Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Puheenjohtaja Juncker kuulee Euroopan parlamenttia Mariya Gabrielin nimittämisestä digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta vastaavaksi komissaariksi

Bryssel 16. toukokuuta 2017

Puheenjohtaja Juncker on tänään ilmoittanut aikovansa myöntää digitaalitaloutta ja -yhteiskuntaa koskevan salkun Bulgariaa edustavalle komissaariehdokkaalle Mariya Gabrielille.

Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker on tänään haastatellut Mariya Gabrielia, jonka Bulgarian hallitus on nimennyt komissaariehdokkaaksi korvaamaan entisen komission jäsenen Kristalina Georgievan. Puheenjohtaja Juncker totesi haastattelun jälkeen, että Mariya Gabriel on Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 17 artiklan 3 kohdan mukaisesti pätevä komissaariehdokkaaksi, ja ilmoitti aikovansa myöntää hänelle digitaalitaloutta ja -yhteiskuntaa koskevan salkun.

Digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta vastaava komissaari tukee Euroopan komission toukokuussa 2015 hyväksymän digitaalisten sisämarkkinoiden strategian täytäntöönpanoa. Komissio esitti strategian pohjalta väliarvioinnin 10. toukokuuta. Mariya Gabriel edistää digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamista, jotta voidaan luoda perusta Euroopan digitaaliselle tulevaisuudelle. Siihen kuuluvat myös paneurooppalaiset televiestintäverkot, rajatylittävät digitaaliset palvelut ja innovatiivisten yritysten perustamisaalto Eurooppaan.

Puheenjohtaja Juncker lähetti tänään Mariya Gabrielille toimeksiantokirjeen. Siinä esitetään digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta vastaavan komissaarin päätehtävät ja vastuualueet.

Digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta vastaava komissaari edistää hankkeita, joiden ohjauksesta ja koordinoinnista huolehtivat komission varapuheenjohtajat Andrus Ansip ja Jyrki Katainen. Varapuheenjohtaja Ansip vastaa digitaalisista sisämarkkinoista ja varapuheenjohtaja Katainen työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä.

Puheenjohtaja Juncker ilmoitti myös Bulgarian pääministerille Boyko Boryssoville salkusta, jonka hän aikoo myöntää Mariya Gabrielille.

Seuraavat vaiheet

Bulgariaa edustavan uuden komissaarin nimittää tehtävään EU:n neuvosto yhteisymmärryksessä komission puheenjohtajan kanssa Euroopan parlamenttia kuultuaan (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 246 artiklan toinen kohta). Lisäksi Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisiä suhteita koskevassa puitesopimuksessa edellytetään, että komission puheenjohtaja ”harkitsee vakavasti” parlamentin järjestämän kuulemistilaisuuden tulosta ennen kuin hän suostuu uuden jäsenen nimittämistä koskevaan neuvoston päätökseen (puitesopimuksen 6 kohta).

Puheenjohtaja Juncker lähettää tänään Euroopan parlamentin puhemiehelle Antonio Tajanille kirjeen, jossa hän ilmoittaa aikomuksestaan nimittää Mariya Gabriel digitaalitaloudesta ja -yhteiskunnasta vastaavaksi komissaariksi. Kirjeestä lähetetään kopio myös Maltan pääministerille Joseph Muscatille. Malta vastaa tällä hetkellä Euroopan unionin neuvoston kiertävästä puheenjohtajuudesta.

Siitä hetkestä alkaen, kun neuvosto kuulee virallisesti Euroopan parlamenttia, Mariya Gabrielista tulee komissaariehdokas. Sen jälkeen hän voi hyödyntää asianmukaisia komission yksiköitä valmistautuessaan Euroopan parlamentin haastatteluun. Mariya Gabriel saa osallistua komission kollegion kokouksiin vasta sitten, kun neuvosto on nimittänyt hänet yhteisymmärryksessä komission puheenjohtajan kanssa.

Tausta

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 6 kohdan mukaisesti komission puheenjohtajalla on oikeus organisoida komission toimintaa. Sen jälkeen kun Euroopan komission entinen varapuheenjohtaja Kristalina Georgieva päätti erota tehtävästään, Günther H. Oettingeristä tuli 1. tammikuuta 2017 budjetista ja henkilöstöstä vastaava komissaari. Puheenjohtaja Juncker osoitti digitaalitaloutta ja -yhteiskuntaa koskevan salkun väliaikaisesti varapuheenjohtaja Ansipille. Bulgarian pääministeri Boyko Borissov ilmoitti puheenjohtaja Junckerille 10. toukokuuta haluavansa nimittää Mariya Gabrielin Euroopan komission jäseneksi, jolla on Bulgarian kansalaisuus.

Puheenjohtaja Junckerin haastateltua tänään Mariya Gabrielia ja annettua ilmoituksen uudelle komissaariehdokkaalle myönnettävästä salkusta, menettelyssä sovelletaan seuraavaksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 246 artiklan toista kohtaa sekä Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen 6 kohtaa.

Mariya Gabriel ja asianomainen Euroopan parlamentin valiokunta keskustelevat todennäköisesti lähiviikkoina.

LIITE

Liite 1: Asiaankuuluvat säännökset

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 3 kohdan 2 ja 3 alakohta

Komission jäsenet valitaan heidän yleisen pätevyytensä ja Euroopan asiaan sitoutumisensa perusteella henkilöistä, joiden riippumattomuus on kiistaton.

Komissio hoitaa tehtäväänsä täysin riippumattomana. Tehtäviään hoitaessaan komission jäsenet eivät saa pyytää eivätkä ottaa ohjeita miltään hallitukselta, toimielimeltä, elimeltä tai laitokselta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 18 artiklan 2 kohdan soveltamista. He pidättyvät kaikesta, mikä on ristiriidassa heidän velvollisuuksiensa ja tehtäviensä hoitamisen kanssa.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 246 artiklan toinen kohta

[…]

Neuvosto nimittää eronneen, erotetun tai kuolleen jäsenen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi yhteisymmärryksessä komission puheenjohtajan kanssa, Euroopan parlamenttia kuultuaan ja Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa määrättyjä perusteita noudattaen uuden jäsenen, jolla on sama kansalaisuus.

[…]

Ote asiaa koskevista Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen määräyksistä:

OSA II. POLIITTINEN VASTUU

[…]

6) Kun toimikauden aikana on päätettävä komission yksittäisen jäsenen vaihtamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 246 artiklan toisen kohdan mukaisesti, komission puheenjohtaja harkitsee vakavasti parlamentin järjestämän kuulemistilaisuuden tulosta ennen kuin hän suostuu neuvoston päätökseen.

Parlamentti vakuuttaa hoitavansa menettelynsä niin nopeasti kuin mahdollista, jotta komission puheenjohtaja voi harkita vakavasti parlamentin lausuntoa ennen uuden jäsenen nimittämistä.

Komission puheenjohtaja harkitsee myös parlamentin kantaa vakavasti, jos jäljellä oleva komission jäsenen toimikausi on lyhyt Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 246 artiklan kolmannen kohdan mukaisesti.

Liite 2: Mariya Gabrielin ansioluettelo

IP/17/1328

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar