Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

Európai migrációs stratégia: A Bizottság jelentése az új Európai Határ- és Parti Őrség teljes körű működése felé tett előhaladásról

Brüsszel, 2017. január 25.

Az Európai Bizottság a mai napon összegzi az új Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség teljes körű működése érdekében tett előrelépést és a még elvégzendő feladatokat.

Az Ügynökség elindítása óta eltelt három hónapban fontos célokat sikerült megvalósítani: többek között létrehozásra került a kötelező gyorsreagálású határőr- és eszközállomány, és megkezdték működésüket a visszatérési intervenciós csapatok új állományai is. Ezek a külső határ ellenőrzésének megerősítésére vonatkozó mandátummal és hatáskörrel elsődlegesen rendelkező tagállamok támogatására vehetők igénybe. Az Ügynökség mostanáig több mint 1 550 tisztviselőt küldött ki a tagállamok támogatására a külső határokon, kiegészítve a tagállamok meglévő, több mint 100 000 határőrt magában foglaló nemzeti kapacitásait. Míg ez az uniós tagállamok erőforrásainak eddigi legjelentősebb összevonását jelenti, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség folyamatban lévő műveleteihez továbbra sem áll rendelkezésre elegendő emberi erőforrás. E probléma megfelelő kezelése a tagállamok feladata.

A tagállamoknak az Európai Határ- és Parti Őrség teljes működőképességének mielőbbi megvalósítása érdekében tett közös erőfeszítése és szerepvállalása a gyakorlatban is kifejezésre juttatja a tagállamok elkötelezettségét a felelősség megosztása és a közös érdekből vállalt szolidaritás kinyilvánítása iránt. A tagállamok képviseltetik magukat az Ügynökség igazgatótanácsában.

Frans Timmermans első alelnök így nyilatkozott: „Az Európai Határ- és Parti Őrség felállításának rekordidő alatt történő elfogadását követően eltelt három hónapban az érdekelt felek minden erejükkel annak biztosításán dolgoztak, hogy az Ügynökség szükség esetén bármikor és bárhol, haladéktalanul beavatkozhasson külső határainkon. Most további konkrét lépésekre teszünk javaslatot, hogy felgyorsíthassuk ezt a munkát. Felszólítom a tagállamokat, hogy bocsássák rendelkezésre az ahhoz szükséges emberi erőforrásokat, valamint eszközöket, hogy az Ügynökség mielőbb teljeskörűen működhessen.”

Dimitrisz Avramopulosz, a migrációs ügyekért, az uniós belügyekért és az uniós polgárságért felelős biztos a következőket nyilatkozta: „Csupán három hónap leforgása alatt rendkívüli előrelépést értünk el az Európai Határ- és Parti Őrség tevékenységének kiépítése terén. Létrejött a gyorsreagálású határőr- és eszközállomány, amely biztosítani fogja, hogy a szükséghelyzettel szembesülő tagállamok támogatása során elkerülhető legyen a létszám- és eszközhiány. Emellett a visszatérési intervenciós csapatok új állományai támogatást nyújtanak majd azokhoz a tagállami intézkedésekhez, amelyek révén fokozható az irreguláris migránsok visszatérése, ami az európai migrációs stratégia egyik alapeleme. Ezért felszólítom az érdekelt feleket, hogy folytassák munkájukat és szoros együttműködésüket az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség mihamarabbi teljes körű működése érdekében.”

A jelentés azt vizsgálja, hogy milyen előrehaladást sikerült elérni a tagállamok által a Bel- és Igazságügyi Tanács 2016. áprilisi ülésén azonosított és jóváhagyott, gyors végrehajtást igénylő öt kiemelt területen:

  • Az erőforrások kötelező összevonása az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség gyorsreagálási képességének fokozása céljából: A felelős nemzeti határőrségek állományának megerősítése céljából 2016. december 7. óta egy 1 500 határőrt és más tisztviselőket magában foglaló gyorsreagálású állomány áll az Ügynökség közvetlen rendelkezésére azzal a céllal, hogy a tagállamok, kérésükre, helyszíni támogatást kaphassanak azonnali beavatkozásaikhoz. Ezekben az esetekben a gyors határvédelmi intervenciók végrehajtására alkalmas hajókból és helikopterekből álló gyorsreagálású eszközállomány is a tagállamok rendelkezésére áll. A gyorsreagálási kapacitásokat megerősítő említett állományok az Ügynökség folyamatban lévő közös műveleteinek, valamint a felelős tagállam által kiküldött nemzeti határőrök létszámának kiegészítésére szolgálnak.
  • Megelőző sebezhetőségi elemzések: A külső határokon jelentkező kihívások kezelésére szolgáló tagállami képességek éves értékelése céljából közös sebezhetőségi elemzési módszertant fogadtak el. 2017 januárjában az Európai Határ- és Parti Őrség megkezdte a tagállamok kapacitásaira vonatkozó azon adatok gyűjtését, amelyek alapul és alapvető referenciaként szolgálnak a 2017. évi sebezhetőségi elemzések elvégzéséhez.
  • Visszatérések támogatása: 2017. január 7. óta három új állomány áll rendelkezésre összesen 690 főnyi – a visszatérés felügyeletét ellátó személyeket, a visszatérést végrehajtó hatósági kísérőket és visszatérési szakembereket magában foglaló – kapacitással. Ezek az állományok lehetővé teszik, hogy az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség támogatni tudja a tagállamokat a visszatérési műveletek megszervezése és koordinálása, valamint a visszatérés és visszafogadás kapcsán a harmadik országokkal kialakított együttműködés terén. Az Ügynökség jelentősen fokozta visszatéréssel kapcsolatos tevékenységét. Az új rendelet 2016. októberi hatálybalépése óta az Ügynökség 78 visszatérési műveletet szervezett – többet mint 2015-ben az egész év során – 3 421 irreguláris migráns visszaküldése céljából (2016-ban összesen 232 műveletre került sor). A következő hetekben a Bizottság a visszatérésre vonatkozó felülvizsgált cselekvési tervet terjeszt elő.
  • Panaszkezelési mechanizmus létrehozása: 2016. október 6-án kezdetét vette a panaszkezelési mechanizmus alkalmazása, melynek célja, hogy figyelemmel kísérje és biztosítsa az alapvető jogok tiszteletben tartását az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által végzett tevékenységek során.
  • Jogállásról szóló megállapodásminta a kiemelt harmadik országokkal folytatott operatív együttműködéshez: Új megbízatása keretében az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség – egy erre vonatkozó előzetes megállapodás birtokában – műveleteket hajthat végre a szomszédos harmadik országok területén. A Bizottság 2016 novemberében fogadta el a jogállásról szóló megállapodásmintát. A Bizottság Szerbiát és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságot jelölte meg kiemelt harmadik országként, és a mai napon felkérte a Tanácsot, hogy mindkét ország tekintetében engedélyezze a tárgyalások megkezdését.

A jelentés meghatározza az annak biztosításához szükséges konkrét intézkedéseket és következő lépéseket is, hogy a létrehozott Európai Határ- és Parti Őrség teljeskörűen működőképes és felszerelt legyen. A tagállamoknak biztosítaniuk kell a szükséges forrásoknak az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség kérésére történő mindenkori rendelkezésre bocsátását mind a folyamatban lévő és a jövőbeli műveletek, mind pedig a gyors határvédelmi intervenciókhoz kapcsolódó kötelező állományok vonatkozásában. Emellett nyomon kell követniük a sebezhetőségi elemzések eredményeit, és haladéktalanul fel kell számolniuk az azonosított hiányosságokat. A szóban forgó munka első eredményeinek hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy kiemelt feladatként orvosolják a feltárt legsürgetőbb sebezhetőségeket. Ez azt jelenti, hogy az elkövetkező hónapok során reagálni kell tudni a jelentkező főbb migrációs kihívásokra.

E jelentés az első azon rendszeres jelentések sorában, amelyek azt hivatottak elősegíteni, hogy megfelelő eszközök és válaszintézkedések álljanak rendelkezése a külső határok védelmének lényeges javítása érdekében. A következő jelentést várhatóan 2017 márciusában teszik közzé.

Háttér-információk

Juncker elnök 2015. szeptember 9-i, az Unió helyzetét értékelő beszédében bejelentette az Európai Határ- és Parti Őrség létrehozását, ami az európai migrációs stratégia keretében előirányzott, az uniós külső határok igazgatásának és biztonságának megerősítését, valamint a tagállamok által telepített nemzeti határőrök támogatását célzó intézkedések egyike. A belső határok nélküli schengeni térség csak a külső határok hatékony biztosítása és védelme esetén tartható fenn.https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration_en

Az Európai Bizottság 2015. december 15-én jogalkotási javaslatot terjesztett elő az Európai Határ- és Parti Őrség létrehozására a Frontex meglévő struktúráira alapozva, a migráció és a belső biztonság terén az EU előtt álló új kihívások és politikai fejlemények kezelése érdekében. Az Európai Határ- és Partvédelmi Őrségről szóló rendeletet az Európai Parlament és a Tanács rekordidő – mindössze kilenc hónap – alatt jóváhagyta.

Az Unió külső határai megerősítésének kulcsfontosságú elemét jelentő Európai Határ- és Parti Őrség 2016. október 6-án kezdte meg működését. Teljes körű működése esetén lehetővé kell tennie a schengeni elvekhez való visszatérést, azaz a belső határok nélküli szabad utazást.

Az Ügynökség uniós támogatása a 2016. évi 250 millió EUR-ról 2020-ra fokozatosan 320 millió EUR-ra emelkedik, az Ügynökség személyzetének létszáma pedig a 2016-os 400-ról 2020-ra 1 000 főre növekszik.

További információk

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Európai Határ- és Parti Őrség működőképessé tételéről

TÁJÉKOZTATÓ: Az új Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség

Európa külső határainak biztosítása: Az Európai Bizottság weboldala

Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség honlapja

IP/17/123

Kapcsolattartás a sajtóval:

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 67 89 10 11 telefonszámon vagy e-mailben


Side Bar