Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionsformand Jean-Claude Juncker hører Europa-Parlamentet om Mariya Gabriel som kommissær for den digitale økonomi og det digitale samfund

Bruxelles, den 16. maj 2017

Kommissionsformand Jean-Claude Juncker offentliggjorde i dag, at han agter at tildele porteføljen for den digitale økonomi og det digitale samfund til kommissærkandidaten fra Bulgarien, Mariya Gabriel.

Kommissionsformand Jean-Claude Juncker afholdt i dag en samtale med Mariya Gabriel, som den bulgarske regering har foreslået som kandidat til at opfylde kommissærstillingen efter det tidligere kommissionsmedlem Kristalina Georgieva. På det grundlag har kommissionsformand Jean-Claude Juncker bekræftet Mariya Gabriels duelighed, som påkrævet i henhold til artikel 17, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) for at kunne blive kommissærkandidat, og har offentliggjort, at han agter at tildele hende porteføljen for den digitale økonomi og det digitale samfund.

Kommissæren for den digitale økonomi og det digitale samfund vil understøtte gennemførelsen af strategien for et digitalt indre marked, som Kommissionen vedtog i maj 2015 og offentliggjorde en midtvejsevaluering af den 10. maj. Hun vil bidrage til oprettelsen af et digitalt indre marked og til at lægge fundamentet for Europas digitale fremtid med paneuropæiske telekommunikationsnet, digitale tjenesteydelser på tværs af grænserne og en bølge af innovative europæiske opstartsvirksomheder.

Kommissionsformand Jean-Claude Juncker sendte i dag en opgavebeskrivelse til Mariya Gabriel, hvori hendes hovedopgaver og -ansvar som kommissær for den digitale økonomi og det digitale samfund står beskrevet.

Kommissæren for den digitale økonomi og det digitale samfund skal bidrage til projekter, der styres og koordineres af næstformand Andrus Ansip med ansvar for det digitale indre marked og næstformand Jyrki Katainen med ansvar for vækst, beskæftigelse, investeringer og konkurrenceevne.

Kommissionsformand Jean-Claude Juncker underrettede ydermere premierminister Bojko Borisov om den portefølje, som han har udvalgt til Mariya Gabriel.

De næste skridt

Proceduren er sådan, at den nye kommissær af bulgarsk nationalitet udnævnes af Rådet for Den Europæiske Union efter fælles aftale med Kommissionens formand og efter høring af Europa-Parlamentet (artikel 246, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde). Ifølge den interinstitutionelle rammeaftale om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen skal Kommissionens formand desuden "grundigt overveje" resultatet af høringen af Parlamentet, inden han giver sit samtykke til Rådets afgørelse om at udnævne den nye kommissær (stk. 6 i rammeaftalen).

Kommissionsformand Jean-Claude Juncker sender i dag et brev til formanden for Europa-Parlamentet, Antonio Tajani, hvori han meddeler, at han agter at tildele Mariya Gabriel ansvaret for porteføljen for den digitale økonomi og det digitale samfund. Der sendes en kopi af brevet til Maltas premierminister, Joseph Muscat, der i øjeblikket varetager det skiftende formandskab for Rådet for Den Europæiske Union.

Fra det øjeblik, hvor Rådet formelt hører Europa-Parlamentet, vil Mariya Gabriel være indstillet til posten som kommissær. Hun vil derefter have mulighed for at benytte de relevante tjenestegrene i Kommissionen til at forberede sin udveksling af synspunkter med Europa-Parlamentet. Forud for Rådets udnævnelse efter fælles aftale med Kommissionens formand vil hun ikke deltage i kommissærkollegiets møder.

Baggrund

I henhold til artikel 17, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Union hører det under kommissionsformandens beføjelser at tilrettelægge Kommissionens udøvelse af sine hverv. Som følge af tidligere næstformand Kristalina Georgievas beslutning om at forlade sin stilling i Kommissionen blev Günther Oettinger den 1. januar 2017 kommissær med ansvar for budget og menneskelige ressourcer, mens kommissionsformand Jean-Claude Juncker midlertidigt tildelte næstformand Andrus Ansip porteføljen for digitale økonomi og det digitale samfund. Den 10. maj underrettede premierminister Bojko Borisov kommissionsformand Jean-Claude Juncker om sit ønske om at udpege Mariya Gabriel som det bulgarske medlem af Europa-Kommissionen.

Efter Mariya Gabriels samtale i dag og kommissionsformand Jean-Claude Junckers offentliggørelse af porteføljetildelingen vil proceduren nu følge artikel 246, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og stk. 6 i rammeaftalen mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen.

Mariya Gabriel og Europa-Parlamentets relevante udvalg forventes at afholde en udveksling af synspunkter i de kommende uger.

BILAG

Bilag 1: Relevante retlige bestemmelser

Artikel 17, stk. 3, andet og tredje afsnit, i traktaten om Den Europæiske Union

Kommissionens medlemmer vælges under hensyn til deres almindelige duelighed og europæiske engagement blandt personer, hvis uafhængighed er uomtvistelig.

Kommissionen udfører sine opgaver i fuldkommen uafhængighed. Kommissionens medlemmer må hverken søge eller modtage instruktioner fra nogen regering, nogen institution, noget andet organ eller nogen anden organisation, jf. dog artikel 18, stk. 2. De afholder sig fra enhver handling, der er uforenelig med deres hverv eller udførelsen af deres opgaver.

Artikel 246, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

[…]

For resten af det fratrådte, afskedigede eller afdøde medlems tjenesteperiode udnævner Rådet i forståelse med Kommissionens formand et nyt medlem af samme nationalitet efter høring af Europa-Parlamentet og i overensstemmelse med de kriterier, der er fastsat i artikel 17, stk. 3, andet afsnit, i traktaten om Den Europæiske Union.

[…]

Uddrag fra den relevante bestemmelse i rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen:

AFSNIT II. POLITISK ANSVAR

[…]

6. Såfremt det bliver nødvendigt at udnævne en efterfølger for et kommissionsmedlem inden udløbet af den pågældendes tjenesteperiode, jf. artikel 246, stk. 2, TEUF, vil Kommissionens formand grundigt overveje resultatet af høringen af Parlamentet, inden der gives samtykke til Rådets afgørelse.

Parlamentet sikrer, at dets procedurer gennemføres hurtigst muligt, således at Kommissionens formand kan nå at overveje Parlamentets udtalelse grundigt, før kommissionsmedlemmet udnævnes.

I tilfælde, hvor der kun er kort tid tilbage af et kommissionsmedlems tjenesteperiode, jf. artikel 246, stk. 3, TEUF, vil Kommissionens formand ligeledes grundigt overveje Parlamentets holdning.

Bilag 2: Mariya Gabriels CV vedlagt

IP/17/1328

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar