Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

President Juncker konsulteerib Euroopa Parlamendiga, et nimetada digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinikuks Mariya Gabriel

Brüssel, 16. mai 2017

President Juncker teatas täna oma kavatsusest määrata digitaalmajanduse ja -ühiskonna portfelli eest vastutavaks Mariya Gabriel, kes on Bulgaaria volinikukandidaat.

President Jean-Claude-Juncker vestles täna Maria Gabrieliga, kes on Bulgaaria valitsuse esitatud volinikukandidaat ja peaks hakkama asendama endist komisjoni liiget Kristalina Georgievat. Vestluse põhjal kinnitas Juncker, et Mariya Gabrielil on asjatundlikkus, mida volinikukandidaadilt ELi lepingu artikli 17 lõike 3 kohaselt nõutakse, ning teatas oma kavatsusest määrata talle digitaalmajanduse ja -ühiskonna portfell.

Euroopa Komisjoni digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik aitab rakendada Euroopa digitaalse ühtse turu strateegiat, mille Euroopa Komisjon võttis vastu mais 2015 ja mille alusel esitas komisjon viimase vahekokkuvõtte 10. mail. Volinik aitab kaasa digitaalse ühtse turu loomisele, millega pannakase alus Euroopa digitaalsele tulevikule, mis hõlmab üleeuroopalisi telekommunikatsioonivõrke, piiriüleseid digiteenuseid ja innovaatilisi Euroopa idufirmasid.

Maria Gabrielile täna saadetud missioonikirjas kirjeldab president Juncker põhjalikult digitaalmajanduse ja -ühiskonna voliniku peamisi ülesandeid ja kohustusi.

Euroopa Komisjoni digitaalmajanduse ja -ühiskonna volinik annab oma panuse projektidesse, mida juhivad ja koordineerivad digitaalse ühtse turu eest vastutav komisjoni asepresident Andrus Ansip ja töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutav komisjoni asepresident Jyrki Katainen.

Samuti teavitas president Juncker Bulgaaria peaministrit Borissovit sellest, millise volinikuportfelli on ta otsustanud Mariya Gabrielile pakkuda.

Edasised sammud

Menetlusreeglite kohaselt nimetab nõukogu uue Bulgaaria kodakondsusega liikme ühisel kokkuleppel komisjoni presidendiga ja pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 246 lõige 2). Lisaks sellele peab komisjoni president vastavalt Euroopa Parlamendi ja komisjoni suhteid käsitlevale institutsioonidevahelisele raamkokkuleppele „tõsiselt kaaluma“ parlamendiga toimunud konsulteerimise tulemusi (raamkokkuleppele punkt 6), enne kui ta kiidab heaks nõukogu otsuse uue voliniku ametisse nimetamise kohta.

President Juncker saadab täna kirja Euroopa Parlamendi presidendile Antonio Tajanile, milles teatab talle oma kavatsusest määrata digitaalmajanduse ja -ühiskonna portfell Mariya Gabrielile. Kõnealuse kirja koopia saab ka Joseph Muscat, kes on Euroopa Liidu nõukogu praeguse eesistujariigi Malta peaminister.

Alates hetkest, mil nõukogu alustab Euroopa Parlamendiga ametlikke konsultatsioone, saab Mariya Gabrielist volinikukandidaat. Seejärel on tal õigus kasutada komisjoni asjaomaste talituste abi, et valmistada end ette arvamuste vahetamiseks Euroopa Parlamendiga. Enne seda, kui nõukogu nimetab ühisel kokkuleppel komisjoni presidendiga komisjoni uue liikme ametisse, ei osale ta kolleegiumi koosolekutel.

Taustteave

Euroopa Liidu lepingu artikli 17 lõike 6 kohaselt on komisjoni töö korraldamine presidendi eesõigus. Pärast seda, kui endine asepresident Kristalina Georgieva oli teatanud oma otsusest Euroopa Komisjoni voliniku ametist lahkuda, sai Günther H. Oettinger 1. jaanuaril 2017 eelarve ja personali eest vastutavaks volinikuks ning president Juncker määras digitaalmajanduse ja -ühiskonna portfelli eest ajutiselt vastutavaks asepresident Andrus Ansipi. 10. mail andis peaminister Borissov president Junckerile teada, et ta soovib nimetada Bulgaaria kodakondsusega Mariya Gabrieli Euroopa Komisjoni liikmeks.

Pärast tänast vestlust Mariya Gabrieliga ja president Junckeri teadaannet portfelli üleandmise kohta jätkub menetlus nüüd ELi toimimise lepingu artikli 246 lõike 2 ning Euroopa Parlamendi ja komisjoni raamkokkuleppe punkti 6 kohaselt.

Mariya Gabriel ja Euroopa Parlamendi asjaomane komitee peaksid arvamusi vahetama lähinädalatel.

LISA

1. lisa: Asjakohased õigussätted

Euroopa Liidu lepingu artikli 17 lõike 3 teine ja kolmas lõik

Komisjoni liikmed valitakse nende üldise asjatundlikkuse ning Euroopa asjadesse pühendumuse alusel isikute hulgast, kelle sõltumatus on väljaspool kahtlust.

Komisjon on oma kohustuste täitmisel täiesti sõltumatu. Ilma et see piiraks artikli 18 lõike 2 kohaldamist, ei taotle ega saa komisjoni liikmed juhiseid üheltki valitsuselt, institutsioonilt, organilt või asutuselt. Nad hoiduvad kõigest, mis on kokkusobimatu nende kohustustega või nende ülesannete täitmisega.

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 246 lõige 2.

[…]

Ametist lahkumise, tagandamise või surma tõttu vabaks jäänud liikme ametikohale nimetab nõukogu liikme järelejäänud ametiajaks ühisel kokkuleppel komisjoni presidendiga pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga ja Euroopa Liidu lepingu artikli 17 lõike 3 teises lõigus sätestatud tingimuste kohaselt uue sama kodakondsusega liikme.

[…]

Väljavõte Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni suhete raamkokkuleppe asjakohasest sättest:

II OSA. POLIITILINE VASTUTUS

[…]

6. Kui komisjoni ametiaja jooksul on vaja vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 246 teisele lõigule mõni komisjoni liige asendada, kaalub komisjoni president enne nõukogu otsuse heakskiitmist tõsiselt parlamendiga toimunud konsulteerimise tulemusi.

Parlament tagab, et tema menetlus kulgeb nii kiiresti kui vaja, et komisjoni president saaks enne uue komisjoni liikme ametissenimetamist kaaluda tõsiselt parlamendi arvamust.

Samamoodi kaalub komisjoni president ELi toimimise lepingu artikli 246 kolmanda lõigu kohaselt parlamendi arvamust tõsiselt juhul, kui komisjoni järelejäänud ametiaeg on lühike.

2. lisa: Lisatud Mariya Gabrieli CV

IP/17/1328

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar