Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

​Perkėlimas Europos Sąjungoje ir į Europos Sąjungą. Komisija ragina visas valstybes nares vykdyti įsipareigojimus

Strasbūras, 2017 m. gegužės 16 d.

Šiandien Komisija priėmė dvyliktąją skubaus perkėlimo Europos Sąjungoje ir į Europos Sąjungą programų įgyvendinimo pažangos ataskaitą. Joje įvertintos priemonės, kurių imtasi nuo 2017 m. balandžio 12 d.

Dėl intensyvesnių valstybių narių pastangų 2017 m. iki šiol Europos Sąjungoje perkelta beveik tiek pat asmenų, kiek visais 2016 m. Europos Sąjungoje iš viso perkelta 18 418 asmenų. Perkėlimas pavyksta, jeigu norima laikytis sutartų tikslų ir nuoširdžiai bendradarbiauti. Tačiau, nors dauguma valstybių narių aktyviai ir reguliariai perkelia asmenis, kai kurios, nepaisydamos savo teisinės prievolės, iki šiol nėra perkėlusios nė vieno asmens. Valstybės narės toliau siekė reikšmingos pažangos perkėlimo į Europos Sąjungą srityje ir teisėtu ir saugiu būdu į ES perkėlė jau 16 163 asmenis. Tai yra daugiau nei du trečdaliai viso pagal ES programą sutarto skaičiaus. Remiantis praėjusį mėnesį pateiktomis rekomendacijomis, šiandien paskelbtoje ataskaitoje daugiausia dėmesio skiriama savo įsipareigojimų nevykdančioms valstybėmis narėmis.

Už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą atsakingas Komisijos narys Dimitris Avramopoulos teigė: „Iš pasiektų rezultatų matyti, kad jeigu valstybės narės turi noro ir ryžto, perkėlimas Europos Sąjungoje gali vykti. Perkėlimo Europos Sąjungoje mechanizmo sėkmė negali priklausyti tik nuo kelių valstybių narių. Teisinis, politinis ir moralinis solidarumas negali būti aiškinamas skirtingai. Raginu tas valstybes nares, kurios sistemingai nevykdė savo prievolių, nedelsiant pradėti jas vykdyti. Bendri perkėlimo į Europos Sąjungą skaičiai rodo, ką galima pasiekti bendradarbiaujant ir koordinuojant veiksmus ES lygmeniu. Atėjo laikas pasiekti tokių tokių pačių rezultatų ir perkėlimo Europos Sąjungoje srityje.“

Perkėlimas Europos Sąjungoje

Perkėlimo Europos Sąjungoje mastas toliau augo – nuo paskutinės ataskaitos priėmimo perkelti dar 2 078 asmenys (1 368 iš Graikijos ir 710 iš Italijos). Gegužės 12 d. duomenimis, iš viso perkelta 18 418 asmenų: 5 711 iš Italijos, 12 707 iš Graikijos. Vis dėlto, nepaisant nuolatinės pažangos, esamas perkėlimo Europos Sąjungoje tempas tebėra per mažas, kad būtų galima pasiekti nustatytų tikslų užtikrinti, kad artimiausiais mėnesiais būtų perkelti Europos Sąjungoje visi kriterijus atitinkantys asmenys.

Manoma, kad šiuo metu Graikijoje registruotų perkėlimo prašytojų skaičius (12 400) nekis, o Italija dar turi užtikrinti, kad visi asmenys, kurie atitinka perkėlimo Europos Sąjungoje kriterijus, būtų registruoti. Be to, be Italijoje šiuo metu užregistruotų 2 500 Europos Sąjungoje perkeltinų asmenų, 700 turėtų būti netrukus užregistruoti, taip pat turėtų būti užregistruoti daugiau nei 1 100 Eritrėjos piliečių, atvykusių į Italiją 2017 m. Vis dėlto, atsižvelgiant į tai, kad bendras perkėlimo Europos Sąjungoje kriterijus atitinkančių asmenų skaičius abiejose šalyse yra gerokai mažesnis, nei numatyta Tarybos sprendimuose, ir atsižvelgiant į iki šiol padarytą pažangą, tikrai įmanoma iki 2017 m. rugsėjo mėn. perkelti visus kriterijus atitinkančius asmenis, jeigu valstybės narės parodys politinę valią ir ryžtą įvykdyti bendrai sutartus įsipareigojimus. Bet kuriuo atveju teisinė prievolė perkelti kriterijus atitinkančius asmenis iš Graikijos ir Italijos po rugsėjo mėn. tebegalios.

Nors daugelis valstybių narių šiuo metu aktyviai prisideda ir reguliariai įsipareigoja perkelti bei perkelia asmenis Europos Sąjungoje, Vengrija, Lenkija ir Austrija tebėra vienintelės valstybės narės, neperkėlusios nė vieno asmens. Tai prieštarauja jų teisinėms prievolėms, įsipareigojimams Graikijos ir Italijos atžvilgiu ir teisingo atsakomybės pasidalijimo principui. Tačiau Austrija oficialiai įsipareigojo perkelti 50 asmenų iš Italijos. Komisija palankiai vertina šį sprendimą. Be to, Čekija nedalyvavo programoje beveik metus.

Atsižvelgiant į tai, šiandien paskelbtoje ataskaitoje pateiktos rekomendacijos daugiausia skirtos toms valstybėms narėms, kurios dar neįgyvendino Tarybos sprendimų. Visų pirma, Vengrija ir Lenkija raginamos nedelsiant įsipareigoti perkelti asmenis Europos Sąjungoje ir vykdyti perkėlimą, Čekija raginama vėl nedelsiant pradėti vykdyti perkėlimą, o Austrija, kuri dabar prisiėmė įsipareigojimus perkelti asmenis iš Italijos, raginama tą patį padaryti Graikijos atžvilgiu.

Rekomendacijomis siekiama paskatinti veiksmingiau įgyvendinti Tarybos sprendimus ir kitose valstybėse narėse:

  • Bulgarija ir Slovakija turėtų lanksčiau nustatyti savo prioritetus ir kuo greičiau pradėti perkelti asmenis iš Italijos;
  • Airija ir Estija, bendradarbiaudamos su Italija, turėtų rasti abiem pusėms priimtinus sprendimus dėl papildomų su saugumu susijusių apklausų, kad būtų galima kuo greičiau pradėti perkelti asmenis;
  • nemažai valstybių narių turėtų padidinti savo mėnesinius įsipareigojimus (Ispanija, Belgija ir Kroatija tiek Italijos, tiek Graikijos atžvilgiu; Vokietija, Rumunija ir Slovakija Graikijos atžvilgiu, ir Prancūzija Italijos atžvilgiu), o Kipras turėtų vėl prisiimti įsipareigojimus Italijos atžvilgiu ir kuo greičiau pradėti perkelti asmenis;
  • apskritai, perkeliančiosios valstybės narės turėtų padidinti savo pajėgumus tvarkyti prašymus, vengti pernelyg griežtų prioritetų ir vėlavimų, sumažinti reikalavimų, dėl kurių perdavimo procedūra vilkinama, skaičių ir pirmiausia nagrinėti pažeidžiamų asmenų, ypač nelydimų nepilnamečių, prašymus;
  • be to, Italija turėtų skubiai paspartinti tapatybės nustatymo procedūras, kuo greičiau užregistruoti visus kriterijus atitinkančius prašytojus ir užtikrinti, kad perkėlimo Europos Sąjungoje kriterijus atitinkantys asmenys, atvykstantys į Italiją, būtų tvarkingai siunčiami į specialius perkėlimo centrus. Šiuo tikslu Komisija neseniai suteikė 15,33 mln. EUR skubios pagalbos, kad pagerintų perkėlimo Europos Sąjungoje mechanizmo veikimą Italijoje.

Komisija ragina valstybes nares laikytis jos rekomendacijų ir, vadovaujantis tarpusavio bendradarbiavimo ir pasitikėjimo principais, iki kitos 2017 m. birželio mėn. ataskaitos gerokai sparčiau vykdyti perkėlimą Europos Sąjungoje. Be to, Komisija ragina tas valstybes nares, kurios neperkėlė nė vieno asmens, arba beveik metus neprisiėmė įsipareigojimų Italijos ir Graikijos atžvilgiu, nedelsiant ir ne vėliau kaip per kitą mėnesį pradėti tai daryti. Jei nebus imtasi veiksmų, Komisija kitoje ataskaitoje birželio mėn. išreikš savo poziciją dėl naudojimosi įgaliojimais pagal Sutartis, visų pirma dėl pažeidimo nagrinėjimo procedūrų inicijavimo. Komisija yra pasirengusi padėti valstybėms narėms vykdyti jų įsipareigojimus.

Perkėlimas į Europos Sąjungą

Perkėlimo į ES programa toliau vykdoma. Gegužės 12 d. duomenimis, į 21 šalį[1] perkelti 16 163 asmenys, t. y. daugiau negu du trečdaliai iš 22 504 asmenų, dėl kurių sutarta pagal Perkėlimo į ES programą. Nuo 2017 m. balandžio 10 d. į Europos Sąjungą perkeltas 671 asmuo – daugiausia iš Turkijos, tačiau taip iš Jordanijos ir Libano. Tai didelis žingsnis į priekį, palyginti su nedideliu asmenų, kuriuos valstybės narės perkėlė į ES pagal nacionalines arba daugiašales programas 2014 m. ir 2015 m., skaičiumi. Taip pat aiškiai matyti stipresnio ES lygmens bendradarbiavimo ir veiksmų koordinavimo perkėlimo į Europos Sąjungoje srityje papildoma nauda ir galimybės.

Tačiau, nors kai kurios valstybės narės ir asocijuotosios šalys jau įvykdė savo tikslus (būtent Estija, Vokietija, Airija, Nyderlandai, Suomija, Švedija, Jungtinė Karalystė, Islandija, Lichtenšteinas ir Šveicarija), perkėlimo į Europos Sąjungą pastangos tebėra netolygios. Devynios valstybės narės (Bulgarija, Kipras, Graikija, Kroatija, Malta, Lenkija, Rumunija, Slovakija ir Slovėnija) dar nepradėjo vykdyti perkėlimo į Europos Sąjungą pagal esamus ES lygmens mechanizmus.

Iš Turkijos į ES perkeltų asmenų skaičius (kuris įtrauktas į bendrą perkeltų asmenų skaičių) toliau didėjo; nuo paskutinės ataskaitos pateikimo į ES perkelti 1 077 sirai. Pagal ES ir Turkijos pareiškimą saugi ir teisėta kelionė į Europą užtikrinta jau iš viso 5 695 Sirijos pabėgėliams. Bendras likęs įsipareigotų perkelti iš Turkijos asmenų skaičius šiuo metu – 25 040. Rumunija rengiasi netrukus pirmą kartą perkelti asmenis pagal šį mechanizmą.

Nepaisant reikšmingos pažangos, valstybės narės, kurios dar toli gražu nepasiekė savo tikslų, ir valstybės narės, dar neatlikusios perkėlimo pagal ES mechanizmą, turėtų kuo greičiau suaktyvinti perkėlimo pastangas, kad prisidėtų prie bendrų pastangų užtikrinti asmenų, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, saugią ir teisėtą kelionę į ES ir įgyvendinti ES ir Turkijos pareiškimo nuostatas.

Pagrindiniai faktai

Dviem 2015 m. rugsėjo mėn. Tarybos sprendimais nustatyta laikina skubaus perkėlimo Europos Sąjungoje programa, pagal kurią valstybės narės įsipareigojo iš Italijos ir Graikijos perkelti asmenis, kuriems reikia tarptautinės apsaugos. Šie sprendimai dėl asmenų perkėlimo Europos Sąjungoje susiję su įsipareigojimu perkelti 98 255 asmenis, nes 2016 m. rugsėjo 29 d. Taryba priėmė 2-o Tarybos sprendimo dėl perkėlimo Europos Sąjungoje pakeitimą, kad 54 000 dar nepaskirtų vietų būtų skirtos teisėtai priimti sirams iš Turkijos į ES.

2015 m. birželio 8 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl Perkėlimo į ES programos, o 2015 m. liepos 20 d. valstybės narės susitarė į ES perkelti 22 504 asmenis, kuriems akivaizdžiai reikia tarptautinės apsaugos.

2016 m. kovo 7 d. Europos Vadovų Taryba paragino greičiau vykdyti perkėlimą Europos Sąjungoje ir taip pagerinti humanitarinę padėtį Graikijoje. Spalio 20 ir 21 d. išvadose Europos Vadovų Taryba dar kartą paragino imtis papildomų veiksmų, siekiant sparčiau įgyvendinti perkėlimo Europos Sąjungoje ir į Europos Sąjungą programas, atsižvelgiant į tai, kad reikia skubiai suteikti paramą Graikijai ir Italijai. Gruodžio 15 d. Europos Vadovų Taryba patvirtino ES ir Turkijos pareiškimo įgyvendinimo bendrą veiksmų planą, į kurį įtrauktas tikslas, kad kas mėnesį iš Graikijos bus perkeliama 3 000 asmenų, ir kuriame dar kartą paraginta dėti daugiau pastangų, kad asmenys, ypač nelydimi nepilnamečiai, būtų sparčiau perkeliami ir būtų sparčiau vykdomos esamos perkėlimo į ES programos.

2016 m. kovo 18 d. ES ir Turkijos pareiškime numatyta, kad į Turkiją sugrąžinus vieną sirą iš Graikijos salų, kitas siras bus perkeltas iš Turkijos į ES. Šis principas taikomas nuo 2016 m. balandžio 4 d. Pirmenybė teikiama migrantams, kurie anksčiau nebuvo atvykę arba nebandė atvykti į ES neteisėtai.

2016 m. liepos 13 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl nuolatinės Perkėlimo į ES sistemos, kad būtų nustatytos bendros standartinės perkeltinų asmenų atrankos procedūros ir bendras į ES perkeltų asmenų apsaugos statusas, kad ateityje Europos lygmens perkėlimo į ES priemones būtų galima supaprastinti ir labiau sutelkti.

2016 m. kovo 16 d. Komisija priėmė Pirmąją perkėlimo Europos Sąjungoje ir perkėlimo į Europos Sąjungą ataskaitą. Antroji, trečioji, ketvirtoji, penktoji, šeštoji, septintoji, aštuntoji, devintoji, dešimtoji ir vienuoliktoji ataskaitos priimtos atitinkamai 2016 m. balandžio 12 d., gegužės 18 d., birželio 15 d., liepos 13 d., rugsėjo 28 d., lapkričio 9 d., gruodžio 8 d., 2017 m. vasario 28 d., kovo 2 d. ir balandžio 12 d.

Daugiau informacijos

Komunikatas „Dvyliktoji perkėlimo Europos Sąjungoje ir perkėlimo į Europos Sąjungą ataskaita“

1 priedas. Perkėlimas iš Graikijos

2 priedas. Perkėlimas iš Italijos

3 priedas. Perkėlimas iš Italijos ir Graikijos

4 priedas. Perkėlimo į ES padėtis

INFORMACIJOS SUVESTINĖ. Perkėlimas Europos Sąjungoje ir perkėlimas į Europos Sąjungą

INFORMACIJOS SUVESTINĖ. Pabėgėlių krizės valdymas. ES finansinė parama Graikijai

Europos migracijos darbotvarkė

Tarybos sprendimas dėl 40 000 asmenų perkėlimo iš Italijos ir Graikijos

Tarybos sprendimas dėl 120 000 asmenų perkėlimo iš Italijos ir Graikijos

2016 m. rugsėjo 29 d. Tarybos sprendimas (ES) 2016/1754, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2015/1601, kuriuo Italijos ir Graikijos labui nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje

Tarybos išvados dėl 20 000 asmenų, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, perkėlimo į ES

2016 m. kovo 18 d. ES ir Turkijos pareiškimas

 

[1] Belgija, Čekija, Danija, Vokietija, Estija, Prancūzija, Islandija, Airija, Italija, Latvija, Lichtenšteinas, Lietuva, Nyderlandai, Norvegija, Austrija, Portugalija, Ispanija, Suomija, Švedija, Šveicarija ir Jungtinė Karalystė.

IP/17/1302

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar