Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Premestitev in preselitev: Evropska komisija poziva vse države članice, naj ukrepajo in izpolnijo svoje obveznosti

Strasbourg, 16. maja 2017

Komisija je danes sprejela dvanajsto poročilo o napredku, doseženem v okviru programov EU za nujno premestitev in preselitev, v katerem ocenjuje ukrepe, ki so bili sprejeti po 12. aprilu 2017.

Zaradi okrepljenih prizadevanj držav članic število premeščenih oseb doslej v letu 2017 znaša skoraj toliko kot v celotnem letu 2016. Skupno število premestitev je trenutno 18 418, kar dokazuje, da premestitve dobro potekajo, če obstaja volja za izpolnjevanje skupnega dogovora v duhu lojalnega sodelovanja. Toda čeprav večina držav članic dejavno in redno izvaja premestitve, nekatere tega sploh še niso začele, s čimer kršijo svoje pravne obveznosti. Pri preselitvah države članice še naprej dobro napredujejo, saj so doslej varno in zakonito pot v EU zagotovile 16 163 osebam, kar znaša več kot dve tretjini dogovorjenega števila preselitev v okviru programa EU. Na podlagi priporočil iz prejšnjega meseca se današnje poročilo osredotoča zlasti na tiste države članice, ki ne izpolnjujejo svojih zavez.

Evropski komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopulos je ob tem povedal: „Dosedanji rezultati dokazujejo, da je lahko premestitve dobro potekajo, če si države članice tega želijo in si za to prizadevajo. Uspeh programa za premestitev ne more biti odvisen le od nekaj držav. Solidarnost v pravnem, političnem in moralnem smislu ne dopušča različnih razlag. Vse države članice, ki doslej dosledno niso izpolnjevale svojih obveznosti, pozivam, naj to takoj začnejo. Skupni podatki glede preselitev kažejo, kakšen je lahko učinek okrepljenega sodelovanja in usklajevanja na ravni EU v praksi, zato je skrajni čas, da dosežemo enako tudi na področju premestitev.“

Premestitev

V zvezi s premestitvami so se nadaljevali pozitivni trendi, in sicer je bilo od zadnjega poročila premeščenih dodatnih 2 078 oseb (1 368 iz Grčije in 710 iz Italije). Do 12. maja je bilo premeščenih skupno 18 418 oseb, od tega 5 711 iz Italije in 12 707 iz Grčije. Kljub stalnemu pozitivnemu napredku pa je trenutna stopnja premestitev še vedno nižja od zastavljenih ciljev, ki naj bi zagotovili premestitev vseh upravičenih oseb v prihodnjih mesecih.

Po pričakovanjih naj bi se trenutno število v Grčiji registriranih prosilcev za premestitev ustalilo pri 12 400, Italija pa mora še zagotoviti registracijo vseh oseb, upravičenih do premestitve. Poleg 2 500 kandidatov za premestitev, doslej registriranih v Italiji, naj bi bilo kmalu registriranih še 700 oseb in več kot 1 100 Eritrejcev, ki so v Italijo prispeli leta 2017. Vendar pa je skupno število oseb, ki se že nahajajo v obeh državah in so upravičene do premestitve, precej manjše, kot je bilo predvideno v sklepih Sveta, in ob upoštevanju dosedanjega napredka bi bilo do septembra 2017 povsem mogoče premestiti vse upravičene osebe, če bi države članice izkazale politično voljo za odločno ukrepanje na podlagi skupnih dogovorov. V vsakem primeru pa pravna obveznost za premestitev upravičenih oseb iz Grčije in Italije po septembru ne bo prenehala.

Čeprav večina držav članic zdaj dejavno in redno sprejema zaveze in izvaja premestitve, Madžarska, Poljska in Avstrija niso premestile še nikogar. S tem kršijo svoje pravne obveznosti, zaveze do Grčije in Italije ter načelo pravične delitve odgovornosti. Avstrija se je sicer uradno zavezala, da bo iz Italije premestila 50 oseb, kar Komisija pozdravlja. Poleg tega Češka v programu ni bila dejavna skoraj leto dni.

Glede na to se priporočila v današnjem poročilu osredotočajo predvsem na tiste države članice, ki še niso izvedle sklepov Sveta, in sicer zlasti pozivajo Madžarsko in Poljsko, naj čim prej začneta sprejemati zaveze in izvajati premestitve, Češko, naj brez odlašanja ponovno začne izvajati premestitve, ter Avstrijo, ki je zdaj začela sprejemati zaveze za Italijo, naj začne sprejemati zaveze za Grčijo.

Priporočila spodbujajo tudi učinkovitejše izvajanje sklepov Sveta v drugih državah članicah:

  • Bolgarija in Slovaška bi morali pokazati več prožnosti glede pogojev in čim prej začeti izvajati premestitve iz Italije;
  • Irska in Estonija bi morali v sodelovanju z Italijo poiskati vzajemno sprejemljive rešitve v zvezi z dodatnimi varnostnimi razgovori, da bi se lahko premestitve čim prej začele izvajati;
  • Številne države članice bi morale povečati svoje mesečne zaveze (Španija, Belgija in Hrvaška za Italijo in za Grčijo, Nemčija, Romunija in Slovaška za Grčijo ter Francija za Italijo) Ciper pa bi moral spet začeti sprejemati zaveze za Italijo in čim prej začeti izvajati premestitve;
  • Države članice, ki izvajajo premestitve, bi morale povečati svoje skupne zmogljivosti za obdelavo zahtev, se izogibati preveč omejujočim pogojem in zamudam ter omejiti zahteve, zaradi katerih prihaja do zamud pri postopkih predaje, poleg tega pa prednostno obravnavati prošnje, ki se nanašajo na ranljive prosilce, zlasti mladoletnike brez spremstva;
  • Italija bi morala hkrati nujno pospešiti postopke za čim prejšnjo identifikacijo in registracijo vseh upravičenih prosilcev ter zagotoviti, da se bodo osebe, ki prihajajo v Italijo in so upravičene do premestitve, preusmerjale v namenske centre za premestitev. V ta namen je Komisija nedavno zagotovila 15,33 milijona evrov v obliki nujne pomoči za izboljšanje delovanja programa premestitev v Italiji.

Komisija poziva države članice, naj upoštevajo njena priporočila in do naslednjega poročila junija 2017 znatno pospešijo prizadevanja za premestitev v duhu vzajemnega sodelovanja in zaupanja. Poleg tega Komisija tiste države članice, ki niso premestile nikogar ali že skoraj eno leto niso sprejele zavez za Italijo in Grčijo, poziva, naj to storijo takoj in v še v naslednjem mesecu. Če ne bodo sprejeti ustrezni ukrepi, bo Komisija v svojem naslednjem junijskem poročilu opredelila svoje stališče o uporabi pooblastil, ki jih ima v skladu s Pogodbama, zlasti o uvedbi postopkov za ugotavljanje kršitev. Komisija je državam članicam pripravljena pomagati pri izpolnjevanju njihovih pravnih obveznosti.

Preselitev

Izvajanje programa za preselitev na splošno še vedno dobro napreduje. Do 12. maja je bilo preseljenih 16 163 oseb v 21 držav[1], kar je več kot dve tretjini od 22 504 preselitev, dogovorjenih v okviru programa EU za preselitev. Od 10. aprila 2017 je bilo preseljenih 671 oseb, večinoma iz Turčije, pa tudi iz Jordanije in Libanona. To je pomemben napredek v primerjavi z omejenim številom držav članic, ki so v letih 2014 in 2015 izvajale preselitve prek nacionalnih ali večstranskih programov, in jasno kaže na dodano vrednost in potencial okrepljenega sodelovanja in usklajevanja na ravni EU na področju preselitve.

Čeprav so nekatere države članice in pridružene države (Estonija, Nemčija, Irska, Nizozemska, Finska, Švedska, Združeno kraljestvo, Islandija, Lihtenštajn in Švica) že izpolnile svoje cilje, so prizadevanja za preselitev še vedno neenakomerna. Devet držav članic (Bolgarija, Ciper, Grčija, Hrvaška, Malta, Poljska, Romunija, Slovaška in Slovenija) še ni začelo s preselitvami v okviru tekočih programov za preselitev na ravni EU.

Število preselitev iz Turčije, ki se upoštevajo v skupnem številu preselitev, še vedno dobro napreduje, saj je bilo od prejšnjega poročila preseljenih 1 077 Sircev. V okviru izjave EU in Turčije je bila varna in zakonita pot v Evropo doslej zagotovljena 5 695 sirskim beguncem. Skupno število preostalih zavez za preselitev iz Turčije zdaj znaša 25 040, Romunija pa bo v kratkem začela prvič izvajati preselitve prek tega mehanizma.

Čeprav je bil dosežen pomemben napredek, bi morale države članice, ki so še močno oddaljene od ciljev, in države članice, ki še ne sprejemajo preseljenih oseb v okviru programov EU, povečati svoje napore, da bodo čim prej prispevale k skupnim prizadevanjem za zagotovitev varnih in zakonitih poti v EU osebam, ki potrebujejo mednarodno zaščito, ter k izvajanju izjave EU in Turčije.

Ozadje

Začasni program za nujno premestitev je bil vzpostavljen z dvema sklepoma Sveta, sprejetima septembra 2015, s katerima so se države članice zavezale, da bodo iz Italije in Grčije premestile osebe, ki potrebujejo mednarodno zaščito. Sklepa o premestitvi se nanašata na zavezo o premestitvi 98 255 oseb, potem ko je Svet 29. septembra 2016 sprejel spremembo drugega sklepa Sveta o premestitvi, da bi 54 000 še nedodeljenih mest dal na razpolago za zakonit sprejem Sircev iz Turčije v EU.

Komisija je 8. junija 2015 sprejela predlog o evropskem programu za preselitev, države članice pa so se nato 20. julija 2015 dogovorile o preselitvi 22 504 oseb, ki nedvomno potrebujejo mednarodno zaščito.

Evropski svet je 7. marca 2016 pozval k pospešenemu izvajanju programa za premestitev, da bi se izboljšale humanitarne razmere v Grčiji. V svojih sklepih z dne 20. in 21. oktobra je Evropski svet ponovno pozval k nadaljnjim ukrepom za pospešitev izvajanja programov za premestitev in preselitev glede na nujnost zagotovitve podpore Grčiji in Italiji. Evropski Svet je 15. decembra potrdil skupni akcijski načrt o izvajanju izjave EU in Turčije, ki je vključeval cilj 3 000 premestitev mesečno za Grčijo, in ponovno pozval k okrepitvi prizadevanj za pospešitev premestitev, zlasti mladoletnikov brez spremstva, in obstoječih programov za preselitev.

Izjava EU in Turčije z dne 18. marca 2016 določa, da bo za vsakega Sirca, ki ga Turčija ponovno sprejme z grških otokov, iz Turčije v EU preseljen drug Sirec. To načelo se uporablja od 4. aprila 2016 dalje. Prednost imajo migranti, ki v preteklosti niso nezakonito vstopili ali poskusili vstopiti v EU.

Komisija je 13. julija 2016 predlagala trajni okvir EU za preselitev, da bi se določil skupni nabor standardnih postopkov za izbor kandidatov za preselitev in skupni status zaščite za osebe, preseljene v EU, s čimer bodo evropska prizadevanja v zvezi s preselitvijo v prihodnje poenostavljena in bolj osredotočena.

Komisija je 16. marca 2016 sprejela prvo poročilo o premestitvi in preselitvi. Drugo, tretje, četrto, peto, šesto, sedmo, osmo, deveto, deseto in enajsto poročilo so bila sprejeta 12. aprila, 18. maja, 15. junija, 13. julija, 28. septembra, 9. novembra oziroma 8. decembra 2016 ter 28. februarja, 2. marca oziroma 12. aprila 2017.

Več informacij

Sporočilo: Dvanajsto poročilo o premestitvi in preselitvi

Priloga 1: Premestitve iz Grčije

Priloga 2: Premestitve iz Italije

Priloga 3: Premestitve iz Italije in Grčije

Priloga 4: Stanje izvajanja preselitve

INFORMATIVNI PREGLED: Premestitev in preselitev

INFORMATIVNI PREGLED: Obvladovanje begunske krize: finančna podpora EU Grčiji

Evropska agenda o migracijah

Sklep Sveta o premestitvi 40 000 oseb iz Italije in Grčije

Sklep Sveta o premestitvi 120 000 oseb iz Italije in Grčije

Sklep Sveta (EU) 2016/1754 z dne 29. septembra 2016 o spremembi Sklepa (EU) 2015/1601 o uvedbi začasnih ukrepov na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije

Sklepi Sveta o preselitvi 20 000 oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito

Izjava EU in Turčije z dne 18. marca 2016

 

[1] Belgija, Češka, Danska, Nemčija, Estonija, Francija, Islandija, Irska, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Nizozemska, Norveška, Avstrija, Portugalska, Španija, Finska, Švedska, Švica in Združeno kraljestvo.

IP/17/1302

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar