Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Relokace a přesídlování: Komise vyzývá všechny členské státy k činnosti a plnění závazků

Štrasburk 16. května 2017

Komise dnes přijala svou dvanáctou zprávu o pokroku při provádění nouzového relokačního programu a programu přesídlování EU, v níž hodnotí opatření přijatá od 12. dubna 2017.

Díky zvýšenému úsilí členských států je dosavadní počet relokovaných osob v roce 2017 téměř stejně vysoký jako za celý rok 2016. Celkový počet relokací nyní činí 18 418, což je důkazem toho, že relokace funguje, pokud je vůle splnit to, co bylo společně a v duchu loajální spolupráce dohodnuto. Nicméně, přestože je většina členských států EU aktivní a pravidelně relokují, některé země bez ohledu na své právní závazky dosud nerelokovaly vůbec. V oblasti přesídlování členské státy opět dosáhly značného pokroku a bezpečnou a legální cestu zajistily již celkem 16 163 osobám, což přesahuje dvě třetiny dohodnutých přesídlení podle mechanismu EU. Dnešní zpráva vychází z doporučení vydaných minulý měsíc a zaměřuje se zejména na členské státy, které neplní své závazky.

Komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos uvedl: „Dosavadní výsledky jsou důkazem toho, že pokud je na straně členských států vůle a odhodlání, relokace může fungovat. Úspěch mechanismu relokace nemůže záviset jen na několika zemích. Právní, politická a morální solidarita má jen jeden výklad. Vyzývám členské státy, které systematicky neplní své povinnosti, aby tak začaly okamžitě činit. Z obecných čísel v oblasti přesídlování vyplývá, čeho lze díky posílené spolupráci a koordinaci na úrovni EU v praxi dosáhnout, a je nevyšší čas, abychom téhož dosáhli v oblasti relokace.“

Relokace

Příznivý vývoj v oblasti relokace pokračoval, jelikož od poslední zprávy bylo relokováno dalších 2 078 osob (1 368 z Řecka a 710 z Itálie). Ke dni 12. května bylo provedeno celkem 18 418 relokací: 5 711 z Itálie a 12 707 z Řecka. Navzdory pokračujícímu pokroku však současné tempo stále ještě nestačí k dosažení cílů, které byly stanoveny, aby byla v nadcházejících měsících zajištěna relokace všech způsobilých osob.

Zatímco podle předpokladů zůstane počet 12 400 žadatelů o relokaci z Řecka stabilní, je v Itálii stále ještě třeba zajistit, aby byli zaregistrováni všichni, kdo jsou k relokaci způsobilí. Kromě 2 500 uchazečů o relokaci dosud zaregistrovaných v Itálii se očekává, že se v brzké době zaregistruje dalších 700 osob, jakož i více než 1 100 Eritrejců, kteří do Itálie přišli v roce 2017. Celkový počet lidí způsobilých k relokaci v tuto chvíli v obou zemích však stále ještě zdaleka nedosahuje počtu, s nímž počítala rozhodnutí Rady, a vzhledem k pokroku, který byl dosud zaznamenán, je zcela reálné relokovat všechny způsobilé osoby do září 2017, prokáží-li členské státy politickou vůli a odhodlanost splnit to, k čemu se společně zavázaly. Právní závazek relokovat způsobilé osoby pobývající v Řecku a Itálii v září nekončí.

I když je nyní většina členských států aktivní, pravidelně přijímá závazky a provádí relokaci, Maďarsko, Polsko a Rakousko jsou i nadále jedinými členskými státy, které nerelokovaly ani jednu jedinou osobu. To je v rozporu s jejich právními povinnostmi, se závazky přijatými vůči Řecku a Itálii a se spravedlivým rozdělením odpovědnosti. Rakousko se však již formálně zavázalo relokovat 50 osob z Itálie a Komise toto rozhodnutí vítá. Kromě toho Česká republika byla v mechanismu téměř rok nečinná.

V tomto ohledu se doporučení v dnes vydané zprávě zaměřují zvlášť na členské státy, které dosud neprovedly rozhodnutí Rady a vyzývá se zejména Maďarsko a Polsko, aby okamžitě začaly přijímat závazky a relokovat, Česká republika, aby relokaci bez prodlení obnovila a Rakousko, které nyní zahájilo přijímání závazků týkajících se Itálie, aby začalo přijímat také závazky na relokaci z Řecka.

Doporučení jsou také adresována jiným členským státům EU s cílem motivovat efektivnější provádění rozhodnutí Rady v těchto zemích:

  • Bulharsko a Slovensko by měly projevit větší flexibilitu, pokud jde o preference, a měly by co nejdříve zahájit relokaci z Itálie,
  • Irsko a Estonsko by měly ve spolupráci s Itálií nalézt vzájemně přijatelná řešení, pokud jde o dodatečné bezpečnostní pohovory, aby mohly relokace co nejdříve začít,
  • řada členských států by měla zvýšit své měsíční závazky (Španělsko, Belgie a Chorvatsko jak pro Itálii, tak pro Řecko, Německo, Rumunsko a Slovensko pro Řecko a Francie pro Itálii) a Kypr by měl obnovit přijímání závazků pro Itálii a co nejdříve relokovat,
  • relokující členské státy by měly obecně zvýšit svou kapacitu pro zpracování žádostí, vyhnout se příliš restriktivním preferencím a prodlením a omezit požadavky, která působí zpoždění při přesunech, a měly by upřednostňovat žádosti týkající se zranitelných žadatelů, zejména nezletilých osob bez doprovodu,
  • dále je naléhavě nutné, aby Itálie co nejdříve urychlila postupy identifikace a registrace všech způsobilých žadatelů a zajistila, aby byly všechny osoby, které přijdou do Itálie a jsou způsobilé k relokaci, systematicky směrovány do zvláště vymezených relokačních center. Komise na zlepšení systému relokace v Itálii nedávno poskytla 15,33 milionu EUR na mimořádnou pomoc.

Komise vyzývá členské státy, aby následovaly její doporučení a do příští zprávy v červnu 2017 svou relokaci podstatně urychlily v duchu vzájemné spolupráce a důvěry. Komise navíc apeluje na členské státy, které dosud nikoho nerelokovaly, nebo téměř rok žádné závazky pro Itálii či Řecko nepřijaly, aby tak začaly činit okamžitě a do příštího měsíce. Nebudou-li přijata žádná opatření, upřesní Komise v příští zprávě, kterou vydá v červnu, své stanovisko k využití svých pravomoci podle Smluv, a zejména co se týče zahájení řízení o nesplnění povinnosti. Komise je připravena pomáhat členským státům při dosahování pokroku při plnění těchto povinností.

Přesídlování

Program přesídlování jako celek je i nadále na dobré cestě. Ke dni 12. května bylo přesídleno 16 163 osob do 21 zemí[1], což přesahuje dvě třetiny dohodnutých 22 504 přesídlení v rámci programu EU v oblasti přesídlování. Od 10. dubna 2017 bylo přesídleno 671 lidí převážně z Turecka, ale také z Jordánska a Libanonu. Ve srovnání s nízkým počtem lidí, které členské státy přesídlily prostřednictvím vnitrostátních nebo mnohostranných mechanismů v letech 2014 a 2015, to představuje významný pokrok a je jasným důkazem přidané hodnoty a potenciálu spolupráce a koordinace na úrovni EU.

Některé členské státy a přidružené země (konkrétně Estonsko, Německo, Irsko, Nizozemsko, Finsko, Švédsko, Spojené království, Island, Lichtenštejnsko a Švýcarsko) sice již své cíle splnily, úsilí je však stále nerovnoměrné. Devět členských států (Bulharsko, Kypr, Řecko, Chorvatsko, Malta, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko) musí ještě s přesídlováním v rámci současných mechanismů na úrovni EU začít.

Tempo přesídlování z Turecka, zahrnuté v celkovém počtu přesídlení, v uplynulých týdnech i nadále pokračovalo a od poslední zprávy bylo přesídleno 1 077 Syřanů. Bezpečná a legální cesta do Evropy na základě prohlášení EU a Turecka byla nyní zajištěna 5 695 syrským uprchlíkům. Celkový počet zbývajících závazků k přesídlení z Turecka nyní činí 25 040 a Rumunsko první přesídlení v rámci tohoto mechanismu v současné době připravuje.

Přestože bylo dosaženo značného pokroku, měly by členské státy, které zdaleka nedosahují svých cílů, a členské státy, které dosud relokaci v rámci programů EU neprovádí, zintenzivnit své úsilí, aby co nejdříve začaly přesídlování provádět, a přispěly tak ke společnému úsilí o zajištění bezpečné a legální cesty do EU pro osoby, které potřebují mezinárodní ochranu, a o provádění prohlášení EU a Turecka.

Souvislosti

Dočasný nouzový mechanismus pro relokace byl stanoven ve dvou rozhodnutích Rady v září 2015, v nichž se členské státy zavázaly relokovat z Itálie a Řecka osoby, které potřebují mezinárodní ochranu. Dne 29. září 2016 přijala Rada změnu druhého rozhodnutí Rady o relokaci, aby uvolnila 54 000 míst (celkový závazek podle uvedených rozhodnutí činí 98 255 relokací), která ještě nebyla přidělena, pro účely legálního přijímání Syřanů z Turecka do EU.

Dne 8. června 2015 přijala Komise návrh Evropského programu znovuusídlování a dne 20. července 2015 se členské státy dohodly přesídlit 22 504 osob, které jednoznačně potřebují mezinárodní ochranu.

Evropská rada dne 7. března 2016 vyzvala k urychlení relokací, aby se zmírnila problematická humanitární situace v Řecku. Ve svých závěrech ze dne 20. a 21. října zopakovala Evropská rada výzvu k urychlení realizace relokačních programů a programů přesídlování s ohledem na naléhavou potřebu pomoci Řecku a Itálii. Evropská rada dne 15. prosince přijala společný akční plán o provádění prohlášení EU a Turecka, který zahrnoval relokační cíl pro Řecko v objemu 3 000 přesunů měsíčně, a zopakovala výzvu k urychlení relokací, zvláště nezletilých osob bez doprovodu, a stávajících programů pro přesídlování.

V prohlášení EU a Turecka ze dne 18. března 2016 se stanoví, že za každého Syřana vráceného do Turecka z řeckých ostrovů bude jiný Syřan přesídlen z Turecka do EU. Tato zásada se uplatňuje od 4. dubna 2016. Přednost dostávají migranti, kteří do EU dosud nelegálně nevstoupili, ani se o to nepokusili.

Dne 13. července 2016 navrhla Komise trvalý rámec Unie pro přesídlování, aby zavedla společný soubor standardních postupů pro výběr kandidátů na přesídlení a společný status ochrany pro osoby přesídlené do EU. Cílem bylo zjednodušit a lépe zacílit úsilí, které bude v Evropě věnováno problematice přesídlování v budoucnu.

Dne 16. března 2016 přijala Komise první zprávu týkající se relokace a přesídlování. Druhá, třetí, čtvrtá, pátá, šestá, sedmá, osmá, devátá, desátá a jedenáctá zpráva byly přijaty ve dnech 12. dubna,, 18. května, 15. června, 13. července, 28. září, 9. listopadu,, 8. prosince 2016 a 28. února, 2. března a 12. dubna 2017.

Další informace

Sdělení: Dvanáctá zpráva o relokaci a přesídlování

Příloha 1: Relokace z Řecka

Příloha 2: Relokace z Itálie

Příloha 3: Relokace z Itálie a Řecka

Příloha 4: Přesídlování – aktuální stav

INFORMATIVNÍ PŘEHLED: Relokace a přesídlování

INFORMATIVNÍ PŘEHLED: Řešení uprchlické krize: finanční podpora EU pro Řecko

Evropský program pro migraci

Rozhodnutí Rady o relokaci 40 000 osob z Itálie a Řecka

Rozhodnutí Rady o relokaci 120 000 osob z Itálie a Řecka

Rozhodnutí Rady (EU) 2016/1754 ze dne 29. září 2016, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/1601, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie a Řecka

Závěry Rady o přesídlení 20 000 osob, které potřebují mezinárodní ochranu

Prohlášení EU a Turecka ze dne 18. března 2016

 

[1] Belgie, Česká republika, Dánsko, Německo, Estonsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Španělsko, Finsko, Švédsko, Švýcarsko a Spojené království

IP/17/1302

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar