Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Omfordeling og genbosætning: Kommissionen opfordrer alle medlemsstater til at opfylde deres forpligtelser

Strasbourg, den 16. maj 2017

Kommissionen har i dag vedtaget den tolvte statusrapport om EU's nødomfordelings- og genbosætningsordninger. Heri vurderer den de foranstaltninger, der er truffet siden den 12. april 2017.

Takket være medlemsstaternes øgede indsats er der i 2017 allerede blevet omfordelt næsten lige så mange personer som i hele 2016. Det samlede antal omfordelinger er nu på 18 418, hvilket viser, at omfordelingsaktiviteterne fungerer, hvis der er vilje til at gøre som aftalt i en loyal samarbejdsånd. Selv om de fleste medlemsstater er aktive og regelmæssigt deltager i omfordelinger, er der dog medlemsstater, der stadig ikke har deltaget i nogen omfordelinger overhovedet trods deres retlige forpligtelse hertil. Hvad angår genbosætning, har medlemsstaterne fortsat gjort betydelige fremskridt, idet de hidtil har sikret 16 163 personer sikre og lovlige migrationsveje, hvilket svarer til over to tredjedele af de genbosætninger, der blev aftalt inden for rammerne af EU-ordningen. På grundlag af henstillingerne fra den foregående måned fokuseres der i dagens rapport især på de medlemsstater, der ikke opfylder deres forpligtelser.

Kommissær Dimitris Avramopoulos med ansvar for migration, indre anliggender og medborgerskab udtalte: "De hidtidige resultater viser, at hvis medlemsstaterne udviser vilje og beslutsomhed, kan genbosætningsordningen fungere. At den er velfungerende, kan ikke blot være nogle få medlemsstaters ansvar. Solidaritet kan hverken retligt, politisk eller moralsk tolkes på forskellig vis. Jeg opfordrer de medlemsstater, som systematisk ikke har opfyldt deres forpligtelser, til at begynde at gøre det nu. De samlede tal for genbosætninger viser, hvordan et styrket samarbejde og en øget koordinering på EU-plan i praksis kan give gode resultater, og det er på høje tid, at vi når samme resultat, hvad angår omfordeling."

Omfordeling

Den positive tendens, hvad angår omfordeling, er fortsat, idet yderligere 2 078 personer er blevet omfordelt siden sidste rapport (1 368 fra Grækenland og 710 fra Italien). Den 12. maj var der i alt foretaget 18 418 omfordelinger: 5 711 fra Italien og 12 707 fra Grækenland. Trods denne fortsat positive udvikling ligger antallet af omfordelinger dog fortsat under det, der er nødvendigt for at nå de mål, der skal sikre, at alle, der er berettiget til det, bliver omfordelt i de kommende måneder.

Det forventes, at det nuværende registrerede antal personer på 12 400 i Grækenland, som kan komme i betragtning til omfordeling, vil forblive stabilt, mens Italien stadig mangler at sikre, at alle de personer, der kan komme i betragtning til omfordeling, er registreret. Ud over de 2 500, der er registreret i Italien, og som skal omfordeles, forventes 700 samt mere end 1 100 eritreere, der er ankommet til Italien i 2017, snart at bliver registreret. Da det samlede antal personer, der kan komme i betragtning til omfordeling i de to lande ligger et godt stykke under det, der blev kalkuleret med i Rådets afgørelser, og i lyset af de hidtil konstaterede fremskridt er det imidlertid fuldt ud muligt at omfordele alle dem, der skal omfordeles inden september 2017, hvis medlemsstaterne udviser politisk vilje og beslutsomhed med hensyn til at gennemføre det, de i fællesskab er enedes om. Under alle omstændigheder vil den retlige forpligtelse til at omfordele de personer i Grækenland og Italien, der er berettiget hertil, ikke ophøre efter september måned.

Selv om de fleste medlemsstater har været aktive og givet tilsagn og regelmæssigt deltaget i omfordelinger, er Ungarn, Polen og Østrig fortsat de eneste medlemsstater, der ikke har modtaget en eneste person ved omfordeling. Dette er i strid med deres retlige forpligtelser, de tilsagn, der er givet til Grækenland og Italien, og princippet om en rimelig ansvarsdeling. Østrig har dog formelt givet tilsagn om at modtage 50 personer fra Italien ved omfordeling, hvilket er en beslutning, Kommissionen hilser velkommen. Tjekkiet har ikke deltaget aktivt i ordningen i næsten et år.

I den forbindelse fokuseres der i henstillingerne i dagens rapport hovedsageligt på de medlemsstater, som endnu ikke har gennemført Rådets afgørelser: Ungarn og Polen opfordres til straks at begynde at give tilsagn og deltage i omfordelingsordningen, Tjekkiet opfordres til snarest at begynde at deltage i omfordelingen, og Østrig, som nu er begyndt at give tilsagn til Italien, opfordres til at begynde at give tilsagn til Grækenland.

Henstillingerne har også til formål at fremme en mere effektiv gennemførelse af Rådets afgørelser i andre medlemsstater:

  • Bulgarien og Slovakiet bør udvise større fleksibilitet med hensyn til deres præferencer og begynde at deltage i omdelingen fra Italien snarest muligt.
  • Irland og Estland bør i samarbejde med Italien finde gensidigt acceptable løsninger, hvad angår supplerende sikkerhedsinterview, således at omfordelingen kan begynde snarest muligt.
  • En række medlemsstater bør øge de tilsagn, de giver hver måned (Spanien, Belgien og Kroatien til både Italien og Grækenland; Tyskland, Rumænien og Slovakiet til Grækenland og Frankrig til Italien), mens Cypern snarest muligt bør begynde at give tilsagn til Italien og deltage i omfordelingen.
  • Modtagerlandene bør som helhed øge deres kapacitet til at behandle ansøgninger, undgå at være alt for restriktive med hensyn til præferencer og forsinkelser og begrænse de krav, der medfører forsinkelser i overførselsproceduren, samt prioritere ansøgninger vedrørende sårbare ansøgere, navnlig uledsagede mindreårige.
  • Derudover bør Italien snarest muligt fremskynde procedurerne for at identificere og registrere alle migranter og sikre, at de personer, der ankommer til Italien og kan komme i betragtning til omfordeling, under ordentlige former videresendes til de særligt udpegede omfordelingscentre. Med henblik herpå har Kommissionen allerede ydet 15,33 mio. EUR i nødbistand for at forbedre den måde, hvorpå omfordelingsordningen fungerer i Italien.

Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at følge op på dens henstillinger og i væsentlig grad fremskynde deres omfordelingsindsats i en ånd af gensidigt samarbejde og tillid inden den næste rapport i juni 2017. Derudover opfordrer Kommissionen de medlemsstater, der endnu ikke har modtaget nogen omfordelte personer, eller som ikke har givet tilsagn til Italien og Grækenland i næsten et år, om straks og inden for næste måned at begynde at gøre det. Hvis de pågældende medlemsstater ingen foranstaltninger træffer, vil Kommissionen i sin næste rapport i juni gøre sin holdning klar ved at gøre brug af sine beføjelser i henhold til traktaten, navnlig hvad angår indledning af traktatbrudsprocedurer. Kommissionen er parat til at bistå medlemsstaterne med at gøre fremskridt med henblik på at opfylde deres forpligtelser.

Genbosætning

Genbosætningsordningen som helhed er fortsat på rette spor. Med 16 163 personer genbosat i 21 lande[1] pr. 12. maj er mere end to tredjedele af de aftalte 22 504 genbosætninger i henhold til EU's genbosætningsordning allerede sket. Siden den 10. april 2017 er 671 personer blevet genbosat, hovedsagelig fra Tyrkiet, men også fra Jordan og Libanon. Det udgør et vigtigt fremskridt i forhold til det begrænsede antal personer, medlemsstaterne genbosatte i 2014 og 2015 via nationale eller multilaterale ordninger, og det viser klart merværdien af og potentialet i forbindelse med samarbejde om og koordinering af genbosætning på EU-plan.

Nogle medlemsstater og associerede lande har allerede opfyldt deres mål (nemlig Estland, Tyskland, Irland, Nederlandene, Finland, Sverige, Det Forenede Kongerige, Island, Liechtenstein og Schweiz), men genbosætningsbestræbelserne er fortsat ujævnt fordelt. Ni medlemsstater (Bulgarien, Cypern, Grækenland, Kroatien, Malta, Polen, Rumænien, Slovakiet og Slovenien) er endnu ikke begyndt at modtage personer til omfordeling inden for rammerne af EU-ordningerne.

Antallet af genbosatte personer fra Tyrkiet, som indgår i det samlede tal for genbosætninger, vokser stadig, idet 1 077 syrere er blevet genbosat siden den sidste rapport. I alt 5 695 syriske flygtninge har nu fået sikker og lovlig adgang til Europa i henhold til erklæringen fra EU og Tyrkiet. Det samlede antal resterende tilsagn om genbosætninger fra Tyrkiet er nu på 25 040, mens Rumænien og Østrig er ved at forberede sig på inden kort tid at indlede genbosætninger via denne mekanisme for første gang.

Selv om der er gjort store fremskridt, bør de medlemsstater, der stadig er langt fra deres mål, og de medlemsstater, der endnu ikke har foretaget genbosætninger inden for rammerne af EU-ordningerne, hurtigst muligt sætte skub i deres genbosætningsindsats for at bidrage til de fælles anstrengelser for at tilbyde personer med behov for international beskyttelse sikre og lovlige adgangsveje til EU og for at gennemføre erklæringen mellem EU og Tyrkiet.

Baggrund

Den midlertidige nødomfordelingsordning blev fastlagt ved to rådsafgørelser i september 2015, hvorved medlemsstaterne forpligtede sig til at omfordele personer med behov for international beskyttelse fra Italien og Grækenland. Afgørelserne om omfordeling vedrører forpligtelsen til at omfordele 98 255 personer som følge af, at Rådet den 29. september 2016 vedtog en ændring til Rådets anden afgørelse om omfordeling. Ændringen havde til formål at frigøre 54 000 pladser, der endnu ikke var fordelt, således at syrere kan få lovlig adgang til EU fra Tyrkiet.

Den 8. juni 2015 vedtog Kommissionen et forslag om en EU-genbosætningsordning, der blev efterfulgt af en aftale mellem medlemsstaterne den 20. juli 2015 om at genbosætte 22 504 personer med et klart behov for international beskyttelse.

Det Europæiske Råds møde den 7. marts 2016 efterlyste man en hurtigere gennemførelse af omfordelingerne for at lette den humanitære situation i Grækenland. Det Europæiske Råd opfordrede i sine konklusioner af 20. og 21. oktober 2016 igen til yderligere handling for at fremskynde gennemførelsen af omfordelings- og genbosætningsordningerne i lyset af det akutte behov for støtte til Grækenland og Italien. På Det Europæiske Råds møde den 15. december 2016 blev den fælles handlingsplan om gennemførelsen af erklæringen fra EU og Tyrkiet, som indeholdt et omfordelingsmål for Grækenland på 3 000 overførsler om måneden, godkendt. Man opfordrede også igen medlemsstaterne til at intensivere deres bestræbelser for at fremskynde omfordelingen, især af uledsagede mindreårige, og de gældende genbosætningsordninger.

Det fremgår af erklæringen af 18. marts 2016 fra EU og Tyrkiet, at for hver syrer, der sendes tilbage til Tyrkiet fra de græske øer, vil en anden syrer fra Tyrkiet blive genbosat i EU. Dette princip gælder fra og med den 4. april 2016. Der gives prioritet til migranter, som ikke tidligere er indrejst eller har forsøgt at indrejse ulovligt i EU.

Den 13. juli 2016 foreslog Kommissionen en permanent EU-genbosætningsramme for at fastsætte et fælles sæt standardprocedurer for udvælgelsen af de personer, der kan blive genbosat, og en fælles beskyttelsesstatus for personer, der genbosættes i EU, samt at gøre den europæiske genbosætningsindsats mere fokuseret fremover.

Den 16. marts 2016 vedtog Kommissionen den første rapport om omfordeling og genbosætning. Den anden, tredje, fjerde, femte, sjette, syvende, ottende, niende, tiende og ellevte rapport blev vedtaget henholdsvis den 12. april, 18. maj, 15. juni, 13. juli, 28. september, 9. november, 8. december 2016 og den 28. februar, 2. marts og 12. april 2017.

Yderligere oplysninger

Meddelelse: Tolvte rapport om omfordeling og genbosætning

Bilag 1: Omfordelinger fra Grækenland

Bilag 2: Omfordelinger fra Italien

Bilag 3: Omfordelinger fra Italien og Grækenland

Bilag 4: Status over genbosætninger

FAKTABLAD: Omfordeling og genbosætning

FAKTABLAD: Håndtering af flygtningekrisen: EU's finansielle støtte til Grækenland

Den europæiske dagsorden for migration

Rådets afgørelse om omfordeling af 40 000 personer fra Italien og Grækenland

Rådets afgørelse om omfordeling af 120 000 personer fra Italien og Grækenland

Rådets afgørelse (EU) 2016/1754 af 29. september 2016 om ændring af afgørelse (EU) 2015/1601 om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland på området international beskyttelse

Rådets konklusioner om genbosætning af 20 000 personer, der har behov for international beskyttelse

Erklæringen fra EU og Tyrkiet af 18. marts 2016

 

[1] Belgien, Tjekkiet, Danmark, Tyskland, Estland, Frankrig, Island, Irland, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Nederlandene, Norge, Østrig, Portugal, Spanien, Finland, Sverige, Schweiz og Det Forenede Kongerige.

IP/17/1302

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar