Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Комисията въвежда нови мерки за борба с бракониерството и изкореняване на търговията с необработена слонова кост

Брюксел, 16 май 2017 r.

Европейската комисия предприема стъпки за прекратяване от 1 юли на износа на стара слонова кост, като за целта прие нови насоки относно правилата на ЕС за търговия със слонова кост.

Днешното решение, заложено в Плана за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна, има за цел да противодейства на това законната търговия със слонова кост да подклажда трафика на слонова кост, който се увеличи значително през последните десет години.

Европейската комисия ще предостави отново и финансова подкрепа в размер на 2,25 млн. евро на секретариата на Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), за да подкрепи изпълнението на решенията във връзка с международната търговия с екземпляри от дивата флора и фауна, договорени през октомври 2016 г. по време на конференцията на страните по CITES.

Комисарят по въпросите на околната среда, морското дело и рибарството Кармену Вела заяви: Битката с международния трафик на слонова кост е битка за защитата на слоновете, която не можем да си позволим да загубим. Забраната на износа на слонски бивни и друга необработена слонова кост е решение, с което доказваме, че сме отговорни. С него изпълняваме и следващия ангажимент от Плана за действие срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна. Благодарение на нашата подкрепа развиващите се страни ще укрепят капацитета си за изпълнение на конвенцията CITES, а това е от основно значение за постигането на напредък в борбата с бракониерството и за устойчивостта на търговията с диви животински и растителни видове.

От 2012 г. насам законният износ на стари предмети от слонова кост от ЕС за Азия се увеличи и достигна равнища, при които би могъл да бъде стимул за глобалното търсене на слонова кост, както и да се използва като прикритие за незаконната търговия със слонова кост. Това важи особено много за слонските бивни, които съставляват най-голям дял от незаконно продаваната слонова кост. За да се справи с проблема, днес Комисията прие документ с насоки, в който препоръчва на държавите членки на ЕС от 1 юли 2017 г. да престанат да издават нужните документи за износа на необработена слонова кост. Практически това означава прекратяване на износа на необработена слонова кост, с изключение на екземпляри с научно и образователно предназначение. Освен това в насоките, които бяха изготвени в тясно сътрудничество с държавите членки, се посочва, че всяка страна трябва да тълкува ограничително правилата, когато издава разрешение за търговия с друга слонова кост, за да може така да гарантира, че въпросните предмети са със законен произход.

По отношение на търговията със слонова кост ЕС вече е въвел много строги правила. Търговията със слонова кост е забранена, с изключение на придобитата преди 1990 г., когато на всички африкански слонове беше предоставена максимална защита по CITES.

Приемането на насоките за търговията със слонова кост е в изпълнение на ангажимент, поет от ЕС и държавите членки като част от Плана за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна, приет през 2016 г. То е и в отговор на призивите от страна на Европейския парламент и гражданското общество. През идните месеци Комисията ще събира данни и ще провежда консултации със заинтересованите страни и обществеността, за да установи дали са нужни още ограничения на търговията със слонова кост.

Контекст

Въпреки международната забрана за добиване на слонова кост бракониерството и трафикът на слонова кост достигнаха рекордни равнища. Според оценките всяка година между 20 000 и 30 000 африкански слона стават жертва на бракониерите. Конфискуваната през 2015 г. слонова кост е повече от 40 тона. Една от основните причини за засиления трафик е все по-голямото търсене на изделия от слонова кост в Азия.

ЕС е дългогодишен поддръжник на конвенцията CITES, която регулира международната търговия с близо 35 000 растителни и животински видове. По време на последната конференция на 183-те страни по CITES през октомври 2016 г. бяха взети важни решения срещу трафика на диви животни и растения. С безвъзмездните средства в размер на 2,25 млн. евро, които ще бъдат предоставени на секретариата на CITES, ще бъде подпомогнато изпълнението на тези решения. Със средствата страните по CITES ще бъдат подпомогнати в усилията им да гарантират, че международната търговия със застрашени морски видове (акули, скатове, змиорки) е законна и устойчива, да работят по опасенията във връзка с нелоялната търговия с животни, отгледани в плен, и да увеличат капацитета на развиващите се държави за изпълнение на задълженията им по конвенцията CITES. Средствата са в допълнение на многобройните други програми срещу трафика на диви животински и растителни видове, които ЕС подкрепя, например програмата „Свеждане до минимум на незаконното избиване на слонове и други застрашени видове“ и проекта за Азия на UNODC и CITES „Прилагане на законодателството за дивите животински и растителни видове и управление на търсенето“. ЕС възнамерява през идните месеци да увеличи финансовата си помощ и подкрепата си за изграждане на капацитет срещу трафика на животински и растителни видове.

За повече информация

Информационна бележка за търговията със слонова кост

Насоки

План за действие и работен документ на службите на Комисията

IP/17/1308

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar