Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Att återvända till Schengen: Kommissionen föreslår att rådet låter medlemsländerna fortsätta med tillfälliga kontroller tre månader till

Bryssel den 25 januari 2017

EU-kommissionen har i dag rekommenderat rådet att låta medlemsländerna behålla de tillfälliga kontrollerna vid vissa inre Schengengränser i Österrike, Tyskland, Danmark, Sverige och Norge i tre månader till.

Trots att situationen gradvis har stabiliserats och att en rad åtgärder har genomförts som kommissionen föreslagit för att bättre förvalta de yttre gränserna och skydda Schengenområdet anser kommissionen att villkoren i färdplanen Att återvända till Schengen, som syftar till en återgång till ett normalt fungerande Schengenområde, ännu inte har uppfyllts helt och hållet.

– Betydande framsteg har gjorts för att avskaffa kontrollerna vid de inre gränserna, men vi måste befästa dem ytterligare, säger förste vice ordförande Frans Timmermans.Därför rekommenderar vi att de berörda medlemsländerna ska få fortsätta med tillfälliga gränskontroller i ytterligare tre månader.

– Schengen är en av de största framgångarna med EU-integrationen, något vi inte kan ta för givet, säger kommissionären med ansvar för migration, inrikes frågor och medborgarskap Dimitris Avramopoulos. EU-kommissionen är och förblir fast besluten att samarbeta med medlemsländerna för en gradvis utfasning av de tillfälliga kontrollerna vid de inre gränserna och en återgång till ett normalt fungerande Schengenområde utan kontroller vid de inre gränserna så snart som möjligt. Även om vi under de senaste månaderna kontinuerligt har förstärkt åtgärderna för att ta itu med det exempellösa migrationstryck som Europa står inför är vi tyvärr inte i hamn ännu. Därför rekommenderar vi rådet att låta medlemsländerna fortsätta med begränsade tillfälliga kontroller vid de inre gränserna i ytterligare tre månader, på strikta villkor och bara som en sista utväg.

Under de senaste månaderna har stora framsteg gjorts när det gäller att trygga och förbättra förvaltningen av de yttre gränserna och minska den irreguljära migrationen. Med den nya europeiska gräns- och kustbevakningen som finns sedan den 6 oktober 2016 håller verktyg på att införas för att bättre kunna skydda EU:s yttre gränser och reagera på ny utveckling. I och med inrättandet av systemet med mottagningscentrum görs nu registrering och insamling av fingeravtryck av migranter som anländer till Grekland och Italien till nästan 100 %. De kommande systematiska kontrollerna mot relevanta databaser för alla personer som passerar de yttre gränserna, som föreslagits av kommissionen, kommer att ytterligare bidra till att stärka de yttre gränserna. Uttalandet från EU och Turkiet har dessutom lett till en betydande minskning av antalet irreguljära migranter och asylsökande som kommer till EU.

Ett betydande antal irreguljära migranter och asylsökande finns dock fortfarande kvar i Grekland och situationen är fortfarande bräcklig på västra Balkanrutten, vilket innebär en potentiell risk för sekundära förflyttningar. Trots viktiga förbättringar av förvaltningen av de yttre gränserna krävs dessutom mer tid för att vissa av de åtgärder som kartläggs i färdplanen Att återvända till Schengen ska kunna genomföras fullt ut och ge de resultat som förväntas. Från och med februari 2017 kommer den europeiska gräns- och kustbevakningen att bistå Grekland vid landets norra yttre gräns. Trenden med en stadig positiv utveckling till följd av uttalandet från EU och Turkiet måste fortsätta och en fullständig tillämpning av Dublinreglerna i Grekland gradvis återställas från och med mitten av mars. Trots stora framsteg pekar det pågående arbetet och situationen på plats mot att dessa exceptionella omständigheter kommer att fortsätta. Kommissionen anser därför att det av försiktighetsskäl är motiverat att de berörda medlemsländerna, dock först efter att ha undersökt alternativa åtgärder, får fortsätta med de nuvarande begränsade kontrollerna vid de inre gränserna som en exceptionell åtgärd under ytterligare en begränsad period på tre månader under strikta villkor. Framför allt måste sådana kontroller vara målinriktade och begränsade till vad som är absolut nödvändigt i fråga om omfattning, frekvens, plats och tid.

Kontrollerna omfattar samma inre gränser som rådet rekommenderade den 11 november 2016:

  • Österrike: Landgränserna mot Ungern och Slovenien.
  • Tyskland: Landgränsen mot Österrike.
  • Danmark: Danska hamnar med färjeförbindelser till Tyskland och landgränsen mot Tyskland.
  • Sverige: Svenska hamnar i polisregionerna Syd och Väst samt Öresundsbron.
  • Norge: Norska hamnar med färjeförbindelser till Danmark, Tyskland och Sverige.

Nästa steg

Rådet måste fatta ett beslut på grundval av detta förslag till rekommendation.

Behov, frekvens, plats och tid för kontrollerna bör fortsätta att ses över varje vecka, med en anpassning av dem efter hotet i fråga och en utfasning när så är lämpligt. Medlemsländerna ska även i fortsättningen skyndsamt rapportera till kommissionen varje månad om behovet av de kontroller som genomförs.

Kommissionen är också medveten om att nya säkerhetsutmaningar har uppkommit under de senaste åren, vilket terroristattacken i Berlin nyligen visade. Även om den gällande rättsliga ramen hittills har räckt till för att ta itu med utmaningarna överväger kommissionen huruvida den är tillräckligt anpassad för att hantera nya säkerhetsutmaningar.

Bakgrund

Kombinationen av allvarliga brister i Greklands förvaltning av de yttre gränserna och det stora antal oregistrerade migranter och asylsökande i landet som kan ha försökt att flytta irreguljärt till andra EU-länder skapade exceptionella omständigheter som innebar ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten, och mot Schengenområdets funktion som helhet. Dessa exceptionella omständigheter ledde till att skyddsförfarandet i artikel 29 i kodexen om Schengengränserna utlöstes och till att rådets rekommendation antogs den 12 maj 2016 om att behålla tillfälliga proportionella kontroller vid vissa inre Schengengränser i Tyskland, Österrike, Sverige, Danmark och Norge under sex månader.

Den 25 oktober 2016 föreslog kommissionen att medlemsländerna skulle få behålla de tillfälliga kontrollerna vid de inre gränserna vid samma inre gränser ytterligare tre månader, med striktare villkor och ett krav på detaljerad rapportering varje månad om resultaten i de berörda medlemsländerna. Trots en gradvis stabilisering av situationen ansåg kommissionen att villkoren i färdplanen Att återvända till Schengen, för en återgång till ett normalt fungerande Schengenområde, ännu inte var helt uppfyllda. Den 11 november 2016 antog rådet kommissionens förslag.

Kommissionens förslag till rekommendation påverkar inte medlemsländernas, inbegripet de fem berörda medlemsländernas, ytterligare möjligheter enligt de allmänna reglerna för tillfälligt återinförande av kontroller vid de inre gränserna i händelse av ett annat allvarligt hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten, som inte är kopplat till de allvarliga bristerna i förvaltningen av de yttre gränserna. Under perioden för tillämpningen av rekommendationen av den 12 maj 2016, anmälde t.ex. Frankrike, som inte berörs av denna rekommendation, ett återinförande och upprätthållande av gränskontroller vid de inre gränserna på grundval av skäl som hänför sig till förutsebara händelser och terroristhot.

Mer information

Rådets genomförandebeslut om en rekommendation om förlängning av tillfälliga kontroller vid de inre gränserna under exceptionella omständigheter som utgör en risk för det övergripande funktionssättet för Schengenområdet

Frågor och svar: En samordnad EU-strategi för tillfälliga kontroller vid de inre gränserna

FAKTABLAD: The Schengen Rules Explained

Att återvända till Schengen – en färdplan

Pressmeddelande: Kommissionen rapporterar om framstegen med att göra den nya europeiska gräns- och kustbevakningen fullt fungerande

IP/17/124

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar