Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Европейска програма за сигурност: Комисията очертава нов подход към оперативната съвместимост на информационните системи

Страсбург, 16 май 2017 r.

Днес Европейската комисия представя седмия по ред доклад за постигнатия напредък по създаването на ефективен и истински Съюз на сигурност.

Освен че представя актуална информация за постигнатия напредък по ключови досиета, докладът се съсредоточава върху текущата работа за подобряване на управлението на информация в областта на границите и сигурността и представя новия подход на Комисията за постигане на оперативна съвместимост на информационните системи на ЕС за сигурност, управление на миграцията и границите до 2020 г. След неотдавнашната световна кибератака докладът също така подчертава ангажимента на Комисията да ускори работата по преразглеждане на Стратегията на ЕС за киберсигурността от 2013 г., за да осигури ефективен отговор на киберзаплахите.

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос заяви: „Стойността на нашата информационна сигурност е най-голяма, когато нашите системи общуват помежду си. Сложният и фрагментиран характер на сега съществуващите системи ни прави уязвими. Невинаги служителите на правоприлагащите органи разполагат с нужната им информация, по която да предприемат мерки. Днес представяме ясна визия за начините, по които да коригираме това. За преодоляване на разпокъсаността и улесняване на достъпа до трудно достъпна информация, така че да засилим сигурността на нашите граждани в целия ЕС.“

Комисарят, отговарящ за Съюза на сигурност, Джулиан Кинг заяви: „Неотдавнашните трагични нападения в Европа подчертаха колко е важно органите на държавите членки ефективно да обменят информация. Подходът, който днес представяме, очертава целеви и интелигентен начин за използване на съществуващите данни за постигане на най-добри резултати. Предлагаме съществена промяна в начина на управление на данните за целите на сигурността, подпомагайки националните органи да се справят по-добре с транснационалните заплахи и да разкриват терористите, които действат през граница.“

През април 2016 г. Комисията представи съобщение относно по-надеждни и по-интелигентни информационни системи в областта на границите и сигурността и даде начало на работата на експертната група на високо равнище по информационните системи и оперативната съвместимост. Експертната група на високо равнище представи доклада си на 11 май, като потвърди възгледите, изразени в съобщението от април 2016 г., и предложи препоръки за постигането на оперативна съвместимост на информационните системи. В днешния доклад се прави преглед на препоръките на експертната група на високо равнище и се предлага начин за преодоляване на структурните недостатъци в три основни области: i) оптимизиране на ползата на съществуващите информационни системи; ii) при необходимост разработване на допълнителни системи за преодоляване на недостига на информация; и iii) осигуряване на оперативна съвместимост между нашите системи.

През последната година Комисията представи редица предложения, чиято цел бе да се преодолеят оставащите пропуски в областта на информационните системи, включително създаването на нови системи като Системата на ЕС за влизане/излизане и Европейската система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS), както и укрепване на съществуващите системи, като например Шенгенската информационна система, Евродак и Европейската информационна система за съдимост (ECRIS).

Днешният доклад очертава нов подход към управлението на данни, в рамките на който всички централизирани информационни системи на ЕС за сигурност, управление на границите и миграцията са оперативно съвместими, като изцяло се зачитат защитата на данните и основните права. Основните елементи на този подход са следните:

  • Европейски портал за търсене — който дава възможност за едновременно търсене в системите, при пълно спазване на гаранциите за защита на данните и евентуално с по-рационализирани правила за достъп до системите за правоприлагащите органи;
  • Обща услуга за биометрично съпоставяне — която дава възможност за търсене в различни информационни системи, в които се съхраняват биометрични данни, евентуално с отбелязване на наличието/липсата на съвпадение, което указва връзката с биометрични данни в друга система;
  • Общо хранилище на данни за самоличност — въз основа на буквено-цифрови данни за самоличност (напр. дата на раждане, номер на паспорт) и даващо възможност да се установи дали дадено лице е регистрирано под множество самоличности в различни бази данни.

Предложеният подход би спомогнал за преодоляване на сегашните слабости в архитектурата на ЕС за управление на данните, като улесни достъпа до трудно достъпна информация. В резултат на това eu-LISA — европейската агенция, която отговаря за управлението на информационните системи, ще играе ключова роля за предоставяне на технически експертен опит и отбелязване на напредък в работата за постигане на оперативна съвместимост на информационните системи. За да се даде възможност на eu-LISA да приложи този нов подход, през юни 2017 г. Комисията ще представи законодателно предложение за засилване на мандата на Агенцията.

Следващи стъпки

Комисията ще обсъди новия подход с Европейския парламент и със Съвета с цел да се постигне общо разбиране относно следващите стъпки преди края на 2017 г. Обсъждането ще послужи за основа на предложението за оперативната съвместимост, което Комисията ще представи възможно най-скоро.

В същото време Комисията призовава Европейския парламент и Съвета да постигнат бърз напредък по изпълнението на законодателните приоритети за информационните системи в областта на сигурността, управлението на границите и миграцията.

В областта на сигурността на въздухоплаването Комисията улесни осъществяването на контакти на политическо равнище, чиято цел е да се гарантират координирани действия между Съединените щати и Европейския съюз. На 17 май 2017 г. в Брюксел ще се състои среща между САЩ и ЕС, по време на която съвместно ще бъдат оценени потенциалните рискове и ще се очертаят действията за постигането на общ подход, насочен към справяне с възможните нововъзникващи заплахи.

Контекст

В речта на председателя Юнкер за състоянието на Съюза от септември 2016 г. и заключенията на Европейския съвет от декември 2016 г. бе подчертано значението на това да се преодолеят съществуващите недостатъци в управлението на данните и да се подобри оперативната съвместимост на съществуващите информационни системи. Неотдавнашните терористични атаки изведоха тази необходимост на преден план, като подчертаха спешната нужда от оперативна съвместимост на информационните системи и улесняване на достъпа до трудно достъпна информация или премахването на т.нар. „сляпа зона“, в която заподозрени терористи може да са регистрирани в различни, несвързани бази данни под различни псевдоними.

През април 2016 г. Комисията представи съобщение относно по-надеждни и по-интелигентни информационни системи в областта на границите и сигурността, с което откри дискусия за това как информационните системи в ЕС могат да подобрят управлението на границите и вътрешната сигурност. През юни 2016 г. Комисията създаде експертна група на високо равнище по информационните системи и оперативната съвместимост, която да работи по тези въпроси и да разгледа правните, техническите и организационните предизвикателства пред постигането на оперативна съвместимост. Експертната група на високо равнище проведе последното си заседание на 25 април 2017 г. и представи окончателния си доклад на 11 май 2017 г.

Европейската програма за сигурност насочва работата на Комисията в тази област, като очертава основните дейности с цел да се осигури ефективна реакция на ЕС срещу тероризма и заплахите за сигурността в Европейския съюз. От приемането на програмата насам е отбелязан значителен напредък в нейното изпълнение, който проправя пътя към ефективен и истински Съюз на сигурност.

За повече информация

Съобщение: Седми доклад за напредъка към постигане на Съюз на сигурност

Съобщение: По-надеждни и по-интелигентни информационни системи в областта на границите и сигурността

Съобщение: Изпълнение на Европейската програма за сигурност с цел борба срещу тероризма и подготвяне на условията за ефективен и истински Съюз на сигурност

Съобщение: Европейска програма за сигурност

Информационен документ: Информационни системи на ЕС

Информационен документ: Съюз на сигурност

IP/17/1303

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar