Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Преместване и презаселване: Комисията призовава всички държави членки да постигнат резултати и да изпълнят задълженията си

Страсбург, 16 май 2017 r.

Комисията прие днес своя дванадесети доклад за напредъка по схемите на ЕС за спешно преместване и презаселване, в който прави оценка на предприетите от 12 април 2017 г. досега действия.

В резултат на по-големите усилия на държавите членки броят на преместените лица досега през 2017 г. е почти равен на броя на преместените лица за цялата 2016 година. Общият брой на извършените премествания вече e 18 418, което доказва, че схемата за преместване работи , ако е налице воля за изпълнение на съвместно договорените ангажименти в дух на лоялно сътрудничество. Макар че повечето държави членки са активни и извършват премествания редовно, някои все още не са извършили нито едно преместване, като по този начин не изпълняват правното си задължение. При презаселването държавите членки са продължили да отбелязват съществен напредък, като досега 16 163 души са получили възможност да влязат безопасно и законно в ЕС, което е над две трети от договорените презаселвания по схемата на ЕС. Като се изхожда от препоръките от предния месец, в днешния доклад се обръща особено внимание на тези държави членки, които не спазват своите ангажименти.

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос заяви: „Постигнатите досега резултати показват, че ако държавите членки проявяват воля и решителност, схемата за преместване работи. Успехът на схемата за преместване не може да зависи само от няколко държави. Солидарността в правен, политически и морален план не може да бъде тълкувана по различни начини. Призовавам държавите членки, които систематично не са изпълнявали своите задължения, да започнат да ги изпълняват веднага. Общият брой на презаселените лица показва какво може да се постигне на практика, когато са налице засилено сътрудничество и координация на равнище ЕС, като сега е крайно време да постигнем същото и по отношение на преместването.“

Преместване

Продължи положителната тенденция при преместването, като от последния доклад насам бяха преместени 2 078 души (1 368 от Гърция и 710 от Италия). Към 12 май общият брой на извършените премествания е 18 418; 5 711 от Италия и 12 707 от Гърция. Въпреки този продължаващ напредък обаче сегашният темп на преместванията е все още под необходимото за постигането на целите, определени, за да се гарантира, че всички отговарящи на условията лица ще бъдат преместени през следващите месеци.

Докато в Гърция настоящият брой от 12 400 регистрирани кандидати за преместване се очаква да остане стабилен, Италия все още трябва да осигури регистрирането на всички отговарящи на условията за преместване лица. В допълнение към регистрираните в момента в Италия 2 500 кандидати за преместване, се очаква скоро да бъдат регистрирани 700 лица, както и над 1 100 еритрейци, пристигнали в Италия през 2017 г. Като се има предвид, че общият брой на отговарящите на условията за преместване лица, намиращи се в двете държави, е доста под предвиденото в решенията на Съвета, и като се отчете постигнатият досега напредък, е напълно постижимо до септември 2017 г. да бъдат преместени всички отговарящи на условията лица, ако държавите членки проявяват политическа воля и предприемат решителни действия да изпълнят договорените съвместно ангажименти. Така или иначе действието на правното задължение за преместване на отговарящите на условията лица, които са в Гърция и Италия, няма да спре след септември.

Въпреки че повечето държави членки са активни понастоящем, поемат ангажименти и извършват редовно премествания, Унгария, Полша и Австрия остават единствените държави членки, които досега не са преместили нито едно лице. Те нарушават правните си задължения , ангажиментите, които са поели спрямо Гърция и Италия, и справедливото разпределение на отговорностите. Австрия все пак пое официално ангажимент да премести 50 лица от Италия и Комисията приветства това решение. Освен това Чешката република не е участвала активно в схемата повече от една година.

В този смисъл препоръките в днешния доклад са насочени основно към онези държави членки, които все още не са изпълнили решенията на Съвета, като в тях по-специално се отправя призив към Унгария и Полша да започнат незабавно да поемат ангажименти и да извършват премествания, към Чешката република незабавно да възобнови извършването премествания и към Австрия, която започна да поема ангажименти към Италия, да започне да поема ангажименти към Гърция.

С отправянето на препоръките също така се цели да се насърчи по-ефективното изпълнение на решенията на Съвета в други държави членки:

  • България и Словакия следва да проявят повече гъвкавост по отношение на своите предпочитания и да започнат да извършват премествания от Италия възможно най-скоро.
  • Ирландия и Естония, в сътрудничество с Италия, следва да намерят взаимно приемливи решения относно допълнителните интервюта във връзка със сигурността с цел да започнат възможно най-скоро преместванията.
  • Някои държави членки следва да увеличат ангажиментите си на месечна основа (Испания, Белгия и Хърватия както към Италия, така и към Гърция; Германия, Румъния и Словакия към Гърция, а Франция към Италия), докато Кипър следва да започне отново да поема ангажименти към Италия и да извършва премествания възможно най-скоро.
  • Като цяло държавите членки, в които се извършва преместването, следва да увеличат своя капацитет за обработка на исканията, да избягват прекалено рестриктивните предпочитания и забавянията, както и да ограничат изискванията, водещи до забавяния в рамките на процедурата по преместване, и да дадат приоритет на кандидатури на лица в уязвимо положение, по-специално непридружени ненавършили пълнолетие лица.
  • Освен това Италия следва спешно да ускори процедурите за идентифициране и регистриране на всички отговарящи на условията кандидати възможно най-бързо и да гарантира, че отговарящите на условията за преместване лица, които пристигат в Италия, са насочвани по-организиран начин към специално предназначени за тях центрове за преместване. За тази цел неотдавна Комисията предостави 15,33 милиона евро под формата на спешна помощ за подобряване на функционирането на схемата за преместване в Италия.

Комисията призовава държавите членки да следват нейните препоръки и значително да ускорят своите усилия по преместването в дух на взаимно сътрудничество и доверие преди следващия доклад през юни 2017 г. Освен това Комисията призовава настойчиво държавите членки, които не са преместили нито едно лице или не са поели ангажименти към Италия и Гърция за период от почти година, да предприематнезабавно действия в това отношение и в рамките на следващия месец. Ако не бъдат предприети действия, Комисията ще изложи в следващия си доклад през юни своята позиция относно използването на своите правомощия съгласно Договорите, по-специално във връзка със започването на процедури за нарушение. Комисията има готовност да окаже съдействие на държавите членки за осъществяване на напредък по изпълнението на техните задължения.

Презаселване

Като цяло схемата за презаселване продължава да се изпълнява добре. Към 12 май 16 163 лица са презаселени в 21 държави[1], което означава, че над две трети от договорените 22 504 презаселвания по схемата на ЕС за презаселване вече са извършени. От 10 април 2017 г. насам са били презаселени 671 лица; най-вече от Турция, но също и от Йордания и Ливан. Това представлява значителен напредък в сравнение с ограничения брой на лицата, презаселени от държавите членки през 2014 и 2015 г. по национални или многостранни схеми, и показва ясно добавената стойност и потенциала на засиленото сътрудничество и координиране на равнище ЕС по отношение на презаселването.

Въпреки че някои държави членки и асоциирани държави вече са изпълнили своите цели (а именно Естония, Германия, Ирландия, Нидерландия, Финландия, Швеция, Обединеното кралство, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария), усилията по отношение на презаселването продължават да бъдат неравностойни. Девет държави членки (България, Кипър, Гърция, Хърватия, Малта, Полша, Румъния, Словакия и Словения) все още не са извършили нито едно презаселване по действащите схеми на равнище ЕС.

Темпът на презаселванията от Турция, които са включени в общия брой, продължава да расте стабилно, като след последния доклад са презаселени 1 077 сирийци. Понастоящем общо 5 695 сирийски бежанци са получили възможност за безопасно и законно влизане в Европа по силата на Изявлението на ЕС и Турция. Към днешна дата общият брой на оставащите ангажименти за презаселване от Турция е 25 040, а същевременно Румъния се подготвя да извърши презаселвания в скоро време посредством този механизъм за първи път.

Въпреки постигнатия съществен напредък държавите членки, които все още са далеч от постигането на целите си, както и тези, които все още не са извършили презаселвания по схемите на ЕС, следва да увеличат усилията си за презаселване възможно най-скоро, за да допринесат към общите усилия да се осигури възможност за безопасно и законно влизане в ЕС за хората, които се нуждаят от международна закрила, и да се изпълни заложеното в Изявлението на ЕС и Турция.

Контекст

Временната схема за спешно преместване бе създадена с две решения на Съвета през септември 2015 г., с които решения държавите членки поеха ангажимент за преместването от Италия и Гърция на лица, нуждаещи се от международна закрила. Решенията за преместването се отнасят до ангажимента за преместване на 98 255 души, след като на 29 септември 2016 г. Съветът прие изменение на 2-рото свое решение за преместването, в резултат на което 54 000 неразпределени места бяха предоставени за целите на законното приемане в ЕС на сирийци от Турция.

На 8 юни 2015 г. Комисията прие предложение за европейска схема за презаселване, което бе последвано от споразумение между държавите членки от 20 юли 2015 г. за презаселването на 22 504 души, очевидно нуждаещи се от международна закрила.

Европейският съвет от 7 март 2016 г. призова преместването да бъде ускорено, за да се облекчи хуманитарната ситуация в Гърция. В своите заключения от 20 и 21 октомври Европейският съвет отново призова за по-нататъшни действия, с които да се ускори прилагането на схемите за преместване и презаселване с оглед на спешната необходимост от осигуряване на подкрепа за Гърция и Италия. Европейският съвет от 15 декември одобри Съвместния план за действие относно изпълнението на Изявлението на ЕС и Турция, включващ целта за преместване от Гърция на 3 000 лица месечно, и отново призова за допълнително увеличаване на усилията за ускоряване на преместването, по-специално на непридружените ненавършили пълнолетие лица, и на прилагането на съществуващите схеми за презаселване.

В Изявлението на ЕС и Турция от 18 март 2016 г. е предвидено, че за всеки сириец, върнат в Турция от гръцките острови, друг сириец ще бъде презаселен от Турция в ЕС. Този принцип се прилага от 4 април 2016 г. Даден е приоритет на мигрантите, които преди това не са влизали или правили опит да влязат в ЕС незаконно.

На 13 юли 2016 г. Комисията предложи постоянна рамка на ЕС за презаселване, с която да се установят общ набор от стандартни процедури за подбор на кандидати за презаселване и общ статут на закрила за лицата, презаселени в ЕС, така че в бъдеще европейските действия във връзка с презаселването да се рационализират и насочат по-добре.

На 16 март 2016 г. Комисията прие първия си доклад относно преместването и презаселването. Вторият, третият, четвъртият, петият, шестият, седмият, осмият, деветият, десетият и единадесетият доклад бяха приети съответно на 12 април, 18 май, 15 юни, 13 юли, 28 септември, 9 ноември и 8 декември 2016 г. и на 28 февруари, 2 март и 12 април 2017 г.

За повече информация

Съобщение: Дванадесети доклад относно преместването и презаселването

Приложение 1: Премествания от Гърция

Приложение 2: Премествания от Италия

Приложение 3: Премествания от Италия и Гърция

Приложение 4: Презаселване – актуално състояние

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ: Преместване и презаселване

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ: Управление на бежанската криза: финансова подкрепа от ЕС за Гърция

Европейска програма за миграцията

Решение на Съвета за преместване на 40 000 лица от Италия и Гърция

Решение на Съвета за преместване на 120 000 лица от Италия и Гърция

Решение (ЕС) 2016/1754 на Съвета от 29 септември 2016 г. за изменение на Решение (ЕС) 2015/1601 за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция

Заключения на Съвета относно презаселването на 20 000 лица, нуждаещи се от международна закрила

Изявление на ЕС и Турция от 18 март 2016 г.

 

[1] Белгия, Чешката република, Дания, Германия, Естония, Франция, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Нидерландия, Норвегия, Австрия, Португалия, Испания, Финландия, Швеция, Швейцария и Обединеното кралство.

IP/17/1302

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar