijos pirmininko pavaduotojai Kristalinai Georgievai nusprendus atsistatydinti iš Europos Komisijos narių, nuo 2017 m. sausio 1 d. Komisijos narys Güntheris H. Oettingeris perėmė biudžeto ir žmogiškųjų išteklių sritį, o pirmininko pavaduotoją Andrusą Ansipą Pirmininkas J.-C. Junckeris paskyrė laikinai atsakingu už skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės reikalų sritį. Gegužės 10 d. Ministras Pirmininkas B. Borisovas Pirmininką J.-C. Junckerį informavo, kad Mariyą Gabriel jis norėtų paskirti Bulgarijos pilietybės Europos Komisijos nare.

Po šiandieninio pokalbio su Mariya Gabriel ir Pirmininko J.-C. Junckerio pranešimo apie jai numatomą portfelį toliau bus atliekami Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 246 straipsnio 2 pastraipoje ir Pagrindų susitarime dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių 6 punkte nustatyti žingsniai.

Tikimasi, kad Mariyos Gabriel ir atitinkamo Europos Parlamento komiteto pasikeitimas nuomonėmis įvyks artimiausiomis savaitėmis.

PRIEDAS

1 priedas. Susijusios teisinės nuostatos

Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 pastraipos

Komisijos nariai parenkami pagal jų bendrą kompetenciją ir atsidavimą Europai, iš asmenų, kurių nepriklausomumas nekelia jokių abejonių.

Vykdydama savo įsipareigojimus, Komisija yra visiškai nepriklausoma. Nepažeidžiant 18 straipsnio 2 dalies, Komisijos nariai nesiekia gauti ir nepaiso jokios vyriausybės, institucijos, įstaigos ar organo nurodymų. Jie susilaiko nuo bet kokios su savo pareigomis nesuderinamos veiklos.

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 246 straipsnio 2 pastraipa

[…]

Į dėl atsistatydinimo, atstatydinimo ar mirties atsiradusią laisvą vietą likusiam to nario kadencijos laikui Taryba bendru sutarimu su Komisijos pirmininku, pasikonsultavusi su Europos Parlamentu ir pagal Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnio 3 dalies antrojoje pastraipoje nurodytus kriterijus, paskiria naują tos pačios pilietybės narį.

[…]

Atitinkamos Pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių nuostatos ištrauka:

II DALIS. POLITINĖ ATSAKOMYBĖ

[…]

6. Jeigu pagal SESV 246 straipsnio antrą pastraipą būtina pakeisti Komisijos narį jo kadencijos laikotarpiu, Komisijos pirmininkas, prieš pritardamas Tarybos sprendimui, rimtai apsvarsto konsultavimosi su Parlamentu rezultatus.

Siekiant, kad Komisijos pirmininkas rimtai apsvarstytų Parlamento nuomonę tinkamu laiku, prieš paskiriant naują Komisijos narį, Parlamentas užtikrina, kad Parlamento procedūros bus vykdomos laikantis reikalingos skubos.

Jei iki Komisijos kadencijos pabaigos liko mažai laiko, pagal SESV 246 straipsnio trečią pastraipą Komisijos pirmininkas taip pat rimtai apsvarstys Parlamento poziciją.

2 priedas. Mariyos Gabriel CV (pridedama)

IP/17/1328

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar