Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Ümberpaigutamine ja ümberasustamine: komisjon kutsub kõiki liikmesriike tegutsema ja täitma oma kohustusi

Strasbourg, 16. mai 2017

Komisjon võttis täna vastu kaheteistkümnenda eduaruande ELi ümberpaigutamis- ja ümberasustuskavade kohta. Selles hinnatakse alates 12. aprillist 2017 võetud meetmeid.

Tänu liikmesriikide suurematele jõupingutustele on 2017. aastal siiani ümber paigutatud peaaegu sama palju inimesi kui terve 2016. aasta jooksul. Praeguseks on kokku ümber paigutatud 18 418 inimest, mis tõendab, et ümberpaigutamine on võimalik, kui ausa koostöö vaimus näidatakse üles tahet täita ühiseid kokkuleppeid. Kuigi enamik liikmesriike on aktiivsed ja osalevad korrapäraselt ümberpaigutamises, ei ole teatavad liikmesriigid veel üldse inimesi ümber paigutanud, rikkudes seeläbi oma juriidilist kohustust. Liikmesriikide edusammud ümberasustamise valdkonnas on märkimisväärsed: seni on 16 163 inimesele pakutud turvalist ja seaduslikku võimalust ümberasumiseks, mis moodustab rohkem kui kaks kolmandikku ELi kava alusel kokku lepitud ümberasustamisest. Eelmise kuu soovitustele tuginedes keskendub tänane aruanne eelkõige neile liikmesriikidele, kes ei täida oma kohustusi.

Rände, siseasjade ja kodakondsuse volinik Dimitris Avramopoulos ütles: „Siiani saavutatud tulemused tõendavad, et kui liikmesriigid näitavad üles tahet ja meelekindlust, siis on ümberpaigutamine võimalik. Ümberpaigutamiskava eesmärke ei saa saavutada ainult üksikute liikmesriikide panuse abil. Õiguslikku, poliitilist ja moraalset solidaarsust ei saa mitmeti tõlgendada. Kutsun liikmesriike, kes ei ole seda siiani süstemaatiliselt teinud, üles alustama viivitamata oma kohustuste täitmist. Ümberasustamise koondnäitajad näitavad, mida ELi tasandil toimuva suurema koostöö ja koordineerimise abil saab tegelikkuses saavutada. On viimane aeg jõuda samale tasemele ka ümberpaigutamise puhul.“

Ümberpaigutamine

Ümberpaigutamise valdkonnas on jätkuvalt saavutatud positiivseid tulemusi ja pärast eelmise aruande avaldamist on ümber paigutatud täiendavad 2078 inimest (1368 Kreekast ja 710 Itaaliast). 12. mai seisuga on kokku ümber paigutatud 18 418 inimest, neist 5711 Itaaliast ja 12 707 Kreekast. Jätkuvast edust hoolimata on praegune tempo siiski liiga aeglane, et saavutada seatud eesmärgid ja tagada kõigi ümberpaigutamise tingimustele vastavate inimeste ümberpaigutamine lähikuudel.

Praegu on Kreekas registreeritud 12 400 ümberpaigutamise taotlejat ja see arv tõenäoliselt palju ei muutu, aga Itaalia peab ikka veel tagama, et registreeritakse kõik ümberpaigutamise tingimustele vastavad inimesed. Lisaks praegu Itaalias registreeritud 2500 ümberpaigutamise kandidaadile registreeritakse eeldatavasti peagi veel 700 inimest ning samuti 2017. aastal Itaaliasse saabunud rohkem kui 1100 eritrealast. Kuivõrd nendes kahes riigis viibivate ümberpaigutamise tingimustele vastavate inimeste koguarv on palju väiksem nõukogu otsustes ette nähtust, ja võttes arvesse siiani tehtud edusamme, on siiski täiesti võimalik paigutada kõik tingimustele vastavad inimesed ümber 2017. aasta septembriks, kui liikmesriigid näitavad poliitilist tahet ja tegutsevad kindlameelselt, et täita ühised kokkulepped. Igal juhul ei kaota juriidiline kohustus paigutada ümber Kreekas ja Itaalias viibivad tingimustele vastavad inimesed pärast septembrit kehtivust.

Enamik liikmesriikidest tegutsevad nüüd aktiivselt ning võtavad korrapäraselt kohustusi ja paigutavad inimesi ümber – ainsad liikmesriigid, kes ei ole veel kedagi ümber paigutanud, on Ungari, Poola ja Austria. Nad rikuvad seeläbi oma juriidilisi kohustusi, Kreeka ja Itaalia ees võetud kohustusi ning ei jaga õiglaselt vastutust. Austria on siiski võtnud ametliku kohustuse paigutada Itaaliast ümber 50 inimest. Komisjon tunneb selle otsuse üle heameelt. Lisaks sellele ei ole Tšehhi Vabariik peaaegu ühe aasta jooksul kavas osalenud.

Seetõttu on tänases aruandes esitatud soovitused suunatud peamiselt neile liikmesriikidele, kes ei ole veel nõukogu otsuseid rakendanud. Eelkõige kutsutakse Ungarit ja Poolat viivitamata kohustusi võtma ja inimesi ümber paigutama, Tšehhi Vabariiki viivitamata uuesti inimesi ümber paigutama ning Austriat, kes on nüüd hakanud võtma kohustusi Itaalia ees, võtma kohustusi ka Kreeka ees.

Esitatakse ka soovitusi, et julgustada nõukogu otsuste tulemuslikumat rakendamist teistes liikmesriikides:

  • Bulgaaria ja Slovakkia peaksid olema eelistuste puhul paindlikumad ja alustama võimalikult kiiresti Itaaliast ümberpaigutamist;
  • Iirimaa ja Eesti peaksid koostöös Itaaliaga leidma mõlemale poolele sobiva lahenduse täiendavate julgeolekuküsitluste korraldamise küsimuses, et alustada ümberpaigutamist võimalikult kiiresti;
  • mitu liikmesriiki (Hispaania, Belgia ja Horvaatia nii Itaalia kui ka Kreeka puhul, Saksamaa, Rumeenia ja Slovakkia Kreeka puhul ning Prantsusmaa Itaalia puhul) peaksid suurendama oma igakuiseid kohustusi ning Küpros peaks alustama võimalikult kiiresti uuesti Itaalia ees kohustuste võtmist ja ümberpaigutamist;
  • ümberpaigutavad liikmesriigid ühiselt peaksid suurendama oma võimekust menetleda taotlusi, vältima liigselt piiravaid eelistusi ja viivitusi ning vähendama nõudeid, mis põhjustavad viivitusi üleviimismenetluse käigus, ning omistama suuremat tähtsust haavatavate taotlejate, eelkõige saatjata alaealiste taotlustele;
  • lisaks sellele peaks Itaalia viivitamata kiirendama kõigi tingimustele vastavate taotlejate tuvastamise ja registreerimise menetlust, registreerima võimalikult kiiresti kõik tingimustele vastavad taotlejad ja tagama, et Itaaliasse saabuvad ümberpaigutamise tingimustele vastavad inimesed suunatakse korrakohaselt sihtotstarbelistesse ümberpaigutamispunktidesse. Komisjon eraldas hiljuti 15,33 miljonit eurot hädaabi, et parandada Itaalia ümberpaigutamiskava toimimist.

Komisjon kutsub liikmesriike järgima vastastikuse koostöö ja usalduse põhimõtete kohaselt soovitusi ja märkimisväärselt kiirendama ümberpaigutamiseks tehtud jõupingutusi enne 2017. aasta juunis avaldatavat järgmist aruannet. Komisjon kustub samuti neid liikmeriike, kes ei ole veel kedagi ümber paigutanud või kes ei ole võtnud peaaegu terve aasta jooksul kohustusi Itaalia ja Kreeka ees, tegema seda viivitamata ja vähemalt järgmise kuu jooksul. Kui seda ei tehta, siis esitab komisjon järgmises aruandes juunis oma seisukoha aluslepingutest tulenevate volituste kasutamise ja eelkõige rikkumismenetluse algatamise kohta. Komisjon on valmis liikmesriike aitama kohustuste täitmiseks vajalike edusammude tegemisel.

Ümberasustamine

Ümberasustamiskava täitmine läheb plaanikohaselt. 12. maiks on 16 163 inimest ümber asustatud 21 riiki[1]. Seega on juba ümber asustatud üle kahe kolmandiku ELi ümberasustamiskavas kokkulepitud 22 504 inimesest. Alates 10. aprillist 2017 on ümber asustatud 671 inimest peamiselt Türgist, aga ka Jordaaniast ja Liibanonist. 2014. ja 2015. aastal riiklike või mitmepoolsete kavade alusel liikmesriikides ümber asustatud inimeste piiratud arvuga võrreldes on seega tehtud märkimisväärseid edusamme, mis näitab selgelt ELi tasandil toimuva suurema koostöö ja koordineerimise lisaväärtust ning potentsiaali ümberasustamise valdkonnas.

Kuigi osa liikmesriike ja assotsieerunud liike (Eesti, Saksamaa, Iirimaa, Madalmaad, Soome, Rootsi, Ühendkuningriik, Island, Liechtenstein ja Šveits) on oma kohustuse juba täitnud, on ümberasustamisse panustatud erineval määral. Üheksa liikmesriiki (Bulgaaria, Küpros, Kreeka, Horvaatia, Malta, Poola, Rumeenia, Slovakkia ja Sloveenia) ei ole ümberasustamist ELi ümberasustamiskava raames veel alustanud.

Jätkuvalt suureneb ka Türgist toimuvate ümberasustamiste tempo ja ümber asustatud inimeste koguarv: pärast viimast aruannet on ümber asustatud 1077 süürlast. ELi-Türgi avalduse alusel on antud turvaline ja seaduslik võimalus Euroopasse pääsemiseks 5695 Süüria pagulasele. Türgist ümberasustamise kohustuste alusel on veel ümber asustamata 25 040 inimest ning Rumeenia valmistub lähitulevikus selle mehhanismi alusel esmakordselt inimesi ümber asustama.

Kuigi edu on märgatav, peaksid suurendama oma jõupingutusi liikmesriigid, kes on oma eesmärkide saavutamisest veel kaugel, ja ka need liikmesriigid, kes ei ole ELi kava kohaselt ümber asustanud veel ühtegi inimest. Asudes võimalikult kiiresti täitma oma kohustusi, toetavad nad ühist eesmärki pakkuda turvalist ja seaduslikku võimalust pääseda ELi neile inimestele, kes vajavad rahvusvahelist kaitset, ning aitavad rakendada ELi-Türgi avaldust.

Taustteave

Ajutine hädaolukorras ümberpaigutamise kava kehtestati septembris 2015 kahe nõukogu otsusega, milles liikmesriigid võtsid endale kohustuse paigutada Itaaliast ja Kreekast ümber rahvusvahelist kaitset vajavad isikud. Ümberpaigutamist käsitlevad otsused hõlmavad kohustust paigutada ümber 98 255 inimest pärast seda, kui nõukogu võttis 29. septembril 2016 vastu teise ümberpaigutamist käsitleva otsuse muudatuse, mille kohaselt saab seni eraldamata 54 000 kohta kasutada selleks, et võtta süürlasi seaduslikult Türgist ELi vastu.

8. juunil 2015 võttis komisjon vastu ettepaneku Euroopa ümberasustamiskava kohta, millele järgnes liikmesriikide 20. juuli 2015. aasta kokkulepe asustada ümber 22 504 selgelt rahvusvahelist kaitset vajavat inimest.

7. märtsil 2016 kutsus Euroopa Ülemkogu üles ümberpaigutamist kiirendama, et leevendada humanitaarolukorda Kreekas. Oma 20. ja 21. oktoobri järeldustes kordas Euroopa Ülemkogu üleskutset kiirendada ümberpaigutamis- ja ümberasustamiskavade rakendamist, arvestades tungivat vajadust pakkuda tuge Kreekale ja Itaaliale. 15. detsembril kinnitas Euroopa Ülemkogu ühise tegevuskava ELi-Türgi avalduse rakendamiseks, mis hõlmas ka eesmärki paigutada Kreekast ümber 3000 inimest kuus, ning kordas oma üleskutset suurendada jätkuvalt jõupingutusi ümberpaigutamise kiirendamiseks, eelkõige saatjata alaealiste puhul, ning tõhustada olemasolevaid ümberasustamiskavasid.

ELi ja Türgi 18. märtsi 2016. aasta avalduses on sätestatud, et iga Kreeka saartelt Türgisse tagasi saadetud süürlase kohta asustatakse üks süürlane Türgist ümber ELi. Seda põhimõtet kohaldatakse alates 4. aprillist 2016. Eelistatakse neid rändajaid, kes ei ole varem ebaseaduslikult ELi sisenenud ega püüdnud seda teha.

13. juulil 2016 tegi komisjon ettepaneku alalise ELi ümberasustamisraamistiku kohta eesmärgiga kehtestada ühtsed standardmenetlused ümberasujate valimiseks ja ühine kaitsestaatus ELi ümber asustatud inimestele, et võimaldada ELil Euroopasse ümberasustamist edaspidi paremini suunata.

Komisjon võttis 16. märtsil 2016 vastu esimese aruande ümberpaigutamise ja ümberasustamise kohta. Teine aruanne võeti vastu 12. aprillil, kolmas 18. mail, neljas 15. juunil, viies 13. juulil, kuues 28. septembril, seitsmes 9. novembril, kaheksas 8. detsembril 2016, üheksas 28. veebruaril, kümnes 2. märtsil ning üheteistkümnes 12. aprillil 2017.

Lisateave

Teatis: kaheteistkümnes aruanne ümberpaigutamise ja ümberasustamise kohta

1. lisa: ümberpaigutamised Kreekast

2. lisa: ümberpaigutamised Itaaliast

3. lisa: ümberpaigutamised Itaaliast ja Kreekast

4. lisa: ümberasustamise hetkeseis

TEABELEHT: ümberpaigutamine ja ümberasustamine

TEABELEHT: pagulaskriisi haldamine: ELi rahaline abi Kreekale

Euroopa rände tegevuskava

Nõukogu otsus, mis käsitleb 40 000 inimese ümberpaigutamist Itaaliast ja Kreekast

Nõukogu otsus, mis käsitleb 120 000 inimese ümberpaigutamist Itaaliast ja Kreekast

Nõukogu 29. septembri 2016. aasta otsus (EL) 2016/1754, millega muudetakse otsust (EL) 2015/1601, millega kehtestatakse rahvusvahelise kaitse valdkonnas ajutised meetmed Itaalia ja Kreeka toetamiseks

Nõukogu järeldused 20 000 rahvusvahelist kaitset vajava isiku ümberasustamise kohta

ELi ja Türgi avaldus,18. märts 2016

 

[1] Belgia, Tšehhi Vabariik, Taani, Saksamaa, Eesti, Prantsusmaa, Island, Iirimaa, Itaalia, Läti, Liechtenstein, Leedu, Madalmaad, Norra, Austria, Portugal, Hispaania, Soome, Rootsi, Šveits ja Ühendkuningriik

IP/17/1302

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar