Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Konkurrence: Kommissionen offentliggør sin endelige rapport om sektorundersøgelsen inden for e-handel

Bruxelles, den 10. maj 2017

Europa-Kommissionens endelige rapport om sektorundersøgelsen inden for e-handel kortlægger forretningspraksis, der kan begrænse konkurrencen. Den giver Kommissionen mulighed for at målrette håndhævelsen af EU's konkurrenceregler på markederne for e-handel og har allerede ført til, at virksomheder har revideret deres forretningspraksis.

Konkurrencekommissær Margrethe Vestager udtaler: ”Visse af virksomhedernes metoder kan begrænse konkurrencen ved unødigt at begrænse, hvordan produkter distribueres i EU. Det bekræftes af vores rapport. Disse restriktioner kan begrænse forbrugernes valgmuligheder og være til hinder for lavere priser online. Samtidig finder vi, at der er behov for at skabe balance mellem netbutikkerne og de fysiske butikker til gavn for forbrugerne. Resultaterne hjælper os til at målrette håndhævelsen af EU's konkurrenceregler på markederne for e-handel.”

Et af de vigtigste mål med Kommissionens strategi for det digitale indre marked er at sikre, at forbrugerne og virksomhederne får bedre adgang til varer og tjenesteydelser. Sektorundersøgelsen inden for e-handel supplerer Kommissionens lovgivningsmæssige forslag i den forbindelse. Formålet med sektorundersøgelsen var at give Kommissionen mulighed for at indkredse eventuelle konkurrenceproblemer på de europæiske markeder for e-handel.

I rapporten, som blev offentliggjort i dag, fremlægges Kommissionens endelige resultater under hensyntagen til de kommentarer, Kommissionen har modtaget om den foreløbige rapport fra september 2016,ograpporten bekræfter i vid udstrækning konklusionerne i den foreløbige rapport.

Den indsigt, der er opnået gennem sektorundersøgelsen vil gøre det muligt for Kommissionen at målrette håndhævelsen af EU's konkurrenceregler på markederne for e-handel, hvilket vil omfatte indledningen af flere undersøgelser af konkurrenceforholdene. Allerede i februar 2017 indledte Kommissionen tre særskilte undersøgelser om ferieophold, distribution af videospil og prispolitik for forbrugerelektronik, som er områder, hvor der kan forekomme konkurrencebegrænsninger.

Desuden har sektorundersøgelsen ført til, at virksomheder på eget initiativ har revideret deres forretningspraksis. Det kan hjælpe forbrugerne, så de lettere kan købe produkter på tværs af grænserne og nyde godt af lavere priser og et større udvalg af forhandlere. Kommissionen er opmærksom på og bifalder, at virksomheder i beklædningsindustrien – Mango (der tilhører Punto Fa), Oysho og Pull & Bear (der begge tilhører Inditex), samt Dorothy Perkins og Topman (der begge tilhører Arcadia) – og i andre detailsektorer (De Longhi, der producerer kaffemaskiner, og Manfrotto, der fremstiller fotoudstyr) har tilpasset deres forretningspraksis.

Når virksomhederne fastlægger deres strategier for distribution i EU, er det yderst vigtigt for dem, EU's konkurrenceregler om praksis for e-handel fortolkes ensartet. For at opnå det, vil Kommissionen på grundlag af resultaterne af sektorundersøgelsen udvide dialogen med de nationale konkurrencemyndigheder inden for rammerne af Det Europæiske Konkurrencenetværk, for så vidt angår håndhævelse i forbindelse med e-handel. En mere målrettet håndhævelse fra Kommissionens side vil også give interessenterne vejledning i specifikke former for praksis i forbindelse med e-handel. 

De vigtigste resultater

Forbrugervarer

Rapporten bekræfter, at væksten inden for e-handel i løbet det seneste årti, navnlig prisgennemsigtigheden og -konkurrencen online, har haft en væsentlig indvirkning på virksomhedernes distributionsstrategier og forbrugernes adfærd. De endelige resultater af sektorundersøgelsen understreger følgende markedstendenser:

  •                  En stor del af producenterne har i løbet af de seneste ti år besluttet at sælge deres produkter direkte til forbrugerne via deres egne netbutikker og konkurrerer dermed i stigende omfang med deres distributører.
  •                  Øget brug af selektive distributionssystemer, hvor produkterne kun kan sælges af forhåndsudvalgte autoriserede forhandlerede, giver producenterne bedre kontrol over deres distributionsnetværk, særlig når det drejer sig om kvaliteten af distributionen, men også når det drejer sig om prisen.
  •                  Øget brug af kontraktlige begrænsninger for bedre kontrol over produktdistributionen. Afhængigt af forretningsmodel og -strategi kan sådanne begrænsninger antage forskellige former, f.eks. begrænsninger for prisfastsættelse, forbud vedrørende markeder (platforme), begrænsninger af brugen af prissammenligningsværktøjer og udelukkelse af rene onlineaktører fra distributionsnetværket.

Visse af disse former for praksis kan være berettiget, for eksempel for at forbedre kvaliteten af produktdistributionen. Andre kan imidlertid unødigt forhindre forbrugerne i at nyde godt af et større udvalg af produkter og lavere priser i e-handelen og kan derfor kræve en indsats fra Kommissionens side for at sikre overholdelse af EU's konkurrenceregler.

Digitalt indhold

Resultaterne af sektorundersøgelsen bekræfter, at adgangen til licenser fra indehavere af ophavsrettigheder til indhold er af afgørende betydning for digitale indholdsudbydere og en vigtig konkurrencefaktor på markedet.

I rapporten peges der på visse licenspraksisser, som kan gøre, at nye online-forretningsmodeller og -tjenester vanskeligere kan opstå. Enhver vurdering af sådanne licenspraksisser inden for rammerne af EU's konkurrenceregler skal dog tage indholdsindustriens beskaffenhed i betragtning.

Et af de væsentligste resultater af sektorundersøgelsen er, at næsten 60 % af de udbydere af digitalt indhold, der deltog i undersøgelsen, har kontraktlige aftaler med rettighedsindehaverne om geoblokering.

Når udbydere af digitalt indhold foretager geoblokering, kan det være begrundet i objektive kriterier, f.eks. moms eller visse bestemmelser i almenhedens interesse. Kommissionen har allerede foreslået lovgivning til at sikre, at forbrugere, der ønsker at købe varer og tjenesteydelser i et andet EU-land, det være sig online eller personligt, ikke forskelsbehandles med hensyn til adgang til priser, salgs- eller betalingsvilkår, medmindre dette er begrundet i objektive kriterier, og der er en specifik årsag til det. Kommissionen har desuden fremsat forslag om modernisering af EU's ophavsretsregler for i væsentlig grad at øge adgangen til audiovisuelt indhold online på tværs af grænserne, samtidig med at der tages hensyn til den væsentlige rolle, som den territoriale udnyttelse af audiovisuelt indhold spiller for den europæiske audiovisuelle sektors finansieringsmodel. Der forhandles i øjeblikket om begge forslag med Europa-Parlamentet og Rådet.

Ethvert indgreb over for geoblokering forudsætter en sagsspecifik vurdering, herunder en analyse af mulige grunde, der kan retfærdiggøre sådanne restriktioner.

Baggrund

Kommissionen indledte undersøgelsen inden for e-handelssektoren i maj 2015 som led i strategien for det digitale indre marked. I løbet af undersøgelsen indhentede Kommissionen oplysninger fra næsten 1 900 virksomheder, der beskæftiger sig med e-handel inden for forbrugsvarer og digitalt indhold, og analyserede ca. 8 000 distributions- og licensaftaler.

Rapporten findes her. MEMO/17/1262.

I marts 2016 offentliggjorde Kommissionen i et oplæg de indledende resultater om geoblokering, og i september 2016, offentliggjorde Kommissionen den foreløbige rapport, hvori den redegør for de indledende resultater. Find flere oplysninger på webstedet om sektorundersøgelsen

IP/17/1261

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar