Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Návrat k Schengenu: Evropská komise navrhuje, aby Rada členským státům umožnila ponechat dočasné hraniční kontroly v platnosti další tři měsíce

Brusel 25. ledna 2017

Evropská komise dnes doporučila, aby Rada členským státům umožnila ponechat dočasné kontroly, které jsou v současnosti zavedeny na některých vnitřních schengenských hranicích v Rakousku, Německu, Dánsku, Švédsku a Norsku, v platnosti další tři měsíce.

I přes postupnou stabilizaci situace a realizaci řady opatření navržených Komisí za účelem lepší správy vnějších hranic a ochrany schengenského prostoru se Komise domnívá, že podmínky Plánu návratu k Schengenu, které umožní obnovu běžného fungování schengenského prostoru, zatím nebyly zcela splněny.

První místopředseda Komise Frans Timmermans řekl: „Pokud jde o odstranění kontrol na vnitřních hranicích, bylo dosaženo značného pokroku, ale musíme jej ještě upevnit. Proto doporučujeme umožnit dotčeným členským státům, aby ponechaly dočasné hraniční kontroly v platnosti další tři měsíce.

Komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos uvedl: „Schengenský prostor je jedním z největších úspěchů evropské integrace a nesmíme jej považovat za samozřejmost. Evropská komise je i nadále plně odhodlána spolupracovat s členskými státy na postupném ukončování dočasných kontrol na vnitřních hranicích a co nejrychlejším návratu k běžnému fungování schengenského prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích. I když jsme v uplynulých měsících neustále posilovali opatření k řešení bezprecedentního migračního tlaku, kterému Evropa čelí, zatím bohužel nejsme v cíli. Proto doporučujeme, aby Rada členským státům umožnila pokračovat v omezených dočasných kontrolách na vnitřních hranicích další tři měsíce, avšak za přísných podmínek a pouze v krajním případě.“

V uplynulých měsících bylo dosaženo významného pokroku, pokud jde o zabezpečení a lepší správu vnějších hranic a omezení nelegální migrace. S pomocí nové Evropské pohraniční a pobřežní stráže zřízené od 6. října 2016 jsou zaváděna opatření umožňující lépe chránit vnější hranice EU a reagovat na nový vývoj. Zřízením hotspotového systému dosáhla míra registrace a snímání otisků prstů migrantů přicházejících do Řecka a Itálie téměř 100 %. Nadcházející systematické kontroly na základě příslušných databází týkající se všech osob překračujících vnější hranice, jak je navrhla Komise, rovněž přispějí k posílení ochrany vnějších hranic. Kromě toho prohlášení EU a Turecka vedlo k výraznému snížení počtu nelegálních migrantů a žadatelů o azyl přicházejících do EU.

Avšak v Řecku stále zůstává značný počet nelegálních migrantů a žadatelů o azyl a situace na západobalkánské trase je i nadále nestabilní, což s sebou nese potenciální riziko druhotných pohybů. Kromě toho i přes významné zlepšení ve správě vnějších hranic vyžadují některá opatření obsažená v Plánu návratu k Schengenu více času na to, aby mohla být plně realizována a přinesla očekávané výsledky. Od února 2017 budou operace Evropské pohraniční a pobřežní stráže pomáhat Řecku na jeho severní vnější hranici. Je třeba pokračovat v dosavadní kontinuální realizaci prohlášení EU a Turecka a od poloviny března musí být v Řecku postupně obnovována plná aplikace dublinských pravidel. Navzdory značnému pokroku naznačují probíhající aktivity a situace na místě přetrvávání této mimořádné situace. Komise se proto domnívá, že je opodstatněné umožnit dotčeným členským státům preventivně, po předchozím posouzení alternativních opatření a za přísných podmínek prodloužit stávající omezené kontroly na vnitřních hranicích jako mimořádné opatření na další omezenou dobu tří měsíců. Konkrétně musí být všechny takové kontroly cílené a omezené co do rozsahu, četnosti, místa a doby na to, co je nezbytně nutné.

Tyto kontroly se týkají stejných vnitřních hranic jako kontroly doporučené Radou 11. listopadu 2016:

  • Rakousko: na rakousko-maďarské a rakousko-slovinské pozemní hranici,
  • Německo: na německo-rakouské pozemní hranici,
  • Dánsko: v dánských přístavech, které mají trajektové spojení do Německa, a na dánsko-německé pozemní hranici,
  • Švédsko: ve švédských přístavech v policejním okrsku jižního a západního regionu a na mostě přes průliv Öresund,
  • Norsko: v norských přístavech, které mají trajektové spojení do Dánska, Německa a Švédska.

Další kroky

Rada musí na základě tohoto návrhu doporučení přijmout rozhodnutí.

Nezbytnost, četnost, místo a doba kontrol by pak měly být každý týden přezkoumávány a kontroly by měly být upraveny podle úrovně příslušné hrozby a postupně ukončeny, pokud to situace dovolí. Členské státy jsou nadále povinny podávat Komisi o nezbytnosti prováděných kontrol každý měsíc zprávu.

Komise rovněž uznává, že v posledních letech se objevily nové bezpečnostní výzvy, jak dokazuje nedávný teroristický útok v Berlíně. V tomto ohledu, i když současný právní rámec byl k řešení dosavadních situací postačující, se Komise zabývá tím, zda je dostatečně vhodný k reakci na měnící se bezpečnostní výzvy.

Souvislosti

Kombinací závažných nedostatků v řecké správě vnějších hranic v minulosti a značného počtu neregistrovaných migrantů a žadatelů o azyl v Řecku, kteří mohli hledat nezákonné cesty do jiných členských států, nastala mimořádná situace představující závažnou hrozbu pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost a ohrožující celkové fungování schengenského prostoru. Kvůli této mimořádné situaci byl zahájen ochranný postup podle článku 29 Schengenského hraničního kodexu a Rada přijala dne 12. května 2016 doporučení ponechat dočasné přiměřené kontroly na některých vnitřních schengenských hranicích v Německu, Rakousku, Švédsku, Dánsku a Norsku v platnosti na dobu šesti měsíců.

Dne 25. října 2016 Komise navrhla, aby bylo členským státům umožněno zachovat dočasné kontroly na vnitřních hranicích na stejných vnitřních hranicích po dobu dalších tří měsíců, ovšem za přísnějších podmínek a s tím, že dotčené členské státy budou mít povinnost každý měsíc podávat podrobnou zprávu o výsledcích. I přes postupnou stabilizaci situace se Komise domnívá, že podmínky v Plánu návratu k Schengenu, které umožní obnovu běžného fungování schengenského prostoru, zatím nebyly zcela splněny. Dne 11. listopadu 2016 Rada návrh Komise přijala.

Návrhem doporučení, který Komise předložila, nejsou dotčeny další možnosti, které mají všechny členské státy, včetně pěti dotčených členských států, k dispozici podle obecných pravidel pro dočasné znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích v případě jiné závažné hrozby pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost, která nemá spojitost s vážnými nedostatky ve správě vnějších hranic. Například během období uplatňování doporučení ze dne 12. května 2016 Francie, jíž se toto doporučení netýkalo, oznámila opětovné zavedení a následné zachování hraničních kontrol na svých vnitřních hranicích z důvodů souvisejících s plánovanými akcemi a teroristickými hrozbami.

Další informace

Prováděcí rozhodnutí Rady, kterým se stanoví doporučení pro prodloužení dočasné ochrany vnitřních hranic v mimořádných situacích ohrožujících celkové fungování schengenského prostoru

Otázky a odpovědi: Koordinovaný přístup EU k dočasným kontrolám na vnitřních hranicích

INFORMATIVNÍ PŘEHLED: Vysvětlení schengenských pravidel

Plán návratu k Schengenu

Tisková zpráva: Komise předkládá zprávu o pokroku, jehož bylo dosaženo při zajišťování plné akceschopnosti nové Evropské pohraniční a pobřežní stráže

IP/17/124

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar