Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Pārcelšana un pārmitināšana — Komisija aicina visas dalībvalstis rīkoties un pildīt savus pienākumus

Strasbūrā, 2017. gada 16. maijā

Šodien Komisija pieņēma divpadsmito progresa ziņojumu par ES ārkārtas pārcelšanas un pārmitināšanas shēmu īstenošanu, kurā izvērtētas kopš 2017. gada 12. aprīļa veiktās darbības.

Dalībvalstu palielināto centienu rezultātā līdz šim 2017. gadā ir pārcelts gandrīz tikpat daudz personu kā visā 2016. gadā. Kopējais pārcelto personu skaits tagad ir 18 418, kas pierāda, ka pārcelšana darbojas, ja pastāv griba izpildīt to, par ko kopīgi ir panākta vienošanās patiesas sadarbības garā. Lai arī lielākā daļa dalībvalstu aktīvi strādā un pārcelšanu veic regulāri, dažas dalībvalstis — neraugoties uz saviem juridiskajiem pienākumiem —, pārcelšanu joprojām neveic nemaz. Pārmitināšanas jomā dalībvalstis ir turpinājušas panākt ievērojamu progresu, līdz šim nodrošinot drošus un likumīgus ceļus 16 163 personām, kas ir vairāk nekā divas trešdaļas no pārmitināšanām, par ko ir panākta vienošanās saskaņā ar ES shēmu. Ņemot vērā iepriekšējā mēneša ieteikumus, šīs dienas ziņojumā īpaša uzmanība pievērsta tām dalībvalstīm, kuras nepilda savas saistības.

Migrācijas, iekšlietu un pilsonības komisārs Dimitris Avramopuls norādīja: “Līdzšinējie rezultāti liecina, ka, pastāvot gribai un dalībvalstu lemtspējai, pārcelšana var darboties. Pārcelšanas shēma nevar būt veiksmīga, ja tajā iesaistās tikai dažas dalībvalstis. Solidaritātei tiesiskajos, politiskajos un morālajos aspektos nevar piemērot atšķirīgas interpretācijas. Es aicinu visas tās dalībvalstis, kuras sistemātiski nav pildījušas savus pienākumus, sākt nekavējoties tos pildīt. Kopējie rādītāji pārmitināšanā uzskatāmi parāda, ko praksē var panākt spēcīgāka sadarbība un koordinācija ES mērogā, un ir pienācis laiks panākt to pašu pārcelšanas jomā.”

Pārcelšana

Pozitīvā tendence pārcelšanas jomā turpinājās, kopš iepriekšējā ziņojuma pārceļot vēl 2078 personas (1368 no Grieķijas un 710 no Itālijas). 12. maijā kopumā bija veiktas 18 418 pārcelšanas: 5711 no Itālijas un 12 707 no Grieķijas. Taču, neraugoties uz pozitīvo progresu, pašreizējais pārcelšanas temps joprojām ir krietni lēnāks par to, kas nepieciešams noteikto mērķu sasniegšanai, lai nodrošinātu, ka visas pārcelšanai atbilstīgās personas nākamo mēnešu laikā tiek pārceltas.

Kaut gan ir sagaidāms, ka Grieķijā pašreizējais reģistrēto pārcelšanas pieteikuma iesniedzēju skaits, proti, 12 400 personas, saglabāsies stabils, Itālijā joprojām nepieciešams nodrošināt, ka tiek reģistrētas visas pārcelšanai atbilstīgās personas. Turklāt papildus 2500 pārcelšanas kandidātiem, kas patlaban ir reģistrēti Itālijā, ir sagaidāms, ka drīzumā tiks reģistrētas 700 personas, kā arī vairāk nekā 1100 eritrejiešu, kuri Itālijā ieradās 2017. gadā. Tomēr, ņemot vērā to, ka kopējais to personu skaits, kas atrodas abās valstīs un ir tiesīgas uz pārcelšanu, ir krietni mazāks, nekā Padomes lēmumos prognozētais, un ņemot vērā līdz šim panākto progresu, līdz 2017. gada septembrim ir pilnībā iespējams pārcelt visas atbilstīgās personas, ja dalībvalstis demonstrēs politisko gribu un apņēmīgi rīkosies, lai izpildītu to, par ko kopīgi vienojušās. Jebkurā gadījumā juridiskais pienākums pārcelt atbilstīgās personas no Grieķijas un Itālijas pēc septembra nebeigsies.

Kaut gan lielākā daļa dalībvalstu patlaban ir aktīvas un regulāri uzņemas saistības, un veic pārcelšanu, Ungārija, Polija un Austrija joprojām ir vienīgās dalībvalstis, kas nav pārcēlušas nevienu pašu cilvēku. Tas nozīmē to juridisko pienākumu un saistību attiecībā uz Grieķiju un Itāliju pārkāpumu un taisnīgas atbildības sadalījuma neievērošanu. Tomēr Austrija ir oficiāli uzņēmusies pārcelt 50 personas no Itālijas, un Komisija atzinīgi vērtē šo lēmumu. Turklāt Čehijas Republika shēmā nav aktīvi piedalījusies gandrīz gadu.

Šajā sakarībā šīs dienas ziņojuma ieteikumos galvenā uzmanība pievērsta tām dalībvalstīm, kas vēl nav izpildījušas Padomes lēmumus, jo īpaši aicinot Ungāriju un Poliju sākt nekavējoties uzņemties saistības un pārcelšanu, Čehijas Republiku bez kavēšanās atsākt pārcelšanu un Austriju, kura patlaban ir sākusi uzņemties saistības attiecībā uz Itāliju, sākt darīt to pašu attiecībā uz Grieķiju.

Ieteikumu mērķis ir arī mudināt uz Padomes lēmumu efektīvāku īstenošanu citās dalībvalstīs:

  • Bulgārijai un Slovākijai būtu jādemonstrē lielāka elastība attiecībā uz savām preferencēm un pēc iespējas drīz būtu jāsāk pārcelšana no Itālijas;
  • Īrijai un Igaunijai sadarbībā ar Itāliju būtu jārod savstarpēji pieņemami risinājumi par papildu drošības intervijām, lai pēc iespējas drīz sāktu pārcelšanu;
  • virknei dalībvalstu būtu jāpalielina savas ikmēneša saistības (Spānijai, Beļģijai un Horvātijai attiecībā uz Itāliju un Grieķiju; Vācijai, Rumānijai un Slovākijai — attiecībā uz Grieķiju, un Francijai — uz Itāliju), bet Kiprai būtu atkal jāsāk uzņemties saistības attiecībā uz Itāliju un pārcelšana jāveic pēc iespējas drīz;
  • pārcelšanas mērķa dalībvalstīm būtu jāpalielina sava spēja apstrādāt pieprasījumus, jāizvairās no pārmērīgi ierobežojošām preferencēm un kavējumiem un jāierobežo prasības, kas pārcelšanas procesā rada kavēšanos, un priekšroka jādod pieteikumiem attiecībā uz neaizsargātiem pieteikuma iesniedzējiem, jo īpaši — nepavadītiem nepilngadīgajiem;
  • turklāt Itālijai steidzami būtu jāpaātrina procedūras, lai pēc iespējas drīz noteiktu un reģistrētu visus atbilstīgos pieteikuma iesniedzējus un lai nodrošinātu, ka visi pārcelšanai atbilstīgie, kas ierodas Itālijā, tiktu pienācīgi novirzīti uz īpaši izveidotajiem pārcelšanas centriem. Šajā nolūkā Komisija nesen piešķīra 15,33 miljonus eiro lielu ārkārtas palīdzību, lai uzlabotu pārcelšanas shēmas darbību Itālijā.

Komisija aicina dalībvalstis veikt turpmākus pasākumus attiecībā uz tās ieteikumiem un līdz nākamajam ziņojumam 2017. gada jūnijā būtiski paātrināt savus pārcelšanas pūliņus savstarpējas sadarbības un uzticēšanās garā. Turklāt Komisija mudina tās dalībvalstis, kuras nav pārcēlušas nevienu personu vai nav uzņēmušās saistības attiecībā uz Itāliju un Grieķiju gandrīz gada garumā, sākt nekavējoties to darīt nākamā mēneša laikā. Ja nekādas darbības netiks veiktas, Komisija nākamajā ziņojumā jūnijā precizēs savu viedokli par pilnvaru izmantošanu, kas tai piešķirtas saskaņā ar līgumiem un jo īpaši par pārkāpuma procedūru uzsākšanu. Komisija ir gatava palīdzēt dalībvalstīm panākt progresu savu pienākumu izpildē.

Pārmitināšana

Pārmitināšanas shēma kopumā notiek saskaņā ar plānoto. Pārmitinot 16 163 personas uz 21 valsti[1] (12. maija dati), vairāk nekā divas trešdaļas no 22 504 pārmitināšanām, par kurām panākta vienošanās saskaņā ar ES pārmitināšanas shēmu, jau ir īstenotas. Kopš 2017. gada 10. aprīļa ir pārmitināta 671 persona — galvenokārt no Turcijas, kā arī no Jordānijas un Libānas. Salīdzinot ar ierobežoto skaitu personu, ko dalībvalstis pārcēla 2014. un 2015. gadā, izmantojot valstu vai daudzpusējās shēmas, tas ir ievērojams progress, kas uzskatāmi liecina par pievienoto vērtību un lielākas ES mēroga sadarbības un koordinācijas pārmitināšanas jomā iespējām.

Tomēr, kaut arī dažas dalībvalstis un asociētās valstis jau ir izpildījušas savus mērķus (proti, Igaunija, Vācija, Īrija, Nīderlande, Somija, Zviedrija, Apvienotā Karaliste, Islande, Lihtenšteina un Šveice), centieni pārmitināšanas jomā ir nevienmērīgi. Deviņām dalībvalstīm (Bulgārija, Kipra, Grieķija, Horvātija, Malta, Polija, Rumānija, Slovākija un Slovēnija) vēl ir jāuzsāk pārcelšana pašreizējo ES mēroga shēmu ietvaros.

No Turcijas veiktās pārmitināšanas temps, kas ir atspoguļots pārmitināšanas vispārējā apjomā, pēdējo nedēļu laikā turpina paātrināties — kopš pēdējā ziņojuma ir pārmitināti 1077 sīrieši. Patlaban kopskaitā 5695 sīriešu bēgļiem ir nodrošināta droša un likumīga ieceļošana Eiropā saskaņā ar ES un Turcijas paziņojumu. Kopējais atlikušo saistību skaits pārmitināšanai no Turcijas patlaban ir 25 040, un Rumānija gatavojas drīzumā veikt pirmo pārmitināšanu šajā mehānismā.

Kaut arī ir panākts ievērojams progress, dalībvalstīm, kuru mērķi joprojām ne tuvu nav sasniegti, un tām dalībvalstīm, kuras vēl nav veikušas pārmitināšanu saskaņā ar ES shēmām, būtu aktīvāk jārīkojas un pēc iespējas ātrāk jāveic pārmitināšana, lai dotu ieguldījumu kopīgajos centienos nodrošināt drošus un likumīgus ceļus uz ES personām, kurām nepārprotami nepieciešama starptautiskā aizsardzība, un īstenot ES un Turcijas paziņojumu.

Konteksts

2015. gada septembrī ar diviem Padomes lēmumiem tika izveidota pagaidu ārkārtas pārcelšanas shēma, kurā dalībvalstis apņēmās no Itālijas un Grieķijas pārcelt personas, kurām ir nepieciešama starptautiskā aizsardzība. Minētie pārcelšanas lēmumi attiecas uz saistībām pārcelt 98 255 personas pēc tam, kad Padome 2016. gada 29. septembrī pieņēma grozījumu otrajam Padomes lēmumam par pārcelšanu, lai no vēl neiedalīto vietu skaita darītu pieejamus 54 000 vietu likumīgai Sīrijas valstspiederīgo uzņemšanai no Turcijas ES.

Komisija 2015. gada 8. jūnijā pieņēma priekšlikumu par Eiropas pārmitināšanas shēmu, kam sekoja 2015. gada 20. jūlija vienošanās starp dalībvalstīm pārmitināt 22 504 personas, kurām nepārprotami nepieciešama starptautiskā aizsardzība.

Eiropadome 2016. gada 7. martā aicināja paātrināt pārcelšanas īstenošanu, lai atvieglotu humanitāro situāciju Grieķijā. Savos 20. un 21. oktobra secinājumos Eiropadome atkārtoti aicināja turpināt rīkoties, lai paātrinātu pārcelšanas un pārmitināšanas shēmu īstenošanu, ņemot vērā steidzamo nepieciešamību sniegt atbalstu Grieķijai un Itālijai. 15. decembra Eiropadome apstiprināja Kopīgo rīcības plānu par ES un Turcijas paziņojuma īstenošanu, kurā norādīts, ka pārceļamo personu skaits no Grieķijas ir 3000 personas mēnesī, un atkārtoti pauda aicinājumu vēl vairāk paātrināt pārcelšanu, jo īpaši attiecībā uz nepavadītiem nepilngadīgajiem un pastāvošajām pārmitināšanas shēmām.

2016. gada 18. marta ES un Turcijas paziņojumā noteikts, ka par katru Sīrijas valstspiederīgo, ko atgriež Turcijā no Grieķijas salām, cits Sīrijas valstspiederīgais tiks pārmitināts no Turcijas uz ES. Šo principu piemēro no 2016. gada 4. aprīļa. Prioritāte tiek piešķirta migrantiem, kuri iepriekš nav ieceļojuši vai mēģinājuši ieceļot ES neatbilstīgi.

2016. gada 13. jūlijā Komisija ierosināja pastāvīgu ES Pārmitināšanas regulējumu, ar ko izveido vienotu standarta procedūru kopumu pārmitināšanas kandidātu atlasei un vienotu aizsardzības statusu personām, kas pārmitinātas uz ES, lai turpmāk pilnveidotu un mērķtiecīgāk vērstu Eiropas pārmitināšanas centienus.

Komisija 2016. gada 16. martā pieņēma pirmo ziņojumu par pārcelšanu un pārmitināšanu. Otrais, trešais, ceturtais, piektais, sestais, septītais, astotais, devītais, desmitais un vienpadsmitais ziņojums tika pieņemts attiecīgi 2016. gada 12. aprīlī, 18. maijā, 15. jūnijā,13. jūlijā, 28. septembrī, 9. novembrī, 8. decembrī, 2017. gada 28. februārī, 2. martā un 12. aprīlī.

Papildinformācija

Paziņojums: Divpadsmitais ziņojums par pārcelšanu un pārmitināšanu

1. pielikums – Pārcelšana no Grieķijas

2. pielikums – Pārcelšana no Itālijas

3. pielikums – Pārcelšana no Itālijas un Grieķijas

4. pielikums – Pārmitināšana – pašreizējā situācija

FAKTU LAPA: Pārcelšana un pārmitināšana

FAKTU LAPA: Bēgļu krīzes pārvaldība – ES finansiālais atbalsts Grieķijai

Eiropas programma migrācijas jomā

Padomes lēmums, ar ko paredz pārcelt 40 000 personu no Itālijas un Grieķijas

Padomes lēmums, ar ko paredz pārcelt 120 000 personu no Itālijas un Grieķijas

Padomes 2016. gada 29. septembra Lēmums (ES) 2016/1754, ar kuru groza Lēmumu (ES) 2015/1601, ar ko nosaka pagaidu pasākumus starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas un Grieķijas labā

Padomes secinājumi par 20 000 personu, kurām nepārprotami nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārmitināšanu

2016. gada 18. marta ES un Turcijas paziņojums

 

[1] Apvienotā Karaliste, Austrija, Beļģija, Čehijas Republika, Dānija, Francija, Igaunija, Islande, Itālija, Īrija, Latvija, Lietuva, Lihtenšteina, Nīderlande, Norvēģija, Portugāle, Somija, Spānija, Šveice, Vācija un Zviedrija

IP/17/1302

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar