Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Omplacering och vidarebosättning: Kommissionen uppmanar alla medlemsländer att uppfylla sina skyldigheter

Strasbourg den 16 maj 2017

EU-kommissionen har idag antagit sin tolfte lägesrapport om EU:s system för omplacering i nödsituationer och vidarebosättning, där man granskar de åtgärder som vidtagits sedan den 12 april 2017.

Som ett resultat av medlemsländernas ökade insatser har hittills under 2017 nästan lika många personer omplacerats som under hela 2016. Totalt har 18 418 omplaceringar gjorts, vilket visar att omplaceringarna fungerar om viljan finns att följa vad man enats om i en anda av lojalt samarbete. Även om de flesta medlemsländer är aktiva och utför omplaceringar regelbundet, har vissa länder fortfarande inte alls utfört dem och uppfyller alltså inte sina rättsliga skyldigheter. Vad gäller vidarebosättning har medlemsländerna fortsatt att göra stora framsteg, och 16 163 personer har hittills kunnat erbjudas säkra och lagliga vägar till EU, vilket är mer än två tredjedelar av det antal vidarebosättningar som man enats om enligt EU-systemet. Grundat på rekommendationerna från föregående månad är den aktuella rapporten särskilt inriktad på de medlemsländer som inte uppfyller sina åtaganden.

Dimitris Avramopoulos, kommissionär med ansvar för migration, inrikes frågor och medborgarskap, säger så här: –Hittills har det visat sig att om det finns vilja och beslutsamhet hos medlemsländerna kan omplaceringarna fungera. Ett fungerande system för omplaceringar kan inte bara vara några få medlemsländers ansvar. Solidaritet vad gäller rättsliga, politiska och moraliska frågor kan inte tolkas på olika sätt. Jag uppmanar de medlemsländer som systematiskt har låtit bli att uppfylla sina skyldigheter att genast uppfylla dem. De totala siffrorna för vidarebosättning visar vad ett starkare samarbete och en bättre samordning på EU-nivå kan innebära i praktiken och det är dags att vi uppnår samma sak för omplaceringar.

Omplacering

Den positiva trenden med omplaceringar har fortsatt och ytterligare 2 078 personer har omplacerats efter den senaste rapporten (1 368 från Grekland och 710 från Italien). Den 12 maj hade sammanlagt 18 418 omplaceringar genomförts – 5 711 från Italien och 12 707 från Grekland. Trots denna fortsatt positiva utveckling är dagens omplaceringstakt fortfarande inte tillräcklig för att nå de mål som fastställts för att säkerställa att alla berättigade sökande kan omplaceras under de kommande månaderna.

I Grekland förväntas det antal på 12 400 personer som registrerats och ansöker om omplacering förbli stabilt men Italien måste ännu se till att alla personer som är berättigade till omplacering registreras. Utöver de 2 500 kandidater för omplacering som nu har registrerats i Italien förväntas 700 personer, samt de fler än 1 100 eritreaner som har anlänt till Italien under 2017, snart bli registrerade. Det totala antalet personer som är berättigade till omplacering och befinner sig i de båda länderna är dock betydligt mindre än vad som förutsågs i rådets beslut. När man ser på de framsteg som hittills har gjorts är det fullt möjligt att omplacera alla berättigade sökande senast i september 2017 om medlemsländerna visar politisk vilja och gör handlingskraftiga insatser för att genomföra vad man enats om tillsammans. Den rättsliga skyldigheten att omplacera de berättigade sökandena i Grekland och Italien kommer i vilket fall som helst inte att upphöra efter september.

Även om de flesta medlemsländer nu är verksamma och gör åtaganden och omplacerar regelbundet är Ungern, Polen och Österrike de enda medlemsländer som inte har omplacerat en enda person. Detta strider mot deras rättsliga skyldigheter, de åtaganden som gjorts gentemot Grekland och Italien och en rättvis ansvarsfördelning. Österrike har dock formellt gjort ett åtagande att omplacera 50 personer från Italien, vilket välkomnas av kommissionen. Tjeckien har dessutom inte varit aktivt inom systemet i nästan ett år.

Rekommendationerna i rapporten inriktas alltså främst på de medlemsländer som ännu inte har genomfört rådets beslut och man uppmanar framför allt Ungern och Polen att omedelbart göra åtaganden och börja omplacera, Tjeckien att utan dröjsmål återuppta omplaceringarna och Österrike, som nu har gjort ett åtagande gentemot Italien, att göra åtaganden gentemot Grekland.

Rekommendationerna ska också se till att rådets beslut genomförs mer effektivt i andra medlemsländer:

  • Bulgarien och Slovakien bör visa mer flexibilitet vad gäller preferenser och bör inleda omplaceringar från Italien så fort som möjligt.
  • Irland och Estland bör i samarbete med Italien finna ömsesidigt godtagbara lösningar på extra säkerhetsintervjuer så att omplaceringar kan inledas så fort som möjligt.
  • Ett antal medlemsländer bör öka sina månatliga åtaganden (Spanien, Belgien och Kroatien gentemot både Italien och Grekland; Tyskland, Rumänien och Slovakien gentemot Grekland samt Frankrike gentemot Italien) medan Cypern återigen bör göra åtaganden gentemot Italien och bör inleda omplaceringar så fort som möjligt.
  • Samtliga omplacerande medlemsländer bör öka sin kapacitet att behandla ansökningar, undvika alltför begränsande preferenser och förseningar, begränsa krav som försenar överföringarna och ge företräde åt ansökningar från utsatta sökande, särskilt ensamkommande barn.
  • Dessutom bör Italien omedelbart påskynda förfarandena för att identifiera och registrera alla berättigade sökande så snart som möjligt och se till att de som är berättigade till omplacering och anländer till Italien slussas in under ordnade former i särskilda omplaceringscentrum. För detta ändamål tillhandahöll kommissionen nyligen 15,33 miljoner euro i krisstöd för att förbättra systemet för omplaceringar i Italien.

Kommissionen uppmanar medlemsländerna att följa upp kommissionens rekommendationer och avsevärt påskynda sina omplaceringsinsatser i en anda av ömsesidigt samarbete och ömsesidig tillit innan nästa rapport publiceras i juni 2017. Kommissionen uppmanar dessutom de medlemsländer som inte har utfört någon omplacering eller som inte har gjort åtaganden gentemot Italien och Grekland under nästan ett år att omedelbart göra det inom den kommande månaden. Om inga åtgärder vidtas, kommer kommissionen att i sin nästa rapport i juni ange sin ståndpunkt vad gäller att utnyttja sina befogenheter enligt fördragen och särskilt vad gäller att inleda överträdelseförfaranden. Kommissionen är redo att bistå medlemsländerna i arbetet för att fullgöra dessa skyldigheter.

Vidarebosättning

Systemet för vidarebosättning fortsätter i rätt riktning. Den 12 maj hade 16 163 personer vidarebosatts i 21 länder[1], vilket innebär att mer än två tredjedelar av de 22 504 vidarebosättningarna enligt EU:s vidarebosättningssystem redan har genomförts. Sedan den 10 april 2017 har 671 personer vidarebosatts, huvudsakligen från Turkiet men även från Jordanien och Libanon. Detta är ett viktigt steg jämfört med det begränsade antal personer medlemsländerna vidarebosatte under 2014 och 2015 via nationella eller multilaterala system och visar tydligt att ett starkare samarbete och en bättre samordning på EU-nivå har ett mervärde och en potential för vidarebosättningen.

Även om vissa medlemsländer och associerade länder redan har uppfyllt sina mål (dvs. Estland, Tyskland, Irland, Nederländerna, Finland, Sverige, Storbritannien, Island, Liechtenstein och Schweiz) varierar vidarebosättningsinsatserna fortfarande. Nio medlemsländer (Bulgarien, Cypern, Grekland, Kroatien, Malta, Polen, Rumänien, Slovakien och Slovenien) har ännu inte börjat med vidarebosättningen inom ramen för de befintliga systemen på EU-nivå.

Takten när det gäller vidarebosättningar från Turkiet, som ingår i den övergripande siffran över vidarebosättning, har ökat stadigt och 1 077 syrier har vidarebosatts sedan den senaste rapporten. Sammanlagt 5 695 syriska flyktingar har i nuläget fått säker och laglig passage till Europa i enlighet med uttalandet från EU och Turkiet. Det totala antalet återstående åtaganden vad gäller vidarebosättningar från Turkiet uppgår nu till 25 040. Rumänien planerar inom kort att för första gången inleda vidarebosättningar via denna mekanism.

Samtidigt som betydande framsteg uppnåtts bör medlemsländer som fortfarande är långt ifrån sina mål och de medlemsländer som ännu inte har genomfört någon vidarebosättning enligt EU:s system så snart som möjligt bidra till de gemensamma insatserna för att tillhandahålla säkra och lagliga vägar till EU för personer i behov av internationellt skydd och för att genomföra uttalandet från EU och Turkiet.

Bakgrund

Det tillfälliga systemet för omplacering i nödsituationer upprättades genom två rådsbeslut i september 2015, där EU-länderna åtog sig att omplacera personer i behov av internationellt skydd från Italien och Grekland. Besluten om omplacering gäller åtagandet att omplacera 98 255 personer, efter det att rådet antagit en ändring av rådets andra beslut om omplacering den 29 september 2016 i syfte att göra 54 000 platser som ännu inte fördelats tillgängliga så att syrier från Turkiet på ett lagligt sätt kan komma till EU.

Den 8 juni 2015 antog kommissionen ett förslag om ett europeiskt system för vidarebosättning, som följdes av en överenskommelse mellan medlemsländerna den 20 juli 2015 om vidarebosättning av 22 504 personer i tydligt behov av internationellt skydd.

Vid Europeiska rådets möte den 7 mars 2016 efterlystes ett påskyndat genomförande av omplaceringarna i syfte att förbättra den humanitära situationen i Grekland. I sina slutsatser av den 20 och 21 oktober upprepade Europeiska rådet sin uppmaning till ytterligare åtgärder för att påskynda genomförandet av omplaceringssystemet och systemet för vidarebosättning mot bakgrund av det akuta behovet av stöd till Grekland och Italien. Den 15 december godkände Europeiska rådet den gemensamma handlingsplanen om genomförandet av uttalandet från EU och Turkiet, som omfattar omplaceringsmål för Grekland om överföring av 3 000 personer per månad, och upprepade sin uppmaning om att påskynda omplaceringarna, särskilt av ensamkommande barn, och de befintliga systemen för vidarebosättning.

I uttalandet från EU och Turkiet av den 18 mars 2016 fastställs att för varje syrier som skickas tillbaka till Turkiet från de grekiska öarna ska en annan syrier vidarebosättas från Turkiet till EU. Denna princip gäller från och med den 4 april 2016. Migranter som inte tidigare har rest in eller försökt att resa in i EU på irreguljär väg prioriteras.

Kommissionen föreslog den 13 juli 2016 en permanent EU-ram för vidarebosättning för att skapa gemensamma standardförfaranden för urval av kandidater för vidarebosättning och en gemensam skyddsstatus för personer som vidarebosatts i EU i syfte att göra de europeiska vidarebosättningsinsatserna mer enhetliga och fokuserade i framtiden.

Den 16 mars 2016 antog EU-kommissionen sin första rapport om omplacering och vidarebosättning. De andra, tredje, fjärde, femte, sjätte, sjunde, åttonde, nionde, tionde och elfte rapporterna antogs den 12 aprilden 18 majden 15 juniden 13 juliden 28 septemberden 9 november, den 8 december 2016, den 28 februari, den 2 mars respektive den 12 april 2017.

Mer information

Meddelande: Tolfte rapporten om omplacering och vidarebosättning

Bilaga 1: Omplaceringar från Grekland

Bilaga 2: Omplaceringar från Italien

Bilaga 3: Omplaceringar från Italien och Grekland

Bilaga 4: Vidarebosättning – lägesrapport

FAKTABLAD: Omplacering och vidarebosättning

FAKTABLAD: Hanteringen av flyktingkrisen: EU:s ekonomiska stöd till Grekland

Den europeiska migrationsagendan

Rådets beslut om omplacering av 40 000 personer från Italien och Grekland

Rådets beslut om omplacering av 120 000 personer från Italien och Grekland

Rådets beslut (EU) 2016/1754 av den 29 september 2016 om ändring av beslut (EU) 2015/1601 om fastställande av provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Italien och Grekland.

Rådets slutsatser om vidarebosättning av 20 000 personer i behov av internationellt skydd

Uttalandet från EU och Turkiet av den 18 mars 2016

 

[1] Belgien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Estland, Frankrike, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Nederländerna, Norge, Österrike, Portugal, Spanien, Finland, Sverige, Schweiz och Storbritannien.

IP/17/1302

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar