Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Sisäiset siirrot ja uudelleensijoittaminen: Komissio kehottaa kaikkia EU-maita täyttämään velvoitteensa

Strasbourg 16. toukokuuta 2017

Komissio on tänään hyväksynyt turvapaikanhakijoiden sisäisiä siirtoja ja pakolaisten uudelleensijoittamista koskevan 12. kertomuksensa, joka kattaa 12.4.2017 jälkeiset toimet.

EU-maat ovat tehostaneet toimiaan, ja vuonna 2017 on tähän mennessä siirretty EU:n sisällä 18 129 henkilöä. Määrä on lähes yhtä suuri kuin vuonna 2016 yhteensä. Tämä osoittaa, että siirtojärjestelmä toimii, jos EU-mailla on aitoa yhteistyöhenkeä ja tahtoa toimia yhteisten sopimusten mukaisesti. Maakohtaiset erot ovat kuitenkin suuria: osa maista toimii aktiivisesti ja säännöllisesti, mutta osa ei ole tehnyt vielä yhtäkään sisäistä siirtoa eikä siis ole täyttänyt oikeudellisia velvoitteitaan. EU-maat ovat edistyneet hyvin myös pakolaisten uudelleensijoittamisessa. Yhteensä 16 163 henkilölle on tähän mennessä tarjottu turvallinen ja laillinen saapumisväylä EU:hun. Se on yli kaksi kolmasosaa määrästä, josta on sovittu EU:n järjestelmän puitteissa. Tässä kertomuksessa käsitellään aiempien suositusten pohjalta etenkin niitä EU-maita, jotka eivät ole täyttäneet sitoumuksiaan.

”Tähänastiset tulokset osoittavat, että EU:n sisäinen turvapaikanhakijoiden siirtojärjestelmä toimii, jos vain jäsenmailla on tahoa panna se täytäntöön”, toteaa muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasioista vastaava EU-komissaari Dimitris Avramopoulos. ”Mutta järjestelmä ei voi toimia vain harvojen varassa. Oikeudellinen, poliittinen ja moraalinen yhteisvastuu ei jätä tulkinnan varaa. Kehotankin kaikkia jäsenmaita, jotka ovat toistaiseksi laistaneet velvoitteistaan, täyttämään ne heti. Uudelleensijoitettujen pakolaisten määrä on suuri, ja se on hyvä esimerkki tehokkaan EU-tason yhteistyön ja koordinoinnin hyödyistä. Sisäisissä siirroissa olisi korkea aika saavuttaa vastaavaa”,Avramopoulos jatkaa.

Sisäiset siirrot

Turvapaikanhakijoiden siirrot EU:n sisällä ovat lisääntyneet edelleen. Edellisen raportointijakson jälkeen on siirretty yhteensä 2 078 henkilöä (1 368 Kreikasta ja 710 Italiasta). 12.5.2017 mennessä on toteutettu yhteensä 18 418 siirtoa, joista 5 711 Italiasta ja 12 707 Kreikasta. Vaikka kehitys onkin ollut myönteistä, nykyinen sisäisten siirtojen vauhti ei kuitenkaan riitä täyttämään tavoitteita eikä tällä tahdilla siis saada kaikkia sisäisten siirtojen piiriin kuuluvia siirretyiksi tulevien kuukausien aikana.

Kreikassa on nyt 12 400 rekisteröityä sisäisen siirron hakijaa, eikä määrän odoteta juuri kasvavan. Italiassa sen sijaan on huolehdittava siitä, että kaikki sisäisten siirtojen piiriin kuuluvat rekisteröidään. Italiassa on rekisteröity 2 500 hakijaa, ja lähiaikoina on määrä rekisteröidä vielä 700 hakijaa sekä yli 1 100 tänä vuonna maahan saapunutta eritrealaista. Kaiken kaikkiaan sisäisten siirtojen piiriin kuuluvia on Kreikassa ja Italiassa kuitenkin selvästi vähemmän kuin neuvoston päätöksissä ennakoitiin. Tähänastisen kehityksen valossa heidät kaikki on täysin mahdollista siirtää syyskuuhun 2017 mennessä, jos muut EU-maat osoittavat poliittista tahtoa ja ryhtyvät määrätietoisesti toteuttamaan yhteisesti sovittuja toimia. Oikeudellinen velvoite Kreikasta ja Italiasta tapahtuviin siirtoihin on joka tapauksessa voimassa vielä syyskuun jälkeenkin.

Vaikka useimmat EU-maat antavat vastaanottolupauksia ja ottavat vastaan siirrettäviä henkilöitä säännöllisesti, Unkari, Puola ja Itävalta eivät ole vielä lainkaan osallistuneet sisäisiin siirtoihin. Tämä on vastoin maiden oikeudellisia velvoitteita eikä vastaa Kreikalle ja Italialle annettuja sitoumuksia eikä oikeudenmukaista vastuunjakoa. Lisäksi Tšekki ei ole osallistunut siirtojärjestelmän toimintaan lähes vuoteen. Itävalta on kuitenkin antanut virallisen lupauksen ottaa vastaan 50 turvapaikanhakijaa Italiasta, mitä komissio pitää myönteisenä.

Komission kertomuksen suositukset on suunnattu ennen muuta niille EU-maille, jotka eivät ole vielä toteuttaneet neuvoston päätöksiä: Unkarin ja Puolan olisi aloitettava vastaanottolupausten tekeminen ja siirrot välittömästi, Tšekin olisi jatkettava siirrettävien henkilöiden vastaanottamista viipymättä ja Itävallan tulisi Italian lisäksi aloittaa vastaanottolupausten antaminen myös Kreikalle.

Myös muille EU-maille annetaan suosituksia neuvoston päätösten täytäntöönpanon tehostamisesta:

  • Bulgarian ja Slovakian olisi sovellettava tulijoiden valintaan joustavampia ehtoja ja aloitettava siirrettävien henkilöiden vastaanotto Italiasta mahdollisimman pian.
  • Irlannin ja Viron pitäisi yrittää päästä Italian kanssa ylimääräisten turvallisuushaastattelujen osalta molempia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun, jotta siirrot voitaisiin aloittaa mahdollisimman pian.
  • Useita maita kehotetaan lisäämään kuukausittaisten vastaanottolupausten määrää (Espanjaa, Belgiaa ja Kroatiaa sekä Kreikan että Italian osalta, Saksaa, Romaniaa ja Slovakiaa Kreikan osalta ja Ranskaa Italian osalta). Kyprosta kehotetaan aloittamaan uudestaan vastaanottolupausten antaminen ja siirrot Italian osalta.
  • Sisäisten siirtojen kohdemaiden pitäisi kaiken kaikkiaan panostaa enemmän hakemusten käsittelyyn, välttää liian tiukkoja tulijoiden valintapreferenssejä ja keventää vaatimuksia, jotka viivästyttävät siirtomenettelyjä, sekä asettaa etusijalle haavoittuvassa asemassa olevat, kuten ilman huoltajaa olevat alaikäiset hakijat.
  • Italian tulisi kiireesti nopeuttaa menettelyjään, jotta sisäisten siirtojen piiriin kuuluvien henkilöllisyys tarkistetaan ja heidät saadaan rekisteröidyiksi mahdollisimman pian. Lisäksi Italian olisi varmistettava, että siirtoihin oikeutetut uudet turvapaikanhakijat ohjataan järjestelmällisesti siirtokeskuksiin. Komissio osoitti hiljattain 15,33 miljoonaa euroa hätäapua siirtojärjestelmän toiminnan tehostamiseen Italiassa.

Komissio kehottaa EU-maita noudattamaan suosituksia ja nopeuttamaan EU:n sisäisiä siirtoja huomattavasti keskinäisen yhteistyön ja luottamuksen hengessä ennen seuraavan kertomuksen laatimista kesäkuussa 2017. Lisäksi niiden maiden, joihin ei ole vielä siirretty yhtäkään turvapaikanhakijaa tai jotka eivät ole antaneet Italialle ja Kreikalle vastaanottolupauksia lähes vuoteen, olisi ryhdyttävä toimeen välittömästi ja viimeistään ensi kuun aikana. Jos toimia ei toteuteta, komissio ilmoittaa kesäkuun kertomuksessa, käyttääkö se perussopimusten mukaisia valtuuksiaan ja käynnistääkö se rikkomismenettelyn. Komissio on edelleen valmis auttamaan EU-maita täyttämään velvoitteensa.

Uudelleensijoittaminen

EU:n uudelleensijoittamisjärjestelmän toteutus etenee suunnitellusti. 12.5.2017 mennessä on uudelleensijoitettu 16 163 henkilöä 21 maahan[1]. Näin yli kaksi kolmasosaa järjestelmän puitteissa sovituista 22 504 henkilön uudelleensijoittamisista on jo toteutettu. 10.4.2017 jälkeen EU-maihin on sijoitettu 671 henkilöä lähinnä Turkista, mutta myös Jordaniasta ja Libanonista. Määrät ovat huomattava verrattuna siihen, minkä verran EU-maat sijoittivat pakolaisia vuosina 2014 ja 2015 kansallisten tai monenvälisten järjestelmien kautta. Tämä osoittaa selvästi EU-tason yhteistyön ja koordinoinnin lisäarvon ja potentiaalin.

Osa EU-maista ja assosioituneista maista on jo täyttänyt tavoitteensa (Suomi, Viro, Saksa, Irlanti, Alankomaat, Ruotsi, Yhdistynyt kuningaskunta, Islanti, Liechtenstein ja Sveitsi), mutta vastuu jakautuu edelleen epätasaisesti. Yhdeksän maata (Bulgaria, Kypros, Kreikka, Kroatia, Malta, Puola, Romania, Slovakia ja Slovenia) ei ole vielä lainkaan aloittanut EU:n nykyisten järjestelmien edellyttämää uudelleensijoittamista.

Turkista tulevien uudelleensijoittaminen edistyy edelleen hyvin, sillä viimeisimmän kertomuksen jälkeen Eurooppaan on sijoitettu 1 077 syyrialaista. Tämä määrä sisältyy uudelleensijoitettujen kokonaismäärään. EU:n ja Turkin julkilausuman nojalla on nyt tarjottu turvallinen ja laillinen saapumisväylä Eurooppaan yhteensä 5 695:lle Syyrian pakolaiselle. Turkista on luvattu sijoittaa vielä yhteensä 25 040 henkilöä. Romanian on määrä ottaa lähiaikoina vastaan ensimmäiset pakolaiset tämän järjestelmän kautta.

Vaikka uudelleensijoittamisessa on edistytty huomattavasti, EU-maiden, jotka ovat vielä kaukana tavoitteistaan tai jotka eivät ole vielä ottaneet yhtäkään pakolaista vastaan tässä järjestelmässä, olisi aktivoiduttava mahdollisimman nopeasti. Myös niiden on annettava panoksensa yhteistyöhön, jolla kansainvälisen suojelun tarpeessa oleville tarjotaan turvallinen ja laillinen saapumisväylä Eurooppaan EU:n ja Turkin julkilausuman nojalla.

Tausta

Turvapaikanhakijoiden väliaikainen hätäsiirtojärjestelmä luotiin kahdella neuvoston päätöksellä syyskuussa 2015. Niissä EU-maat sitoutuivat siirtämään alueelleen kansainvälisen suojelun tarpeessa olevia henkilöitä Italiasta ja Kreikasta. Sisäisistä siirroista tehdyt päätökset koskevat sitoumusta siirtää 98 255 henkilöä sen jälkeen, kun neuvosto hyväksyi 29.9.2016 annettuun toiseen sisäisiä siirtoja koskevaan neuvoston päätökseen muutoksen, jonka nojalla 54 000 vielä kohdentamatonta paikkaa voidaan käyttää syyrialaisten vastaanottamiseen Turkista EU:n alueelle.

Komissio teki 8.6.2015 ehdotuksen EU:n uudelleensijoitusjärjestelmän perustamisesta. Sen jälkeen 20.7.2015 EU-maat sopivat, että 22 504 kansainvälistä suojelua tarvitsevaa henkilöä sijoitetaan EU:n alueelle.

Eurooppa-neuvoston kokouksessa 7.3.2016 vaadittiin EU:n sisäisten siirtojen nopeuttamista Kreikan humanitaarisen tilanteen helpottamiseksi. Eurooppa-neuvoston 20.–21.10.2016 pidetyn kokouksen päätelmissä kehotettiin EU-maita kiireellisesti vauhdittamaan sisäisiä siirtoja ja uudelleensijoittamista Kreikan ja Italian tukemiseksi. Eurooppa-neuvoston kokouksessa 15.12.2016 vahvistettiin EU:n ja Turkin julkilausuman täytäntöönpanoa koskeva yhteinen toimintasuunnitelma, jonka tavoitteena oli 3 000 henkilön siirtäminen kuukausittain Kreikasta. Lisäksi EU-maita kehotettiin jälleen nopeuttamaan sisäisiä siirtoja etenkin ilman huoltajaa olevien alaikäisten osalta sekä tehostamaan nykyisiä uudelleensijoittamisjärjestelmiä.

EU:n ja Turkin julkilausuman (18.3.2016) mukaan jokaista Kreikan saarilta Turkkiin palautettua syyrialaista kohti EU sijoittaa uudelleen yhden syyrialaisen Turkista EU:n alueelle. Tätä periaatetta on sovellettu 4.4.2016 alkaen. Etusijalle asetetaan ne, jotka eivät ole aikaisemmin tulleet tai yrittäneet tulla EU:hun sääntöjenvastaisesti.

Komissio teki 13.7.2016 ehdotuksen pysyvästä EU:n uudelleensijoittamiskehyksestä. Sen avulla halutaan vahvistaa yhteiset vakiomenettelyt hakijoiden valintaa varten sekä yhteinen suojeluasema EU:n alueelle uudelleensijoitettaville henkilöille. Näin EU:n uudelleensijoittamistoimia voitaisiin jatkossa keventää ja kohdentaa paremmin.

Komission ensimmäinen kertomus sisäisistä siirroista ja uudelleensijoittamisesta hyväksyttiin 16.3.2016. Sen jälkeen on julkaistu seuraavat kertomukset: 2. kertomus (12.4.2016)3. kertomus (18.5.2016)4. kertomus (15.6.2016)5. kertomus (13.7.2016)6. kertomus (28.9.2016)7. kertomus (9.11.2016), 8. kertomus (8.12.2016), 9. kertomus (28.2.2017), 10. kertomus (2.3.2017), 11. kertomus (12.4.2017).

Lisätietoa

Tiedonanto: Komission 12. kertomus sisäisistä siirroista ja uudelleensijoittamisesta

Liite 1: Siirrot Kreikasta

Liite 2: Siirrot Italiasta

Liite 3: Siirrot Italiasta ja Kreikasta

Liite 4: Uudelleensijoittaminen – tilannekatsaus

Tietosivu: Sisäiset siirrot ja uudelleensijoittaminen

Tietosivu: Pakolaiskriisin hallinta – EU:n taloudellinen tuki Kreikalle

Euroopan muuttoliikeagenda

Neuvoston päätös 40 000 henkilön siirtämisestä Kreikasta ja Italiasta

Neuvoston päätös 120 000 henkilön siirtämisestä Kreikasta ja Italiasta

Neuvoston päätös (EU) 2016/1754, annettu 29 päivänä syyskuuta 2016, Italian ja Kreikan hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden käyttöön ottamisesta annetun päätöksen (EU) 2015/1601 muuttamisesta

Neuvoston päätelmät 20 000:n selvästi kansainvälisen suojelun tarpeessa olevan henkilön uudelleensijoittamisesta

EU:n ja Turkin julkilausuma (18.3.2016)

 

[1]Suomi, Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Islanti, Italia, Itävalta, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Norja, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, Sveitsi, Tanska, Tšekki, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta.

IP/17/1302

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar