Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Grįžimas prie Šengeno erdvės nuostatų. Komisija siūlo Tarybai leisti valstybėms narėms pratęsti laikinąją kontrolę dar trims mėnesiams

Briuselis, 2017 m. sausio 25 d.

Šiandien Europos Komisija rekomendavo Tarybai leisti valstybėms narėms dar trijų mėnesių laikotarpiui pratęsti šiuo metu taikomas laikinas tam tikrų Šengeno erdvės vidaus sienų kontrolės priemones Austrijoje, Vokietijoje, Danijoje, Švedijoje ir Norvegijoje.

Nors padėtis pamažu stabilizuojasi ir įgyvendinamos įvairios Komisijos pasiūlytos geresnio sienų valdymo ir Šengeno erdvės apsaugos priemonės, Komisija mano, kad veiksmų plano „Grįžimas prie Šengeno erdvės nuostatų“ sąlygos, kurias įgyvendinus bus galima grįžti prie normalaus Šengeno erdvės veikimo, dar nėra visiškai įvykdytos.

Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas sakė: „Siekiant panaikinti vidaus sienų kontrolę padaryta reikšminga pažanga, tačiau ją dar reikia sutvirtinti. Todėl mes rekomenduojame leisti susijusioms valstybėms narėms dar tris mėnesius taikyti laikinas sienų kontrolės priemones.

Už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą atsakingas Europos Komisijos narys Dimitris Avramopoulos teigė: „Šengeno erdvė yra vienas iš didžiausių ES integracijos laimėjimų, ir to negalima nevertinti. Europos Komisija ir dabar, ir ateityje visapusiškai bendradarbiaus su valstybėmis narėmis, kad būtų palaipsniui panaikintos laikinos vidaus sienų kontrolės priemonės ir būtų galima kuo greičiau vėl užtikrinti normalų Šengeno erdvės veikimą be vidaus sienų kontrolės. Pastaruosius kelis mėnesius mes nuolat griežtinome priemones, skirtas mažinti Europos šiuo metu patiriamą anksčiau nematytą migracijos spaudimą, tačiau, deja, dar ne viskas nuveikta. Todėl mes rekomenduojame Tarybai leisti valstybėms narėms dar tris mėnesius labai griežtomis sąlygomis ir tik išskirtinėmis aplinkybėmis taikyti ribotas laikinas vidaus sienų kontrolės priemones.“

Per kelis pastaruosius mėnesius pasiekta reikšmingos pažangos apsaugant ir geriau valdant išorės sienas ir mažinant neteisėtą migraciją. 2016 m. spalio 6 d. įsteigus naujas Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgas įgyvendinamos priemonės, kuriomis siekiama geriau apsaugoti ES išorės sienas ir reaguoti į naujus įvykius. Pradėjus įgyvendinti migrantų antplūdžio valdymo požiūrį pasiekta, kad šiuo metu registruojama beveik 100 proc. į Graikiją ir Italiją atvykstančių migrantų ir paimami jų pirštų atspaudai. Pradėjus visų išorės sieną kertančių asmenų sisteminę patikrą susijusiose duomenų bazėse, kaip siūlo Komisija, bus galima dar labiau sustiprinti išorės sienas. Be to, paskelbus ES ir Turkijos pareiškimą pastebimai sumažėjo į ES atvykstančių neteisėtų migrantų ir prieglobsčio prašytojų.

Vis dėlto Graikijoje tebėra daug neteisėtų migrantų ir prieglobsčio prašytojų, o padėtis palei Vakarų Balkanų maršrutą išlieka nestabili, ir dėl to kyla antrinio judėjimo grėsmė. Be to, nepaisant reikšmingai pagerėjusio išorės sienų valdymo, kai kuriems veiksmų plane „Grįžimas prie Šengeno erdvės nuostatų“ nustatytiems veiksmams visapusiškai įgyvendinti ir numatytiems rezultatams pasiekti prireiks daugiau laiko. Nuo 2017 m. vasario mėn. Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų operacijomis bus padedama Graikijai prie Šiaurės Graikijos išorės sienos. Reikia toliau palaikyti ES ir Turkijos pareiškimo teikiamų rezultatų užtikrinimo tendenciją ir nuo kovo mėn. vidurio palaipsniui atkurti visapusišką Dublino taisyklių taikymą Graikijoje. Nepaisant reikšmingos pažangos, tęsiami darbai ir padėtis vietoje rodo, jog išskirtinės aplinkybės išlieka. Todėl Komisija mano, kad yra pagrindo leisti susijusioms valstybėms narėms preventyviai ir tik išnagrinėjus alternatyvias priemones pratęsti šiuo metu ribojamas vidaus sienų kontrolės priemones kaip išskirtinę priemonę tolesniam trijų mėnesių laikotarpiui ir laikantis griežtų sąlygų. Visų pirma ši kontrolė turi būti tikslinė, o jos taikymo sritis, dažnumas, taikymo vieta ir laikas ribojami tik tuo, kas tikrai būtina.

Kontrolė taikoma toms pačioms vidaus sienoms, kaip ir nustatytos 2016 m. lapkričio 11 d. Tarybos rekomendacijoje.

  • Austrija: prie Austrijos ir Vengrijos ir Austrijos ir Slovėnijos sausumos sienų.
  • Vokietija: prie Vokietijos ir Austrijos sausumos sienos.
  • Danija: Danijos uostuose, kuriuose vyksta susisiekimas keltais su Vokietija, ir prie Danijos ir Vokietijos sausumos sienos.
  • Švedija: pietų ir vakarų regionų policijos prižiūrimuose Švedijos uostuose ir prie Zundo tilto.
  • Norvegija: Norvegijos uostuose, kuriuose vyksta susisiekimas keltais su Danija, Vokietija ir Švedija.

Tolesni veiksmai

Taryba turi priimti sprendimą, remdamasi šiuo rekomendacijos pasiūlymu.

Kontrolės priemonių būtinumas, dažnumas, taikymo vieta ir laikas turi ir toliau būti kas savaitę peržiūrimi, pritaikant kontrolės priemones prie esamos grėsmės lygio ir kai tinkama jas panaikinant. Valstybės narės ir toliau privalo kas mėnesį laiku teikti ataskaitas Komisijai dėl įgyvendinamų kontrolės priemonių būtinumo.

Be to, Komisija pripažįsta, kad pastaraisiais metais iškilo naujų saugumo problemų, kaip tai parodė nesenas teroristų išpuolis Berlyne. Atsižvelgdama į tai, nors iki šiol kilusioms grėsmėms suvaldyti pakako galiojančios teisinės sistemos, Komisija svarsto, ar ji pakankamai gerai pritaikyta kylančioms saugumo problemoms spręsti.

Pagrindiniai faktai

Dėl tuo metu nustatytų su išorės sienų valdymu Graikijoje susijusių rimtų trūkumų ir dėl didelio Graikijoje esančių neregistruotų migrantų ir prieglobsčio prašytojų, kurie galėjo mėginti neteisėtai judėti į kitas valstybes nares, skaičiaus susidarė išimtinės aplinkybės, keliančios didelę grėsmę viešajai tvarkai ir vidaus saugumui ir pavojų bendram Šengeno erdvės veikimui. Dėl šių išskirtinių aplinkybių pradėta taikyti Šengeno sienų kodekso 29 straipsnyje nustatyta apsaugos procedūra ir 2016 m. gegužės 12 d. priimta Tarybos rekomendacija šešiems mėnesiams pratęsti proporcingą tam tikrų Šengeno erdvės vidaus sienų – Austrijos, Vokietijos, Danijos, Švedijos ir Norvegijos - kontrolę.

2016 m. spalio 25 d. Komisija pasiūlė leisti valstybėms narėms pratęsti laikiną tam tikrų vidaus sienų kontrolę prie tų pačių vidaus sienų dar trijų mėnesių laikotarpiui, sugriežtinus sąlygas ir privalomai pateikiant išsamias mėnesio ataskaitas apie taikomų priemonių rezultatus susijusioms valstybėms narėms. Nors padėtis pamažu stabilizuojasi, Komisija mano, kad veiksmų plano „Grįžimas prie Šengeno erdvės nuostatų“ sąlygos, kurias įgyvendinus bus galima grįžti prie normalaus Šengeno erdvės veikimo, dar nėra visiškai įvykdytos. 2016 m. lapkričio 11 d. Taryba priėmė Komisijos pasiūlymą.

Komisijos pateikiamas rekomendacijos pasiūlymas nedaro įtakos papildomoms galimybėms, kuriomis gali naudotis visos valstybės narės, įskaitant penkias paveiktas valstybes nares, laikydamosi bendrųjų laikinos vidaus sienų kontrolės priemonių įvedimo taisyklių, jei kyla didelė grėsmė viešajai tvarkai ir vidaus saugumui, nesusijusi su dideliais išorės sienų valdymo trūkumais. Pavyzdžiui, 2016 m. gegužės 12 d. rekomendacijos taikymo laikotarpiu Prancūzija, kuriai ši rekomendacija nebuvo taikoma, pranešė vėl įvedanti ir toliau palaikanti savo vidaus sienų kontrolės priemones dėl priežasčių, susijusių su numatomais įvykiais ir terorizmo grėsmėmis.

Daugiau informacijos

Tarybos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo pateikiama rekomendacija dėl laikinos vidaus sienų kontrolės išimtinėmis aplinkybėmis, kuriomis kyla pavojus bendram Šengeno erdvės veikimui

Klausimai ir atsakymai. Suderintas ES požiūris į laikiną vidaus sienų kontrolę

INFORMACIJOS SUVESTINĖ. Šengeno taisyklių paaiškinimas

Grįžimas prie Šengeno erdvės nuostatų. Veiksmų planas

Pranešimas spaudai. Komisija teikia ataskaitą apie naujųjų Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų visapusiško veikimo užtikrinimą.

IP/17/124

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar